Nghị quyết về việc bổ sung thành viên

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc bổ sung thành viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bổ sung thành viên một số Uỷ ban của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bổ sung thành viên

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1977 NGHN QUY T V VI C B SUNG THÀNH VIÊN M T S U BAN C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM phát huy hơn n a tác d ng c a các U ban c a Qu c h i; Theo ngh c a oàn Ch t ch kỳ h p; QUY T NGHN: B u c b sung m t s i bi u Qu c h i vào các U ban c a Qu c h i như sau: U ban K ho ch và ngân sách c a Qu c h i b sung 4 u viên: 1. /c Võ Thành Công, i bi u t nh ng Nai. 2. /c Tr n Kh i, i bi u t nh Vĩnh Phú. 3. /c Phan Lê, i bi u t nh Ngh Tĩnh. 4. /c Vũ Văn Quý, i bi u t nh Vĩnh Phú. U ban Văn hoá và giáo d c c a Qu c h i b sung 4 u viên: 1. /c T Quang B u, i bi u t nh Ngh Tĩnh. 2. /c Phan ình Di u, i bi u tình Thái bình. 3. /c Giang Nam, i bi u t nh Thu n H i. 4. /c Nguy n H u Quang i bi u t nh Cao L ng. U ban Y t và xã h i c a Qu c h i b sung 5 u viên: 1. /c Tr n Th Ân, i bi u thành ph Hà n i. 2. /c Nguy n Ng c Hà, i bi u thành ph H Chí Minh. 3. /c Tr n Duy Hưng, i bi u thành ph Hà N i.
  2. 4. /c Nguy n T n Gi Tr ng, i bi u t nh Hà Nam Ninh. 5. N /c Võ Minh Tr ng, i bi u t nh Long An. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản