Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
95
lượt xem
8
download

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1989 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1989 THÀNH L P U BAN S A I HI N PHÁP NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Xét vi c U ban s a i và b sung m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam do Qu c h i khóa VIII thành l p t i kỳ h p th 4 ã hoàn thành nhi m v ư c giao; Xét vi c c n thi t ph i chu n b ti n hành s a i Hi n pháp m t cách cơ b n, toàn di n, áp ng yêu c u c a giai o n cách m ng m i; Theo ngh c a Ch t ch Qu c h i; QUY T NGHN i u 1: Thành l p U ban s a i Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam g m 28 v sau ây do Ch t ch H i ng Nhà nư c Võ Chí Công làm Ch t ch:` 1. Võ Chí Công 2. Phan Anh 3. Ph m Bái 4. ng Qu c B o 5. Nguy n Thanh Bình 6. Cù Huy C n 7. Nguy n Văn Chính (t c Chín C n) 8. Nguy n Vi t Dũng 9. Hà Quang D 10. Lê Quang o
  2. 11. Phan Hi n 12. Ph m Hưng 13. Phan Văn Kh i 14. Nguy n Khánh 15. Vũ Mão 16. Mư i 17. Vũ Oanh 18. Nguy n Quy t 19. Tr n Quy t 20. Hoàng Bích Sơn 21. Tr n Tr ng Tân 22. Nguy n Văn Tư 23. Nguy n ình T 24. Phùng Văn T u 25. Nguy n Th Thân 26. Nguy n H u Th 27. àm Quang Trung 28. Ph m Th Thanh Vân (t c Bà Ngô Bá Thành). i u 2: U ban s a i Hi n pháp có nhi m v xây d ng d án Lu t s a i Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ưa ra trưng c u ý ki n r ng rãi c a nhân dân và trình Qu c h i xem xét và quy t nh vào cu i nhi m kỳ c a Qu c h i khoá VIII. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản