intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo: Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
41
lượt xem
4
download

Báo cáo: Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự Tồn tại và phát triển của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất của xã hội phát triển phản ánh trình độ phát triển của xã hội hay nói cách khác nó nói lên diện mạo và sức mạnh của xã hội đó. Cùng với sự phát triển của xã hội, nền sản xuất ngày càng phát triển, những sản phẩm được sản xuất ngày càng phong phú, đa dạng nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của đời sống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

 1. “Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm”
 2. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy L Ờ I NÓI Đ Ầ U S ự T ồ n t ạ i v à phát tri ể n c ủ a xã h ộ i loài ng ườ i g ắ n li ề n v ớ i s ự p hát tri ể n c ủ a n ề n s ả n xu ấ t xã h ộ i. N ề n s ả n xu ấ t c ủ a xã h ộ i phát tri ể n ph ả n ánh trình đ ộ p hát tri ể n c ủ a xã h ộ i hay nói cách khác nó nói lên di ệ n m ạ o và s ứ c m ạ nh c ủ a xã h ộ i đ ó. C ùng v ớ i s ự p hát tri ể n c ủ a xã h ộ i, n ề n s ả n xu ấ t ngày càng phát tri ể n, nh ữ ng s ả n ph ẩ m đ ượ c s ả n xu ấ t ngày càng phong phú, đ a d ạ ng nh ằ m tho ả m ãn t ố t h ơ n nhu c ầ u c ủ a đ ờ i s ố ng. Đ ể q u ả n lý t ố t quá trình kinh doanh trong đ i ề u ki ệ n n ề n s ả n xu ấ t xã h ộ i ngày càng phát tri ể n, đ òi h ỏ i con ng ườ i c ầ n nh ậ n bi ế t đ ầ y đ ủ t hông tin v ề h o ạ t đ ộ ng kinh t ế , hi ệ n t ượ ng xã h ộ i, quá trình k ĩ t hu ậ t, ho ạ t đ ộ ng tài chính, n ắ m b ắ t đ ầ y đ ủ v à k ị p th ờ i h ơ n thông tin v ề n hu c ầ u ngày càng t ă ng, đ ể t ừ đ ó ra các quy ế t đ ị nh đ úng đ ắ n thúc đ ẩ y s ả n xu ấ t xã h ộ i phát tri ể n. T r ướ c tình hình đ ó, ho ạ t đ ộ ng Marketing ra đ ờ i. Đ ố i v ớ i n ướ c ta thì đ ây là m ộ t l ĩ nh v ự c ho ạ t đ ộ ng còn r ấ t m ớ i m ẻ v à có tu ổ i đ ờ i tr ẻ h ơ n r ấ t nhi ề u so v ớ i các n ướ c phát tri ể n. Marketing v ừ a mang tính ngh ệ t hu ậ t v ừ a mang tính khoa h ọ c. Nó là m ộ t công c ụ p h ụ c v ụ c ho công tác nghiên c ứ u th ị t r ườ ng, nh ằ m hi ể u bi ế t sâu h ơ n v ề t ình hình th ị t r ườ ng, v ề k hách hàng và v ề đ ố i th ủ c ạ nh tranh. Do v ậ y, nó góp ph ầ n mang l ạ i hi ệ u qu ả c ao cho ho ạ t đ ộ ng kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p. T rong n ề n kinh t ế t h ị t r ườ ng luôn t ồ n t ạ i nh ữ ng m ặ t tích c ự c và m ặ t h ạ n ch ế . M ộ t trong nh ữ ng ư u đ i ể m c ủ a n ề n kinh t ế t h ị t r ườ ng là quy lu ậ t đ ào th ả i. Chính m ặ t tích c ự c này đ ã làm cho n ề n s ả n xu ấ t luôn luôn v ậ n đ ộ ng theo chi ề u h ướ ng đ i lên. S ự c ạ nh tranh không ch ỉ d i ễ n ra gi ữ a các doanh nghi ệ p trong n ướ c mà ngay c ả g i ữ a các doanh nghi ệ p trong n ướ c v ớ i các doanh nghi ệ p n ướ c ngoài. Doanh nghi ệ p nào mu ố n t ồ n t ạ i và phát tri ể n thì y ế u t ố t iên quy ế t là ph ả i có ph ươ ng án kinh doanh mang l ạ i hi ệ u qu ả k inh t ế , t ứ c là đ ả m b ả o bù đ ắ p chi phí và mang l ạ i l ợ i nhu ậ n. Nh ư ng làm 1
 3. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy s ao đ ể x ây d ự ng và th ự c hi ệ n đ ượ c ph ươ ng án s ả n xu ấ t kinh doanh thì còn ph ụ t hu ộ c vào r ấ t nhi ề u y ế u t ố k hác nhau nh ư : ngu ồ n nhân l ự c, th ị t r ườ ng… doanh nghi ệ p ph ả i th ườ ng xuyên đ ổ i m ớ i c ả v ề c hi ế n l ượ c và n ộ i dung kinh doanh, ngoài ra còn ph ả i đ ổ i m ớ i c ả c h ấ t l ượ ng đ ộ i ng ũ c án b ộ t h ự c hi ệ n chi ế n l ượ c kinh doanh đ ó, có nh ư v ậ y m ớ i phù h ợ p v ớ i th ị h i ế u ng ườ i tiêu dùng và t ă ng d ầ n s ứ c c ạ nh tranh c ủ a s ả n ph ẩ m mà mình kinh doanh trên th ị t r ườ ng. N h ậ n th ứ c đ ượ c v ấ n đ ề đ ó, trong th ờ i gian th ự c t ậ p t ạ i công ty TNHH Cát Lâm(doanh nghi ệ p kinh doanh máy phát đ i ệ n), đ ượ c s ự h ướ ng d ẫ n t ậ n tình c ủ a th ầ y cô giáo trong khoa Marketing mà tr ự c ti ế p là cô giáo Nguy ễ n Th ị T âm, cùng v ớ i s ự g iúp đ ỡ c ủ a t ậ p th ể c án b ộ n hân viên trong công ty n ơ i em th ự c t ậ p, em đ ã l ự a ch ọ n đ i sâu vào nghiên c ứ u đ ề t ài: “ Các gi ả i pháp Marketing nâng cao kh ả n ă ng c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t máy phát đ i ệ n c ủ a công ty trách nhi ệ m h ữ u h ạ n Cát Lâm”. V ớ i k ế t c ấ u bài vi ế t g ồ m ba ch ươ ng: C h ươ ng m ộ t : Lý lu ậ n chung v ề đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t và ứ ng d ụ ng Marketing nh ằ m nâng cao kh ả n ă ng c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ n c ủ a các doanh nghi ệ p. C h ươ ng hai : Th ự c tr ạ ng v ề h o ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u c ủ a công ty TNHH Cát Lâm. C h ươ ng ba : Nh ữ ng bi ệ n pháp Marketing nâng cao kh ả n ă ng c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ u c ủ a công ty. 2
 4. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy C H ƯƠ NG M Ộ T L Ý LU Ậ N CHUNG V Ề Đ Ấ U TH Ầ U L Ắ P Đ Ặ T VÀ Ứ NG D Ụ NG MARKETING NH Ằ M NÂNG CAO KH Ả N Ă NG C Ạ NH TRANH T RONG Đ Ấ U TH Ầ U C Ủ A CÁC DOANH NGHI Ệ P. I . LÝ LU Ậ N CHUNG V Ề Đ Ấ U TH Ầ U L Ắ P Đ Ặ T. 1 . Đ ấ u th ầ u và đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t: 1 .1 G i ớ i thi ệ u khái quát v ề đ ấ u th ầ u : N gày nay, đ ấ u th ầ u đ ã tr ở t hành m ộ t ho ạ t đ ộ ng kinh t ế q uan tr ọ ng và không th ể t hi ế u đ ượ c đ ố i v ớ i s ự p hát tri ể n c ủ a m ỗ i qu ố c gia, nó góp ph ầ n đ áng k ể t rong vi ệ c giúp làm t ă ng tính sôi đ ộ ng, làm lành m ạ nh hoá ho ạ t đ ộ ng kinh doanh và đ em l ạ i s ự t ă ng tr ưở ng cho n ề n kinh t ế . Qua đ ấ u th ầ u ta có th ể k hai thác tri ệ t đ ể l ợ i th ế s o sánh c ủ a m ỗ i doanh nghi ệ p. Nh ờ t ính h ữ u ích c ủ a nó mà h ầ u h ế t các n ướ c trên th ế g i ớ i đ ã và đ ang tích c ự c áp d ụ ng vào ho ạ t đ ộ ng kinh t ế . Ở Vi ệ t Nam c ũ ng v ậ y, quy ch ế đ ấ u th ầ u đ ượ c ban hành kèm theo ngh ị đ ị nh s ố 4 3/CP ngày 16 tháng 7 n ă m 1996 c ủ a Chính Ph ủ n h ằ m th ố ng nh ấ t qu ả n lý ho ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u trong c ả n ướ c, b ả o đ ả m tính đ úng đ ắ n, khách quan, công b ằ ng và có tính c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ u, đ ể t h ự c hi ệ n các d ự á n đ ầ u t ư t rên lãnh th ổ n ướ c c ộ ng hoà xã h ộ i ch ủ n gh ĩ a Vi ệ t Nam. Theo đ ó, thu ậ t ng ữ “ Đấ u th ầ u” đ ượ c hi ể u nh ư s au: “ Đấ u th ầ u là quá trình l ự a ch ọ n nhà th ầ u đ áp ứ ng đ ượ c các yêu c ầ u c ủ a bên m ờ i th ầ u trên c ơ s ở c ạ nh tranh gi ữ a các nhà th ầ u”. Đ ấ u th ầ u bao g ồ m các lo ạ i sau: - Đ ấ u th ầ u d ự á n ho ặ c t ừ ng ph ầ n d ự á n đ ầ u t ư - Đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n - Đ ấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư , thi ế t b ị - Đ ấ u th ầ u thi công xây l ắ p Đ ấ u th ầ u d ự á n ho ặ c t ừ ng ph ầ n d ự á n đ ầ u t ư đ ượ c áp d ụ ng đ ố i v ớ i nh ữ ng d ự á n không c ầ n chia thành các gói th ầ u, d ự á n th ự c hi ệ n theo ph ươ ng th ứ c xây d ự ng chuy ể n giao(BT), d ự á n th ự c hi ệ n theo ph ươ ng th ứ c xây d ự ng v ậ n hành chuy ể n giao(BOT). Trong 3
 5. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy đ ấ u th ầ u, h ồ s ơ m ờ i th ầ u và các tiêu chu ẩ n đ ánh giá h ồ s ơ d ự t h ầ u ph ả i bao g ồ m đ ủ c ác n ộ i dung v ề đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n, v ậ t t ư , thi ế t b ị , xây l ắ p, v ậ n hành và chuy ể n giao (n ế u có). Đ ấ u th ầ u d ự á n th ự c hi ệ n theo ch ỉ d ẫ n đ ượ c quy đ ị nh trong m ộ t v ă n b ả n riêng do b ộ k ế h o ạ ch và đ ầ u t ư c h ủ t rì so ạ n th ả o trình Th ủ t ướ ng Chính ph ủ b an hành. Đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n bao g ồ m t ư v ấ n chu ẩ n b ị đ ầ u t ư , t ư v ấ n th ự c hi ệ n đ ầ u t ư v à các t ư v ấ n khác. V ớ i lo ạ i hình này, đ òi h ỏ i nhà t ư v ấ n đ ầ u t ư v à xây d ự ng ph ả i có ch ứ ng ch ỉ x ác đ ị nh trình đ ộ c huyên môn phù h ợ p v ớ i yêu c ầ u c ủ a d ự á n. Ph ả i ch ị u trách nhi ệ m tr ướ c ch ủ đ ầ u t ư v à pháp lu ậ t v ề t ính đ úng đ ắ n, chính xác, khách quan v ề c huyên môn và hoàn thành công vi ệ c theo đ úng ti ế n đ ộ c ủ a h ợ p đ ồ ng. Đ ấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư , thi ế t b ị c ũ ng có quy trình g ầ n gi ố ng v ớ i các lo ạ i hình đ ấ u th ầ u khác. Tuy nhiên, v ớ i lo ạ i hình này h ồ s ơ d ự t h ầ u s ơ t uy ể n ch ỉ á p d ụ ng đ ố i v ớ i nh ữ ng thi ế t b ị c ó công ngh ệ p h ứ c t ạ p, n ế u có thì ch ỉ n êu các yêu c ầ u chính đ ể l ự a ch ọ n nhanh các nhà th ầ u có đ ủ đ i ề u ki ệ n ti ế p t ụ c tham gia đ ấ u th ầ u. Bên m ờ i th ầ u ph ả i có trách nhi ệ m h ướ ng d ẫ n đ ể c ác nhà th ầ u hi ể u rõ các yêu c ầ u c ủ a bên mình, các th ủ t ụ c s ẽ đ ượ c áp d ụ ng trong quá trình đ ấ u th ầ u. Nh ữ ng n ộ i dung ch ủ y ế u g ồ m: mô t ả t óm t ắ t d ự á n, ngu ồ n v ố n th ự c hi ệ n d ự á n, n ă ng l ự c, kinh nghi ệ m và đ ị a v ị p háp lý c ủ a nhà th ầ u, các ch ứ ng ch ỉ , nh ữ ng thông tin liên quan đ ế n nhà th ầ u trong th ờ i gian t ừ 5 đ ế n 10 n ă m tr ướ c th ờ i đ i ể m d ự t h ầ u, t ổ c h ứ c th ă m hi ệ n tr ườ ng(n ế u có) và gi ả i đ áp các câu h ỏ i c ủ a nhà th ầ u. Đ ấ u th ầ u thi công xây l ắ p là m ộ t ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u đ ượ c áp d ụ ng r ộ ng rãi v ớ i h ầ u h ế t các d ự á n xây d ự ng c ơ b ả n. Đ ố i v ớ i các d ự á n thu ộ c nhóm A (theo đ i ề u l ệ q u ả n lý đ ầ u t ư v à xây d ự ng) Th ủ t ướ ng Chính ph ủ g iao cho B ộ t r ưở ng, Ch ủ t ị ch UBND t ỉ nh, thành ph ố t r ự c thu ộ c trung ư ơ ng và th ủ t r ưở ng c ơ q uan thu ộ c th ẩ m quy ề n th ự c hi ệ n công tác xét duy ệ t h ồ s ơ m ờ i th ầ u, tiêu chu ẩ n đ ánh giá h ồ s ơ d ự t h ầ u, phê duy ệ t k ế t qu ả l ự a ch ọ n nhà th ầ u, ki ể m 4
 6. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy t ra, theo dõi ch ỉ đ ạ o bên m ờ i th ầ u th ự c hi ệ n đ úng quy ch ế đ ấ u th ầ u. 5
 7. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy 1 .2 K hái ni ệ m đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t : Đ ây là m ộ t hình th ứ c đ ấ u th ầ u thu ộ c đ ấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư t hi ế t b ị , b ở i l ẽ h o ạ t đ ộ ng l ắ p đ ặ t ch ỉ đ ượ c ti ế n hành khi đ ã hoàn t ấ t công vi ệ c mua s ắ m. Hình th ứ c đ ấ u th ầ u này đ ượ c áp d ụ ng r ấ t r ộ ng rãi, đ ặ c bi ệ t trong n ề n kinh t ế t h ị t r ườ ng hi ệ n nay, khi mà ngày càng có nhi ề u đ ơ n v ị k inh doanh có kh ả n ă ng đ áp ứ ng nhu c ầ u c ủ a cùng m ộ t khách hàng, đ i ề u này đ ồ ng ngh ĩ a v ớ i vi ệ c khách hàng luôn có quy ề n ch ủ đ ộ ng trong l ự a ch ọ n nhà th ầ u có kh ả n ă ng nh ấ t, phù h ợ p v ớ i nh ữ ng yêu c ầ u c ủ a mình, nh ằ m đ ả m b ả o tính kinh t ế c ủ a d ự á n. Tuy nhiên, đ ứ ng ở c ác góc đ ộ k hác nhau s ẽ c ó các cách nhìn khác nhau v ề l o ạ i hình này. - V ề p hía ch ủ đ ầ u t ư v ớ i c ươ ng v ị n h ư m ộ t ng ườ i đ i mua hàng thì đ ấ u th ầ u là m ộ t cách th ứ c t ậ p h ợ p t ấ t c ả c ác nhà th ầ u (ng ườ i bán) có kh ả n ă ng, đ ể t ừ đ ó l ự a ch ọ n đ ượ c nhà th ầ u phù h ợ p nh ấ t. Đ ồ ng th ờ i bu ộ c nhà th ầ u ph ả i có trách nhi ệ m h ơ n đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m c ủ a mình, c ả t r ướ c và sau khi hoàn t ấ t công vi ệ c đ ấ u th ầ u(mua bán). - V ề p hía các nhà th ầ u: Đ ấ u th ầ u là m ộ t hình th ứ c c ạ nh tranh lành m ạ nh trong kinh doanh, mà thông qua đ ó nhà th ầ u có đ ượ c c ơ h ộ i đ ể t h ể h i ệ n đ ượ c nh ữ ng ư u th ế c ủ a mình v ớ i ch ủ đ ầ u t ư . T ừ đ ó, bán đ ượ c s ả n ph ẩ m và t ă ng d ầ n uy tín c ủ a mình trên th ị t r ườ ng. - Đ ứ ng d ướ i góc đ ộ q u ả n lý nhà n ướ c: Đ ấ u th ầ u là m ộ t hình th ứ c h ợ p tác b ả o đ ả m tính pháp lý cao, nó g ắ n ch ặ t h ơ n trách nhi ệ m và ngh ĩ a v ụ c ủ a m ỗ i bên khi tham gia h ợ p đ ồ ng đ ấ u th ầ u. T ạ o đ i ề u ki ệ n cho c ơ q uan nhà n ướ c trong qu ả n lý các ho ạ t đ ộ ng buôn bán. N h ư v ậ y, đ ấ u th ầ u c ũ ng gi ố ng nh ư v i ệ c mua bán. Ở đ ây ng ườ i bán là các nhà th ầ u còn ng ườ i mua là các ch ủ đ ầ u t ư , h ọ t h ự c hi ệ n giao d ị ch “mua – bán ” này ngoài vi ệ c ph ả i tuân theo m ộ t quy đ ị nh chung c ủ a nhà n ướ c, còn ph ả i tuân theo các tho ả t hu ậ n chung c ủ a hai bên. Khi tham gia và giao d ị ch này, m ỗ i bên đ ề u c ố g ắ ng tìm ki ế m nh ữ ng m ụ c đ ích c ủ a riêng h ọ , V ớ i ch ủ đ ầ u t ư t hì h ọ m ong sao s ẽ c ó đ ượ c nh ữ ng thi ế t b ị c ó công ngh ệ h i ệ n đ ạ i, có ch ấ t l ượ ng t ố t đ ể t ho ả m ãn nhu c ầ u th ự c t ạ i mà ch ỉ m ấ t m ộ t l ượ ng chi 6
 8. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy p hí t ố i thi ể u. Còn v ớ i nhà th ầ u, h ọ m ong sao s ẽ t hu đ ượ c nhi ề u l ợ i nhu ậ n nh ấ t t ừ d ự á n đ ồ ng th ờ i t ạ o đ i ề u ki ệ n đ ể đ ạ t đ ượ c các m ụ c t iêu Marketing ti ế p theo. Ta có th ể k hái quát n ộ i dung chung c ủ a đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t b ằ ng s ơ đ ồ s au: Các yêu cầu CHỦ ĐẦU TƯ C C NH TH Ầ U Năng lực ( Bên mua) (Bên bán) đánh giá C H Ọ N NH TH Ầ U (S ả n ph ẩ m) H Ợ P Đ Ồ NG (Trao đ ổ i) Sơ đồ1: K hái quát n ộ i dung đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t N h ư v ậ y th ự c ch ấ t c ủ a đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t chính là m ộ t v ụ “ mua- bán” đ ặ c bi ệ t gi ữ a nhà th ầ u (bên bán) và bên m ờ i th ầ u (bên mua). 2 . Nguyên t ắ c c ơ b ả n đ ượ c quy đ ị nh trong tham gia đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t: C ũ ng n h ư b ấ t c ứ m ộ t ph ươ ng th ứ c kinh doanh nào, ph ươ ng th ứ c kinh doanh theo hình th ứ c đ ấ u th ầ u đ òi h ỏ i c ũ ng ph ả i có nh ữ ng quy t ắ c chung c ầ n ph ả i tuân th ủ . Nh ữ ng nguyên t ắ c này, chi ph ố i đ ồ ng th ờ i c ả h ai bên (ch ủ đ ầ u t ư v à nhà th ầ u). Nó bao g ồ m: - N guyên t ắ c công b ằ ng: N guyên t ắ c này th ể h i ệ n quy ề n bình đ ẳ ng nh ư n hau c ủ a các bên t ham gia đ ấ u th ầ u, nó yêu c ầ u bên m ờ i th ầ u ph ả i có ngh ĩ a v ụ đ ố i x ử b ình đ ẳ ng g ắ n v ớ i quy ề n l ợ i c ủ a các nhà th ầ u, đ ượ c cung c ấ p l ượ ng thông tin nh ư n hau t ừ p hía ch ủ đ ầ u t ư , đ ượ c trình bày m ộ t cách khách quan ý ki ế n c ủ a mình trong quá trình chu ẩ n b ị h ồ s ơ 7
 9. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy c ũ ng nh ư t rong bu ổ i m ở t h ầ u. Nguyên t ắ c này là r ấ t quan tr ọ ng, nó mang l ạ i l ợ i ích cho không ch ỉ n hà th ầ u mà c ả v ớ i ch ủ đ ầ u t ư , b ở i l ẽ n ó giúp cho ch ủ đ ầ u t ư l ự a ch ọ n đ ượ c đ úng nhà th ầ u có kh ả n ă ng th ự c t ế . - N guyên t ắ c b í m ậ t : N guyên t ắ c này áp d ụ ng ch ủ y ế u v ớ i ch ủ đ ầ u t ư , h ọ p h ả i có n gh ĩ a v ụ t uy ệ t đ ố i gi ữ b í m ậ t v ề s ố l i ệ u, thông tin cho nhà th ầ u nh ư : M ứ c giá có th ể c h ấ p nh ậ n c ủ a ch ủ đ ầ u t ư , m ứ c giá d ự t h ầ u ( đế n khi m ở t h ầ u), các trao đ ổ i c ủ a các nhà th ầ u v ớ i ch ủ đ ầ u t ư … B ở i nó có liên quan tr ự c ti ế p t ớ i quy ề n l ợ i c ủ a nhà th ầ u, gi ả s ử n h ư t hông tin v ề m ứ c giá d ự t h ầ u hay các đ i ề u ki ệ n th ự c hi ệ n th ầ u c ủ a m ộ t nhà th ầ u nào đ ó b ị b ạ i l ộ t hì các nhà th ầ u khác có th ể d ự t h ầ u v ớ i m ứ c giá th ấ p h ơ n ho ặ c cung c ấ p h ơ n m ộ t d ị ch v ụ n ào đ ấ y đ ể t ă ng kh ả n ă ng trúng th ầ u. M ụ c đ ích c ủ a nguyên t ắ c này là đ ả m b ả o l ợ i ích và tránh thi ệ t h ạ i cho m ỗ i bên v ề s au, dù là h ọ c ó trúng th ầ u hay không. - N guyên t ắ c côn g k hai : N guyên t ắ c này mang tí nh b ắ t bu ộ c. Ngoài m ộ t s ố c ông trình đặ c bi ệ t mang tính bí m ậ t qu ố c gia, còn l ạ i v ớ i h ầ u h ế t các công trình khác khi có áp d ụ ng đ ấ u th ầ u ch ủ đ ầ u t ư p h ả i có ngh ĩ a v ụ đ ả m b ả o tính công khai v ề n h ữ ng thông tin liên quan đ ế n d ự á n trong khi m ờ i th ầ u và giai đ o ạ n m ở t h ầ u, tuy nhiên m ứ c đ ộ c ông khai r ộ ng hay h ẹ p tu ỳ t hu ộ c vào quy mô c ủ a gói th ầ u. M ụ c đ ích c ủ a nguyên t ắ c này c ũ ng là nh ằ m th ự c hi ệ n nguyên t ắ c công b ằ ng (các nhà th ầ u đ ề u có c ơ h ộ i nh ậ n bi ế t thông tin v ề c u ộ c đ ấ u th ầ u nh ư n hau) và thu hút đ ượ c nhi ề u h ơ n các nhà th ầ u v ớ i ph ươ ng châm t ấ t c ả c ác nhà th ầ u có kh ả n ă ng đ ề u có quy ề n đ ượ c tham gia, t ừ đ ó nâng cao ch ấ t l ượ ng c ủ a công tác đ ấ u th ầ u. - N guyên t ắ c có đ ủ n ă ng l ự c và trình đ ộ N guyên t ắ c này đ òi h ỏ i các bên ph ả i có đ ủ n ă ng l ự c th ự c t ế v ề kinh t ế , k ĩ t hu ậ t và tài chính đ ể t h ự c hi ệ n nh ữ ng cam k ế t khi tham gia đ ấ u th ầ u, h ọ p h ả i có ngh ĩ a v ụ t h ể h i ệ n đ ượ c kh ả n ă ng th ự c s ự c ủ a mình cho ch ủ đ ầ u t ư đ ể h ọ c ó nh ữ ng đ ánh giá s ơ b ộ v ề n ă ng 8
 10. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy l ự c nhà th ầ u, m ộ t m ặ t nh ằ m đ ả m b ả o cho quy ề n l ợ i c ủ a ch ủ đ ầ u t ư m ặ t khác đ ể h ợ p đ ồ ng đ ượ c th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ , tránh tình tr ạ ng ph ả i d ừ ng l ạ i gi ữ a ch ừ ng, làm m ấ t tính hi ệ u qu ả c ủ a công tác đ ấ u th ầ u, gây thi ệ t h ạ i cho bên ch ủ đ ầ u t ư v à cho nhà n ướ c. - N guyên t ắ c b ả o đ ả m c ơ s ở p háp lý N guyên t ắ c này yêu c ầ u các bên th am gia đ ấ u th ầ u tr ướ c h ế t phải có ngh ĩ a v ụ t uân th ủ đ ầ y đ ủ c ác quy đ ị nh c ủ a nhà n ướ c, bên c ạ nh đ ó còn ph ả i ch ấ p hành nghiêm ch ỉ nh các quy ư ớ c chung mà hai bên đ ã xây d ự ng trong quá trình đ àm phán trên c ơ s ở n h ữ ng quy đ ị nh pháp lý đ ã đ ượ c ban hành và các tho ả t hu ậ n chung. Vì nó có liên quan tr ự c ti ế p đ ế n quy ề n l ợ i c ủ a m ỗ i bên. N ế u có m ộ t s ự v i ph ạ m nào đ ấ y thì hai bên ho ặ c là có th ể t ự g í ả i quy ế t ho ặ c là có th ể y êu c ầ u c ơ q uan có th ẩ m quy ề n đ ứ ng ra làm trung gian đ ạ i di ệ n cho pháp lu ậ t gi ả i quy ế t nh ữ ng vi ph ạ m đ ó nh ằ m b ả o đ ả m l ợ i ích cho bên b ị v i ph ạ m. Qua đ ó ho ặ c là bên vi ph ạ m ph ả i b ồ i th ườ ng cho bên b ị v i ph ạ m ho ặ c là bu ộ c ph ả i ch ấ m d ứ t h ợ p đ ồ ng. 3 . H ình th ứ c d ự t h ầ u và ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u : 3 .1 H ình th ứ c d ự t h ầ u : Vi ệ c th ự c hi ệ n d ự t h ầ u có th ể đ ượ c th ự c hi ệ n theo theo ba hình t h ứ c sau đ ây(theo quy đ ị nh t ạ i đ i ề u 4 c ủ a ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - C P ngày 01 tháng 09 n ă m 1999): - Đ ấ u th ầ u r ộ ng rãi L à hình th ứ c khôn g h ạ n ch ế s ố l ượ ng nhà th ầ u tham gia. Bên nhà th ầ u ph ả i thông báo công khai trên các ph ươ ng ti ệ n thông tin đ ạ i chúng t ố i thi ể u là 10 ngày tr ướ c khi phát hành h ồ s ơ m ờ i th ầ u và ghi rõ các đ i ề u ki ệ n, th ờ i gian d ự t h ầ u. Đ ố i v ớ i nh ữ ng gói th ầ u l ớ n, ph ứ c t ạ p v ề c ông ngh ệ v à k ĩ t hu ậ t, bên m ờ i th ầ u ph ả i ti ế n hành s ơ t uy ể n đ ể l ự a ch ọ n nhà th ầ u có đ ủ t ư c ách và n ă ng l ự c tham gia đ ấ u th ầ u. V ớ i hình th ứ c này, bên m ờ i thâu s ẽ c ó nhi ề u c ơ h ộ i h ơ n trong l ự a ch ọ n nhà th ầ u do s ố l ượ ng nhà th ầ u tham gia nhi ề u. Đ ố i v ớ i công ty Cát Lâm thì hình th ứ c đ ấ u th ầ u này v ừ a th ể h i ệ n m ặ t tích c ự c v ừ a th ể h i ệ n m ặ t tiêu c ự c. M ặ t tích c ự c th ể h i ệ n 9
 11. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy ở c h ỗ đ ó là giúp công ty d ễ d àng nh ậ n bi ế t đ ượ c thông tin, v ừ a có th ể d ễ d àng tham gia vào đ ấ u th ầ u, còn m ặ t tiêu c ự c đ ó là tính r ộ ng rãi c ủ a lo ạ i hình đ ấ u th ầ u này đ ã t ạ o ra m ộ t s ự c ạ nh tranh r ấ t gay g ắ t b ở i có r ấ t nhi ề u đ ơ n v ị c ùng tham gia vào đ ấ u th ầ u, đ i ề u này c ũ ng có ngh ĩ a là c ơ h ộ i trúng th ầ u c ủ a công ty là nh ỏ , h ọ t h ự c s ự p h ả i n ỗ l ự c h ế t s ứ c đ ể t ạ o ra s ứ c h ấ p d ẫ n đ ố i v ớ i ch ủ đ ầ u t ư h ơ n h ẳ n các đ ố i th ủ k hác v ề n hi ề u m ặ t. - Đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế Đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế l à hình th ứ c đ ấ u th ầ u mà bên m ờ i th ầ u ch ỉ m ờ i m ộ t s ố n hà th ầ u có kh ả n ă ng đ áp ứ ng các yêu c ầ u c ủ a h ồ s ơ m ờ i th ầ u. Danh sách nhà th ầ u tham d ự p h ả i đ ượ c ng ườ i có th ẩ m quy ề n ho ặ c c ấ p có th ẩ m quy ề n ch ấ p nh ậ n. Hình th ứ c này có t ầ n su ấ t xu ấ t hi ệ n r ấ t ít, tuy nhiên khi tham gia đ ấ u th ầ u thành công thì nh ữ ng d ự á n nh ư t h ế n ày s ẽ m ang l ạ i danh ti ế ng cho công ty. Vì có tính h ạ n ch ế n ên đ òi h ỏ i nhi ề u t ừ c hính b ả n thân công ty m ộ t s ự n ỗ l ự c r ấ t l ớ n trong vi ệ c hoàn thi ệ n n ă ng l ự c c ủ a mình nh ấ t là các m ặ t nh ư t ài chính, k ĩ t hu ậ t, ph ả i th ườ ng xuyên t ự b ồ i d ưỡ ng đ ộ i ng ũ c án b ộ c ông nhân đ ể t ừ ng b ướ c nâng cao ki ế n th ứ c chuyên môn. Hình th ứ c đ ấ u th ầ u này ch ỉ đ ượ c xem xét áp d ụ ng khi có m ộ t trong các đ i ề u ki ệ n sau: + Ch ỉ c ó m ộ t s ố n hà th ầ u có kh ả n ă ng đ áp ứ ng đ ượ c các yêu c ầ u c ủ a h ồ s ơ m ờ i th ầ u. + Các ngu ồ n v ố n s ử d ung yêu c ầ u ph ả i đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế + Do tình hình c ụ t h ể c ủ a đ ấ u th ầ u mà vi ệ c đ ấ u th ầ u h ạ n c h ế s ẽ mang l ạ i nhi ề u l ợ i ích. Ví d ụ n h ư v ớ i nh ữ ng d ự á n mà các nhà th ầ u đ ị a ph ươ ng có kh ả n ă ng đ áp ứ ng thì ch ủ đ ầ u t ư s ẽ g i ớ i h ạ n ph ạ m tham gia là các nhà th ầ u đ ị a ph ươ ng nh ằ m m ụ c đ ích gi ả m đ áng k ể c ác kho ả n chi phí không c ầ n thi ế t có liên quan đ ế n v ậ n chuy ể n và công tác b ả o trì, b ả o d ưỡ ng, duy trì ho ạ t đ ộ ng sau này. - Ch ỉ đ ị nh đ ấ u th ầ u C h ỉ đ ị nh đ ấ u th ầ u l à hình đ ặ c bi ệ t, đ ượ c áp d ụ ng theo quy đ ị nh c ủ a đ i ề u l ệ v ề q u ả n lý đ ầ u t ư v à xây d ự ng đ ố i v ớ i các gói th ầ u s ử d ụ ng v ố n nhà n ướ c đ ượ c phép ch ỉ đ ị nh th ầ u. Bên nhà th ầ u ch ỉ 10
 12. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy t h ươ ng th ả o h ợ p đ ồ ng v ớ i m ộ t nhà th ầ u, do ng ườ i có th ẩ m quy ề n quy ế t đ ị nh đ ầ u t ư c h ỉ đ ị nh, n ế u không đ ạ t đ ượ c yêu c ầ u m ớ i th ươ ng th ả o v ớ i nhà th ầ u khác. Hình th ứ c này ch ỉ đ ượ c áp d ụ n g cho các tr ườ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t sau: + T r ườ ng h ợ p b ấ t kh ả k háng do thiên tai, đ ượ c phép ch ỉ đ ị nh ngay đ ơ n v ị c ó đ ủ n ă ng l ự c đ ể t h ự c hi ệ n công vi ệ c k ị p th ờ i. Sau đ ó ph ả i báo cáo Chính ph ủ v ề n ộ i dung ch ỉ đ ị nh th ầ u đ ể x em xét phê duy ệ t. + Gói t h ầ u có tính ch ấ t nghiên c ứ u th ử n ghi ệ m, bí m ậ t qu ố c gia, do Th ủ t ư ớ ng Chính ph ủ q uy ế t đ ị nh. + Gói th ầ u đ ặ c bi ệ t, do Th ủ t ướ n g Chính ph ủ q uy ế t đ ị nh trên c ơ s ở c ác th ẩ m đ ị nh c ủ a b ộ k ế h o ạ ch và đ ầ u t ư , ý ki ế n b ằ ng v ă n b ả n c ủ a c ơ q uan tài tr ợ v ố n và các c ơ q uan có liên quan. Trong báo cáo đ ề n gh ị c ủ a ch ỉ đ ị nh th ầ u ph ả i xác đ ị n h rõ ba n ộ i dung sau: * Lý do ch ỉ đ ị nh th ầ u * Kinh nghi ệ m và n ă n g l ự c v ề m ặ t tài chính và k ĩ t hu ậ t c ủ a nhà th ầ u đ ượ c đ ề n gh ị c h ỉ đ ị nh th ầ u. * Giá tr ị v à kh ố i l ượ ng đ ã đ ượ c n g ườ i có th ẩ m quy ề n ho ặ c c ấ p có th ẩ m quy ề n phê duy ệ t làm c ă n c ứ c ho ch ỉ đ ị nh th ầ u. 3 .2 P h ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u : Đ ể t h ự c hi ệ n đ ấ u th ầ u, ch ủ đ ầ u t ư c ó th ể á p d ụ ng các ph ươ ng th ứ c sau theo quy đ ị nh c ủ a c ơ c h ế đ ấ u th ầ u m ớ i(ban hành cùng ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ -CP). 3 .2.1 . Đ ấ u th ầ u m ộ t túi h ồ s ơ (m ộ t phong bì) K hi d ự t h ầ u theo ph ươ ng th ứ c này, nhà th ầ u ph ả i n ộ p đ ủ n h ữ ng đề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t, tài chính, giá d ự t h ầ u và nh ữ ng đ i ề u ki ệ n khác trong m ộ t túi h ồ s ơ c hung. Theo hình th ứ c này c ả h ai n ộ i dung tài chính và k ĩ t hu ậ t đ ượ c m ở r a và xét cùng m ộ t lúc trong quá trình xét th ầ u. Ph ươ ng th ứ c này th ườ ng áp d ụ ng cho đ ấ u th ầ u mua s ắ m hàng hoá và xây l ắ p. 3 .2.2 . Đ ấ u th ầ u hai tú i h ồ s ơ (hai phong bì) 11
 13. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy K hi d ự t h ầ u theo ph ươ ng th ứ c này, nhà t h ầ u c ầ n n ộ p nh ữ ng đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t và nh ữ ng đ ề x u ấ t v ề t ài chính trong t ừ ng túi h ồ s ơ r iêng vào cùng m ộ t th ờ i đ i ể m. Túi h ồ s ơ đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t s ẽ đ ượ c xem xét tr ướ c đ ể đ ánh giá, x ế p h ạ ng. Nhà th ầ u đ ượ c x ế p h ạ ng th ứ n h ấ t v ề k ĩ t hu ậ t s ẽ đ ượ c xem xét ti ế p túi h ồ s ơ đ ề x u ấ t v ề t ài chính. Tr ườ ng h ợ p nhà th ầ u không đ áp ứ ng yêu c ầ u v ề t ài chính và các đ i ề u ki ệ n c ủ a h ợ p đ ồ ng, bên m ờ i th ầ u ph ả i xin ý ki ế n c ủ a ng ườ i có th ẩ m quy ề n quy ế t đ ị nh đ ầ u t ư , n ế u đ ượ c ch ấ p nh ậ n m ớ i đ ượ c m ờ i nhà th ầ u ti ế p theo đ ể x em xét. Hình th ứ c đ ấ u th ầ u hai túi h ồ s ơ c h ỉ đ ượ c áp d ụ ng đ ố i v ớ i đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n. 3.2.3 . Đ ấ u th ầ u hai giai đ o ạ n P h ươ ng th ứ c này áp d ụ ng cho nh ữ ng d ự á n l ớ n, ph ứ c t ạ p v ề c ông ngh ệ v à k ĩ t hu ậ t ho ặ c d ự á n thu ộ c d ạ ng chìa khoá trao tay. Trong quá trình xem xét, ch ủ đ ầ u t ư c ó đ i ề u ki ệ n hoàn thi ệ n yêu c ầ u v ề m ặ t công ngh ệ , k ĩ t hu ậ t và các đ i ề u ki ệ n tài chính c ủ a h ồ s ơ m ờ i th ầ u. - Giai đ o ạ n th ứ n h ấ t: C ác nhà th ầ u n ộ p đ ề xu ấ t v ề k ĩ t hu ậ t và ph ươ ng án tài chính s ơ b ộ (ch ư a có giá) đ ể b ên m ờ i th ầ u xem xét và th ả o lu ậ n c ụ t h ể v ớ i t ừ ng nhà th ầ u, nh ằ m th ố ng nh ấ t v ề y êu c ầ u và tiêu chu ẩ n k ĩ t hu ậ t đ ể n hà th ầ u chính th ứ c chu ẩ n b ị v à n ộ p đ ề x u ấ t k ĩ t hu ậ t c ủ a mình. - Giai đ o ạ n th ứ h ai: B ên m ờ i th ầ u m ờ i c á c nhà th ầ u tham gia trong gia đ o ạ n th ứ n h ấ t n ộ p đ ề x u ấ t k ĩ t hu ậ t đ ã đ ượ c b ổ s ung hoàn ch ỉ nh trên cùng m ộ t m ặ t b ằ ng k ĩ t hu ậ t và đ ề x u ấ t đ ầ y đ ủ c ác đ i ề u ki ệ n tài chính, ti ế n đ ộ t h ự c hi ệ n, đ i ề u ki ệ n h ợ p đ ồ ng, giá b ỏ t h ầ u đ ể đ ánh giá và x ế p h ạ ng. Ph ươ ng th ứ c này đ ượ c áp d ụ ng cho các tr ườ ng h ợ p sau: + Các gói th ầ u mua s ắ m hàng hoá và xây l ắ p có giá tr ị t ừ 5 00 t ỷ VN đ ồ ng tr ở l ên. 12
 14. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy + C ác gói th ầ u mua s ắ m hàng hoá có tính ch ấ t l ự a ch ọ n công ngh ệ t hi ế t b ị t oàn b ộ , ph ứ c t ạ p v ề c ông ngh ệ v à k ĩ t hu ậ t ho ặ c gói th ầ u xây l ắ p đ ặ c bi ệ t ph ứ c t ạ p. + D ự á n th ự c hi ệ n theo h ợ p đ ồ ng chìa khoá trao tay N h ư v ậ y, ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u hai túi h ồ s ơ v à ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u hai giai đ o ạ n có nh ữ ng nét t ươ ng đ ồ ng g ầ n gi ố ng nhau nên ta c ầ n có nh ữ ng phân bi ệ t rõ ràng gi ữ a chúng. Đ i ề u khác nhau d ễ n h ậ n th ấ y nh ấ t đ ó là trong ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u hai túi h ồ s ơ t hì các đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t và tài chính đ ề u đ ượ c n ộ p cùng m ộ t lúc tr ướ c th ờ i đ i ể m đ óng th ầ u. Còn ở đ ấ u th ầ u hai giai đ o ạ n, đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t đ ượ c n ộ p tr ướ c và xét tr ướ c, n ế u đ ạ t yêu c ầ u m ớ i ph ả i n ộ p đ ề x u ấ t v ề t ài chính, có ngh ĩ a là ph ả i có hai th ờ i đ i ể m đ óng th ầ u đ ố i v ớ i nhà th ầ u, m ộ t cho n ộ i dung v ề k ĩ t hu ậ t và m ộ t cho n ộ i dung v ề t ài chính . S ở d ĩ p h ả i phân bi ệ t rõ ràng nh ư v ậ y là nh ằ m làm t ă ng hi ệ u qu ả c ủ a đ ấ u th ầ u và l ự a ch ọ n đ ượ c nhà th ầ u ti ề m n ă ng nh ấ t, đ áp ứ ng yêu c ầ u c ủ a bên m ờ i th ầ u. 4 . V ă n b ả n liên quan đ ế n đ ấ u th ầ u : T ừ k hi chuy ể n sang c ơ c h ế t h ị t r ườ ng có s ự q u ả n lý c ủ a nhà n ướ c, ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u ngày càng đ ượ c áp d ụ ng r ộ ng rãi đ ố i v ớ i các công trình mà v ố n do nhà n ướ c c ấ p ho ặ c do n ướ c ngoài đ ầ u t ư h o ặ c do t ư n hân trong n ướ c đ ứ ng ra t ự b ỏ v ố n… T ấ t c ả đ ề u đ ượ c th ự c hi ệ n trên c ơ s ở n h ữ ng quy đ ị nh chung v ề x ây d ự ng c ơ b ả n mà Chính ph ủ b an hành cùng v ớ i các c ơ c h ế đ ấ u th ầ u đ ượ c B ộ x ây d ự ng- c ơ q uan qu ả n lý Nhà n ướ c v ề x ây d ự ng c ơ b ả n đ ã ban hành. V ă n b ả n đ ầ u tiên v ề q uy ch ế đ ấ u th ầ u đ ượ c ban hành t ừ k hi chuy ể n sang c ơ c h ế q u ả n lý m ớ i là thông t ư s ố 0 3-BXD/VKT n ă m 1988 v ề “ h ướ ng d ẫ n t ạ m th ờ i th ự c hi ệ n ch ế đ ộ đ ấ u th ầ u trong xây d ự ng c ơ b ả n”. N gày 12-2-1990, B ộ x ây d ự ng ban hành quy ế t đ ị nh s ố 2 4- BXD/VKT v ề “ quy ch ế đ ấ u th ầ u xây l ắ p”. 13
