Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2.817
lượt xem
549
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tài liệu về quản trị nhân sự - Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

  1. B¶ng m« t¶ c«ng viÖc  Vị trí tuyển dụng Phó giám đốc sản xuất     Số lượng ứng viên 1 cần tuyển    Yêu cầu ứng viên Bằng cấp Đại học    Chuyên ngành Sản xuất/Vận hành sản xuất    Khả năng ngôn ngữ Tiếng Anh giao tiếp    Khả năng tin học Văn phòng    Số năm kinh ngiệm    0  Các yêu cầu khác ­ Nam giới, tốt nghiệp đại học Bách khoa hệ chính quy nghành chế tạo máy  ­ Có khả năng điều hành SX, năng lực lãnh đạo  ­ Làm việc độc lập, chịu đươc sức ép công việc  ­ Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài  ­ Ưu tiên người đã làm ở vị trí trên tại các nhà máy SX  ­ Thu nhập 5.000.000 đồng/tháng  Vị trí này, ngoài lương cao và các phụ cấp khác như thưởng cuối năm, BHXH, BH y tế  bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.    Tính chất công việc Địa điểm Hà Nội    Mức lương 5 triệu VNĐ    Thời gian làm việc Toàn thời gian    Mô tả công việc ­ Quản lý con người, công nghệ,chất lượng sản phẩm của nhà máy  ­ Bố trí hợp lý dây chuyền SX, áp dụng công nghệ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000  ­ Đảm bảo tỷ lệ BH sản phẩm [ 1%    Thời gian hiệu lực Từ ngày: 13/02/2006   đến ngày: 13/03/2006    Thông tin Liên hệ Tên người liên hệ Ms. Vũ Thúy Hạnh    Email liên hệ hsasia@fpt.vn  Thông tin nhà tuyển dụng  Các thông tin căn bản
  2.  Tên công ty  Công ty SENA Việt Nam    Địa chỉ email hsasia@fpt.vn     Logo công ty   Chưa có    Địa chỉ liên hệ 1 Bích Câu     Địa phương Hà Nội     Điện thoại 84 4 7340179    Giới thiệu / Lĩnh vực kinh doanh   Công ty Sena Việt Nam thành lập năm 1995, kinh doanh XNK VLXD, đồ điện dân  dụng, thiết bị nhà bếp và có nhà máy sản xuất cơ khí (máy bơm nước dân dụng) tại  Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.  Nguån :www.vieclamlaodong.com  Tríc hÕt ta ph¶i hiÓu ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó nh»m môc  ®Ých g×?Ph©n tÝch c«ng viÖc cã thÓ tiÕn hµnh v× nhiÒu  lý do.C¸c th«ng tin trong b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu  cÇu m« t¶ c«ng viÖc vµ kÓ c¶ tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng  viÖc ®îc sö dông  rÊt nhiÒu trong c¸c chøc n¨ng nguån  nh©n lùc.Mét sè t¸c dông chÝnh cña c¸c th«ng tin ph©n  tÝch c«ng viÖc cã thÓ kÓ ®Õn nh sau:    ­LËp kÕ ho¹ch ngu«n nh©n lùc:®îc sö dông ®Ó ®a ra  c¸c lo¹i c«ng viÖc.    ­TuyÓn mé:®îc ®îc sö dông ®Ó m« t¶ c¸c c«ng viÖc  ®ang cÇn tuyÓn ngêi vµ qu¶ng c¸o vÒ c¸c vÞ trÝ viÖc lµm  míi.    ­TuyÓn chän:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kü n¨ng vµ  c¸c ho¹t ®éng.LÊy ®ã lµ tiªu thøc ra quyÕt ®Þnh lùa  chän øng cö viªn nµo.    ­§Þnh híng: ®îc sö dông ®Ó gióp ngêi lao ®éng biÕt  c¸c ho¹t ®éng mµ hä ph¶i lµm.    ­§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc :®îc sö dông ®Ó x¸c  ®Þnh c¸c tiªu thøc vµ môc ®Ých thùc hiÖn c«ng viÖc mµ  c¨n cø vµo ®ã lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸.    ­Tr¶ thï lao:®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c  c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®a ra c¬ cÊu tiÒn l¬ng.   ­§µo t¹o:®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nhu cÇu  ®µo t¹o th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng mµ nh÷ng  ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn.   ­Kû luËt:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn thùc  hiÖn c«ng viÖc cã thÓ chÊp nhËn ®îc mµ ngêi lao ®éng  cÇn ®¹t tíi.
  3.   ­An toµn lao ®éng:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c quy  tr×nh lµm viÖc an toµn ®Ó nh»m thay ®æi hoÆc chÊm døt  c¸c ho¹t ®éng kh«ng an toµn.   ­ThiÕt kÕ l¹i c«ng viÖc:®îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c  ®Æc trng cña c«ng viÖc cÇn ph¶i thay ®æi trong c¸c ch­ ¬ng tr×nh thiÕt kÕ l¹i c«ng viÖc.   ­B¶o vÖ vÒ mÆt luËt ph¸p:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c  chøc n¨ng c¬ b¶n mµ ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn va rÊt  cã Ých cho viÖc bµo ch÷a c¸c vô tranh chÊp,khiÕu n¹i...   VËy  nh×n vµo b¶ng m« t¶ c«ng viÖc trªn ta thÊy môc  ®Ých chÝnh lµ ®Ó tuyÓn mé lao ®éng.Vµ cã thÓ nãi ®©y lµ  mét b¶ng m« t¶ c«ng viÖc kh¸ tèt cña c«ng ty SENA ViÖt  Nam víi môc tiªu ®Ó tuyÖn dông nh©n sù v× nã cã ®Çy ®ñ  c¸c néi dung cña b¶n JD: ­Thø nhÊt:chøc danh c«ng viÖc lµ :phã gi¸m ®èc s¶n  xuÊt( chuyªn ngµnh s¶n xuÊt vµ vËn hµnh s¶n xuÊt) ­Thø hai:t×nh tr¹ng c«ng viÖc lµ:fulltime víi møc l¬ng  khëi ®iÓm lµ 5 triÖu ®ång. ­Thø ba:ë b¶n JD nµy cã nªu nhiÖm vô va tr¸ch nhiÖm cô  thÓ nh qu¶n lý con nguêi,c«ng nghÖ,chÊt lîng s¶n phÈm  cña nhµ m¸y...,®¶m b¶o tû lÖ BH s¶n phÈm :1%... ­Thø t:c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng lùc,häc vÊn kinh nghiÖm rÊt  chi tiÕt nh tiÕng anh giao tiÕp,vi tÝnh v¨n phßng,tèt  nghiÖp ®¹i häc B¸ch Khoa hÖ chÝnh quy, hay cã kh¶ n¨ng  l∙nh ®¹o,chÞu ®îc søc Ðp... ­Thø n¨m: nã còng giíi thiÖu ®©y lµ mét c«ng viÖc cã  thÓ th¨ng tiÕn râ rµng.  Tãm l¹i , ®©y lµ mét b¶ng m« t¶ c«ng viÖc cã hiÖu  qu¶.No tr¸nh ®¬c nh÷ng m« t¶ chung chung vÒ nhiÖm vô vµ  tr¸ch nhiÖm mµ c¸c c«ng ty ViÖt Nam thêng m¾c ph¶i.Nã  còng ®∙ s¾p xÕp ®îc nhiÖm vô theo thø tù u tiªn,vµ sö  dông nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cã thÓ ®o ®îc nh:¸p dông  c«ng nghÖ HTQLCT theo TCVN ISO 9001:2000.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2