Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
142
lượt xem
6
download

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  76/1998/N§­C P  n g µ y 26  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h vi s s è 39/CP n g µ y 05 th¸ng  n¨ m  1996 c ñ a C h Ý n h   h ñ 7  p C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt    cø  Tæ chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng 9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n      cø Ph¸p  Önh  ùcl ng C¶nh    ©n  ©n  Öt Nam   µy  th¸ng 01  l l  î   s¸tnh d Vi   ng 28    n¨m  1989  vµ Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùcl ng C¶nh    ©n  ©n  µy    l s® §i 6  l l  î   s¸tnh d ng 6 th¸ng7    n¨m 1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh, ngµy  th¸ng 7  cø  l X l    h ch   6    n¨m 1995;  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 80/CP  µy  th¸ng12  ng 05    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  tæ  v ho   c Thanh   trachuyªn ngµnh    giao th«ng  Ën  ;   v t¶i X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B Giao th«ng  Ën    µ  é   ëng  é     v t¶iv B tr BT ph¸p, Ngh Þ   Þ nh ® §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 39/CP  ngµy  th¸ng 7  5    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao  th«ng  êng  ¾t    ® s nh sau: 1.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      4  29    ® nh sau: "4.C¸c  ét®iÖn,cét®iÖn  ¹i     c     tho   c«ng  thi sau  µy  ng ban  µnh  h NghÞ   nh   ®Þ nµy ph¶i® Æt    c¸ch m Ð p     êng  ¾t  ét    vai® s m kho¶ng  c¸ch lính¬n  Òu     chi cao  ña  c cét". 2.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  6  §i 42  sau: "6.Chë    kh¸ch hoÆc   ë  µng    ch h kh«ng  Р íc,vР êi". v c   ng 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  44    ® nh sau: "2.Trêng  îp    h ph¶idån    hoÆc     Çu  Õm   ông  êng  ®ç t chi d ® ngang  ×  êi th th   gian  ¹m  õng  t ng giao th«ng  êng  é  ® b ph¶i thùc  Ön    hi theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB Giao th«ng  Ën  v t¶i" 4.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  3  §i 45  sau: "3.Bé     Giao  th«ng  Ën    v t¶iquy  nh  êigian ®ãng  ¾n  Çu  ®Þ th     ch c chung  ­ ® êng  ¾t,® êng  é". s  B 5.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      b  3  54    ® nh sau: "b) Kh«ng    kh«i phôc  ¹  ÷ng  o¹n  êng  ¾t  îc t¹m  êicho  Ðp    li nh ® ® s ®  th   ph khoan,®µo, xÎ, ¹tsau    ∙  µn  µnh        b khi® ho th c«ng  ×nh". tr 6.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  56    ® nh sau:
  2. 2 "1.Ph¹t c¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 100.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) § Ó   êitrªnnãc      u    ng     toa xe;® b¸m    u   trªn®Ç m¸y;® øng, ngåië  ç  èi2        ch n   toa xe.   b) § Ó   êib¸n hµng    ng     rong  µo      Çu  v ga;lªnt bu«n  b¸n. c) Cho  êikh«ng  ã  Öm   ô  i  Çu  µng;®Ó   êilªnxuèng    Çu    ng   c nhi v®t h   ng     khit ®ang  ¹y;®Ó   êin»m       µnh  ý. ch   ng   trªngi¸h l d) B¸n  Р êi,vР ícqu¸ ph¬ng      v ng   c     ¸n quy  nh. ®Þ ®) Sau    khix¶y      ¹n  ra tain kh«ng  b¶o  Ö   Ön  êng;kh«ng  Êp  v hi tr   c cøu  êi ng   bÞ  ¹n. n e) X Õ p   ìhµng    µnh  ýkh«ng  ng    d  ho¸;h l  ®ó quy  nh  ©y  Öch      , ®Þ gl t¶i qu¸ t¶i  , viph¹m      c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v khæ   í h¹n vµ    è. gi     giac i g) Kh«ng  ùc hiÖn    th   quy  nh  ö h∙m,kh¸m  ®Þ th     h∙m  theo quy  nh."   ®Þ 7.Bæ     sung  µo  iÓ m     vµo  v® e,g  kho¶n  §iÒu  nh  1  59  sau: e)  êi cã  Æt   Ng   m kh«ng  îc phÐp  ®  trong gií h¹n   i   b¶o  ¶m   toµn  ® an  c«ng  tr×nh giao th«ng  êng  ¾t.     ® s g) §Ëu      ¬ng  Ön c¬  í ® êng  é    ®ç c¸c ph ti   gi   i b hoÆc   th« s¬  xe    trong ph¹m      vi b¶o  ¶m   toµn  ® an  c«ng  ×nh giao th«ng  êng  ¾t" tr     ® s §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    Bé  ëng,Thñ  ëng    ¬  3. C¸c  tr   tr c¸cc quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph theo  ¹m    ph vichøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  × nh  ã    vc m c tr¸ch  nhiÖ m   íng  Én  µ  chøc    µnh  h d v tæ  thih NghÞ   nh   µy. Chñ   Þch  û     ®Þ n  t U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  cø  µo  ×nh  ×nh, ¬ c¨n  v t h   ® Æc   iÓ m   ña  a   ¬ng  µ  Èm   ® c ®Þ ph v th quyÒn  ña  ×nh   ©y  ùng  cm x d c¸c    quy ®Þnh  µ  Õ   ¹ch thùc hiÖn  v k ho     NghÞ   nh. ®Þ §i Ò u 4. C¸c  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n,  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản