Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
123
lượt xem
14
download

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số sản phẩm, ngành nghề kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 24/1998/N§-CP ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 1998 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung thuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®èi víi mét sè s¶n phÈm, ngµnh nghÒ kinh doanh ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ doanh thu ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1993; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 47/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1998 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung thuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®èi víi mét sè s¶n phÈm, ngµnh nghÒ kinh doanh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè møc thuÕ suÊt thuÕ doanh thu trong BiÓu thuÕ doanh thu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu nh sau: 1- T¹i Môc 1- Ngµnh s¶n xuÊt söa ®æi bæ sung c¸c ®iÓm 4, 5, 6, 12, 13, 15 nh sau: "4. LuyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i vµ luyÖn cèc: 2%" "5. S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ: 2% Riªng: - M¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng cô, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ phô tïng, chi tiÕt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i; s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b»ng thÐp: cét ®iÖn, cÇu giao th«ng, bé khung kho hoµn chØnh 1% - M¸y giÆt, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, tñ l¹nh, m¸y hót bôi, hót Èm, b×nh nãng l¹nh, bÕp ga, « t« tõ 24 chç ngåi trë xuèng 4%" "6. S¶n suÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö 4%" "12. Xay, x¸t, chÕ biÕn l¬ng thùc: 2% Riªng mú ¨n liÒn 4%" "13. S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm (bao gåm c¶ thuèc l¸ l¸,
  2. 2 thuèc l¸ sîi, thuèc lµo, cån, cµ phª, mú chÝnh, ®êng, b¸nh kÑo...) 6% Riªng: - Muèi 0,5% - Níc ®¸ dïng cho ®¸nh b¾t thñy s¶n; B· kh« l¹c, kh« dÇu thu håi tõ s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇu 2% - §êng th«, ®êng mËt vµ ®êng tinh luyÖn ®îc s¶n xuÊt tõ ®êng th«, ®êng mËt. 4% - Bét canh, níc chÊm c¸c lo¹i, dÇu thùc vËt, chÌ, s÷a c¸c lo¹i 4% - Níc ngät, níc gi¶i kh¸t 8%" §iÓm 15: "a) Sîi c¸c lo¹i (bao gåm c¶ sîi len dÖt th¶m,sîi ®ay, t¬, cãi, sîi tæng hîp), chØ 2% Riªng sîi len 4%" 2- T¹i Môc II - Ngµnh x©y dùng söa ®æi bæ sung ®iÓm 1 nh sau: "1. Ho¹t ®éng x©y l¾p; ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng 4% Riªng ho¹t ®éng x©y dùng kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu 6%" 3- T¹i Môc III - Ngµnh vËn t¶i söa ®æi bæ sung ®iÓm 2 nh sau: "2. VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý; vËn t¶i hµng kh«ng (kÓ c¶ hµnh kh¸ch, hµnh lý vµ hµng hãa) 4% Riªng vËn t¶i hµnh kh¸ch néi thµnh,néi thÞ b»ng xe buýt 0%" 4- T¹i Môc IV - Ngµnh dÞch vô bæ sung tiÕt K vµo ®iÓm 16 nh sau: "k) Kinh doanh trß ch¬i ®iÖn tö 10%" §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1998. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản