Bản gia đình tự kê khai đất Nông nghiệp

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
153
lượt xem
21
download

Bản gia đình tự kê khai đất Nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản gia đình tự kê khai đất nông nghiệp', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản gia đình tự kê khai đất Nông nghiệp

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ……………….. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 200 B¶n gia ®×nh tù kª khai ®Êt n«ng nghiÖp (VÒ diÖn tÝch thu håi, tµi s¶n trªn ®Êt n»m trong chØ giíi, mèc giíi GPMB) Dù ¸n: …………………………………………………… I. Chñ kª khai 1. Hä tªn Chñ sö dông ®Êt: ……………………………………………………… Thêng tró t¹i: ……………………………………………………. 2. Hä tªn Chñ tµi s¶n trªn ®Êt: …………………………………………………… Thêng tró t¹i: ……………………………………………………. II. §Êt n«ng nghiÖp bÞ thu håi Thöa sè………………… Tê b¶n ®å sè:………… Tæng diÖn tÝch:………. m2 Trong ®ã: - DiÖn tÝch thu håi: …………….. m 2 - DiÖn tÝch ®Êt cßn l¹i:…………..m 2 - Nguån gèc ®Êt vµ thêi gian sö dông( Ghi râ kho¸n 10, ®Êt giao theo nghÞ ®Þnh 64 CP, ®Êt ao, ®Êt tËn dông hoang ho¸ …) ……………………………………………………………………………………… III. §Êt kh¸c: ( Ghi diÖn tÝch ®Êt ®êng m¬ng néi ®ång, ®Êt nghÜa trang do x· qu¶n lý, ®Êt tËn dông, hoang ho¸…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… IV. Tµi s¶n trªn ®Êt : ( Trång lo¹i rau mµu nµo ghi ®óng lo¹i rau mµu ®ã, nÕu trång c©y ¨n qu¶ ghi sè c©y ®êng kÝnh gèc c©y, mËt ®é trång trªn diÖn tÝch m2, th¶ c¸ g× ghi râ). ………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chñ kª khai ( Ký, ghi râ hä tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản