intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP DỊCH VỤ SÀI GÒN

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
376
lượt xem
135
download

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP DỊCH VỤ SÀI GÒN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức độ tăng trưởng nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh bất động sản. Như vậy, một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu về cho thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng,... và ngược lại, nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngành kinh doanh dịch vụ bất động sản của Công ty...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP DỊCH VỤ SÀI GÒN

 1. BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP DỊCH VỤ SÀI GÒN
 2. ỦY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 30 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số…/ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…tháng...năm…) TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO) Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8 213.913 Fax: (84.8) 8 215.992 Email: savico@savico.com.vn Website: www.savico.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Nguyễn Vĩnh Thọ chức vụ: Tổng Giám đốc -1-
 3. SAVICO Bản cáo bạch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 30 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá bán: - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/cổ phần - Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn: Không thấp hơn 70% giá bình quân 5 (năm) phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền - Chào bán cho người lao động trong Công ty: 30.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán: 10.126.590 cổ phần - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.892.057cổ phần - Chào bán cho CĐ chiến lược (nhà đầu tư lớn): 4.634.533 cổ phần - Chào bán cho người lao động trong Công ty: 600.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 101.265.900.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - Chi nhánh TP.HCM (AASC) Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 8 205 944 Fax: (84-8) 8 205 942 Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Địa chỉ: Lầu 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 8 219 266 Fax: (84-8) 8 219 267 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8 242 897 Fax: (84.8) 8 244 259
 4. SAVICO Bản cáo bạch MỤC LỤC I. CÁC NHÂN T Ố R ỦI R O Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N GIÁ C Ả CỔ PHI Ế U CHÀO B Á N ......................................................................................... . . . . 1 1. Rủi ro về kinh tế ..................................................................................................................1 2. Rủi ro về luật pháp ..............................................................................................................1 3. Rủi ro đặc thù ngành ...........................................................................................................1 4. Rủi ro biến động giá chứng khoán ......................................................................................2 5. Rủi ro về đợt chào bán.........................................................................................................2 6. Rủi ro về dự án ....................................................................................................................3 7. Rủi ro về quản trị công ty ....................................................................................................3 8. Các rủi ro khác ....................................................................................................................3 II. N HỮNG NGƯỜI C HỊ U TRÁCH NHI ỆM CHÍNH ĐỐI V ỚI NỘI D U N G BẢN CÁO B Ạ CH ........................................................................... 4 1. Tổ chức chào bán ................................................................................................................4 2. Tổ chức tư vấn.....................................................................................................................4 III. CÁC KHÁI NI ỆM ........ ............................................................. . . . . . 4 IV. TÌNH HÌ NH VÀ Đ ẶC ĐI ỂM CỦA T Ổ CHỨC PHÁT HÀNH ............ . . . . 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..........................................................................6 2. Cơ cấu tổ chức công ty ........................................................................................................8 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ............................................................................................................17 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán ............................................................19 5. Hoạt động kinh doanh .......................................................................................................21 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất...........................................43 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành .........................................46 9. Chính sách đối với người lao động....................................................................................47 10. Chính sách cổ tức ..............................................................................................................48 11. Tình hình hoạt động tài chính............................................................................................48 12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng .........................52 13. Tài sản ...............................................................................................................................63 -i-
 5. SAVICO Bản cáo bạch 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ............................................................................................64 15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ..........................................68 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành ......................68 17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán ......................................................................................................................68 V. CỔ PHI Ế U CHÀO BÁN ................................................................. 6 9 1. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông ....................................................................................69 2. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu ........................................................................................69 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 10.126.590 cổ phiếu .................................................69 4. Giá chào bán dự kiến.........................................................................................................69 5. Phương pháp tính giá.........................................................................................................69 6. Phương thức phân phối......................................................................................................70 7. Thời gian phân phối cổ phiếu ............................................................................................70 8. Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 số 02/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2007 ...............................................70 9. Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu và phương thức thực hiện quyền...................................73 10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.........................................................78 11. Các loại thuế có liên quan .................................................................................................78 12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần..............................................79 V I . M ỤC ĐÍC H P H Á T H À N H .......................................................... . . . . 8 0 1. Mục đích chào bán ............................................................................................................80 2. Phương án khả thi:.............................................................................................................80 V I I . KẾ HO ẠC H S Ử D Ụ NG S Ố TI Ề N THU ĐƯỢC T Ừ ĐỢT C HÀO BÁN ... 8 5 VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊ N QUAN T ỚI VI Ệ C C HÀ O B ÁN C Ổ P HI Ế U . . . . 8 5 1. Tổ chức tư vấn...................................................................................................................85 2. Tổ chức kiểm toán .............................................................................................................85 IX. PHỤ L ỤC .................... ............................................................. . . . . 8 6 - ii -
 6. SAVICO Bản cáo bạch NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1. Rủi ro về kinh tế - Mức độ tăng trưởng nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh bất động sản. Như vậy, một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu về cho thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng,... và ngược lại, nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngành kinh doanh dịch vụ bất động sản của Công ty - Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định, GDP năm 2006 tăng trưởng 8,2%. Dự báo trong các năm tới duy trì ở mức 8% là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành kinh doanh bất động sản và các hoạt động kinh doanh: đầu tư tài chính và dịch vụ bán lẻ của Công ty Cổ phần Savico. 2. Rủi ro về luật pháp - Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới v.v… liên quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh hưởng tới Công ty. - Việc đăng ký niêm yết và huy động vốn trên thị trường chứng khoán là những lĩnh vực còn rất mới mẻ. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó nếu có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường - Tuy nhiên, với tình hình tài chính minh bạch, kinh nghiệm quản trị, điều hành, kiểm soát tốt rủi ro, cùng với chiến lược phát triển linh hoạt và hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho SAVICO thích ứng nhanh với những thay đổi từ hệ thống quy định pháp luật có liên quan. 3. Rủi ro đặc thù ngành - Ngành Dịch vụ bất động sản: Việc biến động lãi suất cho vay, lạm phát sẽ ảnh hưởng đến chi phí trả lãi vay, chi phí đầu vào của dự án. Hạn chế rủi ro này, SAVICO có qui trình đầu tư hợp lý nhằm xác định và lựa chọn các dự án đầu tư bất động sản mang tính khả thi cao về tiềm năng thị trường và hiệu quả tài chính như tỷ suất sinh lời mong đợi, thời gian hoàn vốn, tỷ suất hoàn vốn (IRR), giá trị tài sản ròng (NPV)… - Ngành hệ thống thương mại - dịch vụ: Các thương hiệu nổi tiếng ôtô trên thế giới, ôtô Trung Quốc giá rẻ, ôtô nhập khẩu đã qua sử dụng tràn vào thị trường Việt Nam, nhiều khả năng chia xẻ đáng kể thị phần của các liên doanh ôtô. Cùng với tiến trình hội nhập, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam sẽ phải đối mặt vì chịu sự cạnh tranh với các tập đoàn bán lẻ “khổng lồ” của các nước vào Việt Nam. -1-
 7. SAVICO Bản cáo bạch Nhận thấy đây là rủi ro từ thị trường, SAVICO đã tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, bảo hành, các chương trình chăm sóc khách hàng, xem đây là nền tảng để phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì khách hàng quen thuộc. Trong quá trình hoạt động, SAVICO không ngừng cơ cấu lại ngành hàng bán lẻ cao cấp thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh và khắc phục những nhược điểm của hệ thống, đồng thời chọn đối tác có uy tín chất lượng làm đối tác chiến lược của mình. - Ngành đầu tư tài chính: Sự biến động giá thị trường của các loại cổ phiếu đã đầu tư, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tham gia góp vốn thành lập, góp vốn liên doanh - liên kết, góp vốn đầu tư ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cổ đông SAVICO. Để kiểm soát rủi ro, SAVICO có bộ phận chuyên nghiệp với quy trình quản lý đầu tư được chuẩn hóa từ khâu định giá cổ phiếu, phân tích diễn biến thị trường đến quyết định đầu tư, đồng thời xây dựng danh mục đầu tư linh hoạt. Kiểm soát tốt hiệu quả đầu tư vốn của Công ty thông qua việc theo sát thị trường, định hướng chiến lược, tình hình hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp SAVICO đã đầu tư. 4. Rủi ro biến động giá chứng khoán Khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động của công ty; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những thay đổi về quy định chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty; yếu tố tâm lý của nhà đầu tư... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động và ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của Công ty; tâm lý của cán bộ, công nhân viên; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với rủi ro này, SAVICO luôn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, có tính thanh khoản cao, kiểm soát quản lý tốt các rủi ro, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo SAVICO luôn cam kết quản lý, điều hành các hoạt động theo hướng công khai, minh bạch và tiếp cận dần với các chuẩn mực quốc tế nhằm tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư và các cổ đông của Công ty. 5. Rủi ro về đợt chào bán - Mục đích của đợt chào bán chủ yếu là nhằm huy động vốn để tăng nguồn vốn kinh doanh; đầu tư vào các dự án bất động sản và tái cấu trúc cơ cấu vốn trong Công ty để có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai. Tuy nhiên trong đợt chào bán này, Công ty không sử dụng dịch vụ Bảo lãnh phát hành vì vậy có thể đợt chào bán sẽ không thành công. Trong trường hợp này, mục tiêu huy động vốn của Công ty sẽ gặp khó khăn và do đó sẽ phần nào tác động đến việc triển khai các dự án trong tương lai của Công ty. - Đối với dự án sắp tới của Công ty, những chậm trễ hoặc khó khăn trong việc chuẩn bị các hồ sơ pháp lý hoặc trong thi công sẽ kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm chậm tiến dộ dự án, và do đó ảnh hưởng đến kết quả và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp thị trường có những biến động bất thường sẽ dẫn đến các dự án của Công ty không hoàn -2-
 8. SAVICO Bản cáo bạch thành theo kế hoạch đề ra. Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch doanh thu lợi nhuận cũng như hiệu quả sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty. - Tuy nhiên, đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Savico đã được Đại hội cổ đông thống nhất và thông qua, đồng thời Công ty đã thăm dò nhu cầu thị trường nên rủi ro của đợt chào bán sẽ được giảm thiểu. 6. Rủi ro về dự án Trong tương lai, công ty sẽ thực hiện các dự án nhằm đa dạng hoạt động sản xuất kinh doanh, tối đa hóa giá trị cổ phiếu của Công ty. Các dự án tập trung vào việc xây dựng các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, … Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển các dự án đầu tư dài hạn, Công ty có thể gặp nhiều khó khăn như vấn đề về cấp phép, khả năng huy động vốn cho dự án, tính thực thi của dự án và những biến động của môi trường xung quanh ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Thêm vào đó, các dự án đầu tư dài hạn thường có tính qui mô cao và có mức ảnh hưởng lớn đến giá cả cổ phiếu, do đó, tính thành bại của các đầu tư dài hạn có một ý nghĩa rất quan trọng đến giá trị cổ phiếu của Công ty khi giao dịch ở thị trường Chứng khoán. 7. Rủi ro về quản trị công ty Hiện tại, hầu hết thành viên Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) nắm giữ một số lượng lớn cổ phần trong công ty. Một mặt, đây chính là lợi thế của Công ty do có được sự thống nhất và quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển của Công ty. Đồng thời, các cổ đông lớn của Công ty là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước, luôn đặt đạo đức và uy tín kinh doanh lên hàng đầu. Mặt khác, điều này sẽ mang lại rủi ro về quản trị công ty theo hướng đại chúng và một số quyền lợi của cổ đông nhỏ có thể bị ảnh hưởng. Để giảm thiểu những rủi ro này, Công ty đã và đang thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản trị công ty theo hướng công ty đại chúng bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng để thu hút vốn và tăng số lượng cổ đông đồng thời tạo điều kiện cho các cổ đông bên ngoài tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện các quy định, nguyên tắc về quản trị công ty. 8. Các rủi ro khác Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo. -3-
 9. SAVICO Bản cáo bạch II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức chào bán Ông Nguyễn Quang Tiên Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Chức vụ: Tổng giám đốc (đại diện pháp luật) Bà Hoàng Thị Thảo Chức vụ: Kế toán trưởng Ông Lê Xuân Đức Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Hồng Nam Chức vụ: Giám đốc điều hành Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn cung cấp. III. CÁC KHÁI NIỆM 1. “Công ty” hay “SAVICO”: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 30/03/2007 2. “Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. 3. “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 4. “Cổ phiếu”: Chứng chỉ do SAVICO phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của SAVICO. 5. “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của SAVICO. 6. “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt / hoặc bằng cổ phiếu, hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 7. “Đại Hội đồng cổ đông”: là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. 8. “Hội đồng quản trị”: là Hội đồng qủan trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. 9. “Ban kiểm soát”: là Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. -4-
 10. SAVICO Bản cáo bạch 10. “Ban Tổng giám đốc”: là Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. 11. “Vốn điều lệ”: là vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. 12. “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. 13. “Tổ chức kiểm toán”: Công ty TNHH KPMG. 14. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản cáo bạch này có nội dung như sau: o ĐHĐCĐ : Đại Hội đồng Cổ đông. o HĐQT : Hội đồng Quản trị. o BKS : Ban Kiểm soát. o BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc. o CBCNV : Cán bộ nhân viên. o TNHH : Trách nhiệm hữu hạn. o UBND : Ủy ban Nhân dân. o TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán o BHXH : Bảo hiểm xã hội o CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh o TSCĐ : Tài sản cố định -5-
 11. SAVICO Bản cáo bạch IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Giai đoạn 1982 - 1992: Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) tiền thân là Công ty Dịch vụ Quận 01, đơn vị đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đánh dấu cho lịch sử ngành dịch vụ ra đời để phục vụ các mặt đời sống vật chất và tinh thần cho người tiêu dùng. Đến năm 1985, Công ty đã phát triển trên 30 cửa hàng dịch vụ với những ngành nghề khác nhau như: may đo, uốn tóc, điện, điện tử... Giai đoạn 1992 - 1998: Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn với phương châm lấy hoạt động dịch vụ làm nền tảng đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực về đầu tư, xuất nhập khẩu và thương mại như lắp ráp và kinh doanh xe gắn máy, kinh doanh ôtô, dịch vụ Taxi, vận chuyển hành khách... Bên cạnh đó, Công ty đã mở rộng ra ngoài phạm vi Tp.HCM để tổ chức thị trường và phục vụ cho khách hàng tại các thành phố lớn như Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, cùng với việc phát triển hệ thống đại lý phân phối trên cả nước. Nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài như : Toyota, Suzuki, General Motor, ... đã tín nhiệm hợp tác và lựa chọn SAVICO làm đại lý phân phối sản phẩm. Giai đoạn 1998 - 2004: SAVICO chính thức trở thành công ty thành viên của Tổng công ty Bến Thành. Công ty đã tập trung chuyển hướng dần qua công tác đầu tư tài chính như: Ngành Ngân hàng (Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB), bưu chính viễn thông (Công ty CP bưu chính viễn thông Sài Gòn - SPT) và từng bước tổ chức hệ thống bán lẻ với những sản phẩm cao cấp như ôtô, xe gắn máy, điện tử, mắt kính, đồ thời trang... Giai đoạn 2004 – đến nay: Công ty được cổ phần hóa chính thức theo Quyết định số 3449/QĐ– UB của Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành ngày 09/07/2004. Ngày 04/01/2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 30/03/2007 Qua hơn 02 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty SAVICO đã xây dựng định hướng chiến lược để trở thành Công ty Đầu tư tài chính, trong đó tập trung phát triển ở 03 lĩnh vực: Dịch vụ bất động sản, hệ thống thương mại - dịch vụ, Đầu tư tài chính, 1.2. Giới thiệu về Công ty Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Tên tiếng Anh SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Tên viết tắt SAVICO Địa chỉ 68 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại (84.8) 8213913 Fax (84.8) 8215992 Email savico@savico.com.vn -6-
 12. SAVICO Bản cáo bạch Website http://www.savico.com.vn Biểu tượng của Công ty Mã số thuế 0301154821 Nơi mở tài khoản Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Phương Đông (OCB) Số Tài khoản 4211.30.00.00.0005 Đơn vị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) Vốn điều lệ 148.734.100.000 đồng Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng. Quá trình tăng giảm vốn điều lệ của SAVICO: Ngày 21/01/2006, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn có Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-SVC-06 về việc đồng ý giảm vốn điều lệ của Công ty từ 135.000.000.000 đồng xuống còn 108.739.300.000 đồng, tức là giảm 26.260.700.000 đồng. Số vốn 26.260.700.000 đồng điều chỉnh giảm nói trên trước đây là giá trị tiền sử dụng đất 26.260.738.500 đồng (#1.708.790,50 USD) của DNNN Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn được chi cục tài chính DNNN Thành phố Hồ Chí Minh giao vốn để góp vào Công ty liên doanh TNHH Larkhall Savico. Khi DNNN Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành) thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong Công ty liên doanh TNHH Larkhall Savico cho phía nước ngoài, theo đó phía đối tác nước ngoài chịu trách nhiệm thanh toán tiền sử dụng đất 26.260.738.500 đồng (#1.708.790,50 USD) trực tiếp cho ngân sách Nhà nước Việt Nam thì mặc nhiên số vốn được giao này không còn nằm trong vốn của DNNN Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn. Tuy nhiên do qui trình thủ tục pháp lý của việc chuyển nhượng vốn nói trên kéo dài từ giai đoạn DNNN sang Công ty cổ phần. Vì vậy Công ty cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn phải có nghĩa vụ tiếp tục theo dõi và hoàn tất hồ sơ giảm vốn. Đến ngày 28/04/2006, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn có Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 108.739.300.000 đồng lên 153.739.300.000 đồng bằng việc phát hành cho các đối tượng sau: Phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá, tương ứng 20.000.000.000 đồng theo mệnh giá. Phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông chiến lược theo giá thỏa thuận, tương ứng 20.000.000.000 đồng theo mệnh giá. Phát hành cổ phiếu thưởng là 500.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 5.000.000.000 đồng theo mệnh giá. -7-
 13. SAVICO Bản cáo bạch Đến ngày 30/09/2006, Công ty đã thực hiện xong việc phát hành tăng vốn điều lệ đợt 01 là 19.994.800.000 đồng theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng vốn điều lệ lên 128.734.100.000 đồng Ngày 12/05/2007, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có Nghị quyết huỷ việc tăng vốn điều lệ công ty bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng là 500.000 cổ phần tương ứng 5.000.000.000 đồng theo mệnh giá theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2005 ngày 28/04/2006. Tính đến ngày 30/05/2007, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 2.000.000 cổ phần, tương đương 20.000.000.000 đồng mệnh giá cho cổ đông chiến lược, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên 148.734.100.000 đồng Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Dịch vụ bất động sản: Đầu tư, hợp tác, phát triển các dự án bất động sản theo hướng cho thuê cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, khu biệt thự, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp... Đầu tư tài chính: Ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty như thành lập Công ty cho thuê Tài chính, Công ty chứng khoán, ngân hàng, bưu chính viễn thông, bất động sản, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ... Hệ thống thương mại - dịch vụ: Tổ chức mạng lưới kinh doanh, phân phối, sửa chữa, bảo trì theo tiêu chuẩn quốc tế về ôtô, xe gắn máy và linh kiện phụ tùng các loại, với các nhãn hiệu ôtô như Toyota, Ford, GM-Daewoo, Suzuki và các nhãn hiệu xe gắn máy SYM, Suzuki; Yamaha, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế bên cạnh việc phát triển thị trường truyền thống như : taxi, dịch vụ viễn thông, bán lẻ tự động, thời trang cao cấp... Các ngành nghề khác: theo quy định của pháp luật sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. 2. Cơ cấu tổ chức công ty Hệ thống của Công ty bao gồm có 01 trụ sở chính, 02 chi nhánh, 07 công ty con, 06 công ty liên doanh liên kết, 12 đơn vị trực thuộc và đầu tư chiến lược vào 15 công ty khác. Trụ sở chính : 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phương Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 8 213 913 Fax : (84.8) 8 215 992 Mạng lưới các chi nhánh: - Chi nhánh SAVICO Đà Nẵng Địa chỉ : 66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Điện thoại : (84.511) 646517 Fax : (84.511) 646517 -8-
 14. SAVICO Bản cáo bạch - Chi nhánh SAVICO Cần Thơ Địa chỉ : 71 Hùng Vương, TP.Cần Thơ Điện thoại : (84.71) 827308 Fax : (84.71) 820205 Các Công ty con tính đến thời điểm 31/08/2007: (Danh sách chi tiết được thể hiện tại mục IV.5 của Bản cáo bạch) - Công ty Cổ Phần Savico Hà Nội Phòng 2201, toà nhà 101 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội - Cty Liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP): 807 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (84.4) 6640124 - Fax: (84.4) 6640127 - Cty TNHH Sài Gòn Ôtô (Sai GonFord) 91 Pasteur Quận 1, TPHCM ĐT: (84.8) 8227122 - Fax: (84.8) 8233494 - (84.8) 8227267 - Cty TNHH Đông Đô Thành (ĐĐT) 655 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TPHCM ĐT: (84.8) 8989878 - Fax: (84.8) 8989876 - Cty TNHH DV & Bán lẻ tự động SAVICO IAGRIPRO (SAVICO-R) 83 D Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM ĐT: (84.8) 5114456 - Fax: (84.8) 5114456 - Công ty TNHH TMDV Sài Gòn (Yamaha Cần Thơ) 164-166C, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: (84.71) 780166 - Fax: (84.71) 780166 - Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao 14 - 16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TPHCM ĐT: (84.8) 8378390 - Fax: (84.8) 8396146 Các công ty liên doanh liên kết đến thời điểm 31/08/2007 (SAVICO góp từ 20% - 50% vốn điều lệ) Bảng 1: Danh sách các công ty liên doanh liên kết đến thời điểm 30/09/2007 Đơn vị tính: 1.000 đồng Tỉ lệ Tên các doanh nghiệp SAVICO Giá trị vốn góp STT Vốn điều lệ vốn góp liên doanh-liên kết của SAVICO (%) 1 Cty CP Toyota Đông Sài Gòn (TESC) 23.000.000 8.695.109 37,80% -9-
 15. SAVICO Bản cáo bạch Tỉ lệ Tên các doanh nghiệp SAVICO Giá trị vốn góp STT Vốn điều lệ vốn góp liên doanh-liên kết của SAVICO (%) Cty TNHH TMDV Tổng Hợp 3.000.000 1.120.000 37,33% 2 Bến Thành - SAVICO 3 Cty TNHH ComfortDelGro SAVICO Taxi 79.000.000 31.750.000 40,00% 4 Cty Cổ phần Dana 8.000.000 3.221.600 40,27% 5 Cty TNHH DV Sài Gòn (SSC) 3.000.000 1.470.000 49,00% 6 Cty TNHH TMDV Tam Bình - Thủ Đức 22.000.000 6.600.000 30,00% Ghi chú: So với Danh sách các Công ty Liên doanh - Liên kết của SAVICO tại thời điểm 31/12/2005 thì giảm 02 Công ty là Công ty cổ phần EM - Savico và Công ty cổ phần Visaco vì 02 đơn vị này Công ty Cổ phần Savico đã tiến hành rút vốn, giải thể trong năm 2006. - Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn (TESC) Địa chỉ: 507 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TPHCM - 02 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM Điện thoại: (84.8) 8983992 - Fax: (84.8) 8988243 Điện thoại: (84.8) 8295917 - Fax: (84.8) 8298926 Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xe ôtô và phụ tùng xe. Sửa chữa bảo hành bảo trì các loại xe ôtô (chỉ kinh doanh mua bán và bảo hành, sửa chữa các loại xe ôtô có tải trọng dưới 2,5 tấn) - Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành - SAVICO Địa chỉ: 17-19 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM Điện thoại: (84.8) 9143826 Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xe gắn máy, xe ôtô, máy cày, máy xới, phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng ôtô, đồ điện gia dụng, hàng điện lạnh. Dịch vụ cho thuê xe ôtô, xe gắn máy, ... - Công ty TNHH ComfortDelGro SAVICO Taxi Địa chỉ:325 Hồ Văn Huê, P.9, Quận Phú Nhuận, TPHCM Điện thoại: (84.8) 8457538 Fax: (84.8) 8424400 Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, quản lý và điều hành dịch vụ vận tải đường bộ bằng taxi và các dịch vụ khác có liên quan tại Việt Nam bao gồm vận hành taxi, trung tâm điều hành xe, cho thuê xe, xưởng sửa chữa xe và các dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe - Công ty Cổ phần DANA Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0511.646555 Fax: (84.8) 0511.646746 - 10 -
 16. SAVICO Bản cáo bạch Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xe ôtô, xe gắn máy các loại và linh kiện phụ tùng, hàng điện lạnh, kim khí điện máy các loại và phụ tùng, hàng điện gia dụng, hàng tiêu dùng, ... - Công ty TNHH Dịch vụ Sài Gòn (SSC) Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM Điện thoại: (84.8) 8213913 Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Dịch vụ cho thuê văn phòng. Dịch vụ giải trí: bida. - Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức Địa chỉ: Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Khu phố 5 Quốc lộ 1 A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức Điện thoại: (84.8) 7295298 Fax: (84.8) 7292607 Ngành nghề kinh doanh: Mua bán chế biến hàng nông sản thực phẩm. Cho thuê kho bãi. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô. Dịch vụ đóng gói, bốc dỡ hàng hóa. Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan, ... Các doanh nghiệp mà SAVICO tham gia đầu tư tài chính đến thời điểm 31/08/2007 (SAVICO góp dưới 20% Vốn điều lệ) Bảng 2: Danh sách các công ty Savico tham gia đầu tư tài chính đến thời điểm 31/08/2007 Đơn vị tính: 1.000 đồng Tổng giá trị Tỷ lệ Tên các doanh nghiệp SAVICO Vốn điều lệ vốn góp theo STT sở hữu có đầu tư vốn cổ phần mệnh giá (%) 1 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 900.000.000 53.020.000 5,89 2 Cty CP Dệt May Thành Công 160.000.000 10.920.740 6,83 3 Cty CP BCVT Sài Gòn (SG Postel) 250.000.000 12.750.000 5,10 4 Cty CP ĐTHT Kỹ Thuật TPHCM (CII) 300.000.000 770.500 0,26 5 Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) 170.000.000 1.700.000 1,00 6 Cty CP Việt Thái 50.000.000 6.507.600 13,02 7 Cty CP TM Dịch vụ Bến Thành 25.000.000 1.512.020 6,04 8 Cty CP Cơ Khí Vinh 4.700.000 470.000 10,00 9 Cty CP Vận tải Hành Khách 14 30.290.200 305.000 1,01 - 11 -
 17. SAVICO Bản cáo bạch Tổng giá trị Tỷ lệ Tên các doanh nghiệp SAVICO Vốn điều lệ vốn góp theo STT sở hữu có đầu tư vốn cổ phần mệnh giá (%) 10 Cty CP Bến Thành Non nước 60.000.000 6.000.000 10,00 11 Cty CP Vật tư Ngân Hàng 5.400.000 165.000 3,06 12 Ngân hàng TMCP Việt Á 500.330.000 25.000.000 5,00 13 Cty Chứng khoán Phương Đông 120.000.000 12.000.000 10,00 14 Cty CP Bến thành Long Hải 170.000.000 4.140.000 2,44 15 Cty CP Phân đạm và hóa chất Phú Mỹ 3.800.000.000 1.000.000 0,03 - 12 -
 18. SAVICO Bản cáo bạch Các đơn vị trực thuộc: Bảng 3: Danh sách các đơn vị trực thuộc của Savico đến thời điểm 31/08/2007 STT Đơn vị trực thuộc Địa điểm Chức năng kinh doanh Cửa hàng kinh doanh điện, 10A Trần Hưng Đạo, Q.1, 1 Mua bán hàng điện gia dụng, hàng kim khí điện máy các loại và phụ tùng điện tử, điện gia dụng TCL TP.HCM Mua bán hàng điện lạnh, kim khí điện máy và các loại phụ tùng, hàng điện gia dụng, Trung tâm Kim khí điện 2 117 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM máy vi tính và linh kiện, thiết bị ngoại vi, dịch vụ bưu chính viễn thông (đại lý, mua máy, điện lạnh, điện gia dụng bán và bảo hành điện thoại các loại, thẻ điện thoại). 3 Cửa hàng Sao Mai 35 Đông Du, Q.1, TP.HCM Kinh doanh nhà hàng 4 Cửa hàng Đá Xanh 54 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM Dịch vụ ăn uống, nhà hàng. 5 Cửa hành kinh doanh đồng 56 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM Mua bán đồng hồ và linh kiện hồ Seiko. 6 Cửa hàng thủ công mỹ nghệ 189 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc. Đại lý phân phối hàng hóa 7 Cửa hàng thủ công mỹ nghệ 18 Nguyễn Thiệp, Q.1, TP.HCM Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, nữ trang, vàng bạc đá quý. 8 Cửa hàng SINVA 50 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc. Đại lý phân phối hàng hóa 9 Cửa hàng mắt kính 104 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM Mua bán kính đeo mắt thời trang cao cấp 10 Cửa hàng mắt kính 193 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM Mua bán kính đeo mắt thời trang cao cấp 11 Cửa hàng số 82 82 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thời trang Cửa hàng kinh doanh hàng 91B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, 12 may mặc và thủ công mỹ Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thời trang các loại TP.HCM nghệ - 13 -
 19. SAVICO Bản cáo bạch Hình 1: Mạng lưới các chi nhánh của Savico - 14 -
 20. SAVICO Bản cáo bạch Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Đại hội đồng cổ đông General Board of Shareholders Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Supervision Board Board of Directors Tổng giám đốc General Director Các P.Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Khu vực Kinh Doanh Nhân sự & QTHC Tài Chính Kiểm soát nội bộ Bộ phận Nghiên cứu phát triển Internal Control Research & Development Division Bộ phận Kế Toán Đầu tư Tài Chính Accounting Division Financial Investment Bộ phân Quản trị tài chính Financial Management Đầu tư Dự án Project Investment Bộ phận Nhân sự Human Resource Division Kinh doanh & Phát triển dự án Project Development & Trading Bp. Quản trị Hành chính Administration Divison Ôtô và xe gắn máy Bộ phận PR & IT Automobile & Motorbike PR & IT Division ĐƠN VỊ CÔNG TY CÔNG TY LD CÔNG TY TRỰC THUỘC CON LIÊN KỀT ĐẦU TƯ Hình 2: Sơ đồ bộ máy quản lý của Savico - 15 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản