intTypePromotion=1

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto theo dạng phù hợp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
679
lượt xem
97
download

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto theo dạng phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto theo dạng phù hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto theo dạng phù hợp

  1. B ieå u ñoà Pareto theo daï n g khoâ n g phuø hôï p 200 100% 180 90% 160 80% 140 70% 120 60% 100 50% 80 40% 60 30% 40 20% 20 10% E A C D B F G SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP THEO TYÛ LEÄ % A: Kho nguyeân lieäu D: Xöôûng caét B: Kho phuï lieäu E: Xöôûng may 1 C: Phoøng Kyõ thuaät coâng ngheä F: Xöôûng Hoaøn thaønh G: Khaùc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2