Bài tập về nguyên tử - hóa học lớp 10

Chia sẻ: Pham Hong Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

4
1.645
lượt xem
445
download

Bài tập về nguyên tử - hóa học lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học Bài tập về nguyên tử - hóa học lớp 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về nguyên tử - hóa học lớp 10

  1. Bài 1: Nguyên tử của Nguyên tố X có cấu tạo bởi 115 hạt. Trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Viết cấu hình của nguyên tố? Bài 2: Tổng số hạt trong nguyên tử một nguyên tố là 13. xác định tên nguyên tố. Viết cấu hình electron của nguyên tố Bài 3: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Tìm số hạt p, n, e và số khối của R? Bài 4: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 62 và có số khối nhỏ hơn 43. Tìm số p,n và khối lượng mol nguyên tử Bài 5: Một nguyên tố R có tổng số hạt là 52. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó? Bài 6: R có 2 loại đồng vị là R1 và R2. Tổng số hạt trong R1 là 54 hạt và trong R2 là 52 hạt. Biết R1 chiếm 25% và R2 chiếm 75%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của R. 35 37 Bài 7: Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là 17 Cl và 17 Cl. Hàm 35 lượng % của Cl là bao nhiêu? 17 40 38 36 Bài 8: Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị 18 Ar (99,6%); 18 Ar (0,063%); 18 Ar(0,337%). Tính thể tích của 20 gam Agon ở đktc? 79 81 Bài 9: Tìm nguyên tử khối trung bình của Br, biết trong tự nhiên có 2 đồng vị 35 Br(50,7%) và 35 Br (49,3%)? Bài 10: Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Tìm điện tích hạt nhân của R? Bài 11: Hãy xác định điện tích hạt nhân, số p, số e của nguyên tử các nguyên tố sau? 7 19 40 24 23 3 Li; 9 F; 12 Mg; 20 Ca; 11 Na. Viết cấu hình e? nguyên tử là kim loại hay phi kim? Là nguyên tố gì? Bài 12: Trong anion X3- tổng số hạt là 111, số e bằng 48% số khối. Tìm số p, n, e và số khối của X3- ? Bài 13: Tổng số hạt trong nguyên tử R là 76, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Tìm số p, n, e và số điện tích hạt nhân của R? Bài 14: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca, biết thể tích một nguyên tử gam canxi bằng 25,87cm3. (Trong tinh thể, các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống) Bài 15: a, Một cation R3+ có tổng số hạt là 37. Tỉ số hạt e đối với n là 5/7. Tìm số p, e, n trong R3+? Viết cấu hình e của R từ đó suy ra cấu hình e của R3+ b, Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng số các hạt là 52. Tìm các số p, n, e và cho biết X là gì? Bài 16: Hỗn hợp hai đồng vị có nguyên tử khối trung bình là 40,08. Hai đồng vị này có số n hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ hơn chiếm 96% và đồng vị có số khối lớn chiếm 4%. Tìm số khối mỗi đồng vị? Bài 17: Có bao nhiêu nguyên tử Hidro trong 0,46g C2H5OH? Bài 18: Nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35p. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của X? Bài 19: Biết rằng nguyên tử sắt gồm 26p, 39n, 26e. Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt? Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron? Bài 20: Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của X? Bài 21: Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 A0 và có khối lượng nguyên tử là 27 đ.v.C. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al? Trong thực tế, thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của Al.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản