Nghị quyết Số: 11/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
3
download

Nghị quyết Số: 11/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2005/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 11/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ CẦN THƠ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2005/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.
  2. Sửa đổi đoạn 2, đoạn 5, đoạn 7 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau: - Đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) là 30,7 triệu đồng, quy ra đô la: 1.770 USD; theo giá so sánh năm 1994 quy ra đô la: 1.347 USD. - Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ 5 năm: 3.610 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu 5 năm: 2.578 triệu USD. - Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 5 năm: 85.154 tỷ đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./. CHỦ TỊCH
  3. Nguyễn Tấn Quyên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản