Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHXN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào do Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải

  1. NGHN NNH THƯ C A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 V S A I, B SUNG HI P NNH V N T I Ư NG B Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào, dư i ây ư c g i là hai Bên ký k t, Căn c vào kho n 2 i u 21 c a Hi p nh V n t i ư ng b gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào ký ngày 24 tháng 2 năm 1996, ã cùng nhau tho thu n s a i, b sung như sau: i u 1. S a i, b sung i u 1 c a Hi p nh: 1. Vi c v n chuy n hàng hoá và hành khách qua l i gi a hai nư c ph i ư c ti n hành qua các c a khNu qu c t và c a khNu chính ã ư c hai bên th ng nh t. Các c a khNu qu c t và c a khNu chính s ư c quy nh chi ti t t i Ngh nh thư th c hi n "Hi p nh V n t i ư ng b gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào". Vi c qua l i c a ngư i và phương ti n qua các c p c a khNu ph do hai t nh biên gi i tho thu n. Vi c v n chuy n này do các doanh nghi p v n t i c a hai nư c ư c thành l p theo pháp lu t c a nư c mình th c hi n b ng phương ti n v n t i ư ng b ã ư c ăng ký t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào. 2. Hai bên có quy n l i và cơ h i ngang nhau trong v n chuy n hàng hoá và hành khách song phương gi a hai nư c. 3. Nh ng v n liên quan n v n t i ư ng b gi a hai nư c như t ch c và hình th c v n t i, tuy n ư ng v n chuy n, th t c giao nh n, x p d , kho bãi, i lý v n t i, phí giao thông s do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a hai Bên ký k t tho thu n. i u 2. Ngh nh thư này và Hi p nh V n t i ư ng b gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào ư c xem như m t văn b n pháp lý i u ch nh các ho t ng v n chuy n hành khách và hàng hoá qua l i gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào. i u 3. Ngh nh thư này có hi u l c 03 năm k t ngày ký.
  2. Hi u l c c a Ngh nh thư ư c m c nhiên kéo dài thêm m t kỳ là 03 năm ti p theo, n u 06 tháng trư c khi h t hi u l c không m t Bên ký k t nào thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t kia ý nh ch m d t hi u l c c a Ngh nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản