Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
127
lượt xem
23
download

Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng
  2. nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu: 1. Dự toán chi trong cân đối ngân sách cấp tỉnh điều chỉnh là 713.839 triệu đồng, giảm 25.263 triệu đồng để cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện. Bao gồm: Giảm chi chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương bổ sung 10.797 triệu đồng; giảm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 14.466 triệu đồng. Điều chỉnh giảm dự toán (Chi thường xuyên) đã giao cho Sở Công Thương sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số tiền 686 triệu đồng; bổ sung dự toán (Chi xây dựng cơ bản) cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 400 triệu đồng (Phân bổ dự phòng). 2. Tổng chi quản lý qua ngân sách cấp tỉnh năm 2009 điều chỉnh là 271.144 triệu đồng, giảm 30.856 triệu đồng do điều chỉnh giảm chi từ nguồn xổ số kiến thiết để bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện. (Chi tiết theo phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm) Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. CHỦ TỊCH
  3. Nguyễn Văn Út FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản