intTypePromotion=1

Nghị định số 10/1999 của Chính phủ

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Nghị định số 10/1999 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/1999 của Chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 10/1999/NĐ-CP –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. ____ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Bổ sung vào Điều 12, Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau : ''Các công việc sản xuất có tính thời vụ và các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng là các công việc có tính chất đặc biệt''. Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm các công việc nêu tại Điều 1 của Nghị định này. Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./. Nơi nhận : TM. CHÍNH PHỦ - Thường vụ Bộ Chính trị, KT. THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phạm Gia Khiêm – Đã ký - Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.ương, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, Q.CN Đoàn Mạnh Giao, các PCN, các Vụ, Cục, - Lưu : VX (3b), Văn thư.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2