Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1709/qđ-ubnd về việc bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện nghị định số 61/2006/nđ-cp ngày 20/6/2006 của chính phủ do ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT NAM T NH QU NG NAM c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1709/Q -UBND Tam Kỳ, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG KINH PHÍ CHO KH I HUY N, TH C HI N NGHN NNH S 61/2006/N -CP NGÀY 20/6/2006 C A CHÍNH PH . Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 4069/Q -UBND ngày 17/12/2007 c a UBND t nh v giao ch tiêu k ho ch và d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2008; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 258/TTr-STC-NS ngày 09/5/2008, QUY T NNH: i u 1. C p b sung kinh phí cho kh i huy n, s ti n là 12.786.000.000 ng ( mư i hai t , b y trăm tám mươi sáu tri u ng ), t ngu n c i cách ti n lương năm 2008, th c hi n ch ưu ãi cho các i tư ng ư c hư ng theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/6/2006 c a Chính ph , như sau: VT: Tri u ng. T ng nhu c u T ng nhu ã c p theo a kinh phí theo c u kinh QDD342/Q - C p ti p TT phương a phương phí ư c UBND ngày t này báo cáo th m nh 23/01/2008 1 Nam Giang 3.415 3.266 1.700 1.566 2 Phư c Sơn 4.409 3.411 2.200 1.211 3 Nam Trà 6.830 5.826 3.400 2.426 My 4 Tây Giang 4.799 4.047 2.400 1.647 5 ông 3.282 2.575 1.600 975 Giang 6 B c Trà 5.046 4.693 2.500 2.193 My
  2. 7 Hi p c 2.491 2.179 1.200 979 8 Qu Sơn 825 802 400 402 9 Núi Thành 1.592 2.187 800 1.387 T ng c ng 32.689 28.986 16.200 12.786 i u 2. + S Tài chính, Kho b c Nhà nư c t nh l p th t c c p phát kinh phí cho các a phư ng. + Ch t ch UBND các huy n nêu trên, có trách nhi m ch o các cơ quan liên quan ki m tra, xác nh i tư ng là nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c hi n ang công tác các trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn còn ư c hư ng ch theo quy nh c a Nhà nư c, m c c a t ng ngư i ư c hư ng t ng th i i m c th theo s tháng còn l i ư c hư ng, h s b c lương c a t ng i tư ng ư c hư ng ... th c hi n chi tr cho t ng i tư ng theo úng quy nh và quy t toán ngân sách theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND các huy n có tên t i i u 1 và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - TTUBND t nh; - CPVP; - Lưu VT,KTTH(M -1). Nguy n cH i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản