intTypePromotion=3

Báo cáo " Cá thể ngôn ngữ như một phạm trù khoa học "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

Báo cáo " Cá thể ngôn ngữ như một phạm trù khoa học "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cá thể ngôn ngữ như một phạm trù khoa học nghiên cứu năng lực sử dụng ngôn ngữ của từng cá thể. Việc nghiên cứu phạm trù này đã được các nhà nghiên cứu Nga đề cập đến trong các lĩnh vực như văn học, phương pháp dạy học tiếng Nga, trong hoạt động lời nói. Trên cơ sở các thành tựu đó tác giả bài báo sử dụng phương pháp liên tưởng tự do đề xuất cách khảo sát đo lường năng lực của cá thể ngôn ngữ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Cá thể ngôn ngữ như một phạm trù khoa học "

  1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 Cá th ngôn ng như m t ph m trù khoa h c Lê c Th * Khoa Sau i h c, Trư ng i h c Ngo i ng , i h c Qu c gia Hà N i, ư ng Ph m Văn ng, C u Gi y, Hà N i, Vi t Nam Tóm t t. Cá th ngôn ng như m t ph m trù khoa h c nghiên c u năng l c s d ng ngôn ng c a t ng cá th . Vi c nghiên c u ph m trù này ã ư c các nhà nghiên c u Nga c p n trong các lĩnh v c như văn h c, phương pháp d y h c ti ng Nga, trong ho t ng l i nói. Trên cơ s các thành t u ó tác gi bài báo s d ng phương pháp liên tư ng t do xu t cách kh o sát o lư ng năng l c c a cá th ngôn ng . giao ti p v i các cá th ngôn ng khác. B n * 1. tv n ch t cá th ngôn ng là gì, làm sao có th xác Song song v i vi c nghiên c u b n th nh trình và phong cách hành ngôn c a h ? ngôn ng như m t h th ng, m y ch c năm tr Lu n c nào có th kh ng nh cá th ngôn ng l i ây trên th gi i cũng như Vi t Nam các là m t ph m trù m i c a ngành khoa h c xã h i nhà khoa h c tâm n hư ng nghiên c u các và nhân văn? ch c năng c a ngôn ng như m t ho t ng. Trong khuôn kh bài báo này chúng tôi Th c ch t c a hư ng nghiên c u này là t p mu n ưa ra l i gi i ph n nào cho nh ng v n trung tìm hi u quá trình s n sinh ra l i nói, s m i m và ph c t p ó. C li u dùng vi t d ng ngôn t c a ngư i hành ngôn, nghĩa là bài báo này là m t s công trình nghiên c u c a nh ng c i m mang tính tâm lý, xã h i và các nhà ngôn ng h c Nga xu t b n g n ây, dân t c c a t ng cá th , t ng c ng ng ngôn ng th i có s d ng k t qu nghiên c u c a ng hay dân t c cùng chung ti ng nói. Nh ng chúng tôi. nét c thù c a b n ch t dân t c, c i m c a l i tư duy dân t c t u chung l i u ư c ph n ánh trong l i ăn, ti ng nói c a dân t c y. 2. Nghiên c u “cá th ngôn ng ” (языковая Nét ch o trong hư ng nghiên c u này личность) thông qua ngôn ng nhân v t và t p trung vào con ngư i hành ngôn (homo ngôn ng tác gi trong tác ph m văn h c sapiens) v i tư cách là ngư i i di n cho m t Ngư i u tiên quan tâm t i cá th ngôn c ng ng ngôn ng c th , ng th i là ngư i lưu gi , tái hi n, sáng t o và lưu truy n th ng (ti ng Nga- языковая личность) là m t ti ng ó. Con ngư i hành ngôn v a tham gia bác h c ngư i c J. Veixgerber xu t vào vào quá trình mã hoá l i v a tham gia vào quá th k XIX. Nga, vi n sĩ n i ti ng trình gi i mã ngôn ng . V.V.Vinogradov c p n trong hàng lo t công trình nghiên c u ngôn ng -văn h c c a Nh ng năng l c ngôn ng nào c a cá th ông t nh ng nă m 30 c a th k XX (x. thêm: ngôn ng th hi n trong nh ng m i tương tác, N.Karaulov, 1987; Lê c Th , 2003). Trong ______ các công trình ó, tuy chưa nói n cá th ngôn * T: 84-4-322411729. 127
  2. 128 L.Đ. Thụ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 ng như là ph m trù khoa h c, nhưng tính h th ng cho phép ta nhìn nh n t t c b n V.V.Vinogradov ã ch ra cách nh n d ng ngôn c i m n n t ng c a ngôn ng như là nh ng ng nhân v t và ngôn ng tác gi trong tác thành ph n tác ng tương h v i nhau. Trư c ph m văn h c, ng th i ông tiên oán là cá th h t, b i vì cá th như là trung tâm và k t qu ngôn ng th hi n rõ nh t trong quá trình hành c a các qui lu t xã h i; th hai, nó là s n ph m ngôn. Ông có kh o sát tài hùng bi n c a m t v c a s phát tri n l ch s dân t c; th ba, do s lu t sư n i ti ng th i ó trong các phiên toà và l thu c c a cá th ngôn ng vào các b m t văn b n t c ký. Nh ng ki n gi i và k t lu n c a ng thái ư c hình thành t s tác ng qua V.V.Vinogradov có vai trò r t l n trong nghiên l i c a nh ng kích thích sinh lý cùng v i các c u thi pháp nh ng th p niên ti p sau ó. Tuy i u ki n xã h i và tâm sinh lý, nghĩa là hư ng chưa t nhi m v nghiên c u sâu v cá th t i lĩnh v c tâm lý; và cu i cùng là do cá th ngôn ng , nhưng ông ã chú ý n nh ng bi u chính là ngư i sáng t o và s d ng các ký hi u hi n c a nó v i tư cách là nh ng c trưng ư c sáng l p nên, nghĩa là nh ng c u trúc h th ng theo b n ch t t nhiên c a nó” [1]. thu c v phong cách và năng l c ngôn ng c a nhân v t trong tác ph m văn h c. Ông cũng có Ông ã phân năng l c ngôn ng c a cá th nh ng xu t ban u trong vi c nghiên c u cá ra làm 3 c p : c p th nh t là c p nm th ngôn ng thông qua giao ti p l i nói. Hai v ng và hi u bi t t nhiên ti ng m ;c p hư ng nghiên c u cá th ngôn ng ông t ra: này ông g i là c p “không”, nghĩa là không ó là cá th tác gi và cá th nhân v t. c n nghiên c u, con ngư i sinh ra trong môi trư ng ti ng t nhiên t s n m b t ư c ti ng nói ph thông b t lu n trình h c v n cao hay 3. Nghiên c u cá th ngôn ng thông qua cá th p (!?). C p hai là c p nh n th c, t c là th l i nói/hành ngôn quá trình tích lu và phân lo i các tri th c m i, có c p ph c t p hơn như: các khái ni m và Mô hình cá th ngôn ng u tiên Nga do hi u bi t thu c c ng ng ngôn ng c th và G.I. Bogin xu t và xây d ng vào nh ng nă m t o nên không gian nh n th c t p th và (ho c) 70-80 c a th k trư c, theo ó cá th ngôn ng cá th riêng l . C p này là s ph n ánh mô ư c xem xét như là s s n sàng “s n sinh ra hình th gi i ngôn ng c a cá th , trình hi u hành vi l i nói, t o ra và ti p nh n l i nói”. bi t và văn hoá c a cá th ó. Còn c p ba - Th i y, trong nhi u công trình nghiên c u cp cao nh t: ó là c p d ng h c, bao và các chuyên khác nhau ã nghe th y g m vi c gi i thích, xác nh ng cơ và m c nh ng l i tuyên b như: nhân t con ngư i ích hành ngôn c a cá th ngôn ng . trong ngôn ng , ngôn ng trong m i quan h Như v y là quá trình mã hoá và gi i mã v i ho t ng c a con ngư i, con ngư i trong thông tin di n ra trong s tác ng tương h c a ngôn ng và ngôn ng trong con ngư i. Ngư i ba c p “không gian giao ti p c a cá th ngôn ta ã lên ti ng v s c n thi t xây d ng “Lý ng : ó là ng nghĩa, nh n th c và d ng h c”. thuy t di n t ”, “Lý thuy t ngư i i di n”, “Lý Mô hình c u trúc ba c p c a cá th ngôn thuy t s d ng ngôn ng c a con ngư i”, “Lý ng tương ng v i ba lo i nhu c u giao ti p: nhu thuy t ngôn ng v i tư cách là ho t ng c a c u tương tác, nhu c u thông tin và nhu c u tác con ngư i”... ng, ng th i tương ng v i ba m t c a quá J. Karaulov nghiên c u cá th ngôn ng m t trình giao ti p: giao ti p, ti p nh n và ph n ánh. cách có h th ng trong m i quan h tr c ti p Cũng như V.Vinogradov, Ju.Karaulov nhìn v i ti ng Nga v i tư cách là ti ng m . Trong th y a h t bi u hi n rõ nh t c a cá th ngôn cu n: “Ti ng Nga và cá th ngôn ng ” (1987) ng chính là l i nói, hành ngôn. Nhưng vi c ông vi t: “Cá th ngôn ng v i tư cách là i chuy n i và/hay bóc tách văn vi t thành vă n tư ng nghiên c u c a ngôn ng h c trên cơ s
  3. 129 L.Đ. Thụ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 Nh m gi i quy t nh ng v n trên, ngành nói là vi c không ơn gi n m t chút nào, nh t Nga ng h c hi n i ang tâm nghiên c u là khi ta c p n tác ph m văn xuôi như ti u xác nh nh ng khuôn m u (ctereotip) ph n x thuy t ch ng h n. t nhiên c a ngư i b n ng trong các tình hu ng giao ti p l i nói. ó chính là bình di n văn hoá xã h i dân t c c a giao ti p l i nói, 4. Nghiên c u cá th ngôn ng thông qua cũng như vai trò và v trí c a nó trong gi ng quá trình d y ti ng d y ti ng Nga như m t ngo i ng . Ph m trù cá th ngôn ng cũng ư c t ra J. Prôkhôrôv [2] nhìn th y có ba thành ph n t m t hư ng khác: phương pháp lu n d y ti ng c u thành n i dung c a v n ư c nêu trên: (m và ngo i ng ). L ch s d y ti ng Nga 1) Phân tích bi u hi n nh ng c i m văn như m t ngo i ng cho ngư i nư c ngoài ít hoá c a ngư i b n ng mà c th là phân tích nh t cũng ã qua ba giai o n (Metrofanova, bi u hi n văn hoá trong cá tính c a ngư i i 1999), nay ang bư c vào giai o n th tư: d y di n th ti ng ta nghiên c u, vì suy cho cùng ngôn ng g n li n v i văn hoá c a ngôn ng m c ích c a h c ngo i ng chính là giao ti p ó, ng th i chú tr ng n c i m tâm lí v i ngư i b n ng . ngôn ng dân t c và nhu c u c a i tư ng 2) Xác nh các thông s c a b n thân cá ngư i h c. th y, b i vì nh ng thông s này dù ít hay Các nhà Nga ng h c (Prokhorov,1997; nhi u quy t nh n hình th c và n i dung Klobucova, 1995 và nh ng ngư i khác) d a giao ti p l i nói. Hơn th n a nh ng thông s trên quan i m cho r ng, b t kỳ th ti ng nào này bao g m c nh ng khu bi t kh ng nh cá th cũng nh m ph c v cho t t c các nhu c u văn ó là thu c n n văn hoá ó và nh ng khác bi t hoá-xã h i c a các thành viên nói th ti ng ó, ư c th hi n trong hành vi l i nói c a cá th . ng th i chính h có năng l c tác ng lên 3) Thi t l p tính c thù trong t ch c giao ti ng nói khi th c hi n các nhu c u trên, ã i ti p l i nói các i di n c a n n văn hoá nh t sâu vào nghiên c u cá th ngôn ng trên quan nh (dân t c nh t nh), b i vì m c ích cu i i m giao ti p l i nói. N n ngôn ng và vă n cùng c a h c ngo i ng nh m giao ti p là ph i hoá các dân t c khác bao gi cũng ư c xem n m v ng ư c tính c thù y, phương th c t xét như b ph n c u thành chung c a văn hoá ch c giao ti p b ng ngôn ng m i y. tinh th n. S xu t hi n con ngư i xã h i (homo hi u ư c i u này c n ph i xác nh sapiens) v i tư cách là con ngư i nhân tính nh ng d ng ng x theo b n năng c a ngư i (homo humanitatis) ng nghĩa v i s ph n ánh b n ng th hi n trong giao ti p l i nói. Nh ng trong n n văn hoá-ngôn ng b t kỳ nào ó nh ng b n năng này là ph n c t lõi c a m i m t n n c i m chung nào ó c a mô hình th gi i và ngôn ng văn hoá dân t c. Nó chính là phong nh ng c thù c a hình nh dân t c mình. cách hành ngôn c a t ng cá th , l i tư duy và Trong giáo h c pháp ngo i ng khi nói n năng l c v n d ng ngôn t c a riêng ta ch m i tương quan gi a ti ng m và ti ng nư c không ph i là ngư i nào khác, ó chính là các ngoài nghiên c u, ta có th chia ra làm ba lo i khuôn m u văn hoá xã h i trong hành ngôn l i nói: 1) lo i l i nói nhìn chung là trùng h p (trong khuôn kh bài báo này chúng tôi t m g i nhau; 2) lo i l i nói khác nhau, i u này khi t t là khuôn m u). giao ti p c n có s i u ch nh cơ c u l i nói c thù văn hóa dân t c c a giao ti p l i tương ng; 3) lo i l i nói không có tương ng nói hình thành t nhi u nhân t có liên quan nào. c ba c p này t khâu t ch c l i nói m t thi t v i nhau. cho n khâu th c hành giao ti p l i nói ta có i tìm các khuôn m u trong cách hành th quan sát th y bi u hi n nh ng nét c thù ngôn c a ngư i b n ng thì ph i i sâu vào nào ó c a văn hoá dân t c. nh ng c thù s d ng ti ng nói c a cá th
  4. 130 L.Đ. Thụ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 th . Nh ng thông tin phát ra c a nhóm ngư i ngôn ng y. Trong cu n “Hành vi giao ti p tham gia thí nghi m theo ph n x ngôn t t c c a ngư i Nga” [3] hai tác gi J.Prokhorov và I. th i ó, theo cách hi u c a J. Prokhorov, chính Cternin ưa ra các d ng th c bi u hi n hành vi là nh ng ctereotiv. giao ti p c a ngư i Nga như: giao ti p n i ngôn ng , giao ti p giao ngôn ng , giao ti p phi ngôn Có ba cách o xác nh: ng , các lo i tr c nghi m kh o c u hành vi l i M t c t ng: l a ch n b t kỳ theo nguyên nói c a ngư i Nga trong giao ti p. t c “ ng cơ ⇒ ph n x ” v i nh ng ph n x Vi c nghiên c u các khuôn m u mang tính liên tư ng u tiên, có t n s l p l i cao nh t. c thù văn hoá xã h i dân t c nh m m b o Các t “ ng cơ” gây kích thích ư c nh t ra cho giao ti p giao văn hoá thành công, tránh theo trình t s p x p t trong t i n liên tư ng ư c nh ng hi u l m và cái g i là s c văn hoá. trên. Thí d : nh t ra nh ng t b t u b ng ch cái A - Á trong ti ng Nga, r i c/ ưa cho M t trong phương th c xác nh các khuôn m u là ph n x liên tư ng t do d a trên n n nh ng ngư i tham gia thí nghi m h g i tên t ng tâm lý, c m giác, trí nh và tư duy ngôn nh ng t có th l p ghép v i t ó theo ph n x ng , c bi t là liên tư ng t v ng. C n kh ng liên tư ng ngôn ng . Thí d : активный - nh r ng, các ph n x liên tư ng b n thân комсомолец; армия - Советская; баран - chúng ã là nhân t g n li n v i n n vă n hoá тупой; бедствовать - долго,… nh t nh mà th ngôn ng ó truy n t i. Chúng K t qu là t 1277 t “ ng cơ” trong t còn ư c chi ph i b i th ch chính tr , ý th c i n ngư i tham d ã g i ư c 344 t liên xã h i, h th ng giáo d c, nghĩa là toàn b các tư ng, t 27% (Theo J.Prokhorov, 1997, 135). nhân t t o ra con ngư i xã h i và con ngư i 1) M t c t ngang: l a ch n b t kỳ theo ch hành ngôn. cái trong ti ng Nga (ch cá có lư ng t l n Có hai xu hư ng cơ b n bi u hi n c thù nh t) theo nguyên t c “ ng cơ ⇔ ph n x ” văn hoá dân t c c a liên tư ng ngôn ng : ư c th c hi n theo hư ng xuôi/thu n - 1. s hi n di n cái chung và cái riêng trong ngư c/ngh ch. ư ng hư ng liên tư ng t v ng hai ngôn a) hư ng xuôi/thu n theo trình t t ng ng i chi u, ư c qui nh b i các y u t l ch cơ n ph n x có th x y ra các tình hu ng sau: s - t nhiên, xã h i, a lý; - S l a ch n ư c th c hi n t nh ng ph n 2. s trùng l p nh ng ph n ng liên tư ng x có t n s l p l i cao hơn, t t i 50% t ng có c hai ngôn ng i chi u s không tri t các ph n x hi n h u; tiêu nhau mà các thành viên tham gia s t i u ch nh ho c liên h v i cách hi u c th trong - N u t ng các ph n x t trên 50% thì s ngôn ng c a mình. l a ch n s ti n hành n h t danh sách các t ng cơ; Cách ti n hành “ o” ph n x liên tư ng ngôn ng xác nh ctereotiv: - Nh ng ph n x ơn l s không tính cho dù nh ng ph n x này có th t t i g n 50% Ta dùng k t qu nghiên c u c a nhóm tác t ng các ph n x trên, và ta có th dùng dòng s gi Nga A.Kazakova và J.Xorokin (1994): thu n trư c, ngư c sau ánh d u quan h Русский ассоциативный словарь - Прямой gi a chúng. словарь - РАС- 1 và Русский ассоциативный словарь - Обратный словарь. РАС- 2 (T b) hư ng ngư c/ngh ch, nghĩa là theo i n liên tư ng Nga - cu n xuôi - RAS -1 và T trình t t ph n x n ng cơ c n lưu ý: i n liên tư ng Nga- cu n ngư c- RAS - 2), sau - Ch ch n nh ng ph n x ư c nh danh ó ưa ra/ c lên cho sinh viên/h c sinh ngư i trong t i n và ph i có t n s hi n theo t b n ng (Nga) nh m kh o sát các ph n x liên ng cơ này l n hơn 1; tư ng ngôn ng o năng l c ngôn ng cá
  5. 131 L.Đ. Thụ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 - Không tính nh ng ph n x có t ng cơ t c Nga và chúng có quan h m t thi t v i các y u ã ư c ưa vào danh sách thu n; t riêng bi t t ch c lên l i nói giao ti p. -C hai danh sách xuôi/thu n - V y là, các khuôn m u xã h i văn hoá l i ngư c/ngh ch ư c n i l i v i nhau; riêng v i nói là nh ng liên tư ng mang tính c c b i các ơn v c a t i n ngư c/ngh ch ư c ánh v i nh ng tình hu ng c th mang tính chu n d u b ng ô c a s #. Thí d : m c. Nhìn t ng th , nh ng khuôn m u này ph n ánh mô hình tư duy nh t nh c trưng # павлин - гордый, важный cho c ng ng ngôn ng c th và t o nên d u # павлиний глаз - бабочка n trong cách bi u t và ánh giá ngôn ng c # палата - номер nh có tính c thù c a n n văn hoá ó. палец - указательный, большой, мизинец, T thí nghi m trên ta có th nh n xét là có о палец, кольцо, в рот не клaди, средний nhi u lo i khác nhau c a khuôn m u văn hoá xã (535-271) (Theo J. Prokhorov, 1997, 135-136). h i. 1) M t c t sâu theo t ng ng cơ riêng r : Bư c ti p theo chúng ta ph i ti n hành phân b ng cách g i m t nh danh t ng h p như lo i các khuôn m u vă n hoá xã h i ó xác làng, cu c s ng, hay tính t như cũ, hay ng t nh v trí c a chúng trong t ch c giao ti p l i như l i, t o ng cơ gây ph n x ngôn t . nói. Cá th l i nói nhìn chung ư c xác nh Con s u tiên s ghi s lư ng ph n x nh ba lo i khuôn m u: 1) các m u c u trúc th khác nhau có trong “T i n liên tư ng Nga”, lo i câu; 2) các phát ngôn t ng quát, ph n ánh con s th hai ghi các ph n x khuôn m u ư c m t xích và c i m cơ b n c u trúc “b c l a ch n. K t qu d ng tính thu n là v i t tranh th gi i c a cá th và xã h i tương ng”; làng quê h s chung các ph n x là 538 - 256 3) các lo i d n văn b n (ch ng h n như tên (48%); các ph n x là 233 - 83 (36 %); còn g i, hay trích d n, hay tên nhân v t, hay tên tác cách tính ngư c thì s ph n x ch có 11: gi )… # деревня - колхоз, парень, печь, природа, поле, бабушка, отпуск, уезжать, 5. K t lu n возрождать, снять, тьюрма. V i t cu c s ng t l trên s là 538-212 (39%); 236-51 (22%); Cá th ngôn ng v i tư cách là m t ph m 14. V i t kotorưi là 512-98 (20%), 220-22 trù khoa h c ang ư c quan tâm nư c ngoài (10%), 8 (Theo J. Prokhorov, 1997, 146/147). theo ư ng hư ng nghiên c u công nă ng c a Sau khi ti n hành l a ch n, i chi u và so ngôn ng . Con ngư i hành ngôn nay ã tr sánh các ph n x hành ngôn có th th y như sau: thành i tư ng nghiên c u c a r t nhi u ngành khoa h c xã h i. - “ m t c t ng” s khuôn m u chi m 27% t ng s c p “ ng cơ - ph n x ”; Cá th ngôn ng bư c u ã ư c kh o c u trên nhi u bình di n: ngôn ng nhân v t và - “ m t c t ngang” s khuôn m u chi m 36 % t ng s c p “ ng cơ - ph n x ”; ngôn ng tác gi trong tác ph m văn h c, trong di n ngôn c a giao ti p, trong i chi u ngôn - “m t c t sâu” s khuôn m u chi m 20 ng , và nó luôn ư c g n v i quá trình nghiên % t ng s c p “ ng cơ - ph n x ”. c u và d y ti ng m và ti ng nư c ngoài. Qua nh ng tr c nghi m trên, theo ánh giá Cá th ngôn ng v n là h th ng m , nh t c a GS. J.Prokhorov (1997,148-149), có n là trong lĩnh v c nghiên c u ng d ng trong g n 30 % các khuôn m u xã h i văn hoá trên ti ng Vi t. t ng s các ph n x o ư c. i u ó ch ng t vai trò to l n c a chúng trong t ch c l i nói giao ti p c a ngư i Nga, vai trò ph n ánh văn hoá dân
  6. 132 L.Đ. Thụ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 127-132 trong vi c d y ti ng Nga cho ngư i nư c ngoài (b n Tài li u tham kh o ti ng Nga), NXB "IKAR", Matxcơva, 1997. [1] Ju.N. Karaulov, Ti ng Nga và cá th ngôn ng (b n [3] Ju.E. Prokhorov, I.A. Cternin, Hành vi giao ti p Nga, NXB "Vi n ti ng Nga mang tên A.X.Puskin", ti ng Nga), NXB "URXX", Matxcơva, 1987, 2003. Matxcơva (b n ti ng Nga), 2002. [2] Ju.E. Prokhorov, Nh ng khuôn m u xã h i-văn hoá- dân t c c a giao ti p l i nói và vai trò c a chúng Linguistic peculiarity is scientific category Le Duc Thu Department of Post graduate, College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi, Pham Van Dong Street, Cau Giay, Hanoi, Vietnam The trend of linguistics and methodologies is changing from the study on the nature of language (systematic linguistics) into the experimental study (applied linguistics). Therefore, language users are supposed to be language preservers, representatives, users as well as reusers; they are of target-groups in all studies. Numerous Russian scientists including V.V. Vinogradov, N.Karaulov, Iu.E.Prokhorov studied on linguistic peculiarity in their latest science works.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản