Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
136
lượt xem
21
download

Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 152/2004/N§-CP ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ viÖc Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. §iÒu 12 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 12. §èi tîng nép thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt lµ tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy mµ nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn hµnh.” 2. §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 33 ®îc söa ®æi nh sau: “a) ë ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt vµ lo¹i 1: 100 ngêi;” 3. Bæ sung thªm ®iÓm e vµo kho¶n 1 §iÒu 35 nh sau: “e) ThuÕ suÊt 20% ®èi víi c¬ së dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu C«ng nghiÖp; ThuÕ suÊt 15% ®èi víi c¬ së dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu ChÕ xuÊt; c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu C«ng nghiÖp; ThuÕ suÊt 10% ®èi víi c¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu C«ng nghiÖp, Khu ChÕ xuÊt; doanh nghiÖp chÕ xuÊt míi thµnh lËp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kh«ng ph©n biÖt trong hay ngoµi Khu ChÕ xuÊt.”
  2. 2 4. Bæ sung thªm kho¶n 13 vµo §iÒu 36 nh sau: “13. C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i Khu C«ng nghiÖp, Khu ChÕ xuÊt: a) §îc miÔn thuÕ 02 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 06 n¨m tiÕp theo ®èi víi c¬ së dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu C«ng nghiÖp; b) §îc miÔn thuÕ 03 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 07 n¨m tiÕp theo ®èi víi c¬ së dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu ChÕ xuÊt, c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu C«ng nghiÖp; c) §îc miÔn thuÕ 04 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 07 n¨m tiÕp theo ®èi víi c¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu C«ng nghiÖp, Khu ChÕ xuÊt; doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kh«ng ph©n biÖt trong hay ngoµi Khu ChÕ xuÊt.” 5. §iÒu 37 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 37. ¦u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c khu kinh tÕ, c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t nh sau: 1. C¬ së kinh doanh cã ho¹t ®éng trong c¸c khu kinh tÕ, møc thuÕ suÊt u ®·i vµ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 04 n¨m miÔn thuÕ, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 09 n¨m tiÕp theo. 2. C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t; c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi thµnh lËp ®îc ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i lµ 10% trong 15 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc miÔn thuÕ trong 4 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 9 n¨m tiÕp theo. Trêng hîp cÇn ®Æc biÖt khuyÕn khÝch cao h¬n, Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i 10% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t do ChÝnh phñ quy ®Þnh trong tõng thêi kú." 6. Söa ®æi ®iÓm 12, Môc VI, Danh môc A nh sau: “12. §Çu t s¶n xuÊt, chÕ biÕn, dÞch vô c«ng nghÖ cao trong khu c«ng nghiÖp nhá vµ võa, côm c«ng nghiÖp.” §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông cho kú tÝnh thuÕ tõ n¨m 2004 trë ®i. ViÖc u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu C«ng nghÖ cao thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng hîp c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t thÊp h¬n møc u ®·i theo quy ®Þnh
  3. 3 cña NghÞ ®Þnh nµy th× c¬ së kinh doanh ®îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy cho thêi gian u ®·i cßn l¹i. §èi víi dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c¬ së kinh doanh míi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®Õn ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu ¸p dông møc u ®·i theo NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§- CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ cao h¬n so víi møc u ®·i quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, th× c¬ së kinh doanh ®îc hëng u ®·i theo NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ cho thêi gian u ®·i cßn l¹i. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá. §iÒu 3. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 4. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản