Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
145
lượt xem
7
download

Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  75/1998/N§­C P   g µ y  26 th¸ng 9 n¨ m  1998  C n v Ò   æ   u n g,  ö a ® æ i  m é t s è   i Ò u  c ñ a N g h Þ   Þ n h  s è  36/C P  b s s ® ® n g µ y 29  th¸ng 5 n¨ m  1995 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B Giao th«ng  Ën    µ  é   ëng  é     v t¶iv B tr BT ph¸p, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1.­S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Þ   nh  è  m s® c Ngh ®Þ s 36/CP  ngµy  th¸ng5  29    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph nh sau: 1.Kho¶n      §iÒu  ® îcsöa  æi      2,4,5  5    ® nh sau: "2.Quy  nh    Èn  ü  Ët,tæ    ®Þ tiªuchu k thu   chøc  Óm     ki tra,gi¸m    Êt l ng s¸tch  î   kü  Ët c¸c lo¹  ¬ng  Ön  thu     iph ti giao th«ng  ¬  í  êng  é, cÊp  c gi i® b  Chøng  Ën  nh kiÓm  nh  toµn  ü  Ëtvµ  ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr theo ®Þnh  ú.   k 4. Qu¶n  ýviÖc  o  ¹o,cÊp  Êy  Ðp  i vµ    l  ®µ t   Gi ph l¸ xe  Chøng    chØ   äc  Ët h lu   giao th«ng cho  ÷ng  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  nh ng   khi ph ti giao th«ng  ¬  í ® êng  c gi i  bé. 5.Tæ     chøc,chØ  o  µ  Óm    Ö   èng    ®¹ v ki trah th thanh    trachuyªn ngµnh    giao  th«ng  Ën    v t¶itrong toµn  èc. Xö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    qu   l     h ch theo  Èm   Òn   th quy ®èi  íinh÷ng    ¹m  Ò   Ëttù an  µn  v  vi ph v tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  ® b v tr     toµn  giao th«ng  «  Þ".   ® th 2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      3  6    ® nh sau: "3.Phèi hîp víic¸c Bé,  µnh  ªnquan           ng li   trong viÖc  ¹n    so th¶o  µiliÖu vµ  t    tuyªntruyÒn,phæ   Õn,híng dÉn      bi     ph¸p luËtvÒ   Ëttùan  µn      tr     to giao th«ng".   §i Ò u 2.­ öa  æi,     S ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Òu  Ö  Ëttù    m s® c "§i l tr   an toµn giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ"ban  µnh  Ìm    ® th   h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng5  ng 29    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph nh sau: 1.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  4  §i 1: "4.Ng êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  µ  ñ  ë  ÷u  ¬ng  Ön      khi ph ti v ch s h ph ti ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   ¬ng  Ön tham      tr       ph ti   giagiao th«ng".   2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  2    ® nh sau: "2.Ph¬ng  Ön tham      ti   gia giao th«ng  µc¸clo¹ xe  ¬  í   th« s¬  µ      l     i c gi ixe    v c¸c   , thiÕtbÞ    chuyªn dïng l th«ng    êng  é,® êng  «  Þ".    u  trªn® b  ® th 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      3  3    ® nh sau:
  2. 2 "3. Ng êi ®iÒu  Ón      khi c¸c  kh¸c    xe  khi qua  ¬i xÈy  tain¹n  ã  n  ra    c tr¸ch  nhiÖ m   ë  êi bÞ   ¬ng  n   ¬i cÊp  ch ng   th ®Õ n   cøu  Çn  Êt.C¸c  u    g nh   xe  tiªnkh«ng  b ¾t  éc  bu ph¶ichë  êibÞ  ¬ng  n   ¬icÊp    ng   th ®Õ n   cøu". 4.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      7  3    ® nh sau: "7.Uû     ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ¬i tain¹n  nh d ®Þ ph n   x¶y  ph¶i tæ  ra    chøc   cøu ch÷a  óp ®ì  êibÞ   ¹n,b¶o  Ö   Ön  êng  µ  Þp  êith«ng  cho  gi   ng   n   v hi tr v k th   b¸o  C¶nh  s¸tgiao th«ng  n   Ëp biªnb¶n,xö  ýhËu      ®Õ l       l  qu¶.Trêng  îp n¹n  ©n  Þ  Õt,   h   nh b ch   sau    ¬  khic quan  c«ng  ®∙  µn  Êtc¸cthñ tôctheo  an  ho t         quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    vµ  ng    ®å ý cho  ch«n  Êt th× Uû   c     ban  ©n  ©n  a  ¬ng  ã  nh d ®Þ ph c tr¸chnhiÖm       tæ chøc ch«n  ÊtngêibÞ  ¹n". c   n 5.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  6    ® nh sau: "1.Ng êi tham        gia giao th«ng      Ön  khiph¸thi c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  êng  ® bé  ã  Óu  Ön  c bi hi kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao th«ng,ph¶icã  Üa  ô  Æt         ngh v® b¸o  Öu  ¹m  êivµ  ×m  hi t th   t c¸ch  b¸o cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý giao  l  th«ng  êng  é  ® b hoÆc   ¬  c quan  µ  íccã  ôsë  Çn  Êt;c¸c c¬  nh n   tr   g nh     quan  µ  íckhinhËn  îc nh n     ®  tinb¸o    ph¶icã    tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o ngay  n   ¬  ®Õ c quan  qu¶n  ýgiao  l  th«ng  ® êng  é    ¾c  ôc  Þp  êi" b ®Ó kh ph k th . 6.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      1  13    ® nh sau: "1.§èivíi   ¹ xe  ¬  í(kÓ  moãc  Ðo        lo i c gi   c¸c   i c¶  k theo xe  ¬  í )   c gi i : a.Cã     Ö   èng    ®ñ h th h∙m  ©n  µ    ã  Öu  ùctheo quy  nh. (ch v tay)c hi l     ®Þ b. Cã     n  Õu    ®ñ ®Ì chi s¸ng  Çn  µ    n    Ón  è,®Ìn  h∙m, ®Ìn  (g v xa),®Ì soibi s   b¸o    tÝn  Öu    ¹ theo tiªuchuÈn  hi c¸clo i     quy  nh. ®Þ c.Cã       íi m  îng tiªuchuÈn.   ®ñ cßiv  ©l   d.Cã   é  Ën    b ph gi¶m thanh,gi¶m  ãitheo tiªuchuÈn    kh      quy  nh. ®Þ ®.  B¶o  ¶m   Çm  ×n  ® t nh cho  êi®iÒu  Ón.KÝnh  ¾n  ã ph¶itrong ng   khi   ch gi       suèt,cã  ¬ng  Õu  Ëu,cã  ¹tnícm a.  g chi h   g     e.Cã   Ö   èng    h th chuyÓn  íng cã  Öu  ùc. h   hi l g. Cã     b¸nh  èp ®óng  Ých  ì,tiªuchuÈn  ü  Ëtvµ    ùch¬itheo    l  k c    k thu   ¸p l     quy ®Þnh cho  õng lo¹ xe. t    i h.KÝnh  öa      c «t« kh¸ch ph¶ilµlo¹ kÝnh  toµn".      i   an  7.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  18    ® nh sau: "2.Ng êi ® øng  u   ¬  ë  Óm   nh  ü  Ët xe  µ      ®Ç c s ki ®Þ k thu   v c¸n  é  ùc tiÕp  b tr   kiÓm  nh  ü  ËtchÞu  ®Þ k thu   tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt    tr       k qu¶  Óm  nh". ki ®Þ 8.Bæ     sung  kho¶n  vµ  vµo  Òu  nh  3  4  §i 20  sau: "3.TÝn  Öu  n,cßi, ê,m µu  ¬n  ña    ¬ng  Ön c¬  í ® êng  é      hi ®Ì       c s c c¸cph ti   gi   i bu tiªnquy  nh      ®Þ nh sau: a. Xe  ÷a    ch ch¸y:xe  ¬n  µ u   ,  n   sm ®á ®Ì quay    ãc  ph¸ts¸ng  µ u   trªnn xe    m ®á. b. Xe    cøu  ¬ng: ®Ìn  th   quay    ãc  ph¸ts¸ng  µu   ,    µnh    trªnn xe    m ®á trªnth xe cã  Êu  ÷  Ëp  µu  . d ch th m ®á c. Xe    c«ng    n  an: ®Ì quay    ãc  ph¸ts¸ng  µ u   trªnn xe    m xanh, ®á,  ê  Öu    c hi c«ng  c ¾ m     u   phÝa  tr¸ngêil¸ . an  ë ®Ç xe  bªn   i  i
  3. 3 d.Xe  ©n  ù:Cê   Öu  ©n  ù  ¾ m     u   phÝa  ph¶ingêil¸ .   qu s   hi qu sc ë ®Ç xe  bªn     i ¢m  îng cßicña  õng  ¹ xe  trªndo  é  l   t lo i nªu    B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ      h  ngh v M«i tr ng  ê quy  nh. ®Þ 4. C Ê m     ¹  ¬ng  Ön  ¬  í ® êng  é    c¸c lo iph ti c gi i   b kh«ng  ph¶ilo¹  u    ö   i xe  tiªns dông    n  tiªnquy  nh    cßi, ®Ì u    ®Þ ë kho¶n  cña  iÒu  µy". 3  ® n 9.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      3  21    ® nh sau: "3.C Ê m   ë    kh¸ch cïng víihµnh    ch trªnxe       kh¸ch c¸c chÊt ®éc  ¹i  Ô          h , næ, d d Ô   ¾t  b ch¸y,c¸c chÊt nguy  Ó m        hi kh¸c,sóc  Ët vµ  Ët cã  ïi h«i thèihoÆc     v  v  m      nh÷ng  Êtcã  ch   ¶nh  ëng  n   h ®Õ søc  Îcña  µnh  kho   h kh¸ch". 10.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      1  25    ® nh sau: "1. Trong  êng  îp  Çn  Õt ph¶i ® îc Së     tr hc thi       Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao  th«ng c«ng  Ýnh) cho  Ðp". ch   ph 11.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  26    ® nh sau: "1.Hµng    Õp    c¬  í ph¶igän  µng,ch»ng  éc  ¾c  ¾n,   ho¸ x trªnxe  gi   i   g   bu ch ch   kh«ng    ¬iv∙idäc  êng, kh«ng  Ðo      Æt   êng  µ  ®Ó r     ®   k lªtrªnm ® v kh«ng  ©y    g c¶n trë cho  Öc  iÒu  Ón      vi ® khi xe. Kh«ng  îc xÕp   µng  ®  h qu¸  Ò   éng  ïng xe, br th     chiÒu  µihµng  d  kh«ng  îcxÕp  õa    ®  th ra sau  ïng xe    th   trªn10%   Òu  µitoµn  chi d   bé xe. M«     m¸y  µ  ®¹p  t«,xe  v xe  kh«ng  îc xÕp  µng  ®  h ho¸  µnh  ý vîtqu¸  Ò   h l    b réng  o  µng  Ò   çi  ®Ì h v m bªn  0,30  Ðt, vîtqu¸ chiÒu  m      cao  Ýnh  õ m Æt   t  µ2  t t  ®Ê l   m Ðt,vîtqu¸ phÝa       sau  o  µng  µ0,50 m Ðt;khichuyªn chë    ¹ b×nh  Ý  ®Ì h l         c¸clo i   kh nÐn,  ×nh  b gas b»ng      m¸y  µ  ®¹p  m« t«,xe  v xe  ph¶ich»ng  éc  ¾c  ¾n,    bu ch ch b¶o  ¶m   toµn". ® an  12.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      c  29    ® nh sau: "c.Kh«ng  ã      ¹ giÊy têquy  nh  :   c ®ñ c¸clo i      ®Þ nh ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k xe. ­ GiÊy  Ðp    (nÕu  iÒu  Ón  quy  nh    ph l¸ xe  i ® khi xe  ®Þ ph¶icã  Êy  Ðp      Gi ph l¸i xe). ­ GiÊy    chøng  Ën  Óm   nh  toµn  ü  Ët vµ  nh ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr (nÕu  ¹ xe    Çu  lo i yªu c ph¶icã)".     13.§iÒu  ® îcsöa  æi      30    ® nh sau: "§iÒu    êng  îp lµm  Êt  30.­Tr h  m hoÆc     áng  Êy  Ðp    m µ   ã    hh Gi ph l¸ xe  c ®ñ i chøng  lµ bÞ   Êt, bÞ     áng, kh«ng  Þ  íc,kh«ng  Þ   ¹m  ÷ sÏ ® îc xÐt cø    m   hh   bt  b t gi         cÊp  ¹ " l i. 14.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     a  37    ®   sung    nh sau: "a.§iÒu  Ön  ch¹ysau  ît ch¹ytr c.   ki xe    v  xe   í Xe  ¹ysau  ch   chØ  îcphÐp  ît ch¹ytr ckhi: ®  v  xe    í  ­Kh«ng  ã  íng ng¹ivËtë  Ýa  íc;   c ch       ph tr ­Kh«ng  ã  ch¹yngîcchiÒu  n;   c xe      ®Õ ­Xe  ¹ytr ckh«ng  ã    Öu  nh  îtxe    ch   í   c b¸o hi ®Þ v   kh¸c;
  4. 4 ­ Ng êil¸ xe        ph¶ib¸o  Öu  i   hi b»ng    cßihoÆc   n      îtxe  ¹ytr c.Khi ®Ì khixinv   ch   í     xe  ¹ytr c®∙  ch   í   tr¸nhvÒ   ph¶ivµ  µm  Öu    bªn    l hi cho  Ðp  îtth× ngêil¸ xe  ¹y ph v        ch   i sau  íi® îccho  m × nh  ît   Ò   Ýa  tr¸cña  ch¹ytr c". m    xe  v   v ph bªn    lªn i xe   í 15. §iÒu  ® îc söa  æi  ét  iÓ m     38    ® m® sau    (c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c cña  Òu    §i nµy  Én  ÷nguyªn): v gi   "Xe  èng  èc  xu d ph¶inhêng  êng    ® cho  lªndèc". xe    16.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      k  39    ® nh sau: "k.Khi xe  Þ   áng    bh hoÆc     ¬ihµng    èng  êng  ®Ó r   ho¸ xu ® ¶nh  ëng  n   h ®Õ ® êng giao th«ng  ×  êi®iÒu  Ón    th ng   khi ph¶it×m  äi  Ön    m bi ph¸p  a  vµo    ® xe  s¸t lÒ  êng  ph¶ivµ    än  ® bªn    thu d ngay  µng    ¬iv∙i" h ho¸ r   . 17.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      a  42    ® nh sau: "a.Nh÷ng  «      xe  t«sau  y  µxe  tiªnvµ  îcquyÒn  tiªn®i  ícc¸clo¹ ®© l   u    ®   u    tr     i   xe  kh¸ckhiqua  êng     ® giao nhau    theo thø  ù:  t 1.Xe  ÷a    ch ch¸y®i  n   ¬ich¸y®Ó   µm  Ö m  ô.   ®Õ n     l nhi v 2.Xe  ©n  ù,xe    qu s   c«ng  ®i  µm  Öm  ô  Èn  Êp. an  l nhi v kh c 3.  cøu  ¬ng  ang  ë  Önh  ©n  Êp  Xe  th ® ch b nh c cøu hoÆc   i  n   Önh  ® ®ã b nh©n  Êp  c cøu. 4.Xe  é  ª,xe  ùc hiÖn  Ö m  ô  èng  ôt   Èn  Êp.   h ®   th   nhi v ch l   kh c b∙o 5.§oµn  cã    xe  c¶nh    i  ícdÉn  êng. s¸t® tr   ® 6.Xe  ¶m    ® b¶o  giao th«ng  Èn  Êp.   kh c 7.§oµn  tang".   xe  18.§iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      b  44    ® nh sau: "b.Khilªn, èng  µ  µ  ang      µ  äi  êitrªnxe      xu ph v ® ë trªnph m ng     ph¶ixuèng      xe trõngêi®iÒu  Ón  vµ  êim ¾ c   Önh      khi xe  ng   b kh«ng  Ó  i  îc". th ® ® 19.Bæ     sung  iÓ m    µo  Òu  nh  ® iv §i 45  sau: "i. èivíi kÐo  ãc  × tæng  äng t¶i ña  ph¶ilính¬n       § xe  mo th   tr     c xe     tæng  äng tr   t¶i ña  ãc, ph¶icã  Ö   èng   c mo     h th h∙m  ã  Öu  ùccho  ãc". c hi l   mo 20.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  52    ® nh sau: "1. C¸c  ¹  ph¶i ch¹y ®óng  ång, tuyÕn    lo ixe      lu   quy  nh.  Õ u   ×  ý do  ®Þ N v l  ® Æc   ÖtcÇn  i  µo  bi   ® v khu  ùc  Ê m,  êng  Ê m   vc ® c ph¶icã  Êy  Ðp  ña    gi ph c C«ng  an tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng". 21.  Òu  ® îc söa  æi,    ¬   §i 56    ® bæ sung    nh sau: "§iÒu  56. 1. C Ê m   ®¹p, xe    xe    m¸y, xe      ¹ng l¸ch,®¸nh  âng  ©y    m« t« l     v g nguy  Ó m   hi cho  êi®i  êng. ng   ® 2. C Ê m   ua  khicha  îc phÐp  ña    ® xe    ®  c Gi¸m  c  ®è C«ng  tØnh, thµnh  an    phè  ùcthuéc Trung  ng. tr     ¬ 3. C Ê m   ö  ông  dï che  a, che  ¾ng    sd «    m  n hoÆc   ö  ông  iÖn  ¹idi sd ® tho     ®éng    iÒu  Ón  ®¹p,m«     m¸y. khi® khi xe    t«,xe 
  5. 5 4. M«     m¸y, xe  p    ¹y tõ trong  â, hÎm,  êng  Ñp,    t«,xe    ®¹ khi ch     ng   ® h trong  nhµ  ® êng  Ýnh, tõ phµ    ra  ch    lªnph¶inhêng  êng    ® cho    ¹  ¬ng  Ön  µ  c¸c lo iph ti v ngêi®i  é  õbÊt kú  íng nµo".   b t    h   22.§iÒu  ® îcsöa  æi      57    ® nh sau: "§iÒu 57.­Ng êi ®iÒu  Ón  ®¹p      khi xe  ph¶ichÊp  µnh      h c¸c quy  nh    ®Þ sau ®©y: 1.Kh«ng  îc®i  ë  ÷ng    ®   xe  nh khu  ùc  µ  êng  ã  Ón  Ê m   ®¹p; v v® c bi c xe  2. Khi ®iÒu  Ón  ®¹p    êng: kh«ng  îcbu«ng  haitay hoÆc      khi xe  trªn®   ®  c¶      kÐo  kh¸c,kh«ng  îc phãng  xe    ®  nhanh  îtÈu  v   hoÆc   ã  µnh  ng  ch ®é kh¸c g©y    nguy  Ó m,  hi kh«ng  îc®i  µng  ® h ngang  õ 3  trëlªn, Ê m   Ïtr¸hoÆc   t   xe      c r    i ph¶itr  ­ íc®Ç u   c¬  í ;   xe  gi i 3. ChØ   îcdõng    ®  hoÆc     s¸tlÒ  êng  ®ç xe    ® hay vØa  Ì,ë  ÷ng  ¬iquy  h   nh n  ®Þnh  ph¶idõng  ¹    l ikh«ng  îc®ç   , ®   hoÆc   õng  ë  ÷ng  ¬ilµm  d xe  nh n  c¶n  ëgiao tr     th«ng; 4. ChØ   îcchë  ét  êiphÝa    ®  m ng   sau  µ  ét  Î   íi7  v m tr  d   tuæi (do  êilín em   ng     bÕ   hoÆc   ã  Õ   åiriªng)hoÆc     êilínkhim ét  êilínkh«ng  ã    c gh ng     haing       ng     c kh¶ n¨ng  åim ét  × nh  ®iÒu  Ön  ng   m do  ki søc  Î; kho 5. Ng êi ®iÒu  Ón    êi ® îc chë    kh«ng  îc mang    Ët     khi xe, ng     trªnxe  ®  v¸c v   cång  Ònh,kh«ng  îckÐo  k   ®  theo vËtg×,kh«ng  îcd ¾t  óc  Ëtch¹ytheo;     ®  s v    6. TrÎem   íi12      d   tuæi kh«ng  îc®iÒu  Ón  ®¹p  ã  êng  Ýnh    ®  khi xe  c® k b¸nh  xe  õ650  m   ëlªn; t  m tr   7.Kh«ng  îcb¸m  µo    kh¸c(kÓ  xe  p    ®  v c¸cxe    c¶  ®¹ kh¸c); 8.C Ê m   i  ®¹p    Ìphè,trongvên    ® xe  trªnh       hoa,c«ng    viªn." §i Ò u 3.­  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph theo  ¹m    ph vichøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  × nh  ã    vc m c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én  µ  chøc    µnh  h d v tæ  thih NghÞ   nh   µy. Chñ   Þch  û     ®Þ n  t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo  ×nh  ×nh,® Æc     ph tr     ¬ c¨n cø  t h   ®iÓ m   ña  a   ¬ng  µ  Èm  Òn  ña  ×nh  ©y  ùng    c ®Þ ph v th quy cm xd c¸c quy  nh  µ  ®Þ v kÕ   ¹ch thùc hiÖn  ho     NghÞ   nh. ®Þ §i Ò u    5.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quang ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản