intTypePromotion=1
ADSENSE

Bán hàng đa cấp và vai trò quản lý nhà nước

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

86
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập đến các hình thức biến tướng của bán hàng đa cấp (BHĐC bất chính) và quan điểm cá nhân về một số giải pháp nhằm ngăn chặn bán hàng đa cấp bất chính, bảo vệ quyền lợi của những nhà kinh doanh chân chính và người dân, người tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bán hàng đa cấp và vai trò quản lý nhà nước

NGHIEN CUU-TRAPDPI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> • TS. H A T H I NGQC OANH lgi cua nhUng n h a k i n h d o a n h Didu dd cho thay, BHDC cd<br /> HOC v i e n Hanh c h i n h c h a n chinh va ngu'di d a n , ngUdi nhUng t d c d u n g tich cUc n h a t<br /> lieu diing. djnh ddi vdi cac chii the cd lien<br /> n - PHAN BIET GICA BHDC q u a n . nhU BHDC giup cac<br /> v A BHDC BAT CHINH: thu'dng n h a n tie't kiem dUgc<br /> I - DAT VAN DE:<br /> nhidu chi phi nhU chi phi xay<br /> Kinh te Viet Nam d a n g van BHDC xua't h i e n lan ddu d<br /> di.ing ciia h a n g , chi phi quang<br /> h a n h theo ndn thj trUdng djnh Vict -Nam vao k h o a n g n a m 1998;<br /> cao, k h u y e n mai...; BHDC tao<br /> hudng XHCN, vi the pliai c h a p Den h e t n a m 2 0 0 9 . ca nUdc cd<br /> t h e m viec lam va thu n h a p cho<br /> n h a n n h u n g khuye't tat ciia n e n 32 Cty BHDC d a n g h o a t dgng,<br /> n h i d u ngu'di lao ddng, dac biet<br /> kinh td thj tru'dng, nhU n a n dau thu h u t gdn 7 0 0 . 0 0 0 n h a p h a n<br /> BHDC k h d n g d a t didu kien vd<br /> vti. s a n xua't va kinh d o a n h phdi, doanh thu trong n a m 2 0 0 9<br /> thdi gian, tudi t a c vdi ngu'di<br /> h a n g gia, hoac h a n h vi c h a y la hdn 2.100 ty ddng (tang 150%<br /> t h a m gia: BHDC Ihiic<br /> Ihco li/i n h u a n ciia<br /> day p h a t trien san<br /> n h u n g nhii s a n xua't<br /> x u a t va lUu thdng<br /> kinh d o a n h , b a t c h a p<br /> h a n g hda: giiip ngu'di<br /> nhiTng qui djnh ciia p h a p<br /> luat va lgi ich cdng ddng. tieu dung cd them sU<br /> Dac biet thdi gian qua lUa c h g n mua sdrn<br /> mgl so' ngu'di t h a m gia khi h a n g hda du'dc<br /> b a n h a n g da cap (BHDC) giao de'n t a n n h a va<br /> bat chinh da dung nhidu la h a n g chinh gdc.<br /> thii doan lUa gat gay n e n Theo dng Le Danh<br /> nhidu he luy cho xa hdi. Vinh, ThU tru'dng Bg<br /> cho cdng ddng. Cdng ThUdng: "Cac<br /> s a n p h a m dugc di5ng<br /> NhUng ngud'i t h a m gia<br /> ky id chu'c BHDC tinh<br /> BHDC cd nhidu ngu'di }klm<br /> de'n thdi diem hien<br /> t h a n h cdng trong kinh<br /> tai ( 3 1 / 3 / 2 0 1 0 ) vao<br /> doanh, song nhidu ngu'di<br /> so vdi n a m 2008), ddng gd;^ iJan k h o a n g 1.000 m a t hang, chii yeu<br /> bj hai da bii'c xuc dd nghj n h a<br /> 6 6 0 ty ddng thue thu n h a p DN la thu'c p h a m chUc n a n g . my<br /> nu'dc ngan c h a n loai hinh kinh<br /> va thue' thu n h a p ca n h a n vao p h a m , h a n g lieu diing... da gdp<br /> doanh nay va khdng cho nd p h a t<br /> n g a n s a c h n h a nUdc va t r e n 5 ti p h d n lam da d a n g thj tru'dng<br /> Iricn; trong khi dd nhUng ngUdi<br /> ddng cho cac h o a t ddng xa hgi, h a n g hda va p h u c vu cho Idi ich<br /> gat hai t h a n h cdng lai dd nghj<br /> ngudi dan".<br /> dc cho nd tdn tai va p h a t trie'n, tu thien.<br /> nhUng p h a i sU d u n g quydn lu'c Chidu ngay 3 1 / 3 / 2 0 1 0 , Hiep - BHDC va dac triing cua no:<br /> ciia n h a nu'dc dc q u a n ly vdi hdi BHDC Viet Nam (gdm 18 Theo Didu 3.11 Luat C a n h<br /> nhidu bien p h a p tich cUc n h a t . t h a n h vien la cac DN d a n g kinh tranh ciia Vict Nam. (cd hit'm life<br /> Bai NTct du'di day dd cap d e n doanh BHDC tren ca nu'dc) da to tu 1 / 7 / 2 0 0 5 ) BHL1C dUdc cdng<br /> cae hinh thUc bien tu'dng cila chUc lc ra m a t tai Ha Ndi vdi n h a n la md hinh kinh d o a n h<br /> BHDC (BHDC bat chinh) va n h i e m vii dai dien cho quydn Igi h g p p h a p tai Viet Nam va dUde<br /> quan diem cti n h a n ve mdt so' cua eac DN kinh d o a n h da ca'p xem ia phUdng thUc tiep tin dd<br /> giai p h a p n h a m n g a n c h a n va d a m bdo lgi ich cho ngUdi bdn lc hdng liod ddp Ung cdc<br /> BHDC b a t chinh, b a o vc quydn lieu dung. didu kien suu ddy:<br /> 1 0 I THUOHGMAI So 14/2010<br /> NGHIEN CPU-TRAPDPI HOJi:<br /> <br /> <br /> + Duac thifc hien thdng qua minh vd cua ngiidi tham gia hoiil ddng; tnjng dd cd 1 Cty bi<br /> mang ludi ngUdi tham gia BHDC khdc trong mang lUdi do hg n i t giiiy p h e p vinh vidn lii Cty<br /> gdm nhidu cap. nhidu nhanh khdc thiet lap. Sinh Lgi, 12 Cty khdc phai ddng<br /> nhau: cUa hoiic liim ngUng hoiit dgng<br /> Hdu n h u mgi DN thUc h i e n<br /> do hoiit d g n g k h d n g hieu qua<br /> + Hdng hoa dUdc ngUdi tham BHDC, kinh d o a n h da c a p , kinh<br /> hoiic bj xU phiit vi de xay ra<br /> gia BHDC tiep thi trUc tiep cho d o a n h t r u y d n tieu ddu thUc<br /> nhiTng lieu cUc cd tiic ddng xau '<br /> ngUdi tieu dung tqi ndi d, ndi ldm h i e n phUdng thUc p h a n phd'i<br /> vice cua ngUdi tieu dung hoac dia tdi trat tU Xii hdi nhU quang ciio<br /> n a y ; nd k h d n g chi kich t h i c h<br /> didm khdc khdng plidi Id dia didn-i sai sU thilt, biin hiing vo'i giii cao<br /> ngu'di t h a m gia tich cUc tieu thu<br /> bdn le IhUdng xuyen cua DN hodc g a p nhidu Idn so vdi giii trj thUc<br /> h a n g h d a m a cdn kich thich hg<br /> cua ngUdi tham gia; ciia nc)... Ngoiii ra ddu niim 2 0 1 0<br /> tich cUc t a o l a p h e t h d n g p h a n<br /> doiin kie'm tra lien ngiinh tai<br /> + NgUdi BHDC dUdc hudng lidn p h d i c a p dudi.<br /> TP. HCM Cling dii phiit hien 60<br /> hoa hdng, tidn thUdng hodc Idi icIi + Phiidng thdic tie'p thi trong<br /> d((n vj BHDC hoiit d d n g k h d n g<br /> kinh tc khdc td ket qud tiep thi BHDC du'g'c to chUc d nhieu cdp<br /> cd giiiy p h d p n h u Yago, Thien<br /> bdn hdng cua minh vd cila ngUdi khdc nhau thdng qua nhii^ng<br /> Nggc, Minh Uy....<br /> Iham gia BHDC cap dUdi trong ngiidi tham gia:<br /> nigng lUdl do minh td chUc vd Kinh d o a n h da cap bdt chinh<br /> NgUdi t h a m gia BHDC dUdc<br /> mang lUdi do dUOc DN BHDC cd t h e dugc tiep ciJn tU nhidu<br /> ggi la dai ly, n h a p h a n phdi dgc<br /> chdp thudn. gdc do:<br /> lap, tru'c tieu vien... hg la n h u n g<br /> TU k h a i niem t r e n , ta t h a y - Theo Hiep hgi biin hiing<br /> cdng t a c vien trong viec tiep thj,<br /> BHDC ed nhUng diem dae trUng trUc tie'p Hoa Ky "Kinh d o a n h da<br /> b a n le h a n g h d a cho DN, va<br /> dudi day: cap b a t chinh lii mdt chudi ngUdi<br /> dugc h u d n g hoa h d n g t h e o so<br /> (gdm nhidu tang) mii trong dd<br /> + BHDC Id phiidng thdc tie'p lUdng s a n p h a m b a n dugc, n e n<br /> nhUng ngudi t h u g c t a n g cud'i<br /> thi de bdn le hdng hoa: m d t e a c h tU n h i e n hg r a t tich<br /> cung tra tidn cho mdt viii ngUdi<br /> cUc ddu tu eho h o a t ddng nay.<br /> PhUdng thUc BHDC thie't lap d tang cao n h a t " .<br /> md'i quan he mua b a n sdn p h a m NgUdi t h a m gia k h d n g p h a i la<br /> Hiep hgi gidi thich rdng: de<br /> tru'c tiep giUa ngu'di b a n h a n g vdi n h a n vien ciia DN va dgc l a p<br /> mgi ngUdi deu cd Idi. miing lUdi<br /> ngu'di tieu dung cudi ciing m a tUdng dd'i trong quan h e vdi<br /> p h a i md rgng vd cung, tUc lii cd<br /> khdng tdn phi cac khodn ddu tU k h a c h h a n g , vi hg gidi thieu va<br /> vd so ngudi s a n siing t h a m gia.<br /> t h a n h lap, chi phi cho m a n g lUdi b a n s a n p h a m trUc tie'p cho<br /> Ddn m g t luc niio dd maing lUdi<br /> p h a n phdi dUdi d a n g cii'a h a n g ngu'di tieu dung m a k h d n g n h a n<br /> sc sup dd vi k h d n g luycn dUgc<br /> gidi thieu s a n p h a m h o a c cac d a n h DN. NhU vay. DN k h d n g<br /> ngu'di mdi vii h a u he't nhUng<br /> dai ly p h a n phd'i theo phu'dng chju t r a c h n h i e m trUdc k h a c h<br /> ngudi trong miing lUdi khi dd se<br /> thUc b a n h a n g truydn t h d n g . hiing vd h a n h vi cua ngUdi b a n<br /> m a t tidn<br /> Ngu'di tieu dung lai cd cd hdi hiing m a chi chiu t r a c h n h i e m<br /> vd c h a t lugng s a n p h a m va cac - DUdi gdc do p h a p ly, ciic cd<br /> mua dUdc sdn p h a m tU c h i n h<br /> t h d n g tin lien quan de'n s a n quan cd t h a m q u y e n d Hoa Ky<br /> gd'c san xuat, t r a n h nhUng rui ro<br /> p h a m do hg cung c a p . d d n chieu djnh nghia vd k i n h<br /> cd the p h a t sinh trong qua trinh<br /> d o a n h d a c a p biit c h i n h trong<br /> p h a n phd'i nhU n a n h a n g gia. gia - BHDC bat c h i n h va dSc<br /> phiin quye't eiia Uy b a n ThUo'ng<br /> ca khdng trung thu'c... trtAig cila no:<br /> mai Lien Bang dd'i vdi vu k i e n<br /> Do dd, DN BHDC cd t h e la UHDC bii'l chinh .xuat hien lU Cty Koscot I n t e r p l a n e t a r y , Inc.:<br /> DN trUc tiep s a n .xuat h a n g h d a cud'i n h u n g niim 1960 d Hoa Ky. "Kinh d o a n h da c a p b a t chinh I;i<br /> h o a c chi Id ngUdi p h a n phd'i Sau dd lan ra nhidu no'i tren the md h i n h m a trong dd ngUdi<br /> h a n g h d a do ngUdi k h a c s a n gidi do lgi ich kinh tc (tU hoait t h a m gia p h d i tra m d t k h o a n<br /> xua't. dgng bii'l chinh) dem k i . tidn cho Cty de dUdc quydn b a n<br /> + Ngiid/i tham gia dU
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2