intTypePromotion=3

Nghị quyết về việc Sửa đổi

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc Sửa đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc Sửa đổi

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Không s Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1989 NGHN QUY T V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A HI N PHÁP NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOÁ VIII, KỲ H P TH NĂM (T ngày 19-6 n ngày 30-6-1989) Căn c vào Ngh quy t ngày 22 tháng 12 năm 1988 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4; Căn c vào i u 83 và i u 147 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a U ban d th o s a i và b sung m t s i u c a Hi n pháp; QUY T NGHN: Nay s a i, b sung m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam như sau: 1- i u 57 ư c s a i như sau: "Công dân không phân bi t dân t c, nam n , thành ph n xã h i, tín ngư ng tôn giao, trình văn hoá, ngh nghi p, th i h n cư trú, t mư i tám tu i tr lên u có quy n b u c và t hai mươi m t tu i tr lên u có quy n ng c vào Qu c h i, H i ng nhân dân các c p theo quy nh c a pháp lu t, tr nh ng ngư i m t trí và nh ng ngư i b pháp lu t ho c Toà án nhân dân tư c các quy n ó". 2- i u 115 i m 9 ư c b sung như sau: "B u và bãi mi n các thành viên c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân và các thành viên c a Toà án nhân dân cùng c p". 3- i u 116 ư c s a i như sau: "Nhi m kỳ c a m i khoá H i ng nhân dân các c p là năm năm". 4- i u 118 ư c b sung m t o n m i như sau:
  2. "H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương, huy n, qu n, thành ph thu c t nh, th xã thành l p Thư ng tr c H i ng nhân dân g m Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Thư ký H i ng nhân dân". 5- i u 122, o n m t b b n ch "u viên thư ký". 6- i u 123 o n m t b 10 ch "tri u t p h i ngh H i ng nhân dân cùng c p". 7- i u 125 b o n:"Ch t ch U ban nhân dân ch u trách nhi m i u hoà, ph i h p ho t ng c a các ban do H i ng nhân dân l p ra". Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. Võ Chí Công ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản