Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban đối ngoại

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban đối ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội ngày 09 tháng 02 năm 1974 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban đối ngoại

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 1974 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1974 V VI C THÀNH L P U BAN I NGO I C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOÁ IV, KỲ H P TH TƯ Căn c vào i u 57 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. Căn c vào yêu c u công tác i ngo i c a Qu c h i. Theo ngh c a U ban thư ng v Qu c h i. QUY T NGHN: 1. Nay thành l p U ban i ngo i c a Qu c h i. 2. U ban i ngo i c a Qu c h i có nhi m v : - ThNm tra các báo cáo và d án c a Chính ph v công tác i ngo i do Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i giao cho. - ngh Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i ra tuyên b i v i các v n qu c t xét th y c n bi u th thái . - Th c hi n nh ng công tác i ngo i do Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i giao cho. 3. U ban i ngo i c a Qu c h i có m t Ch nhi m, m t Phó ch nhi m và m t s U viên.
Đồng bộ tài khoản