intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bàn về mô hình Giáo hội theo tư tưởng Giáo hội học Công giáo

Chia sẻ: Bautroibinhyen16 Bautroibinhyen16 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
10
lượt xem
2
download

Bàn về mô hình Giáo hội theo tư tưởng Giáo hội học Công giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở tổng quan một số nghiên cứu về mô hình Giáo hội Công giáo, bài viết đặt ra cơ sở lý thuyết, phương pháp và định nghĩa khái niệm để hướng đến một nghiên cứu khác với cách tiếp cận thần học về chủ đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bàn về mô hình Giáo hội theo tư tưởng Giáo hội học Công giáo

1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> <br /> ∗<br /> DѬѪNG VĂN BIÊN (∗)<br /> <br /> BÀN Vӄ MÔ HÌNH GIÁO HӜI<br /> THEO TѬ TѬӢNG GIÁO HӜI HӐC CÔNG GIÁO<br /> Tóm t̷t: Trên c˯ sͧ t͝ng quan m͡t s͙ nghiên cͱu v͉ mô hình Giáo<br /> h͡i Công giáo, bài vi͇t ÿ̿t ra c˯ sͧ lý thuy͇t, ph˱˯ng pháp và ÿ͓nh<br /> nghƭa khái ni͏m ÿ͋ h˱ͣng ÿ͇n m͡t nghiên cͱu khác vͣi cách ti͇p<br /> c̵n th̯n h͕c v͉ chͯ ÿ͉ này. Ĉó là cách ti͇p c̵n nghiên cͱu d͹a<br /> trên lý thuy͇t c̭u trúc - chͱc năng, lý thuy͇t h͏ hình, ph˱˯ng pháp<br /> tri͇t h͕c, ph˱˯ng pháp lo̩i hình h͕c và ÿ͓nh nghƭa khái ni͏m mô<br /> hình giáo h͡i.<br /> Tͳ khóa: Giáo h͡i h͕c Công giáo, mô hình Giáo h͡i Công giáo,<br /> th̯n h͕c v͉ giáo h͡i, Kinh Thánh, lý thuy͇t c̭u trúc - chͱc năng, lý<br /> thuy͇t h͏ hình.<br /> 1. Nhұp ÿӅ<br /> Trong sӕ các chuyên khoa thҫn hӑc Công giáo, Giáo hӝi hӑc Công<br /> giáo giӳ vӏ trí cӵc kǤ trӑng yӃu. Bӣi khoa thҫn hӑc này bàn ÿӃn ÿӕi tѭӧng<br /> Giáo hӝi, mӝt thӵc thӇ ÿѭӧc xem là nѫi quy tө, duy trì và phát triӇn sinh<br /> hoҥt tôn giáo cӫa ngѭӡi Công giáo. Ĉһc biӋt, ÿѭӡng lӕi thҫn hӑc trong<br /> Giáo hӝi hӑc lҥi ҧnh hѭӣng lӟn ÿӃn viӋc xây dӵng tә chӭc, ÿiӅu hành<br /> hoҥt ÿӝng cӫa Giáo hӝi Công giáo cNJng nhѭ xu hѭӟng quan hӋ cӫa Giáo<br /> hӝi Công giáo vӟi bên ngoài.<br /> Tuy nhiên, ÿӇ tìm ra nhӳng nӝi dung căn bҧn cӫa Giáo hӝi hӑc Công<br /> giáo, trong ÿó có quan niӋm vӅ mô hình Giáo hӝi không phҧi là ÿiӅu dӉ<br /> dàng. ĈiӅu này diӉn ra không chӍ ÿӕi vӟi riêng các nhà nghiên cӭu ngoài<br /> Công giáo, mà còn vӟi ngay cҧ giӟi thҫn hӑc gia Công giáo. Bӣi vì, Công<br /> giáo ÿã trҧi qua quá trình tӗn tҥi, phát triӇn lâu ÿӡi, hӋ tѭ tѭӣng cӫa tôn giáo<br /> này lҥi luôn ÿѭӧc bӗi ÿҳp, phӫ dày bӣi hӋ thӕng thҫn hӑc và triӃt hӑc<br /> Phѭѫng Tây. Chính sӵ ÿӗ sӝ vӅ khӕi lѭӧng kiӃn thӭc, sӵ phӭc tҥp trong<br /> quan ÿiӇm và trѭӡng phái tѭ tѭӣng thҫn hӑc, nên ÿӇ có ÿѭӧc sӵ khái quát và<br /> nhұn thӭc mӝt cách hӋ thӕng ÿӕi vӟi quan niӋm vӅ mô hình Giáo hӝi cӫa<br /> Giáo hӝi hӑc Công giáo vүn là mӝt thách ÿӕ ÿӕi vӟi các nhà nghiên cӭu.<br /> ∗<br /> <br /> ThS., ViӋn Nghiên cӭu Tôn giáo, ViӋn Hàn lâm Khoa hӑc xã hӝi ViӋt Nam.<br /> <br /> 'ɉɇQJ 9ăQ %LrQ %jQ Yɾ P{ KuQK *LiR K͙L<br /> <br /> <br /> <br /> Trong mӝt chuӛi phӭc tҥp các quan ÿiӇm thҫn hӑc nhѭ vұy, liӋu rҵng<br /> tӯ góc ÿӝ nghiên cӭu khoa hӑc, chúng ta có thӇ tìm ra ÿѭӧc mӝt hӋ thӕng<br /> mô hình Giáo hӝi trong Giáo hӝi hӑc Công giáo và chӍ ra ÿѭӧc nhӳng<br /> chuyӇn biӃn mang tính quy ÿӏnh vӅ mô hình Giáo hӝi theo dòng tѭ tѭӣng<br /> thҫn hӑc này hay không?<br /> Xuҩt phát tӯ vҩn ÿӅ nghiên cӭu nhѭ thӃ, bài viӃt này có ý tѭӣng tìm<br /> hiӇu vӅ mô hình Giáo hӝi theo tѭ tѭӣng Giáo hӝi hӑc Công giáo. Sӣ dƭ<br /> chӑn chӫ ÿӅ mô hình Giáo hӝi làm ÿӕi tѭӧng nghiên cӭu vì cách nhұn<br /> thӭc mô hình cho phép ngѭӡi nghiên cӭu có khҧ năng giҧn lѭӧc các tính<br /> chҩt cө thӇ, ngүu nhiên ÿӇ tìm ra nhӳng yӃu tӕ mang tính chҩt tҩt yӃu,<br /> quy luұt và ÿѭa lҥi mӝt cái nhìn bao quát, dӉ hiӇu hѫn ÿӕi vӟi mӝt hiӋn<br /> tѭӧng khó nҳm bҳt nhѭ thҫn hӑc, cө thӇ ӣ ÿây là Giáo hӝi hӑc Công giáo.<br /> Do ÿây là mӝt hѭӟng nghiên cӭu lâu dài cӫa chúng tôi, nên bài viӃt<br /> này chӍ tұp trung vào viӋc tәng hӧp các nghiên cӭu có liên quan, ÿһt<br /> khung lý thuyӃt, phѭѫng pháp nghiên cӭu và làm rõ các khái niӋm cѫ<br /> bҧn. Phҥm vi nghiên cӭu cӫa bài viӃt giӟi hҥn tӯ Kinh Thánh Tân ˰ͣc<br /> ÿӃn trѭӟc các chuyên khҧo Giáo hӝi hӑc thӃ kӹ XIV(1).<br /> 2. Lѭӧc khҧo quan niӋm vӅ Giáo hӝi trong Kinh Thánh và mӝt sӕ<br /> tác phҭm thҫn hӑc tiêu biӇu trѭӟc thӃ kӹ XIV<br /> Bài viӃt này sӱ dөng bҧn Kinh Thánh Tân ˰ͣc trong Kinh Thánh tr͕n<br /> b͡ C͹u ˰ͣc và Tân ˰ͣc, Nxb. Thành phӕ Hӗ Chí Minh, 1998, do Nhóm<br /> Phiên dӏch Các giӡ kinh Phөng vө chuyӇn ngӳ(2). Ĉáng lѭu ý, trong Tân<br /> ˰ͣc có các phҫn liên quan ÿӃn ÿӅ tài nhѭ: Phúc Âm Nh̭t Lãm gӗm Tin<br /> mͳng theo Thánh Mát-thêu, Tin mͳng theo Thánh Mác-cô, Tin mͳng<br /> theo Thánh Lu-ca; Công vͭ tông ÿ͛; th˱ g͵i tín hͷu Rô-ma; các th˱ g͵i<br /> tín hͷu Cô-rin-tô, th˱ g͵i ông Ti-mô-thê và th˱ g͵i ông Ti-tô. Trong<br /> Phúc Âm Nh̭t Lãm ÿáng chú ý các phҫn Bài gi̫ng v͉ Giáo h͡i ít nhҩt ÿã<br /> ÿѭa ra quan niӋm cӫa Kinh Thánh Tân ˰ͣc vӅ Giáo hӝi theo các nghƭa:<br /> Giáo hӝi là Nѭӟc Trӡi, Giáo hӝi là nhóm hai ba ngѭӡi hӑp lҥi cҫu nguyӋn<br /> xѭng danh Chúa Giêsu. Còn sách Công vͭ tông ÿ͛ phҫn C͡ng ÿoàn tín<br /> hͷu ÿ̯u tiên (Cv 2, 42 - 47) cho thҩy quan niӋm cӫa Kinh Thánh vӅ Giáo<br /> hӝi theo nghƭa cӝng ÿoàn, tӭc chӍ nhӳng ngѭӡi ÿѭӧc tұp hӧp, nhóm hӑp<br /> vì mӝt mөc ÿích chung, vӟi các ÿһc ÿiӇm: chuyên cҫn hӑc hӓi các tông<br /> ÿӗ (môn ÿӋ cӫa Chúa Giêsu), hiӋp thông vӟi nhau, bҿ bánh và hiӋp nhҩt<br /> trong cҫu nguyӋn. Sang Th˱ g͵i tín hͷu Cô-rin-tô, Tân ˰ͣc tiӃp tөc thӇ<br /> hiӋn mӝt quan niӋm khác vӅ Giáo hӝi. Giáo hӝi lúc này ÿѭӧc ví nhѭ hình<br /> <br /> 51<br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> <br /> <br /> ҧnh thân thӇ vӟi nhiӅu chi thӇ ám chӍ tính ÿa dҥng và thӕng nhҩt cӫa Giáo<br /> hӝi theo tinh thҫn cӫa Tông ÿӗ Phaolô. Còn Th˱ g͵i ông Ti-mô-thê và<br /> Th˱ g͵i ông Ti-tô ÿã có nhӳng quan niӋm vӅ chӭc vө trong Giáo hӝi.<br /> Nhѭ vұy, có thӇ nói, ÿây là nhӳng nӝi dung chӫ yӃu trong quan niӋm<br /> cӫa Kinh Thánh Tân ˰ͣc vӅ Giáo hӝi. Nó thӇ hiӋn sӵ ÿa dҥng trong quan<br /> niӋm vӅ Giáo hӝi cӫa Kinh Thánh, tҥo cѫ sӣ cӫa nhӳng ÿѭӡng hѭӟng<br /> phát triӇn vӅ sau cӫa Giáo hӝi hӑc. Nhѭng cNJng chính sӵ ÿa dҥng và<br /> nhiӅu khi không thӕng nhҩt, rõ ràng vӅ mһt ngôn tӯ cӫa Kinh Thánh cNJng<br /> gây ra nhӳng tranh cãi trong các trѭӡng phái thҫn hӑc.<br /> Tác phҭm thҫn hӑc City of God (Thành ÿô cӫa Thiên Chúa) cӫa<br /> Augustine (The City of God, Vol. I, Marcus Dods dӏch sang tiӃng Anh,<br /> Edinburgh, 1913; The City of God, Vol. II, The Temple Press Letchworth,<br /> London, 1945). Nguyên gӕc cӫa tác phҭm này ÿѭӧc Augustine viӃt bҵng<br /> tiӃng Latinh vào thӃ kӹ V. Tác phҭm gӗm có hai phҫn, chia thành 22<br /> sách. Trong ÿó, phҫn I gӗm 10 sách, tӯ sách I ÿӃn sách IV phê phán vӅ xã<br /> hӝi Roma ÿѭѫng thӡi; tӯ sách VI ÿӃn sách X phê phán vӅ triӃt hӑc ngoҥi<br /> giáo (triӃt hӑc ngoài triӃt hӑc Kitô giáo). Phҫn II cӫa tác phҭm gӗm các<br /> sách còn lҥi, tӯ sách XI ÿӃn sách XIV viӃt vӅ nguӗn gӕc cӫa hai thành<br /> ÿô; tӯ sách XV ÿӃn sách XVIII viӃt vӅ tiӃn trình cӫa hai thành ÿô; tӯ sách<br /> XIX ÿӃn sách XXII viӃt vӅ sӭ mӋnh cӫa hai thành ÿô. Phҫn II là phҫn<br /> quan trӑng cӫa công trình thӇ hiӋn quan ÿiӇm thҫn hӑc vӅ Giáo hӝi cӫa<br /> Augustine. Augustine suy tѭ dӵa trên Kinh Thánh, triӃt hӑc Platon, nhҩt<br /> là phái Platon mӟi và quan ÿiӇm nhӏ nguyên luұn cӫa phái Platon, tӯ ÿó<br /> ÿѭa ra quan ÿiӇm tӗn tҥi cӫa hai Giáo hӝi: Giáo hӝi trên Trái ÿҩt và Giáo<br /> hӝi trên Trӡi (Thiên Quӕc). Cҧ hai Giáo hӝi ÿӅu do Thiên Chúa tҥo ra,<br /> nhѭng Giáo hӝi trên Trái ÿҩt không trùng lҳp hoàn toàn vӟi Giáo hӝi trên<br /> Trӡi, do còn có nhӳng con ngѭӡi tӝi lӛi. Trong tiӃn trình vұn ÿӝng, Giáo<br /> hӝi trên Trái ÿҩt chӍ là tҥm thӡi và luôn hѭӟng vӅ Giáo hӝi trên Trӡi. Ĉҩy<br /> mӟi là Giáo hӝi duy nhҩt và ÿích thӵc, siêu viӋt và phә quát. Tѭ tѭӣng<br /> này cӫa Augustine ÿã ҧnh hѭӣng rҩt lӟn ÿӃn quan niӋm vӅ Giáo hӝi cӫa<br /> Công giáo. Giáo hӝi gӗm mһt hӳu hình (Giáo hӝi trên Trái ÿҩt) và mһt vô<br /> hình (Giáo hӝi trên Trӡi). Ĉây là ÿһc trѭng vӅ ÿӕi tѭӧng theo phѭѫng<br /> pháp Giáo hӝi hӑc tӯ trên. Giáo hӝi ÿích thӵc là mӝt Giáo hӝi siêu viӋt và<br /> phә quát (công giáo) chӭ không phҧi là Giáo hӝi hӳu hình và cө thӇ.<br /> Luұn ÿӅ này cӫa Augustine cӵc kǤ quan trӑng, nhҩn mҥnh tӟi tính duy<br /> nhҩt và phә quát cӫa Giáo hӝi.<br /> <br /> 52<br /> <br /> 'ɉɇQJ 9ăQ %LrQ %jQ Yɾ P{ KuQK *LiR K͙L<br /> <br /> <br /> <br /> Tác phҭm Two Treatises on the Hierarchies of Dionysius, do J. H.<br /> Lupton, M. A. chuyӇn ngӳ, London, Bell and Daldly, York Street, 1898.<br /> Pseudo Dionysius là mӝt nhà thҫn hӑc thӃ kӹ V. Trong tác phҭm này, ông<br /> ÿã ÿѭa ra quan niӋm vӅ phҭm trұt cӫa Giáo hӝi trên Trӡi vӟi 9 cҩp bұc:<br /> Thiên thҫn (Angels), Tәng lãnh Thiên thҫn (Archangels), Lãnh thҫn<br /> (Princedoms), QuyӅn thҫn (Powers), DNJng thҫn (Virtues), Quҧn thҫn<br /> (Dominations), BӋ thҫn (Thrones), TuӋ thҫn (Cherubim) và NhiӋt thҫn<br /> (Seraphim)(3). Quan niӋm cӫa Pseudo Dionysius cӫng cӕ thêm quan niӋm<br /> vӅ mô hình Giáo hӝi thӡi Trung cә. Theo ông, Thiên Chúa Ba Ngôi ÿã<br /> tҥo ra các tӗn tҥi khác cNJng nhѭ thành lұp ra các tә chӭc vӟi nhӳng cҩp<br /> bұc khác nhau, kӇ cҧ viӋc thành lұp phҭm trұt cӫa Giáo hӝi trên trҫn gian.<br /> Vӟi tác phҭm này, Pseudo Dionysius ÿѭӧc xem là ngѭӡi ÿҫu tiên ÿѭa ra<br /> khái niӋm phҭm trұt trong Giáo hӝi hӑc Công giáo.<br /> Các ÿoҥn trích cӫa nhӳng tác phҭm thҫn hӑc, văn kiӋn cӫa Giáo hӝi bàn<br /> vӅ Giáo hӝi thӡi kǤ trѭӟc thӃ kӹ XIV trong Giáo h͡i h͕c qua các tác gi̫<br /> cӫa Peter Neuner (Ĉҥi Chӫng viӋn Thánh Giuse, Hà Nӝi, lѭu hành nӝi bӝ<br /> trong Giáo hӝi), bàn vӅ Giáo hӝi cӫa Công ÿӗng Constantinople, Công<br /> ÿӗng Chalcedoine, Công ÿӗng Laterano IV; bàn vӅ Giáo hӝi trong các thѭ,<br /> các tác phҭm thҫn hӑc cӫa các giáo phө Hy Lҥp, các giáo phө Latinh, cӫa<br /> các Giáo hoàng và các nhà thҫn hӑc Công giáo nәi tiӃng nhѭ Thomas<br /> Aquinas. Nhӳng ÿoҥn trích này sӁ làm cѫ sӣ cho viӋc tìm hiӇu các quan<br /> niӋm vӅ Giáo hӝi trong lӏch sӱ tѭ tѭӣng Giáo hӝi hӑc Công giáo. Tҩt nhiên<br /> dӵa trên ÿoҥn trích rõ ràng không thӃ nào phҧn ánh ÿѭӧc mӝt cách trӑn vҽn<br /> quan niӋm vӅ Giáo hӝi cӫa cҧ mӝt giai ÿoҥn lӏch sӱ dài. Nhѭng thiӃt nghƭ<br /> ÿây cNJng là tài liӋu rҩt bә ích cho nghiên cӭu vӅ Giáo hӝi.<br /> 3. Mӝt sӕ nghiên cӭu vӅ mô hình Giáo hӝi cӫa các nhà thҫn hӑc<br /> Trong khҧ năng cӫa mình, ÿӃn nay, chúng tôi mӟi tұp hӧp ÿѭӧc mӝt sӕ<br /> công trình tiêu biӇu cӫa các thҫn hӑc gia vӅ chӫ ÿӅ này, có thӇ chia tѭѫng ÿӕi<br /> theo hai cách tiӃp cұn chӫ yӃu: thҫn hӑc tín lý và thҫn hӑc lӏch sӱ.<br /> VӅ thҫn hӑc tín lý có các công trình cӫa Hans Kung, Avery Dulles,<br /> Felipe Gómez, S. J. Trong ÿó, nhà thҫn hӑc Hans Kung vӟi các công<br /> trình nhѭ The Council in Action: Theological Reflections on the Second<br /> Council, Sheed and Ward, New York, 1963; Structures of the Church,<br /> (Salvator Attanasio dӏch sang tiӃng Anh, Nxb. Thomas Nelson & Sons,<br /> New York, 1964); Các nhà t˱ t˱ͧng lͣn cͯa Kitô giáo, NguyӉn Nghӏ<br /> dӏch sang tiӃng ViӋt, Nxb. Tri Thӭc, Hà Nӝi, 2010.<br /> <br /> 53<br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> <br /> <br /> Trong tác phҭm Structures of the Church, Hans Kung ÿã phân tích<br /> nhӳng yӃu tӕ trung tâm hình thành nên tә chӭc Giáo hӝi, ÿһc biӋt là giáo<br /> chӭc và chӭc vӏ Giáo hoàng. Cách tiӃp cұn cӫa Hans Kung dӵa trên ÿiӇm<br /> quy chiӃu là Kinh Thánh và hѭӟng tӟi giҧi thích lҥi nhӳng vҩn ÿӅ liên<br /> quan ÿӃn Kinh Thánh. Trong phҫn viӃt vӅ tính Công giáo cӫa Giáo hӝi(4),<br /> Hans Kung cho rҵng, mô hình Giáo hӝi duy nhҩt nhѭ cách hiӇu cӫa thӡi<br /> Trung ÿҥi nhѭ là mӝt Giáo hӝi chӍ có mӝt ngôn ngӳ, mӝt tә chӭc, mӝt<br /> Dân Chúa là không giӕng vӟi Kinh Thánh và Giáo hӝi thӡi Cә ÿҥi. Theo<br /> ông, Giáo hӝi thӡi Cә ÿҥi không chӍ dӯng lҥi ӣ ÿó, mà còn có nhiӅu ân<br /> sӫng, nhiӅu ngôn ngӳ, nhiӅu Giáo hӝi, nhiӅu nghi lӉ và nhiӅu dân tӝc.<br /> Phҫn viӃt vӅ giáo chӭc(5), Hans Kung khҷng ÿӏnh, trong Tân ˰ͣc không<br /> có tә chӭc các linh mөc hay giám mөc tӗn tҥi ӣ các cӝng ÿӗng Corinth<br /> hay Roma. Nó chӍ xuҩt hiӋn trong tài liӋu cӫa Clement và sau ÿó ÿѭӧc<br /> ÿѭa vào hӑc thuyӃt cӫa Giáo hӝi. Bҧn thân chӭc vө cӫa Phaolô chӍ tӗn tҥi<br /> trong cӝng ÿӗng do Phaolô truyӅn giáo chӭ không thӇ xem ÿó là hình<br /> thӭc tә chӭc duy nhҩt cӫa Giáo hӝi. Mөc tiêu chung cӫa tác phҭm này<br /> chӭng minh rҵng, Giáo hӝi nhѭ mӝt thiӃt chӃ nhҩn mҥnh vai trò cӫa Giáo<br /> hoàng thӡi Trung ÿҥi không ÿi theo ÿúng tinh thҫn cӫa Kinh Thánh.<br /> Quan ÿiӇm trên còn ÿѭӧc Hans Kung tiӃp tөc thӇ hiӋn trong tác phҭm<br /> The Council in Action: Theological Reflections on the Second Council.<br /> Công trình này ÿѭӧc Hans Kung viӃt trong bӕi cҧnh diӉn ra Công ÿӗng<br /> Vatican II. Ông phê phán mô hình Giáo hӝi ÿӅ cao quá mӭc ngôi vӏ Giáo<br /> hoàng và xem ÿó là mӝt Chӫ nghƭa Giáo hoàng (Papalism). Hans Kung<br /> cho rҵng, cái cҫn thiӃt cӫa Giáo hӝi là phҧi trӣ vӅ vӟi mô hình Giáo hӝi<br /> thӡi các tông ÿӗ. Trong Giáo hӝi thӡi các tông ÿӗ có mӝt trӑng tâm trong<br /> sӵ thӕng nhҩt, nó không phҧi chӫ nghƭa tұp quyӅn trung ѭѫng<br /> (Centralism) vӅ mһt ngôn ngӳ, thҫn hӑc và quҧn trӏ; có mӝt quyӅn bính<br /> ÿӕi vӟi toàn thӇ Giáo hӝi, nhѭng không phҧi hoàn toàn là Chӫ nghƭa ÿӝc<br /> trӏ mà chӍ là chӭc vӏ Phêrô chӭ không phҧi chӫ nghƭa Giáo hoàng.<br /> Nhӳng phân tích trong hai công trình nêu trên cӫa Hans Kung ÿѭa lҥi<br /> cho nhӳng nӝi dung cө thӇ ÿӇ chúng tôi tiӃp thu nghiên cӭu các mô hình<br /> Giáo hӝi trong Kinh Thánh Tân ˰ͣc và thӡi Trung ÿҥi. Tuy nhiên, Hans<br /> Kung chӫ yӃu dӯng lҥi ӣ viӋc so sánh giӳa các quan niӋm vӅ Giáo hӝi ӣ<br /> thӡi kǤ sau vӟi quan niӋm vӅ Giáo hӝi trong Kinh Thánh theo cách hiӇu<br /> cӫa ông. Rõ ràng, ÿây là cách suy tѭ cӫa mӝt nhà thҫn hӑc luôn lҩy cái<br /> nguyên gӕc là Kinh Thánh làm ÿiӇm quy chiӃu.<br /> <br /> 54<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản