intTypePromotion=3

BÀI TIỂU LUẬN VỀ CHUYẾN ĐI THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Le Thi Thuy Chung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

4
2.149
lượt xem
484
download

BÀI TIỂU LUẬN VỀ CHUYẾN ĐI THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'bài tiểu luận về chuyến đi tham quan bảo tàng hồ chí minh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TIỂU LUẬN VỀ CHUYẾN ĐI THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C HÙNG VƯƠNG KHOA QU N TR KINH DOANH BÀI TI U LU N V CHUY N I THAM QUAN B O TÀNG H CHÍ MINH Sinh viên th c hi n : Nguy n Th Ki u L p : 07QK1 MSSV : 130700849
 2. Sinh viên: Nguy n Th Ki u Trư ng H hùng Vương L p : 07QK1 Khoa qu n tr kinh doanh MSSV : 130700849 Môn Tư Tư ng HCM  BÀI TI U LU N V CHUY N I THAM QUAN B O TÀNG H CHÍ MINH BÀI LÀM .PH N 1 : VÀI NÉT V TI U S H CHÍ MINH Ch t ch H Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong m t gia ình trí th c yêu nư c, ngu n g c nông dân làng Kim Liên, huy n Nam àn, t nh Ngh An, nơi có truy n th ng u tranh kiên cư ng ch ng ách th ng tr n ng n c a th c dân phong ki n. Hoàn c nh xã h i và giáo d c gia ình ã nh hư n sâu s c n H Ch t ch ngay t th i niên thi u. V i tinh th n yêu nư c n ng nàn, v i s sáng su t v chính tr , Ngư i ã b t u suy nghĩ v nh ng nguyên nhân thành b i c a các phong trào yêu nư c h i b y gi và quy t tâm i tìm con ư ng úng n c u dân, c u nư c. Tháng 6/1911, Ngư i ra nư c ngoài, i n nư c Pháp và nhi u nư c châu Âu, châu Á, châu Phi, châu M . Ngư i hòa mình v i nh ng côngnhân và nh ng ngư i dân thu c a, v a lao ng s ng, v a h c t p, nghiên c u các h c thuy t cách
 3. m ng. Năm 1917, th ng l i vang d i c a cách m ng tháng Mư i Nga ã ưa H Ch t ch n v i ch nghĩa Mác - Lênin. Ra s c nghiên c u ch nghĩa Mác-Lênin, Ngư i ã nh n rõ ư ng l i duy nh t úng n gi i phóng dân t c và gi i phóng xã h i. Cùng năm y, Ngư i thành l p H i nh ng ngư i Vi t Nam yêu nư c t ph p Vi t Ki u Pháp. Năm 1919, Ngư i gia nh p ng Xã h i pháp và ho t ng trong phong trào công nhân Pháp. u năm ó, Ngư i g i n H i ngh Véc-xây (Pháp) "B n yêu sách c a nhân dân Vi t Nam", òi Chính ph Pháp ph i th a nh n các quy n t do và bình ng c a dân t c Vi t Nam. . Tháng 12/1920, trong i h i l n th 18 c a ng Xã h i Pháp, Ngư i b phi u tán thành gia nh p Qu c t c ng s n và tham gia thành l p ng C ng s n Pháp. S ki n trên ây ánh d u bư c ngo t trong i ho t ng cách m ng c a Ngư i, bư c ngoa ch nghĩa yêu nư c n ch nghĩa c ng s n Năm 1921, Ngư i tham gia thành l p H i liên hi p các dân t c thu c a và năm 1922 xu t b n báo "Ngư i cùng kh " Pháp. Tháng 6/1923, Ngư i t Pháp i Liên Xô, nư c xã h i ch nghĩa u tiên trên th gi i, ti p t c nghiên c u ch nghĩa Mác - Lênin và tham gia công tác c a Qu c t c ng s n. Cùng năm ó, Ngư i ư c b u vào oàn Ch t ch Qu c t nông dân. Năm 1924, ngư i d i h i l n th 5 c a Qu c t c ng s n và ư c c làm y viên B phương ông, ph trách C c phương Nam, hư ng d n và xây d ng phong trào cách m ng và phong trào C ng s n các nư c ông - Nam châu Á. Năm 1925, Ngư i thành l p H i Liên hi p các dân t c b áp b c Á ông. Tháng 6/1925, Ngư i t ch c Vi t Nam Thanh niên Cách m ng ng chí H i, mà h t nhân là C ng s n oàn, ng th i ra báo Thanh niên và m l p hu n luy n ào t o hàng trăm cán b ưa v nư c ho t ng. Ngày 3/2/1930, Ngư i tri u t p h i ngh h p nh t t i C u Long (Hương C ng) th ng nh t các nhóm c ng s n trong nư c thành ng C ng s n Vi t Nam. Trong th i gian t 1930 n 1940, Ngư i nư c ngoài tham gia công tác c a Qu c t C ng s n, ng th i theo dõi sát phong trào cách m ng trong nư c và có
 4. nh ng ch th quý báu cho Ban ch p hành Trung ương ng ta. Năm 1941, sau 30 năm ho t ng nư c ngoài Ngư i v nư c tri u tâp h i ngh n th tám c a Ban ch p hành Trung ương ng, quy t nh ư ng l i ánh Pháp, u i Nh t, thành l p M t tr n dân t c th ng nh t l y tên là Vi t Nam cl p ng minh (Vi t Minh), g p rút xây d ng l c lư ng, y m nh phong trào u tranh cách m ng c a qu n chúng, chu n b t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c nư c. Ngày 22/12/1944, Ngư i ch th thành l p i Vi t Nam tuyên truy n Gi i phóng quân, ti n thân c a Quân i nhân dân Vi t Nam ngày nay và xây d ng căn c a cách m ng. Tháng 8/1945, trong không khí sôi s c cách m ng c a th i kỳ ti n kh i nghĩa, Ngư i cùng Trung ương tri u t p i h i qu c dân Tân Trào. ih i ãc Ngư i làm ch t ch Chính ph lâm th i c a nư c Vi t Nam dân ch C ng hòa. Ngư i ã phát l nh t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c nư c. Ngày 2/9/1945, Ngư i c b n Tuyên ngôn c l p trư c nhân dân c nư c và nhân dân toàn th gi i thành l p nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Nhà nư c Công nông u tiên ông Nam châu Á. Trong nh ng ngày u cách m ng, nư c ta có nhi u khó khăn ch ng ch t và b bao vây b n phía. N n ói do phát xít Nh t - Pháp gây ra ã gi t h i hơn hai tri u ngư i Vi t Nam. Tháng 9/1945 câu k t v i các qu c M , Anh và b n ph n ng Qu c dân ng Trung Qu c, th c dân Pháp tr l i xâm lư c nư c ta m t l n n a, âm mưu xóa b m i thành qu c a Cách m ng tháng Tám. Ch t ch H Chí Minh cùng Ban ch p hành Trung ương ng lãnh o toàn dân ra v a ánh tr b n th c dân Pháp xâm lư c mi n Nam, v a i phó v i b n ph n ng Tư ng Gi i Th ch mi n B c. Hi p nh sơ b ngày 6/3/1946 ư c ký k t gi a Vi t Nam Dân ch C ng hòa và Pháp. Quân Tư ng Gi i Th ch rút kh i mi n B c Vi t Nam. Quân i Pháp m r ng ánh chi m mi n Nam, kéo ra mi n B c và l n d n t ng bư c mi n B c, âm mưu tie n t i xóa b Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. Trư c tình hình
 5. y, tháng 12/1946, Ch t ch H Chí Minh kêu g i toàn qu c kháng chi n và cùng Ban ch p hành Trung ương ng lãnh o cu c kháng chi n toàn dân, toàn di n và lâu dài ch ng th c dân Pháp n th ng l i l ch s i n Biên Ph (1954). Tháng 7/1954, Hi p nh Giơ-ne-vơ ư c ký k t. Mi n B c Vi t Nam ư c gi i phóng. Nhưng m t n a nư c mi n Nam b qu c M bi n thành thu c a ki u m i c a chúng. Ngư i cùng v i Trung ương ng lãnh o nhân dân c nư c ng th i th c hi n hai nhi m v chi n lư c: cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c và cách m ng dân t c dân ch nhân dân mi n Nam. Tháng 9/1960, i h i l n th ba c a ng ã h p, thông qua ngh quy t v hai nhi m v chi n lư c và b u ng chí H Chí Minh làm Ch t ch Ban ch p hành Trung ương ng. Dư i s lãnh o c a Ngư i và c a Ban ch p hành Trung ương ng, nhân dân ta v a y m nh s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c, v a ti n hành cu c kháng chi ng ch ng M , c u nư c b o v mi n B c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t nư c nhà và ưa c nư c ti n lên ch nghĩa xã h i. Ngày 2/9/1969, Ngư i t tr n, hư ng th 79 tu i. Cu c i c a Ch t ch H Chí Minh là m t cu c i trong sáng cao pc am t ngư i c ng s n vĩ i, m t ki t xu t, m t chi n sĩ qu c t l i l c, ã u tranh không m t m i và hi n dâng c i mình vì T qu c, vì nhân dân, vì lý tư ng c ng s n ch nghĩa, vì c l p, t do c a các dân t c, vì hòa bình và công lý trên th gi i. Cu c h p l n th 24, năm 1987 t ch c giáo d c, khoa h c và văn hóa c a liên h p qu c UNESCO ra ngh quy t v k ni m 100 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh "Anh hùng gi i phóng dân t c Vi t Nam và là m t nhà văn hóa l n" (H CHÍ MINH VIETNAMESE HERO OF NATIONAL LIBERATION AND GREAT MAN OF CULTURE) vào năm 1990. PH N 2 : L CH S B O TÀNG H CHÍ MINH
 6. B n Nhà R ng-di tích l ch s B n Nhà R ng - hay khu lưu ni m Bác H n m trên ngã ba sông Sài Gòn, u ư ng Nguy n T t Thành. Nơi ây ngày 5/6/1911 Ch t ch H Chí Minh ã xu ng tàu " ô c Latouche Tréville" ra i tìm ư ng c u nư c. Nhà R ng nguyên là tr s c a i di n hãng chuyên ch hàng h i Pháp (thu c Công ty v n t i ư ng bi n Pháp Messageries Pharitimes) xây c t năm 1862 làm nơi cho viên t ng qu n lý và là nơi bán vé tàu. Toà nhà có hình 2 con r ng trên nóc. Con t u u tiên r i b n Nhà R ng vào tháng 11 năm 1862. Ngày 3 tháng 9 năm 1979, U ban nhân dân TP. H Chí Minh quy t nh l y Nhà r ng là "Khu lưu ni m ch t ch H Chí Minh" (t c B o tàng H Chí Minh - B n Nhà R ng). Bên trong khu nhà lưu ni m có trưng bày nhi u hình nh và hi n v t v i ho t ng c a H Ch T ch. T ó n nay, B o tàng H Chí Minh - B n Nhà R ng ã ón ti p hàng ch c tri u lư t khách trong và ngoài nư c vào tham quan. Ngoài ra, t i ây thư ng t
 7. ch c nh ng cu c vui l n, bi u di n ngh thu t, nghe k chuy n truy n th ng, t ch c l k t n p ng, k t n p oàn viên... B o tàng H Chí Minh - Chi nhánh TP. H Chí Minh hi n t a l c t i s 1 Nguy n T t Thành, phư ng 12, qu n 4 ( i n tho i: (84-8) 9 401 094. ). Là m t ơn v thu c S Văn hoá Thông tin TP. H Chí Minh và là m t chi nhánh n m trong H th ng các B o tàng và Di tích v Ch t ch H Chí Minh trong c nư c. B o tàng - trư c ây là tr s c a T ng Công ty v n t i Hoàng (Messageries Impériales) - m t trong nh ng công trình u tiên do th c dân Pháp xây d ng sau khi chi m ư c Sài Gòn. Ngôi nhà ư c xây d ng t gi a năm 1862 n cu i năm 1863 hoàn thành v i l i ki n trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà g n hai con r ng châu u vào m t trăng theo mô típ "Lư ng long ch u nguy t" - m t ki u ki n trúc quen thu c c a ình chùa Vi t Nam. V i ki u ki n trúc c áo ó nên tr s c a T ng Công ty v n t i Hoàng (Hotel Des Messageries Impériales) còn ư c g i là Nhà R ng và b n c ng cũng mang tên là B n c ng Nhà R ng. Năm 1955, sau khi th c dân Pháp th t b i Vi t Nam, thương c ng Sài Gòn ư c chuy n giao cho chính quy n mi n Nam Vi t Nam qu n lý. H ã cho tu b l i mái ngôi nhà và thay th hai con r ng cũ b ng hai con r ng khác v i tư th quay u ra. Năm 1965, ngôi Nhà R ng do quân i M s d ng làm tr s c a Cơ quan Ti p nh n vi n tr quân s M . Năm 1975, sau ngày t nư c th ng nh t, Nhà R ng - bi u tư ng c a c ng Sài Gòn - thu c C c ư ng bi n Vi t Nam qu n lý. ghi nh s ki n ngày 5/6/1911, Bác H (lúc b y gi là Văn Ba) ã xu ng tàu Amiral Latouche Tréville t b n c ng Sài Gòn, i ra nư c ngoài tìm ư ng c u nư c, sau ngày gi i phóng t nư c Nhà R ng ư c gi l i làm Di tích Lưu ni m v Ch t ch H Chí Minh. Ngày 2/9/1979 - nhân k ni m 10 năm ngày m t c a Ngư i - nơi ây ã m c a ón khách tham quan ph n trưng bày v "S nghi p tìm ư ng c u nư c c a Ch t ch H Chí Minh (1890 - 1945)". n ngày 20/9/1982, y ban Nhân dân TP. H Chí Minh ra quy t nh s 236/Q UB thành
 8. l p "Khu lưu ni m Ch t ch H Chí Minh". Sau hơn 10 năm ho t ng, n ngày 30/10/1995, y ban Nhân dân TP.H Chí Minh ra quy t nh s 7492/Q -UB- NCVX chính th c chuy n "Khu lưu ni m Ch t ch H Chí Minh" thành " B o tàng H Chí Minh - Chi nhánh TP. H Chí Minh". B o tàng có nhi m v nghiên c u sưu t m, b o qu n, trưng bày, tuyên truy n v cu c i và s nghi p cách m ng vĩ i c a Ch t ch H Chí Minh trên cơ s các tư li u, hi n v t c a B o tàng; c bi t nh n m nh n s ki n Bác H ra i tìm u ng c u nư c và m i quan h c a Bác i v i nhân dân Sài Gòn và nhân dân mi n Nam Vi t Nam. Ngoài nh ng ho t ng chính, B o tàng còn ti n hành nh ng ho t ng tuyên truy n giáo d c r ng rãi nh m làm cho tư tư ng và o c c a H Ch t ch i sâu vào qu n chúng nhân dân, c bi t là th h tr . ó là các ho t ng như: t ch c các H i ngh khoa h c, các cu c t a àm gi a các th h , nói chuy n chuyên v Bác, chi u phim, th c hi n sưu t p nh ng tư li u h i ký v Bác, các n ph m v B o tàng, t ch c k t n p ng, oàn, i; t ch c thi Ti ng hát v Bác H . . . B o tàng còn là nơi h i h p, g p g c a các t ch c, oàn th n sinh ho t truy n th ng, h c t p và vui chơi; là nơi ra quân c a nhi u phong trào cách m ng sôi n i c a thành ph , c bi t các ngày 30/4, 1/5, 5/6, 2/9… Trong hơn 20 năm ho t ng, B o tàng H Chí Minh - Chi nhánh TP. H Chí Minh ã tr thành m t trung tâm giáo d c v l ch s cách m ng, v tư tư ng o c và cu c i ho t ng cách m ng vĩ i c a Ch t ch H Chí Minh. B o tàng ã ón ti p trên 15 tri u lư t khách tham quan t kh p nơi trong nư c và khách qu c t , c bi t có hàng trăm oàn nguyên th qu c gia và cao c p các nư c n thăm vi ng, tìm hi u nghiên c u v Ch t ch H Chí Minh. . . V i nh ng thành tích trên, sau 5 năm 1992 - 1996 B o tàng vinh d ư c Nhà nư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng III. c bi t, năm 1998 nhân d p k ni m 300 năm Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh, Nhà R ng ã ư c ch n làm bi u tư ng c a Thành ph . ng th i UBND Thành ph ã ph i h p v i Hi p h i Lyon c a Pháp u tư trang b h th ng chi u sáng m thu t cho B o tàng, công trình ã khánh
 9. thành vào ngày 21/11/1998, làm n i b t m t cách hài hòa các kh i ki n trúc em l i s c s ng và năng ng cho ngôi Nhà R ng v êm. B n Nhà R ng kh i u là m t thương c ng l n c a Sài Gòn. Thương c ng này n m trên sông Sài Gòn và ư c xây d ng t 1864, trên khu v c g n c u Khánh H i, nay thu c qu n 4. T i nơi ây, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngư i thanh niên Nguy n T t Thành (sau này lây tên là H Chí Minh) ã xu ng con tàu Amiral Latouche Tréville làm ph b p có i u ki n sang châu Âu. Do ó, t 1975 toà tr s xưa c a thương c ng Nhà R ng ã ư c chính quy n Vi t Nam xây d ng l i thành khu lưu ni m H Chí Minh. Ki n trúc c a Nhà R ng Nhà R ng ư c kh i công xây d ng ngày 4 tháng 3 năm 1863, do “Công ty v n t i ư ng bi n” Pháp Messageries Maritimes xây c t làm nơi cho viên T ng qu n lý và nơi bán vé tàu. Nóc nhà g n hình r ng, gi a thay vì trái châu thì là chi c phù hi u mang hình “ u ng a và chi c m neo”. Phù hi u “ u ng a” hàm ch th i trư c bên Pháp, công ty này chuyên lãnh ch ư ng b v i ng a kéo xe, còn “M neo” tư ng trưng cho tàu thuy n. Tr s công ty ư c gi i bình dân g i là nhà R ng, có nhi u thuy t v cái tên này: có thuy t nói r ng vì có g n ôi r ng l n b ng t nung tráng men xanh trên nóc nhà[1], m t thuy t khác cho r ng khác là Nhà R ng có nghĩa là Gia Long v i Nhà là Gia, R ng là Long, b n Nhà R ng ư c ngư i Pháp t nh t i quan h c a vua Gia Long v i nư c Pháp[2]. Ngư i l n tu i g i tên là S Ông Năm, vì hãng tàu bi n này do quan năm Pháp Domergue ng ra sáng l p. Vào tháng 10 năm 1865, ngư i Pháp cho d ng c t c Th Ng . T "Th ng " có nghĩa là s canh tu n tàu bi n. C t c treo c hi u cho tàu thuy n ra vào C ng nên bi t vào ngay hay ch i. Năm 1893, tr s công ty Nhà R ng dùng èn i n, dùng bóng èn 16 n n, sáng leo lét, kém xa m y ng n èn l ng th p d u l a mà tòa ô chính cho th p th ư ng Catina ( ng Kh i). G n cu i năm 1899, công ty ư c phép xây c t b n cho tàu c p vào. B n lót ván
 10. dày, t trên tr s t d c theo mé sông 42 mét (phía tàu c p vào). B n này cách b n kia 18 mét. B ngang là 8 mét. T b ra b n có c u r ng 10 mét. Ban u xây hai b n r i xây thêm b n th ba. Năm 1919, công ty ư c phép xây b n b ng xi măng c t s t, nhưng không th c hi n ư c, ph i n tháng 3 năm 1930 m i hoàn thành b n m i, ch m t b n nhưng dài 430 mét. Toàn b ki n trúc xưa c a tòa tr s thương c ng Nhà R ng h u như còn nguyên v n cho n ngày nay. PH N 3 : VÀI I U C M NH N V CHUY N I B O TÀNG B o tàng H Chí Minh lưu gi hơn 12 v n tài li u, hi n v t, phim nh g c v cu c i và s nghi p cách m ng c a Ch t ch H Chí Minh. ây là tài s n vô giá c a dân t c Vi t Nam trong vi c giáo d c ch nghĩa yêu nư c, h c t p tư tư ng, o c trong sáng c a Ch t ch H Chí Minh; b i dư ng các th h ngư i Vi t Nam k t c trung thành và xu t s c s nghi p cách m ng vĩ i c a Ngư i. Qua ó em có th ph n nào h c h i kinh nghi m cũng như rèn luy n o c tr thành m t ngư i có ích cho xã h i Sau ây là ôi i u suy nghĩ khi tham quan b o tàng Khi m i bư c vào B o tàng em tôi th y b o tang ư c chia làm 3 không gian chính g n li n v i nh ng giai o n l ch s c a cu c i H Chí Minh, phía bên ph i là hình nh t nư c ta, phía bên trái là b i c nh th gi i trong nh ng năm u th k XX, và chính gi a là “con ư ng H Chí Minh”. Hình nh ti p theo mà em ư c th y ó là b c phù iêu có tên g i “Con r ng cháu tiên” - hình nh quen thu c i v i m i ngư i dân Vi t Nam. Ti p theo ó là làng sen quê Bác - căn nhà nh nơi Ngư i ã sinh ra và l n lên. T ây, hàng lo t nh ng s ki n quan tr ng, như là nh ng m c ánh d u cho cu c i ho t ng cách m ng và cho tư tư ng c a Ngư i, l n lư t ư c kh c h a như: hình nh c a nh ng con sóng th hi n cu c hành trình năm 1911 n trư c năm 1920 trư c khi Ngư i n v i b n Lu n cương c a Lê-nin…, s mô ph ng c a nh ng b c phù iêu v cu c h p nh t thành l p ng c ng s n Vi t Nam, hay nh ng mô hình v
 11. cu c s ng c a nhân dân ta, v nh ng a danh, v l ch s kháng chi n c a dân t c, v hang P cpó, v su i Lênin…, t t c u ư c tái hi n l i như ưa chúng em tr v v i m t th i hào hùng c a c dân t c. Khi tham quan b o tàng H Chí Minh em ư c nhìn l i ch ng ư ng làm vi c c a Bác, m t ni m kính tr ng dâng y trong em. M t con ngư i, m t tư tư ng l n ã ưa t nư c thoát kh i chi n tranh, ưa t nư c phát tri n. Tham quan b o tàng em cũng th y b t ng v chính mình, ã t lâu em h u như ít còn ý n nh ng c m xúc, nh ng suy tư, trăn tr v cu c s ng, v nh ng con ngư i ang s ng quanh mình. Nh p s ng h i h c a ô th ã cu n em vào vóng xoáy, h c t p, làm thêm, tham gia ch này ch khác ã dành h t th i gian cu em, em ch mu n có thêm nhi u th i gian nhưng ch là ng .Th nhưng, hôm khi i tham quan b o tàng em ã g p l i c m xúc c a mình cách ây khá lâu, c m xúc bi t ơn nh ng ngư i i trư c, nh ng ngư i ã máu xương chúng ta s ng, h c t p ngày hôm nay, sáng d y, m m t ra ta ư c nhìn th y nh ng ngư i thân yêu, ư c hít th b u không khí trong lành, ư c làm nh ng công vi c yêu thích. i u thú v i v i chúng ta khi t i v i b o tàng H Chí Minh là có th t n m t nhìn th y nh ng bài báo, nh ng bài thơ, nh ng văn ki n quan tr ng mà chúng ta v n thư ng ư c nghe trên gi ng ư ng. c bi t, r t nhi u nh ng lá thư mà Ngư i vi t cho nh ng cán b c a ng ta, vi t cho nhân dân ta, và k c nh ng lá thư riêng. Qua l i ngư i hư ng d n, m i lá thư Bác vi t dù vi c công hay tư u ch a d ng tình c m d t dào và nó ã ng viên nhân dân ta quy t tâm, oàn k t kháng chi n. Ngoài nh ng v n thơ, nh ng bài báo, chúng ta còn có th hi u thêm v tư tư ng, tình c m và nh ng ch ng ư ng ho t ng c a Ngư i qua các di v t, qua nh ng món quà mà nhân dân ta, cũng như nhân dân trên th gi i g i bi u Bác. N u như c m giác ban u trong m i chúng ta là ư c quay tr v v i l ch s thì càng v sau s xúc ng ngh n ngào không th d u kín trên nét m t khi nghe v nh ng năm tháng cu i cùng c a cu c i Bác. Bác không có gia ình, không có con cái , nhưng toàn th dân t c ta là i gia ình, là nh ng ngư i thân yêu nh t c a Ngư i. Mong mu n sau cùng c a cu c i Bác là ư c v thăm l i mi n Nam
 12. nhưng mong mu n ó không th c hi n ư c và ã tr thành m t n i day d t trư c khi Ngư i i xa. “…… Bác ơi, tim Bác mênh mông th ! Ôm c non sông m i ki p ngư i…………..” Hình nh cu i cùng v Bác mà chúng ta chiêm ngư ng là b c nh Ngư i v n tay chào, do nhân dân Nh t B n g i t ng B o tàng. i u c bi t c a b c nh l n ó là nó ư c làm t 40.000 h t g m mà khi ta ng b t kỳ v trí nào cũng th y ư c ánh m t hi n hòa c a Bác ang trìu m n nhìn chúng ta. Sau khi bu i thăm quan k t thúc nhưng nh ng c m xúc cũng như nh ng suy nghĩ thì v n ng l i trong lòng nh ng ai ã t ng n ây. M i ngư i s có nh ng c m nh n c a riêng mình, s có nh ng hình nh n tư ng c a riêng mình. Nhưng chung l i, các b n sinh viên khi n ây u c m th y ư c giá tr c a bu i h c nh n th c, nó ưa ta n v i nhi u i u th c t và sinh ng hơn, nh ng i u mà có th trư c ây ta chưa t ng nghĩ v nó… Th mà ã có nh ng lúc ta c m th y chán n n, th y ta th t b t h nh bi t bao. Ch c các b n i tham quan b o tàng cũng có nh ng c m xúc như em tôi, s c m th y cu c s ng th t áng quý bi t bao, s t h a v i mình s c g ng s ng th t t t, th t có ích. Tham quan b o tàng th t có ích bi t bao!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản