intTypePromotion=1

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Vinh Chi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

10
11.345
lượt xem
827
download

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  1. ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  TRUNG TRUNG BỘ CHI BỘ ĐOÀN ĐỊA CHẤT 506 Kon Tum, ngày 23 tháng 03 năm 2017 * BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW về học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Chỉ Chức vụ: Bí thư chi bộ Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Đơn vị công tác: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII); Chỉ thị  05­T/TW   của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ  Chí Minh; Chương trình hành động của Đảng  ủy Liên đoàn Địa chất Trung   Trung Bộ.  Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa   XII), Chỉ  thị  05­CT/TW của Bộ  Chính trị  về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: 1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa XII),   Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm   theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện  triển khai tinh thần Nghị  quyết Đại hội XII của Đảng về  xây dựng Đảng trong sạch,  vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Bản thân, sau khi  học Nghị quyết đã nhận thức sâu sắc những vấn đề sau: Thứ  nhất, xuất phát từ  yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục  tình trạng suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự  diễn  biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thứ  hai  là yêu cầu của thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực   hiện kinh tế  thị  trường định hướng xã hội chủ  nghĩa và hội nhập quốc tế  đòi hỏi phải  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Thứ  ba, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và với   đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Vấn đề  học tập và làm theo Bác là một quá trình liên tục, lâu dài; thể  hiện tư  tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải   phóng dân tộc cũng như  trong xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc. Để  đẩy mạnh học tập và   làm theo tư  tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh theo tinh thần Chỉ  thị  số  05­   CT/TW của Bộ  Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về  tư 
  2. 2 tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư  tưởng, tấm   gương của Người như: Thứ nhất, tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo   đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc thực hiện các nhiệm vụ  được   giao. Thứ hai, thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề   thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong thực hiện nhiệm vụ cần chú trọng đến  chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật… Thứ  ba,  với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi,   giúp đỡ  lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể  đoàn kết. Phải coi cơ  quan là ngôi   nhà thứ hai; mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình để cùng hướng đến  một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh” . Chắc trong mỗi chúng  ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng   ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của đồng  chí, đồng nghiệp. 2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân 2.1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Những cam kết của bản thân về  ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về  tư  tưởng   chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết) Cam kết của bản thân về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như sau: ­ Bản thân luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái,   “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán  bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên Môi trường  góp phần đấu tranh, ngăn chặn,  đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Lấy kết quả  tự  phê bình và phê bình, sự  nêu gương của bản thân làm tiêu chí  đánh giá đảng viên. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng   chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.  ­ Bản thân là bí thư chi bộ xin chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc   phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,  lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Làm tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm  của các tổ chức chính trị ­ xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự  diễn  biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. ­ Là người đứng đầu của cơ  quan, bản thân thực hiện tốt những kiến nghị  của  viên chức – lao động. Khuyến khích viên chức – lao động phản ánh, tố  giác và tích cực  đấu tranh chống suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự  diễn biến”, “tự  chuyển hóa”.  2.2.  Kế  hoạch học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh  (Nêu  những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc làm phù hợp với đặc thù   công tác của đơn vị và nhiệm vụ được cấp ủy, cơ giao giao cho cá nhân)
  3. 3 ­ Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực  tế  của bản thân. Tự  giác trong tự  học, tự  bồi dưỡng nâng cao trình độ  lý luận chính trị,   chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Tích cực đổi mới các nội dung sinh  hoạt chi bộ và cơ quan. ­ Tích cực, tự  giác thực hiện nhiệm vụ  được giao, dám nghĩ dám làm, chủ  động   sáng tạo để có kết quả cao nhất; thực hiện tốt việc nêu gương.  ­ Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Dù  trên cương vị  là công dân, là người đảng viên hay người quản lý đều phải nêu cao tinh   thần trách nhiệm trong công việc, không chủ quan, đại khái.  ­ Nói đúng, làm đúng chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,   không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân. 2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân về  thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa XII); Chỉ  thị  05­CT/TW của Bộ Chính trị  gắn với thực hiện   Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015­2020, Chương trình hành động của  ĐU Liên đoàn. (Nêu những biện pháp cụ  thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu   quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu   ở trên) ­ Phổ  biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị  quyết hội nghị  Trung  ương 4 khóa XII  gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học  tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh” đến từng đảng viên, VC­ LĐ; chủ  động nắm diễn biến tư  tưởng của đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao  động; tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. ­ Lãnh đạo đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ  chính trị, thực hiện có hiệu quả  đường lối chủ  trương của Đảng, chính sách pháp luật  của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. ­ Tăng cường đoàn kết nhất trí trong chi bộ; tổ chức triển khai và điều hành công   việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ  trọng tâm;   điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất. ­ Vận động đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần   trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên   môn được giao. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm  việc; kịp thời biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. ­ Thực hiện nghiêm túc quy định về  nêu gương trong học tập và làm theo tấm   gương đạo đức Hồ  Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn, rèn luyện phẩm  chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề  lối công tác và nơi cư  trú; nêu cao ý   thức tổ chức kỹ luật, trong giữ gìn đoàn kết nội bộ, trong quan hệ với quần chúng.  ­ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường   lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ  cơ  quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt   công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định.
  4. 4 ­ Thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức và người lao động; chủ  động đấu   tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn  biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Thường xuyên giám sát về  tiến độ, chất lượng sản phẩm của các tổ  sản xuất,   tham gia góp ý phản biện về công tác kỹ thuật và coi đó là trách nhiệm của người đứng   đầu đơn vị; tuyệt đối không nhận bất cứ một khoản thù lao nào từ tổ sản xuất và người   lao động. Trên đây là cam kết của bản thân về  thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa  XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ  thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị  về  triển   khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên. Xác nhận của Chi ủy Người lập kế hoạch cá nhân Phan Thanh Nghị Nguyễn Vĩnh Chỉ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản