intTypePromotion=1

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
3
download

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 37/2005/LPQT Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2005 B n s a i Ngh nh thư tài chính ngày 12 tháng 11 năm 1997 gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp có hi u l c t ngày 01 tháng 03 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh B NS AĐ I NGH Đ NH THƯ TÀI CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1997GI ACHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMVÀCHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a hai Chính ph , Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n ký b n s a i Ngh nh thư ký ngày 12 tháng 11 năm 1997 nh mg góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam. B n s a i này là c p b sung v n v i s ti n 2.400.000 EUR cho d án khôi ph c b n h m ư ng s t khu v c èo H i Vân. Kho n b sung này ư c cơ c u như sau: - 80% t ng ngân kho n là vay kho b c Pháp, tương ương s ti n t i a là 1.920.000 EUR (m t tri u chín trăm hai mươi nghìn euro); - 20% t ng ngân kho n là vay ngân hàng ư c b o lãnh b i Công ty b o hi m ngo i thương Pháp (COFACE), tương ương s ti n t i a là 480.000 EUR (b n trăm tám mươi nghìn euro). Văn b n này là ph n không tách r i v i Ngh nh thư ký ngày 12 tháng 11 năm 1997. Các i u m t, hai và Ph l c c a b n s a i này s hu b và thay th các i u và Ph l c tương ng trong Ngh nh thư ngày 12 tháng 11 năm 1997.
  2. i u 1. T ng s ti n và i tư ng tài tr Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m t kho n tài tr th c hi n các d án ư c ghi trong lĩnh v c ưu tiên cho s phát tri n kinh t C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Nh ng kho n cho vay này, có giá tr t ng c ng t i a là 49.660.000 EUR (b n mươi chín tri u sáu trăm sáu mươi ngàn euro), dùng mua hàng hóa và d ch v c a Pháp liên quan n vi c th c hi n các d án nêu trong Ph l c c a Ngh nh thư này. Các nhà cung c p Pháp có th ư c xác nh tuỳ theo k t qu xét ch n ho c u th u. i u 2. Cơ c u các kho n tài tr Nh ng kho n tài tr nêu t i i u 1 bao g m: - Kho n vay c a Kho b c Pháp v i giá tr t ng c ng t i a là 39.728.000 EUR (ba mươi chín tri u b y trăm hai mươi tám nghìn euro); - Các kho n vay ngân hàng ư c b o lãnh b i Công ty b o hi m ngo i thương Pháp (COFACE) v i giá tr t ng c ng t i a là 9.932.000 EUR (chín tri u chín trăm ba mươi hai nghìn euro); B ns a i này c a Ngh nh thư ngày 12 tháng 11 năm 1997 có hi u l c k t ngày ký. làm b ng ch ng, các i di n c a hai Chính ph , ư c u nhi m h p pháp, ã ký và óng d u vào b n Ngh nh thư này. Làm t i Paris, ngày 01/3/2005 (thành b n b n g c, hai b n b ng ti ng Pháp, hai b n b ng ti ng Vi t)./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C NG HÒA PHÁP VI T NAM LE DIRECTEUR DES ROLATIONS B K HO CH VÀ Đ U TƯ INTERNATIONNALES TH TRƯ NG Pierre MORAILLON Nguy n Bích t PH L C Nâng c p h th ng nư c Hà Giang 2 286 735,26 Ơ-rô Nâng c p h th ng nư c Sơn La 3 811 225,43 Ơ-rô Nâng c p h th ng nư c Kông Tum 3 048 980,34 Ơ-rô
  3. Nâng c p h th ng nư c Bình Phư c 1 524 490,17 Ơ-rô Giai o n cu i cùng c a h th ng nư c à N ng 4 116 046,00 Ơ-rô X lý các ch t th i công nghi p Nhà máy d t Phư c 0,00 Ơ-rô Long 3 506 327,40 Ơ-rô M r ng c u Sài Gòn t i thành ph H Chí Minh 9 711 955,25 Ơ-rô Thông tin tín hi u ư ng s t Hà N i – Vinh 13 345 466,68 Ơ-rô C i t o h m ư ng s t 1 829 388,21 Ơ-rô ào t o phi công 0,00 Ơ-rô Trung tâm phân ph i i n Hà N i 5 335 715,60 Ơ-rô D án truy n tín hi u Vô tuy n truy n hình qua v tinh 1 142 865,00 Ơ-rô Tăng cư ng năng l c các trung tâm i n tho i T ng c ng 49 659 195,34 Ơ-rô
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản