intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
369
lượt xem
57
download

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

  1. mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:... (Địa danh), ngày… tháng … năm … Kính gửi: … (3) … KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG của Dự án “… (2) …” 1. Địa điểm thực hiện Dự án: … 2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … Địa chỉ liên hệ: … Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện xây lắp các công trình: … Địa chỉ liên hệ: … Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: … 4. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (nêu chi tiết tiến độ thực hiện; thời gian hoàn thành kèm theo thiết kế chi tiết của công trình): 4.1. Các công trình xử lý nước thải: … 4.2. Các công trình xử lý khí thải: … 4.3. Các công trình xử lý chất thải rắn: … 4.4. Các công trình xử lý và bảo vệ môi trường khác: … 5. Đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (nếu có, nêu rõ cụ thể những nội dung điều chỉnh, thay đổi; phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của sự điều chỉnh, thay đổi này). … (4) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Như trên; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2