Bài tập trắc nghiệm Lý: Phần sóng cơ học

Chia sẻ: Nhuvan Khang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
560
lượt xem
247
download

Bài tập trắc nghiệm Lý: Phần sóng cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. Các câu trắc nghiệm kèm theo đáp án này sẽ giúp cho việc ôn luyện được nắm vững và chính xác hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Lý: Phần sóng cơ học

 1. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. PH N SÓNG C H C Câu 1: Khi m t sóng c h c truy n t không khí vào n c thì i l ng nào sau ây không thay i: A. T c . B. T n s . C. B c sóng. D. N ng l ng. Câu 2: i u nào sau ây là không úng khi nói v s truy n c a sóng c h c? A. T n s dao ng c a sóng t i m t i m luôn b ng t n s dao ng c a ngu n sóng. B. Khi truy n trong m t môi tr ng n u t n s dao ng c a sóng càng l n thì t c truy n sóng càng l n. C. khi truy n trong m t môi tr ng thì b c sóng t l ngh ch v i t n s dao ng c a sóng. D. t n s dao ng c a m t sóng không thay i khi truy n i trong các môi tr ng khác nhau. Câu 3: Ch n phát bi u úng v sóng d c c h c: A. Ch truy n c trong ch t r n. B. Truy n c trong ch t r n và ch t l ng và ch t khí. C. Truy n c trong ch t r n, ch t l ng, ch t khí và c chân không. D. Không truy n c trong ch t r n. Câu 4: Sóng d c là sóng: A. có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng luôn h ng theo ph ng th ng !ng. B. có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng trùng v i ph ng truy n sóng. C. có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng vuông góc v i ph ng truy n sóng. D. C A và C. Câu 5: Ch n phát bi u úng khi nói v sóng c h c: A. Sóng c h c là quá trình lan truy n trong không gian c a các ph n t v t ch t. B. Sóng c h c là quá trình lan truy n c a dao ng theo th i gian. C. Sóng c h c là lan truy n dao ng c h c trong môi tr ng v t ch t. D. Sóng c h c là s lan truy n c a biên theo th i gian trong môi tr ng v t ch t àn h i Câu 6: Sóng ngang là sóng có ph ng dao ng. A. trùng v i ph ng truy n sóng. B. n m ngang. C. vuông góc v i ph ng truy n sóng. D. th ng !ng. Câu 7: Sóng d c là sóng có ph ng dao ng A. th ng !ng. B. n m ngang. C. vuông góc v i ph ng truy n sóng. D. trùng v i ph ng truy n sóng. Câu 8: Sóng c h c d c truy n c trong các môi tr ng: A. R n và l ng. B. L ng và khí. C. R n, l ng và khí. D. Khí và r n. Câu 9: T c truy n sóng c h c gi m d n trong các môi tr ng : A. R n, khí nà l ng. B. Khí, l ng và r n. C. R n, l ng và khí. D. L ng, khí và r n. Câu 10: T c truy n sóng c h c ph" thu c vào y u t nào ? A. T n s sóng. B. B n ch t c a môi tr ng truy n sóng. C. Biên c a sóng. D. B c sóng. Câu 11: Quá trình truy n sóng là: A. quá trình truy n pha dao ng. B. quá trình truy n n ng l ng. C. quá trình truy n ph n t v t ch t. D. C A và B Câu 12: i u nào sau ây úng khi nói v b c sóng. A. B c sóng là quãng ng mà sóng tr y n c trong m t chu kì. B. B c sóng là kho ng cách gi#a hai i m dao d ng cùng pha nhau trên ph ng truy n sóng. C. B c sóng là kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng và dao ng cùng pha. D. C A và C. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 1-
 2. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 13: i u nào sau dây là úng khi nói v n ng l ng sóng A. Trong khi truy n sóng thì n ng l ng không c truy n i. B. Quá trình truy n sóng là qúa trình truy n n ng l ng. C. Khi truy n sóng n ng l ng c a sóng gi m t l v i bình ph ng biên . D. Khi truy n sóng n ng l ng c a sóng t ng t l v i bình ph ng biên . Câu 14: M t sóng c h c lan truy n trên m t s i dây àn h i. B c sóng c a sóng ó không ph" thu c vào A. t c truy n c a sóng B. hu kì dao ng c a sóng. C. th i gian truy n i c a sóng. D. t n s dao ng c a sóng Câu 15: Sóng ngang truy n c trong các môi tr ng nào? A. R n và trên m$t thoáng ch t l ng B. L ng và khí C. R n, l ng và khí D. Khí và r n Câu 16: Ch n phát bi u sai v quá trình lan truy n c a sóng c h c: A. quá truy n n ng l ng. B. quá trình truy n dao ng trong môi tr ng v t ch t theo th i gian. C. quá tình lan truy n c a pha dao ng. D. quá trình lan truy n các ph n t v t ch t trong không gian. Câu 17: Ch n câu úng v n ng l ng c a sóng truy n t m t ngu n n s%: A. T ng t l v i quãng ng truy n sóng. B. Gi m t l v i quãng ng truy n sóng. C. T ng t l v i bình ph ng c a quãng ng truy n sóng. D. Luôn không i khi môi tr ng truy n sóng là m t ng th ng. Câu 18: phân lo i sóng và sóng d c ng i ta d a vào: A. T c truy n sóng và b c sóng. B. Ph ng truy n sóng và t n s sóng. C. Ph ng dao ng và ph ng truy n sóng. D. Ph ng dao ng và t c truy n sóng. Câu 19: T c truy n sóng t ng d n khi truy n l n l t qua các môi tr ng. A. R n, khí và l ng. B. Khí, r n và l ng. C. Khí, l ng và r n. D. R n, l ng và khí. Câu 20: T c truy n sóng c h c trong m t môi tr ng: A. Ph" thu c vào b n ch t c a môi tr ng và chu kì sóng. B. Ph" thu c vào b n ch t c a môi tr ng và n ng l ng sóng. C. Ch ph" thu c vào b n ch t c a môi tr ng nh m t v t ch t, àn h i và nhi t c a môi tr ng. D. Ph" thu c vào b n ch t c a môi tr ng và c ng sóng. Câu 21: Sóng c h c ngang là sóng: A. Có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng, luôn h ng theo ph ng n m ngang. B. Có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng trùng v i ph ng truy n sóng. C. Có ph ng dao ng c a các ph n t v t ch t trong môi tr ng vuông góc v i ph ng truy n sóng. D. truy n c trong t t c các môi tr ng. Câu 22: Ch n Câu tr l i sai A. Sóng c h c là nh#ng dao ng truy n theo th i gian và trong không gian. B. Sóng c h c là nh#ng dao ng c h c lan truy n theo th i gian trong m t môi tr ng v t ch t. C. Ph ng trình sóng c là m t hàm bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì là T. D. Ph ng trình sóng c là m t hàm bi n thiên tu n hoàn trong không gian v i chu kì là λ . Câu 23: Ch n câu tr l i úng A. Giao thoa sóng n c là hi n t ng x y ra khi hai sóng có cùng t n s g$p nhau trên m$t thoáng. B. N i nào có sóng thì n i y có hi n t ng giao thoa. C. Hai sóng có cùng t n s và có lêch pha không i theo th i gian là hai sóng k t h p. D. Hai ngu n dao ng có cùng ph ng, cùng t n s là hai ngu n k t h p. Câu 24: Ch n phát bi u úng. T c truy n âm: A. Có giá tr c c i khi truy n trong chân không và b ng 3.108 m/s : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 2-
 3. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. B. T ng khi m t v t ch t c a môi tr ng gi m. C. T ng khi àn h i c a môi tr ng càng l n. D. Gi m khi nhi t c a môi tr ng t ng. Câu 25: Ch n phát bi u úng. Âm thanh: A. Ch truy n trong ch t khí. B. Truy n c trong ch t r n và ch t l ng và ch t khí. C. Truy n c trong ch t r n, ch t l ng, ch t khí và c chân không. D. Không truy n c trong ch t r n. Câu 26: Sóng âm là sóng c h c có t n s kho ng: A. 16Hz n 20KHz B. 16Hz n 20MHz C. 16Hz n 200KHz D. 16Hz n 2KHz Câu 27: Siêu âm là âm thanh: A. t n s l n h n t n s âm thanh thông th ng. B. c ng r t l n có th gây i c v&nh vi'n. C. t n s trên 20.000Hz D. Truy n trong m i môi tr ng nhanh h n âm thanh thông th ng. Câu 28: Ch n Câu tr l i sai A. Sóng âm là nh#ng sóng c h c d c lan truy n trong môi tr ng v t ch t, có t n s t 16Hz n 20.000Hz và gây ra c m giác âm trong tai con ng i. B. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm, v ph ng di n v t lí có cùng b n ch t. C. Sóng âm truy n c trong m i môi tr ng v t ch t àn h i k c chân không. D. T c truy n âm trong ch t r n th ng l n h n trong ch t l ng và trong ch t khí. Câu 29: i u nào sau ây sai khi nói v sóng âm ? A. Sóng âm truy n d c trong các môi tr ng r n, l ng và khí. B. Sóng âm là sóng có t n s t 16Hz n 2Khz. C. sóng âm không truy n c trong chân không. D. Sóng âm là sóng có t n s t 16Hz n 20000hz. Câu 30: B c sóng c nh ngh&a: A. Là kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên cùng m t ph ng truy n sóng dao ng cùng pha. B. Là quãng ng sóng truy n i c trong m t chu kì. C. Là kho ng cách gi#a hai nút sóng g n nhau nh t trong hi n t ng sóng d ng. D. C A và B . Câu 31: Sóng âm truy n trong không khí là: A. Sóng ngang. B. Sóng d c. C. c sóng ngang và sóng d c. D. Sóng i n t . Câu 32: Sóng âm truy n trong ch t r n là: A. Sóng ngang. B. Sóng d c. C. C sóng ngang và sóng d c. D. Sóng i n t . Câu 33: Hai âm có cùng cao là hai âm có: A. Cùng t n s . B. Cùng biên . C. Cùng b c sóng. D. C A và B. Câu 34: Âm s c là $c tr ng sinh lí c a âm cho ta phân bi t c hai âm A. có cùng biên phát ra do cùng m t lo i nh c c". B. có cùng biên do hai lo i nh c c" khác nhau phát ra. C. có cùng t n s phát ra do cùng m t lo i nh c c". D. có cùng t n s do hai lo i nh c c" khác nhau phát ra. Câu 35: i u nào sau ây sai khi nói v $c tr ng sinh lí c a âm ? A. cao c a âm ph" thu c vào t n s c a âm. B. Âm s c ph" thu c vào d ng th c a âm. C. to c a âm ph" thu c vào biên hay m!c c ng âm. D. N ng l ng sóng âm c b o toàn. Câu 36: t ng cao c a âm thanh do m t dây àn phát ra ta ph i: A. Kéo c ng dây àn h n. B. Làm trùng dây àn h n. C. G y àn m nh h n. D. G y àn nh( h n. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 3-
 4. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 37: Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do: A. Khác nhau v t n s . B. cao và to khác nhau. C. T n s , biên c a các ho âm khác nhau. D. Có s l ng và c ng c a các ho âm khác nhau. Câu 38: Âm thanh do hai nh c c" phát ra cùng m t n t nh c luôn khác nhau v : A. cao. B. to. C. Âm s c D. C A, B. Câu 39: L ng n ng l ng c sóng âm truy n trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích $t vuông góc v i ph ng truy n âm g i là: A. C ng âm. B. to c a âm. C. M!c c ng âm. D. N ng l ng âm. Câu 40: Hai nh c c" phát ra hai âm c b n có cùng t n s và cùng c ng âm. Ng i ta phân bi t c âm thanh do hai nh c c" ó phát ra là nh vào $c tính sính lí c a âm ó là A. m!c c ng âm. B. âm s c. C. to c a âm. D. cao và to c a âm. Câu 41: to c a âm thanh c $c tr ng b ng: A. C ng âm. B. Biên dao ng c a âm. C. t n s và m!c c ng âm. D. M!c áp su t âm thanh. Câu 42: Âm s c là: A. Màu s c c a âm thanh. B. M t tính ch t c a âm giúp ta phân bi t các ngu n âm. C. $c tr ng c a âm d a vào t n s và d ng th c a âm D. M t tính ch t v t lí c a âm. Câu 43: cao c a âm là: A. M t tính ch t v t lí c a âm. B. M t tính ch t sinh lí c a âm. C. V a là tính ch t sinh lí, v a là tính ch t v t lí. D. T n s âm. Câu 44: to c a âm là m t $c tính sinh lí c a âm ph" thu c vào: A. T c âm. B. B c sóng và n ng l ng âm. C. T n s và m!c c ng âm. D. T c và b c sóng. Câu 45: cao c a âm là m t $c tính sinh lí c a âm ph" thu c vào: A. T c truy n âm. B. Biên âm. C. T n s âm. D. N ng l ng âm. Câu 46: Các $c tính sinh lí c a âm g m: A. cao, âm s c, n ng l ng. B. cao, âm s c, c ng . C. cao, âm s c, biên . D. cao, âm s c, to. Câu 47: Âm thanh do ng i hay m t nh c c" phát ra có th c bi u di'n theo th i gian có d ng: A. ng hình sin. B. Bi n thiên tu n hoàn. C. ng hyperbol. D. ng th ng. Câu 48: C ng âm c xác nh b)i: A. Áp su t t i m t i m trong môi tr ng khi có sóng âm truy n qua B. N ng l ng mà sóng âm truy n qua m t n v di n tích vuông góc v i ph ng truy n âm trong m t n v th i gian. C. Bình ph ng biên âm t i m t i m trong môi tr ng khi có sóng âm truy n qua. D. N ng l ng sóng âm truy n qua trong m t giây. Câu 49: Ch n phát bi u sai A. Mi n nghe c n m gi#a ng *ng nghe và ng *ng au, ph" thu c vào t n s âm. B. Mi n nghe c ph" thu c vào c ng âm chu+n. C. Ti ng àn, ti ng hát, ti ng sóng bi n rì rào, ti ng gió reo là nh#ng âm có t n s xác nh. D. V i cùng c ng âm I, trong kho ng t n s t 1000Hz n 5000Hz, khi t n s âm càng l n âm nghe càng rõ. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 4-
 5. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 50: Khi hai nh c s& cùng ánh m t b n nh c ) cùng m t cao nh ng hai nh c c" khác nhau là àn Piano và àn Organ, ta phân bi t c tr ng h p nào là àn Piano và tr ng h p nào là àn Organ là do: A. T n s và biên âm h a âm khác nhau. B. T n s và n ng l ng âm khác nhau. C. Biên và c ng âm khác nhau. D. T n s và c ng âm khác nhau. Câu 51: Trong các nh c c", h p àn có tác d"ng A. làm t ng cao và to c a âm. B. gi cho âm phát ra có t n s n nh. C. v a khu ch i âm v a t o ra âm s c riêng c a nh c c". D. tránh c t p âm và ti ng n làm cho ti ng àn trong tr,o. Câu 52: Ng *ng nghe c a tai con ng i ph" thu c vào A. t n s c a âm B. m!c c ng âm. C. t n s và biên c a âm. D. n ng l ng âm. Câu 53: Ch n phát bi u úng v mi n nghe c ) tai ng i? A. Mi n nghe c ph" thu c vào biên và t n s c a sóng âm. B. Mi n nghe c là mi n gi i h n gi#a ng *ng nghe và ng *ng au. C. Mi n nghe c có m!c c ng t 0 n 130 dB. D. Mi n nghe c không ph" thu c vào t n s c a âm. Câu 54: M t ngu n âm phát ra sóng âm có t n s 500Hz lan truy n trong không khí. Ch n phát bi u úng: A. Chu kì dao ng c a sóng b ng 0,02 giây. B. T c dao ng c a m t ph n t không khí n i có sóng truy n qua b ng t c truy n âm trong không khí. C. Trong th i gian m t giây m-i ph n t không khí n i có sóng truy n qua th c hi n c 500 dao ng theo ph ng vuông góc v i ph ng truy n sóng. D. Ph ng dao ng c a các ph n t không khí n i có sóng truy n qua trùng v i ph ng truy n sóng. Câu 55: Hai sóng k t h p là hai sóng: A. Có chu kì b ng nhau B. Có t n s g n b ng nhau C. Có t n s b ng nhau và l ch pha không i D. Có b c sóng b ng nhau Câu 56: hai sóng giao thoa c v i nhau thì chúng ph i có: A. Cùng t n s , cùng biên và cùng pha. B. Cùng t n s , cùng biên và hi u pha không i theo th i gian. C. Cùng t n s và cùng pha. D. Cùng t n s và hi u pha không i theo th i gian. Câu 57: Ngu n sóng k t h p là các ngu n sóng có: A. Cùng t n s . B. Cùng biên . C. l ch pha không i theo th i gian. D. C A và C. Câu 58: Trong hi n t ng giao thoa sóng trên m$t n c, kho ng cách gi#a hai c c i liên ti p n m trên ng n i hai tâm sóng b ng A. hai l n b c sóng. B. m t b c sóng. C. m t n a b c sóng. D. m t ph n t b c sóng. Câu 59: H p c ng h )ng có tác d"ng: A. t ng t n s sóng. B. làm gi m c ng âm. C. làm t ng c ng âm. D. làm gi m c ng âm. Câu 60: Khi m t sóng m$t n c g$p m t khe ch n h(p có kích th c nh h n b c sóng thì A. v.n ti p t"c truy n th ng qua khe. B. sóng g$p khe b ph n x l i. C. sóng g$p khe d ng l i. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 5-
 6. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. D. sóng truy n qua khe gi ng nh khe là tâm phát sóng m i. Câu 61: Hai ngu n sóng k t h p là 2 ngu n sóng có ph ng trình π π A. u1 = asin(2ft + ) và u2 = asin(2πft + ) 4 4 π π B. u1 = asin(2πft + ) và u2 = asin(2πft + t) 4 6 π π C. u1 = 2asin(πft + ) và u2 = asin(2πft + t) 4 6 π π D. u1 = 2asin(2πft + ) và u2 = asin(2πft + ) 4 6 Câu 62: Trên m$t n c n m ngang có m t sóng c h c lan truy n v i t n s f, t c v. Kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng dao ng cùng pha là v v v A. . B. . C. v.f . D. 2 . 2f f f Câu 63: Trong quá trình giao thoa sóng. G i ∆ϕ là l ch pha c a hai sóng thành ph n. Biên dao ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa t giá tr nh nh t khi A. ∆ϕ = 2nπ . B. ∆ϕ = (2n + 1)π . π v C. ∆ϕ = (2n + 1) . D. ∆ϕ = (2n + 1) . 2 2f Câu 64: Trong hi n t ng giao thoa sóng, nh#ng i m trong môi tr ng truy n sóng là c c ti u giao thoa khi hi u ng i c a sóng t hai ngu n k t h p t i là: (v i k ∈ Z ) λ λ A. d 2 − d1 = k B. d 2 − d1 = (2k + 1) 2 2 λ C. d 2 − d1 = k λ D. d 2 − d1 = (2k + 1) 4 Câu 65: Trong hi n t ng giao thoa sóng, nh#ng i m trong môi tr ng truy n sóng là c c i giao thoa khi hi u ng i c a sóng t hai ngu n k t h p t i là: (v i k ∈ Z ) λ λ A. d 2 − d1 = k B. d 2 − d1 = (2k + 1) 2 2 λ C. d 2 − d1 = k λ D. d 2 − d1 = (2k + 1) 4 Câu 66: M t s i dây àn h i có u A cg nc nh. Cho u dây B dao ng v i t n s f thì th y có sóng truy n trên s i dây trên dây v i t c v. Khi hình nh sóng n inh thì xu t hi n nh#ng i m luôn dao ng v i biên c c i và có nh#ng i m không dao ng. N u coi B dao ng v i biên r t nh thì chi u dài s i dây là l luôn b ng v A. k . B. kvf. f v v C. k v i k∈N*. D. (2k + 1) v i k∈N 2f 4f Câu 67: Trên m$t n c n m ngang có hai ngu n k t h p S1 và S2 dao ng theo ph ng th ng !ng, cùng pha, v i cùng biên A không thay i trong quá trình truy n sóng. Khi có s giao thoa hai sóng ó trên m$t n c thì dao ng t i trung i m c a o n S1S2 có biên A. c c i. B. b ng A/2 . C. c c ti u. D. b ng A. Câu 68: T i hai i m A và B trên m$t n c có 2 ngu n sóng gi ng nhau v i biên a, b c sóng là 10cm. i m M cách A 25cm, cách B 5cm s% dao ng v i biên là A. 2a B. a C. -2a D. 0 Câu 69: Biên sóng t ng h p t i i m M trên m$t ch t l ng cách hai ngu n sóng có biên A cùng t n t n s , cùng pha nh#ng o n d1 và d2 là: : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 6-
 7. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. d 2 − d1 d 2 − d1 A. 2 A | cos(2π ) | B. 2 A | cos(π )| λ λ d 2 − d1 d 2 + d1 C. A | cos(π )| D. 2 A | cos(π )| λ λ Câu 70: Trong thí nghi m v hi n t ng giao thoa trên m$t n c, ng i ta dùng hai ngu n sóng k t h p A và B có cùng biên và pha ban u l ch nhau 1π. Coi biên sóng không thay i khi truy n i. T i i m O là trung i m c a AB sóng t ng h p có A. biên c c i vì t i ó hai sóng luôn cùng pha. B. biên ph" thu c vào kho ng cách gi#a hai ngu n. C. luôn có biên c c i và không ph" thu c vào các i u ki n ban u. D. biên b ng 0 vì t i ó hai sóng ng c pha. Câu 71: T i hai i m A và B trong m t môi tr ng truy n sóng có hai ngu n sóng k t h p, dao ng cùng ph ng v i ph ng trình l n l t là uA = acos/t và uB = acos(/t +0). Bi t t c và biên sóng do m-i ngu n t o ra không i trong quá trình sóng truy n. Trong kho ng gi#a A và B có giao thoa sóng do hai ngu n trên gây ra. Ph n t v t ch t t i trung i m c a o n AB dao ng v i biên b ng A. 0. B. a. C. a. D. 2a. Câu 72: Các sóng giao thoa b tri t tiêu l.n nhau t i v trí c nh trong môi tr ng n u t i v trí này A. các pha c a chúng l ch nhau π/2 và có t c b ng nhau B. chúng cùng pha và có chu k1 b ng nhau C. các pha c a chúng khác nhau 1 l ng b ng π, chúng có b c sóng b ng nhau D. các pha c a chúng khác nhau 1 l ng b ng 2kπ Câu 73: Hi u !ng p - le gây ra hi n t ng là: A. thay i c ng âm khi ngu n âm chuy n ng so v i ng i nghe. B. thay i cao c a âm khi ngu n âm chuy n ng so v i ng i nghe. C. thay i âm s c c a âm khi ng i nghe chuy n ng l i g n ngu n âm. D. thay i c cao và c ng âm khi ngu n âm chuy n ng.. Câu 74: Tr ng h p nào sau ây thì âm do máy thu ghi nh n c có t n s l n h n t n s c a ngu n âm phát ra? A. Ngu n âm chuy n ng ra xa máy thu, B. Máy thu chuy n ng ra xa ngu n âm !ng yên. C. Máy thu chuy n ng l i g n ngu n âm !ng yên. D. Máy thu chuy n ng cùng chi u và cùng t c v i ngu n âm Câu 75: n v th ng dùng o m!c c ng âm là: A. Ben(B) B. xiben(dB) C. J/s D. W/m2 Câu 76: M!c c ng âm c a m t âm có c ng âm là I c xác nh b)i công th!c: I I A. L(dB ) = lg B. L(dB ) = 10 lg I0 I0 I I C. L(dB ) = lg 0 D. L(dB ) = 10 ln I I0 Câu 77: Hai ngu n âm có t n s 50Hz và 150Hz. Khi t ng h p hai ngu n này ta c ngu n có t n s là: A. 50Hz. B. 150Hz. C. 200Hz. D. 100Hz. Câu 78: Có 3 ngu n âm có t n s 20Hz, 40Hz và 60Hz khi t ng h p chúng l i thành m t ngu n âm thì t n s là: A. 60Hz. B. 120Hz. C. 40Hz. D. 20Hz. Câu 79: C ng âm t i m t i m trong môi tr ng truy n âm là 10−5 W/m2. Bi t c ng âm −12 2 chu+n là I 0 = 10 W/m . M!c c ng âm t i i m ó b ng: A. 50dB B. 60dB C. 70dB D. 80dB : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 7-
 8. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 80: T i i m A cách ngu n âm O m t o n d=100cm có m!c c ng âm là LA =90dB, bi t ng *ng nghe c a âm ó là: I 0 = 10−12 W/m2 . C ng âm t i A là: 2 2 A. I A = 0, 01 W/m B. I A = 0, 001 W/m C. I A = 10−4 W/m2 D. I A = 108 W/m2 Câu 81: Khi m!c c ng âm t ng 20dB thì c ng âm t ng: A. 2 l n. B. 200 l n. C. 20 l n. D. 100 l n. Câu 82: M t sóng hình c u có công su t 1W, gi s n ng l ng phát ra c b o toàn. C ng âm t i i m M cách ngu n âm 250m là: A. ≈ 13mW/m2 B. ≈ 39,7mW/m2 C. ≈ 1,3.10-6W/m2 D. ≈ 0,318mW/m2 Câu 83: M t ngu n âm có c ng 10W/m2 s% gây ra nh!c tai l y π =3,14. N u m t ngu n âm kích th c nh S $t cách tai m t oan 100cm thì công su t c a ngu n âm phát ra nh!c tai là: A. 12,56W. B. 125,6W. C. 1,256KW. D. 1,256mW. Câu 84: M t cái loa có công su t 1W khi m) h t công su t, l y π =3,14. C ng âm t i di m cách nó 400cm là: A. ≈ 5.10-5 W/m2 B. ≈ 5W/m2 C. ≈ 5.10-4W/m2 D. ≈ 5mW/m2 Câu 85: M t cái loa có công su t 1W khi m) h t công su t, l y π =3,14. M!c c ng âm t i di m cách nó 400cm là: A. ≈ 97dB. B. ≈ 86,9dB. C. ≈ 77dB. D. ≈ 97B. Câu 86: M t ng i !ng tr c cách ngu n âm S m t o n d. Ngu n này phát sóng c u. Khi ng i ó i l i g n ngu n âm 50m thì th y c ng âm t ng lên g p ôi. Kho ng cách d là: A. ≈ 222m. B. ≈ 22,5m. C. ≈ 29,3m. D. ≈ 171m. Câu 87: M!c c ng âm do ngu n S gây ra t i i m M là L, khi cho S ti n l i g n M m t o n 62m thì m!c c ng âm t ng thêm 7dB. Kho ng cách tà S n M là: A. ≈ 210m. B. ≈ 209m C. ≈ 112m. D. ≈ 42,9m. Câu 88: M t sóng âm lan truy n trong không khí v i t c 350m/s,có b c sóng 70cm. T n s sóng là A. 5000Hz B. 2000Hz C. 50Hz D. 500Hz Câu 89: Ti ng còi xe có t n s 1000Hz phát ra t xe ôtô ang chuy n ng ti n l i g n b n v i t c 36km/h, t c truy n âm trong không khí là 330m/s. Khi ó b n nghe c âm có t n s là: A. 969,69Hz. B. 970,59Hz. C. 1030,3Hz. D. 1031,25Hz. Câu 90: Ti ng còi xe có t n s 1000Hz phát ra t xe ôtô ang chuy n ng ti n ra xa b n v i t c 36km/h, t c truy n âm trong không khí là 330m/s. Khi ó b n nghe c âm có t n s là: A. 969,69Hz. B. 970,59Hz. C. 1030,3Hz. D. 1031,25Hz. Câu 91: M t ngu n âm phát ra t n s 800Hz, t c truy n âm trong không khí là 330m/s. M t ng i ang i l i g n ngu n âm v i t c 18km/h s% nghe c âm có t n s : A. 812,12Hz. B. 787,79Hz. C. 756,36Hz. D. 843,64Hz. Câu 92: M t ngu n âm phát ra t n s 800Hz, t c truy n âm trong không khí là 330m/s. M t ng i ang i ra xa ngu n âm v i t c 18km/h s% nghe c âm có t n s : A. 812,12Hz. B. 787,79Hz. C. 756,36Hz. D. 843,64Hz. Câu 93: T c truy n âm trong không khí là 330m/s, trong n c là 1435m/s. M t âm có b c sóng trong không khí là 50cm thì khi truy n trong n c có b c sóng là: A. 217,4cm. B. 11,5cm. C. 203,8cm. D. M t giá tr khác. Câu 94: M t ng i gõ m t nhát búa vào ng s t ) cách ó 1056m m t ng i khác áp tai vào ng s t thì nghe th y 2 ti ng gõ cách nhau 3giây. Bi t t c truy n âm trong không khí là 330m/s thì t c truy n âm trong ng s t là A. 5200m/s B. 5280m/s C. 5300m/s D. 5100m/s Câu 95: M t sóng âm có t n s xác nh truy n trong không khí và trong n c v i t c l n l t là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm ó truy n t n c ra không khí thì b c sóng c a nó s% A. t ng 4 l n. B. t ng 4,4 l n. C. gi m 4,4 l n. D. gi m 4 l n. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 8-
 9. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 96: M t ng i quan sát sóng trên m$t h th y kho ng cách gi#a hai ng n sóng liên ti p b ng 2m và có 6 ng n sóng qua tr c m$t trong 8s. T c truy n sóng trên m$t n c là: A. 3,2m/s B. 1,25m/s C. 2,5m/s D. 3m/s Câu 97: M t sóng c h c có t n s 120Hz truy n trong m t môi tr ng v i t c 60m/s, thì b c sóng c a nó là: A. 1m B. 2m C. 0,5m D. 0,25m Câu 98: M t i m A trên m$t n c dao ng v i t n s 100Hz. Trên m$t n c ng i ta o c kho ng cách gi#a 7 g n l i liên ti p là 3cm. Khi ó t c truy n sóng trên m$t n c là : A. v = 50cm/s. B. v = 50m/s. C. v = 5 cm/s. D. v = 0,5cm/s. Câu 99: M t lá thép m ng, m t u c nh, u còn l i c kích thích cho nó dao ng v i chu k1 không i và b ng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là A. sóng âm. B. nh c âm C. h âm. D. siêu âm. Câu 100: M t sóng truy n trên m$t bi n có b c sóng 2m . Kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng dao ng cùng pha nhau là: A. 0,5m B. 1m C. 1,5m D. 2m Câu 101: M t sóng âm có t n s 510Hz lan truy n trong không khí v i t c 340m/s, l ch pha c a sóng t i hai i m có hi u ng i t ngu n t i b ng 50cm là: 3π 2π π π A. rad. B. rad. C. rad. D. rad. 2 3 2 4 Câu 102: M t sóng c h c phát ra t m t ngu n O lan truy n trên m$t n c t c 2m/s. Ng i ta th y hai i m M, N g n nhau nh t trên m$t n c n m trên cùng ng th ng qua O và cách nhau 40cm luôn dao ng ng c pha nhau. T n s sóng ó là: A. 0,4Hz B. 1,5Hz C. 2Hz D. 2,5Hz Câu 103: M t sóng c h c lan truy n trên m$t n c v i t c truy n sóng b ng 20m/s. Bi t r ng hai i m g n nhau nh t trên cùng m t ph ng truy n sóng dao ng l ch pha nhau π /2 b ng 50cm. T n s dao ng c a m t ph n t trên m$t n c có sóng truy n qua b ng A. 1KHz. B. 10Hz. C. 100Hz. D. 4KHz. Câu 104: Trên m$t n c n m ngang có m t sóng c h c lan truy n v i b c sóng λ, t c truy n sóng b ng v. Xét hai i m M, N trên ph ng truy n sóng cách nhau o n x. l ch pha c a sóng t i M và N ) cùng th i i m là ∆ϕ b ng A. 2πλ/x. B. 2πx/λ. C. 2πxλ. D. λ/2πx. Câu 105: M t ngu n âm dìm trong n c có t n s f = 500Hz. Hai i m g n nhau nh t trên ph ng π truy n sóng cách nhau 25cm luôn l ch pha nhau . T c truy n sóng n c là: 4 A. 500m/s B. 1km/s C. 250m/s D. 750m/s Câu 106: M t sóng truy n trên m$t bi n có b c sóng λ = 3m . Kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên cùng m t ph ng truy n sóng dao ng l ch pha nhau 900 là: A. 0,75m B. 1,5m C. 3m D. 1,25m/s. Câu 107: M t sóng truy n trên m$t bi n có b c sóng λ = 5m . Kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên cùng m t ph ng truy n sóng dao ng ng c pha nhau là: A. 10m B. 2,5m C. 5m D. 1,25m. Câu 108: Hai i m A và B trên m t ph ng truy n sóng cách nhau m t o n x. Sóng truy n t A n B thì l ch pha c a sóng ) B và A là : x λ x λ A. ∆φ = 2π B. ∆φ = - 2π . C. ∆φ = - 2π . D. ∆φ = 2π . λ x λ x Câu 109: M t sóng ngang truy n trên b m$t v i tân s f= 10Hz.T i B m t th i i m nào ó m t ph n m$t n c có hình d ng nh hình v%. Trong ó kho ng các t v trí cân b ng c a A n v trí cân b ng c a C A D là 60cm và i m C ang i xu ng qua v trí cân b ng .Chi u truy n E sóng và t c truy n sóng là: D A. T A n E v i t c 8m/s. B. T A n E v i t c 6m/s. C. T E n A v i t c 6m/s. D. T E n A v i t c 8m/s. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 9-
 10. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 110: T i i m S trên m$t v i t n s 50Hz. T i hai i m M, N n m cách nhau 9cm trên ng th ng i qua S luôn dao ng cùng pha v i nhau. Bi t r ng, t c truy n sóng thay i trong kho ng t 70cm/s n 80cm/s. T c truy n sóng trên m$t n c là A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. Câu 111: T i i m S trên m$t n c yên t&nh có ngu n dao ng i u hoà theo ph ng th ng !ng v i t n s f. Khi ó trên m$t n c hình thành h sóng tròn ng tâm S. T i hai i m M, N n m cách nhau 5cm trên ng th ng i qua S luôn dao ng ng c pha v i nhau. Bi t t c truy n sóng trên m$t n c là 80cm/s và t n s c a ngu n dao ng thay i trong kho ng t 48Hz n 64Hz. T n s dao ng c a ngu n là A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. D. 56Hz. Câu 112: M t i m O trên m$t n c dao ng v i t n s 20Hz, t c truy n sóng trên m$t n c thay i t 0,8m/s n 1m/s. Trên m$t n c hai i m A và B cách nhau 10cm trên ph ng truy n sóng luôn luôn dao d ng ng c pha nhau. B c sóng trên m$t n c là: A. 4cm. B. 16cm. C. 25cm. D. 5cm. Câu 113: Sóng truy n trên dây v i t c 4m/s t n s c a sóng thay i t 22hz n 26Hz. i m M cách ngu n m t o n 28cm luôn luôn dao ng vuông pha v i ngu n. B c sóng truy n trên dây là: A. 160cm. B. 1,6cm. C. 16cm. D. 100cm Câu 114: Sóng truy n theo m t s i dây c c ng n m ngang. Bi t ph ng trình sóng t i ngu n O có d ng u0=3cos4 π t(cm,s), t c truy n sóng là v=50cm/s. N u M và N là 2 i m g n nhau nh t dao ng cùng pha v i nhau và ng c pha v i O thì kho ng cách t O n M và N là A. 25cm; 75cm B. 37,5cm; 12,5cm C. 50cm; 25cm D. 25cm; 50cm Câu 115: Sóng truy n t O n M v i b c sóng 60cm. i m M cách O m t o n 45cm thì tính ch t c a sóng t i M là : π A. M dao ng ng c pha v i O. B. M dao ng ch m pha h n O 3 rad. 2 π C. M dao ng nhanh pha h n O 3 rad. 2 D. M dao ng cùng pha v i O Câu 116: M t sóng c h c lan truy n trong m t môi tr ng t i m t i m cách ngu n x(m) có π 2π ph ng trình: u = 4co s( .t − .x)cm . T c truy n sóng trong môi tr ng ó có giá tr : 3 3 A. 2m/s B. 1m/s C. 0,5m/s D. 1,5m/s. Câu 117: Ph ng trình sóng t i m t i m trên m t s i dây cách ngu n sóng o n x có d ng u1 = 3cos(4 π t - 0,1 π x) trong ó u và x o b ng cm, t o b ng s. T c truy n sóng trên dây là: A. 12 π cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 π cm/s. D. 40 cm/s. Câu 118: Ph ng sóng t i ngu n O là uo = Acos(ωt+ϕ)cm. Ph ng trình sóng t i i m M cách O m t o n x là : x x A. uM = Acos(ωt+ϕ + 2π )cm. B. uM = Acos(ωt - 2π )cm. λ λ λ x C. uM = Acos(ωt + 2π )cm. D. uM = Acos(ωt+ϕ - 2π )cm. x λ Câu 119: Ph ng trình sóng c a ngu n A là u = Aco s(100π t )cm , t c lan truy n dao ng là 10m/s. i m M cách A 0,3m s% dao ng theo ph ng trình A. u = Aco s(100π t )cm B. u = Aco s(100π t − 3π )cm π 2π C. u = Aco s(100π t + )cm D. u = Aco s(100π t − )cm 2 3 Câu 120: Ph ng sóng t i ngu n O là uo = 4cos50 π t cm, t c truy n sóng là 50cm/s. Ph ng trình sóng t i i m M cách O m t o n 25cm là : : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 10-
 11. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. A. uM = 4cos(50 π t + π )cm. B. uM = 4cos(50 π t - π )cm. π π C. uM = 4cos(50 π t + )cm. D. uM = 4cos(50 π t - )cm. 2 2 Câu 121: M t i m B trên m$t n c dao ng v i t n s 100Hz, t c truy n sóng 50cm/s, biên dao ng là 1,5cm, pha ban u b ng 0. Ph ng trình sóng t i i m M cách B m t o n 5cm là : A. uM = 1,5cos(200 π t+20 π )cm. B. uM = 1,5cos200 π (t -0,1)cm. C. uM = 1,5cos200 π t -200 π )cm. D. uM = 1,5cos(200 π t+ 200 π )cm. Câu 122: M t sóng c h c lan truy n v i t c 1m/s. Ph ng trình sóng c a m t i m O trên ph ng truy n ó là: u0 = 3co s(π .t )cm . Ph ng trình sóng t i i m M n m sau O và cách O m t o n 25cm là: π π A. uM = 3co s(π .t − )cm B. uM = 3co s(π .t + )cm 2 2 π π C. uM = 3co s(π .t − )cm D. uM = 3co s(π .t + )cm 4 4 Câu 123: M t sóng c h c lan truy n m t ph ng truy n sóng v i t c 40cm/s. Ph ng trình sóng t i i m O trên ph ng truy n ó là: uO = 2co s(2π .t )cm Ph ng trình sóng t i m t i m M n m tr c O 10cm là: π π A. uM = 2co s(2π .t − )cm B. uM = 2co s(2π .t + )cm 2 2 π π C. uM = 2co s(2π .t − )cm D. uM = 2co s(2π .t + )cm 4 4 Câu 124: Sóng truy n t O n M có ph ng trình sóng t i M là π uM = 5cos(50πt - )cm, t c truy n sóng là 50cm/s, M cách O m t o n 12,5cm thì ph ng 2 trình sóng t i O là : A. uO = 5cos(50 π t - π )cm. B. uO = 5cos(50 π t + π )cm. C. uO = 5cos(50 π t - π /4 )cm. D. uO = 5cos50 π t cm. Câu 125: M t sóng c h c lan truy n d c theo m t ng th ng có ph ng trình sóng t i ngu n O 2π là: uo = Acos( .t )cm M t i m M cách ngu n O b ng 1/3 b c sóng ) th i i m t = 1/2 chu kì T có d ch chuy n uM =2cm. Biên sóng A là: 4 A. 2cm B. cm 3 C. 4cm D. 2 3cm Câu 126: Sóng truy n trên m$t n c v i t c 80cm/s. Hai i m A và B trên ph ng truy n sóng cách nhau 10cm, sóng truy n t A n M r i n B. i m M cách A m t o n 2cm có ph ng trình sóng là π uM = 2cos(40 π t +3 )cm thì ph ng trình sóng t i A và B là: 4 7π 13π A. uA = 2cos(40 π t + )cm và uB = 2cos(40 π t + )cm. 4 4 7π 13π B. uA = 2cos(40 π t + )cm và uB = 2cos(40 π t - )cm. 4 4 13π 7π C. uA = 2cos(40 π t + )cm và uB = 2cos(40 π t - )cm. 4 4 13π 7π D. uA = 2cos(40 π t - )cm và uB = 2cos(40 π t + )cm. 4 4 : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 11-
 12. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 127: M t sóng ngang truy n t M nOr i n N cùng trên m t ph ng truy n sóng v i t c π 18m/s, MN = 3m, MO=NO. Ph ng trình sóng t i O là uO = 5cos(4 π t - )cm thì ph ng trình 6 sóng t i M và N là : π π A. uM = 5cos(4 π t - )cm và uN = 5cos(4 π t + )cm. 2 6 π π B. uM = 5cos(4 π t + )cm và uN = 5cos(4 π t - )cm. 2 6 π π C. uM = 5cos(4 π t + )cm và uN = 5cos(4 π t - )cm. 6 2 π π D. uM = 5cos(4 π t - )cm và uN = 5cos(4 π t+ )cm. 6 2 Câu 128: Hai i m A và B (AB = 10cm) trên m$t ch t l ng dao ng theo cùng ph ng trình. uA = uB = 2cos(100 π t)cm, v i t c truy n sóng trên m$t n c 100cm/s, Ph ng trình sóng c a i m M ) trên ng trung tr c c a AB là. A. uM = 4cos(100 π t - π d)cm. B. uM = 4cos(100 π t + π d)cm. C. uM = 2cos(100 π t- π d)cm. D. uM = 4cos(200 π t-2 π d)cm. Câu 129: Ng i ta t o trên m$t n c hai ngu n A và B dao ng cùng ph ng trình uA = uB = 5cos(10 π t)cm, t c truy n sóng là 20cm/s. i m M trên m$t n c có MA=7,2cm, MB = 8,2cm có ph ng trình dao ng là: A. uM = 5 2 cos(20 π t- 7,7 π )cm. B. uM = 5 2 cos(10 π t+ 3,85 π )cm. C. uM = 10 2 cos(10 π t-3,85 π )cm. D. uM = 5 2 cos(10 π t -3,85 π )cm. Câu 130: Trong hi n t ng giao thoa sóng n c hai ngu n sóng gi ng nhau dao ng v i ph ng trình u = 2cos20πt (cm). T c truy n sóng trên s i dây v = 60cm/s. Kho ng cách hai ngu n là 15cm. Ph ng trình sóng t i m t i m M cách hai ngu n nh#ng o n d1 và d2 trên ng th ng n i 2 ngu n là d 2 + d1 d −d A. 4cos π cos(20 π t–2,5 π )cm B. 2cos π 2 1 sin(20 π t– 3,75 π )cm 6 4 d 2 − d1 d 2 + d1 C. 4cos π cos(20 π t–2,5 π )cm D. 4cos π sin(20 π t–3,75 π )cm 6 4 Câu 131: T i hai i m A và B trên m$t ch t l ng có hai ngu n phát sóng theo các ph ng π π trình:uA=0,3cos(50 π t+ )cm và uB=0,3cos(50 π t- )cm , t c truy n sóng trên m$t ch t l ng là 2 2 50cm/s. i m M trên m$t ch t l ng có MA = d1, MB = d2 có ph ng trình sóng là: d −d π A. uM = 0,3sin( π 2 1 )cos[50 π t - (d1+d2)]cm. 2 2 d 2 − d1 π B. uM = 0,6sin( π )cos[50 π t - (d1+d2)]cm. 2 2 d 2 − d1 π C. uM = 0,6cos( π )cos[100 π t - (d1+d2)]cm. 2 2 D. uM = 0,6sin[ π (d1+d2)]cos[50 π t -π(d1+d2)]cm. Câu 132: T i hai i m A nà B trên m$t n c dao ng cùng t n s 16Hz, cùng pha, cùng biên . i m M trên m$t n c dao ng v i biên c c i v i MA = 30cm, MB = 25,5cm, gi#a M và trung tr c c a AB có hai dãy c c i khác thì t c truy n sóng trên m$t n c là : A. 36cm/s. B. 24cm/s. C. 20,6cm/s. D. 28,8cm/s. Câu 133: Hai i m M và N trên m$t ch t l ng cách 2 ngu n O1 O2 nh#ng o n l n l t là : O1M =3,25cm, O1N=33cm , O2M = 9,25cm, O2N=67cm, hai ngu n dao ng cùng t n s 20Hz, t c truy n sóng trên m$t ch t l ng là 80cm/s. Hai i m này dao ng th nào : A. M !ng yên, N dao ng m nh nh t. B. M dao ng m nh nh t, N !ng yên. C. C M và N u dao ng m nh nh t. D. C M và N u !ng yên. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 12-
 13. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 134: Trong thí nghi m giao thoa sóng n c, hai ngu n Sl, S2 cách nhau 25 cm dao ng cùng t n s , cùng pha v i nhau. B c sóng l0cm. Không tính hai ngu n thì s i m dao ng v i biên c c i trên o n th ng S1S2 là: A. 3 B. 6 C. 7 D. 5 Câu 135: Trên m$t n c có hai ngu n sóng c h c dao ng v i ph ng trình π π u1=5sin(1000πt+ )cm và u2=5sin(100 π t-5 )cm. Bi t t c truy n sóng b ng 2m/s. G i O là 6 6 trung i m kho ng cách gi#a hai ngu n. i m M n m trên ng th ng n i hai ngu n cách O o n 12cm s% A. dao ng v i biên 10cm. B. dao ng v i biên 5cm. C. dao ng v i biên 2,5cm. D. không dao ng. Câu 136: Cho 2 ngu n phát sóng âm cùng biên , cùng pha và cùng t n s f = 440Hz, $t cách nhau 1m. H i m t ng i ph i !ng ) âu không nghe th y âm (biên sóng giao thoa hoàn toàn tri t tiêu). Cho t c c a âm trong không khí b ng 352m/s. A. 0,4m k t ngu n bên trái. B. 0,3m k t ngu n bên ph i. C. 0,4m k t 1 trong hai ngu n D. 0,3m k t 1 trong hai ngu n Câu 137: Hai ngu n k t h p S1,S2 cách nhau 10cm, có chu kì sóng là 0,2s. T c truy n sóng trong môi tr ng là 25cm/s. S c c i giao thoa trong kho ng S1S2( tr S1,S2) là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 7 Câu 138: T i hai i m S1, S2 cách nhau 10cm trên m$t n c dao ng cùng t n s 50Hz,cùng pha cùng biên , t c truy n sóng trên m$t n c 1m/s. Trên S1S2 có bao nhiêu i m dao ng v i biên c c i và không dao ng: A. có 9 i m dao ng v i biên c c i và 9 i m không dao ng. B. có 11 i m dao ng v i biên c c i và 10 i m không dao ng. C. có 10 i m dao ng v i biên c c i và 11 i m không dao ng. D. có 9 i m dao ng v i biên c c i và 10 i m không dao ng. Câu 139: T i hai i m A và B cách nhau 8m có hai ngu n âm k t h p có t n s âm 440Hz, t c truy n âm trong không khí lag 352m/s. Trên AB có bao nhiêu i m có âm nghe to nh t và nghe nh nh t: A. có 19 i m âm nghe to tr A, B và 18 i m nghe nh . B. có 20 i m âm nghe to tr A, B và 21 i m nghe nh . C. có 19 i m âm nghe to tr A, B và 20 i m nghe nh . D. có 21 i m âm nghe to tr A, B và 20 i m nghe nh . Câu 140: Hai i m A, B trên m$t n c dao ng cùng t n s 15Hz, cùng biên và cùng pha, t c truy n sóng trên m$t n c là 22,5cm/s, AB = 9cm. Trên m$t n c s g n l i quan sát c tr A, B là: A. có 13 g n l i. B. có 11 g n l i. C. có 10 g n l i. D. có 12 g n l i. Câu 141: T i hai i m A và B (AB = 16cm) trên m$t n c dao ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, t c truy n sóng trên m$t n c 100cm/s . Trên AB s i m dao ng v i biên c c i là: A. 15 i m k c A và B B. 15 i m tr A và B. C. 16 i m tr A và B. D. 14 i m tr A và B. Câu 142: Hai i m M và N (MN = 20cm) trên m$t ch t l ng dao ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, t c truy n sóng trên m$t ch t l ng là 1m/s. Trên MN s i m không dao ng là: A. 18 i m. B. 19 i m. C. 21 i m. D. 20 i m. Câu 143: Sóng d ng là tr ng h p $c bi t c a giao thoa sóng là vì A. Sóng d ng xu t hi n do s ch ng ch t c a các sóng có cùng ph ng truy n sóng B. Sóng d ng xu t hi n do g$p nhau c a các sóng ph n x C. Sóng d ng là s giao thoa m t sóng t i và m t sóng ph n x trên cùng ph ng truy n sóng. D. sóng d ng là giao thoa c a hai sóng có cùng t n s . Câu 144: Trong h sóng d ng trên m t s i dây, kho ng các gi#a hai nút liên ti p b ng: A. M t b c sóng. B. N a b c sóng. C. M t ph n t b c sóng. D. Hai l n b c sóng. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 13-
 14. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 145: Trong h sóng d ng trên m t s i dây mà hai u c gi# c nh b c sóng b ng: A. dài c a dây. B. M t n a dài c a dây. C. Kho ng cách gi#a hai nút sóng hay hai b"ng sóng liên ti p. D. Hai l n kho ng cách gi#a hai nút sóng hay hai b"ng sóng liên ti p. Câu 146: Sóng d ng là: A. Sóng không lan truy n n#a do b m t v t c n ch$n l i. B. Sóng c t o thành gi#a hai i m c nh trong môi tr ng. C. Sóng c t o thành do s giao thoa gi#a hai sóng k t h p truy n ng c nhau trên cùng m t ph ng truy n sóng khi g$p v t c n c nh. D. C A và B. Câu 147: Sóng ph n x : A. Luôn luôn b i d u. B. Luôn luôn không b i d u. C. B i d u khi ph n x trên m t v t c n c nh. D. B i d u khi ph n x trên m t v t c n di ng c. Câu 148: M t s i dây àn h i c ng th ng !ng m t u c nh, m t u g n v i m t thanh thép àn h i. Cho thanh thép dao ng theo ph ng vuông góc v i s i dây thì th y trên dây có sóng lan truy n. K t lu n nào sau ây là úng A. Sóng lan truy n trên dây là sóng ngang vì ph ng dao ng c a các ph n t trên s i dây theo ph ng ngang B. Sóng lan truy n trên dây là sóng d ng vì có s giao thoa gi#a sóng t i và sóng ph n x . C. B c sóng c a sóng này là kho ng cách gi#a hai i m g n nhau nh t trên s i dây dao ng cùng pha D. Sóng lan truy n trên dây là sóng d c vì nó lan truy n theo ph ng th ng !ng d c theo s i dây. Câu 149: i u ki n có sóng d ng trên dây khi m t u dây c nh và u còn l i t do là : λ λ λ A. = kλ B. =k C. = (2k + 1) D. = (2k + 1) 2 2 4 Câu 150: i u ki n có sóng d ng trên dây khi c hai u dây uc nh là: λ λ λ A. = kλ B. C. = (2k + 1) D. = (2k + 1) =k 2 2 4 Câu 151: Hai b c sóng c ng h )ng l n nh t c a m t ng chi u dài L, hai u h) là: A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. 4L, 2L D. L/2, L/4 Câu 152: Hai b c sóng c ng h )ng l n nh t c a m t ng có chi u dài L, m t u h), và u kia kín là: A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L/3, 2L Câu 153: M t ng sáo h) hai u hai u ng sao nghe âm to nh t thì ng sáo có chi u dài là: λ λ λ λ A. L = k B. L = (2k + 1) C. L = k D. L = (2k + 1) 2 2 4 4 Câu 154: Hai ng i !ng cách nhau 4m và quay m t s i dây n m gi#a h . B c sóng l n nh t c a sóng d ng mà hai ng i có th t o nên là: A. 16m B. 8m C. 4m D. 2m Câu 155: M t hình tr" 1m. ) m t u có pittông i u ch nh chi u dài c t không khí trong ng. $t m t ngu n âm dao ng v i t n s 660Hz ) g n u h) c a ng, t c truy n âm trong không khí là 330m/s. có c ng h )ng trong ng thì chi u dài ng không khí là: A. 0,75m B. 0,5m C. 25cm. D. 12,5cm. Câu 156: Trên m t s i dây àn h i dài 0,5m v i hai u s i dây cg nc nh có m t sóng d ng n nh. T c truy n sóng trên s i dây b ng 1500m/s. T n s dao ng c a các ph n t trên s i dây nh nh t là: A. 3000Hz. B. 750Hz. C. 1500Hz. D. 300Hz. Câu 157: M t s i dây àn h i dài 2 m có hai u c nh. Khi kích thích cho 1 i m trên s i dây dao ng v i t n s 100Hz thì trên dây có sóng d ng, ng i ta th y ngoài 2 u dây c nh còn có 3 i m khác luôn !ng yên. T c truy n sóng trên dây là A. 100 m/s. B. 60 m/s. C. 80 m/s. D. 40 m/s. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 14-
 15. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 158: M t s i dây àn h i có hai u c nh. Khi kích thích cho s i dây dao ng thì trên dây có m t sóng d ng mà kho ng th i gian gi#a hai l n s i dây du-i th ng b ng 0,1s, kho ng cách gi#a hai i m không dao ng kiên ti p trên s i dây b ng 20cm. T c c a sóng truy n trên s i dây b ng A. 2m/s. B. 20cm/s. C. 0. D. 100cm/s. Câu 159: Trong thí nghi m v sóng d ng, trên m t s i dây àn h i dài 1,2m v i hai u c nh, ng i ta quan sát th y ngoài hai u dây c nh còn có hai i m khác trên dây không dao ng. Bi t kho ng th i gian gi#a hai l n liên ti p v i s i dây du-i th ng là 0,05s. T c truy n sóng trên dây là A. 8m/s B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. Câu 160: M t s i dây dài 1m, hai u c nh và rung v i hai nút sóng thì b c sóng c a dao ng là: A. 1m B. 0,5m C. 2m D. 0,25m Câu 161: M t s i dây dài 90cm có hai u c nh c kích thích cho dao ng v i t n s f = 200 Hz t o thành sóng d ng trên dây. T c truy n sóng trên dây là 40m/s. S b"ng sóng trên dây là A. 8 B. 9 C. 6 D. 10 Câu 162: M t s i dây àn h i dài 100cm, có hai u A, B c nh. M t sóng truy n v i t n s 50Hz, trên dây m c n m nút sóng, k hai nút A, B. T c truy n sóng trên dây là: A. 30m/s B. 25m/s C. 20m/s D. 15m/s Câu 163: M t s i dây AB dài 21cm, t c truy n sóng trên dây là 4m/s, u A dao ng v i t n s 100Hz. Trên dây có sóng d ng hay không? s b"ng sóng khi ó là : A. Có, có10 b"ng sóng. B. Có, có 11 b"ng sóng. C. Có, có 12 b"ng sóng. D. Có, có 25 b"ng sóng. Câu 164: M t s i dây u A c nh, u B dao ng v i t n s 100Hz, =130cm, t c truy n sóng trên dây là 40m/s. Trên dây có bao nhiêu nút sóng và b"ng sóng : A. 6 nút sóng và 6 b"ng sóng. B. 7 nút sóng và 6 b"ng sóng. C. 7 nút sóng và 7 b"ng sóng. D. 6 nút sóng và 7 b"ng sóng. Câu 165: M t s i dây 2 u u c nh, u B dao ng v i t n s 25Hz, AB=18cm, t c truy n sóng trên dây là 50cm/s. Trên dây có bao nhiêu bó sóng và b"ng sóng : A. 18 bó sóng và 19 b"ng sóng. B. 19 bó sóng và 19 b"ng sóng. C. 19 bó sóng và 18 b"ng sóng. D. 18 bó sóng và 18 b"ng sóng. Câu 166: M t s i dây AB = (cm) treo l l ng u A c nh, u B dao ng v i t n s 40Hz thì trên dây có 5 bó sóng, t c truy n sóng trên dây là 10m/s. Khi ó chi u dài dây và s nút sóng trên dây là : A. = 62,5cm, 6 nút sóng. B. = 62,5cm, 5 nút sóng. C. = 68,75cm, 6 nút sóng. D. = 68,75cm, 5 nút sóng. Câu 167: M t dây AB hai u c nh AB = 50cm, t c truy n sóng trên dây 1m/s, t n s rung trên dât 100Hz. i m M cách A m t o n 3,5cm là nút hay b"ng sóng th! m y k t A: A. nút sóng th! 8. B. b"ng sóng th! 8. C. nút sóng th! 7. D. b"ng sóng th! 7. Câu 168: M t s i dây AB =50cm treo l l ng u A c nh, u B dao ng v i t n s 50Hz thì trên dây có 12 bó sóng nguyên. Khi ó i m N cách A m t o n 20cm là b"ng hay nút sóng th! m y k t A và t c truy n sóng trên dây lúc ó là : A. là nút th! 6, v= 4m/s. B. là b"ng sóng th! 6, v = 4m/s. C. là b"ng sóng th! 5, v = 4m/s. D. là nút sóng th! 5, v = 4m/s. Câu 169: M t s i dây àn h i AB hai u c nh. Khi dây rung v i t n s f thì trên dây có 4 bó sóng. Khi t n s t ng thêm 10Hz thì trên dây có 5 bó sóng, t c truy n sóng trên dây là 10m/s. Chi u dài và t n s rung c a dây là : A. = 50cm, f = 40Hz. B. = 40cm, f = 40Hz. C. = 5cm, f = 50Hz. D. = 50cm, f = 50Hz. : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 15-
 16. Bài t p tr c nghi m ph n sóng c h c. Câu 170: M t s i dây cao su AB = 80cm c ng d u A c nh, u B dao ng v i t n s 100Hz, biên sóng trên dây 2cm, t c truy n sóng trên dây 32m/s. Ph ng trình sóng c a i m M trên dây cách u A m t o n d(m) là: A. uM=4cos(6,25 π d)cos(200 π t-4 π )cm. B. uM=4sin(6,25 π d)sin(200 π t-4 π )cm. C. uM = 4cos(6,25 π d) cos(200 π t +5 π )cm. D. uM = 4sin(6,25 π d) sin(200 π t – 5 π )cm. tson0512@gmail.com, tson0512@yahoo.com.vn : Lê Thanh S n, :0905.930406; Trang 16-
Đồng bộ tài khoản