 15. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy S au m ộ t th ờ i gian th ự c hi ệ n, ngày 03-03-1994, B ộ x ây d ự ng đ ã ban hành quy ế t đ ị nh s ố 6 0-BXD/VKT. N gày 17-06-1996 Chính ph ủ đ ã ban hành ngh ị đ ị nh 43-CP v ề “ quy ch ế đ ấ u th ầ u”. T uy nhiên, do nh ữ ng yêu c ầ u m ớ i đ ặ t ra c ủ a ho ạ t đ ộ ng xây d ự ng nói chung và ho ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u nói riêng ngày 01-09-1999 Chính ph ủ b an hành ngh ị đ ị nh 88/1999/N Đ -CP v ề “ quy ch ế đ ấ u th ầ u” N gày 05-05-2000, Chính ph ủ t i ế p t ụ c ban hành ngh ị đ ị nh s ố 1 4/2000/N Đ -CP v ề s ử a đ ổ i, b ổ s ung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a c ơ c h ế đ ấ u th ầ u ban hành kèm theo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ -CP ngày 01-09- 1999 c ủ a Chính ph ủ . N gày 26-05-2000, B ộ k ế h o ạ ch và đ ầ u t ư b an hành thông t ư 0 4/2000/TT-BKH v ề “ H ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n quy ch ế đ ấ u th ầ u”. Trên c ơ s ở t hông t ư n ày, m ộ t s ố b ộ , ngành khác có liên quan c ũ ng đ ã ban hành m ộ t s ố t hông t ư c ó liên quan đ ế n công tác đ ấ u th ầ u, ví d ụ n h ư n gày 21-03-2001 B ộ t ài chính ra thông t ư s ố 1 7/2001/TT-BTC v ề “ h ướ ng d ẫ n ch ế đ ộ q u ả n lý và s ử d ụ ng l ệ p hí th ẩ m đ ị nh k ế t qu ả đ ầ u t ư ”. T rên đ ây là nh ữ ng v ă n b ả n pháp quy có giá tr ị h i ệ n hành, m ặ c dù còn có nhi ề u tranh lu ậ n xung quanh nh ữ ng v ă n b ả n này nh ư ng có th ể k h ẳ ng đ ị nh r ằ ng đ ó là nh ữ ng c ơ s ở p háp lý quan tr ọ ng, đ áp ứ ng k ị p th ờ i nhu c ầ u c ủ a các ngành, các c ấ p, các c ơ q uan đ ơ n v ị l àm công tác qu ả n lý và th ự c hi ệ n đ ầ u t ư x ây d ự ng (bao g ồ m c ả đ ấ u th ầ u) trong c ả n ướ c. Qua vi ệ c li ệ t kê các v ă n b ả n này cho th ấ y Chính ph ủ đ ã r ấ t quan tâm đ ế n vi ệ c hoàn thi ệ n quy ch ế đ ấ u th ầ u, không ng ừ ng thay th ế b ổ s ung thêm nh ữ ng quy đ ị nh m ớ i m ộ t m ặ t t ạ o đ i ề u ki ệ n cho công tác đ ấ u th ầ u di ễ n ra t ố t đ ẹ p và đ ạ t hi ệ u qu ả m ặ t khác đ ả m b ả o l ợ i ích cho các bên khi tham gia đ ấ u th ầ u. Do v ậ y, công ty c ầ n ph ả i th ườ ng xuyên c ậ p nh ậ t đ ầ y đ ủ n h ữ ng thông tin này đ ể b ổ s ung ki ế n th ứ c v ề đ ấ u th ầ u cho toàn th ể c án b ộ c ông ty, t ạ o đ i ề u ki ệ n cho công tác l ậ p h ồ s ơ d ự t h ầ u khi tham gia đ ấ u th ầ u. 5 . Quá trình tham gia đ ấ u th ầ u: 14
 16. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy 5 .1 T rình t ự t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u T heo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ -CP ngày01-09-1999 thì t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u đ ượ c th ự c hi ệ n theo các b ướ c sau: 1 , S ơ t uy ể n nhà th ầ u (n ế u có) 2 , L ậ p h ồ s ơ m ờ i th ầ u 3 , G ử i th ư m ờ i th ầ u ho ặ c thông báo m ờ i th ầ u 4 , Nh ậ n và qu ả n lý h ồ s ơ m ờ i th ầ u 5, Mở thầu 6 , Đ ánh giá và x ế p h ạ ng nhà th ầ u 7 , Trình duy ệ t k ế t qu ả đ ấ u th ầ u 8 , Công b ố t rúng th ầ u và kí h ợ p đ ồ ng Ta có th ể k hái quát trình t ự n ày b ằ ng s ơ đ ồ s au: 15
 17. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy S Ơ T UY Ể N NH TH Ầ U ( n ế u có ) L Ậ P H Ồ S Ơ M Ờ I TH Ầ U G Ử I TH Ư H O Ặ C THÔNG B O M Ờ I Ầ NH Ậ N V QU Ả N LÝ H Ồ SƠ DỰ THẦU MỞ THẦU Đ NH GI X Ế P H Ạ NG NH TH Ầ U T RÌNH DUY Ệ T K Ế T QU Ả Đ Ấ U TH Ầ U C ÔNG B Ố T R NG TH Ầ U-K H Ợ P Đ Ồ NG S ơ đ ồ 2 : Trình t ự t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u T rên đ ây là các b ướ c trong quy trình t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u đ ượ c áp d ụ ng ch ủ y ế u cho bên m ờ i th ầ u. Còn v ớ i các nhà th ầ u khi tham gia vào h ọ s ẽ t ậ p trung ở b ướ c s ơ t uy ể n nhà th ầ u(n ế u có) và b ướ c l ậ p h ồ s ơ m ờ i th ầ u. B ộ p h ậ n Marketing c ủ a công ty s ẽ t r ự c ti ế p thay m ặ t công ty tham gia đ àm phán th ươ ng thuy ế t, nghiên c ứ u n ắ m b ắ t đ ượ c nh ữ ng thông tin có liên quan đ ế n nh ữ ng yêu c ầ u t ừ p hía ch ủ đ ầ u t ư , đ ể t ừ đ ó đ ư a ra đ ượ c nh ữ ng gi ả i pháp có l ợ i, th ể h i ệ n đ ượ c 16
 18. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy n ă ng l ự c th ự c t ế c ủ a nhà th ầ u tr ướ c bên m ờ i th ầ u. Ngoài ra, b ộ p h ậ n Marketing c ủ a công ty có th ể t ham gia vào vi ệ c t ư v ấ n cho ch ủ đ ầ u t ư v ề t hi ế t k ế c ác n ộ i dung trong h ồ s ơ m ờ i th ầ u n ế u nh ư c ó yêu c ầ u. Nh ư v ậ y lòng tin c ủ a ch ủ đ ầ u t ư v ớ i nhà th ầ u s ẽ đ ượ c c ả i thi ệ n, nâng cao kh ả n ă ng trúng th ầ u cho nhà th ầ u. T ạ i b ướ c công b ố t rúng th ầ u và ti ế n hành ký h ợ p đ ồ ng trong ti ế n trình tham gia đ ấ u th ầ u c ủ a các bên, tuy là b ướ c cu ố i cùng nh ư ng đ ây c ũ ng là đ i ể m b ắ t đ ầ u c ủ a các công vi ệ c ti ế p theo mà các bên c ầ n ph ả i làm sau khi h ợ p đ ồ ng đ ượ c ký k ế t. Ví d ụ n h ư t rong h ợ p đ ồ ng kinh t ế v ề b án máy phát đ i ệ n c ủ a công ty TNHH Cát Lâm thì sau khi h ợ p đ ồ ng đ ượ c ký, công ty ph ả i liên h ệ v ớ i nhà cung c ấ p ở n ướ c ngoài đ ể n h ậ p máy v ề r ồ i chuy ể n t ớ i n ơ i c ầ n đ ặ t máy sau đ ó l ắ p đ ặ t, ch ạ y th ử v à bàn giao cho ch ủ đ ầ u t ư . Dù có trúng th ầ u hay không, b ộ p h ậ n Marketing c ủ a công ty c ũ ng ph ả i rút ra đ ượ c nh ữ ng gì đ ã làm đ ượ c nh ữ ng gì ch ư a làm đ ượ c đ ể c ó nh ữ ng đ i ề u ch ỉ nh k ị p th ờ i t ạ o đ i ề u ki ệ n cho nh ữ ng đ ợ t đ ấ u th ầ u sau. T rên đ ây là các b ướ c c ầ n ph ả i ti ế n hành khi tham gia ho ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u mà chính ph ủ đ ã ban hành trong ngh ị đ ị nh 88/1999/N Đ - CP ngày 01-09-1999, cùng v ớ i các v ă n b ả n v ề q uy ch ế q uy t ắ c đ ượ c ban hành kèm theo. 5 .2 T rình t ự d ự t h ầ u : C ông tác d ự t h ầ u là m ộ t ph ầ n quan tr ọ ng trong ho ạ t đ ộ ng kinh doanh c ủ a công ty. Nó bao g ồ m nh ữ ng công vi ệ c liên quan đ ế n quá trình tìm ki ế m thông tin và cu ố i cùng là tham gia vào đ ấ u th ầ u đ ể k ý k ế t các h ợ p đ ồ ng l ắ p đ ặ t. Ta có th ể n h ậ n th ấ y, công tác d ự t h ầ u là b ướ c kh ở i đ ầ u cho toàn b ộ q uá trình kinh doanh ti ế p theo, nó có liên quan tr ự c ti ế p đ ế n vi ệ c tiêu th ụ s ả n ph ẩ m c ủ a công ty. Theo quy đ ị nh t ạ i kho ả n 2 đ i ề u 9 c ủ a quy ch ế đ ấ u th ầ u ban hành kèm theo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ -CP ngày 01-09-1999 c ủ a Chính ph ủ t hì nhà th ầ u tham gia d ự t h ầ u ph ả i đ ả m b ả o các đ i ề u ki ệ n sau: 17
 19. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy - C ó gi ấ y đ ă ng ký kinh doanh. Đ ố i v ớ i đ ấ u th ầ u mua s ắ m thi ế t b ị p h ứ c t ạ p đ ượ c quy đ ị nh trong h ồ s ơ m ờ i th ầ u, ngoài gi ấ y đ ă ng ký kinh doanh ph ả i có gi ấ y phép bán hàng thu ộ c b ả n quy ề n c ủ a nhà s ả n xu ấ t. - C ó đ ủ n ă ng l ự c tài chính đ áp ứ ng yêu c ầ u c ủ a gói th ầ u - C h ỉ đ ượ c tham gia m ộ t đ ơ n v ị t h ầ u trong m ộ t gói th ầ u, dù là đ ơ n ph ươ ng hay liên doanh d ự t h ầ u. Tr ườ ng h ợ p t ổ ng công ty đ ứ ng tên d ự t h ầ u thì các đ ơ n v ị t r ự c thu ộ c không đ ượ c phép tham d ự v ớ i t ư c ách là nhà th ầ u đ ộ c l ậ p trong cùng m ộ t gói th ầ u, song song v ớ i quá trình đ ấ u th ầ u do ch ủ đ ầ u t ư t ổ c h ứ c thì các nhà th ầ u(các đ ơ n v ị x ây l ắ p) c ũ ng ph ả i ti ế n hành các công vi ệ c c ầ n thi ế t khi tham gia đ ấ u th ầ u. M ặ c dù vi ệ c đ ấ u th ầ u trong n ướ c và đ ấ u th ầ u n ướ c ngoài là có khác nhau, nh ư ng không nhi ề u, nên có th ể k hái quát trình t ự d ự t h ầ u g ồ m n ă m b ướ c nh ư s ơ đ ồ s au: T HU TH Ậ P TÌM KI Ế M THÔNG TIN V Ề C ÔNG TRÌNH C Ầ N Đ Ấ U TH Ầ U T HAM GIA S Ơ T UY Ể N (n ế u có) C HU Ẩ N B Ị V L Ậ P HỒ SƠ DỰ THẦU NỘP HỒ SƠ DỰ T H Ầ U V THAM GIA M Ở T H Ầ U K Ế T QU Ả H Ợ P Đ Ồ NG THI CÔNG S ơ đ ồ 3 : Trình t ự c ác b ướ c d ự t h ầ u B ướ c 1 : 18
 20. C huyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy T ìm ki ế m thông tin v ề c ông trình c ầ n đ ấ u th ầ u. Đ ây là ch ứ c n ă ng c ơ b ả n c ủ a b ộ p h ậ n Marketing, mà tr ự c ti ế p là phòng kinh doanh c ủ a công ty Cát Lâm. Nó bao g ồ m thông tin v ề đ ơ n v ị m ờ i th ầ u, đ ặ c đ i ể m gói th ầ u( đố i t ượ ng, s ố l ượ ng, th ờ i gian, đ ị a đ i ể m…), yêu c ầ u đ ố i v ớ i nhà th ầ u. Lo ạ i thông tin này ch ủ y ế u là ph ả i t ự t ìm hi ể u, có th ể q ua các ph ươ ng ti ệ n thông tin đ ạ i chúng, qua báo chí, qua gi ớ i thi ệ u ho ặ c qua các thông t ư t ừ c ác b ộ n gành có liên quan. B ướ c 2 : T ham gia s ơ t uy ể n (n ế u có). Khi tham gia s ơ t uy ể n công ty Cát Lâm c ầ n ph ả i n ộ p m ộ t b ộ h ồ s ơ g i ớ i thi ệ u v ề n ă ng l ự c cho bên m ờ i th ầ u bao g ồ m: - G i ớ i thi ệ u v ề t hi ế t b ị c ung c ấ p - H ồ s ơ k inh nghi ệ m, danh sách khách hàng - H ồ s ơ n ă ng l ự c đ ả m b ả o tài chính - G i ấ y t ờ đ ả m b ả o tính pháp lý T rách nhi ệ m chính ở b ướ c này thu ộ c v ề c án b ộ p hòng kinh doanh, h ọ s ẽ đ ạ i di ệ n cho công ty tham gia s ơ t uy ể n đ ể t r ả l ờ i hay đ áp ứ ng toàn b ộ n h ữ ng yêu c ầ u đ ặ t ra t ừ p hía nhà s ơ t uy ể n. Vai trò c ủ a ng ườ i làm Marketing ch ủ y ế u là tìm hi ể u k ĩ n h ữ ng thông tin v ề g ói th ầ u, v ề c h ủ đ ầ u t ư đ ể c ó s ự c hu ẩ n b ị t r ướ c nh ữ ng tình hu ố ng mà bên m ờ i th ầ u s ẽ đ ư a ra, t ạ o đ i ề u ki ệ n cho công tác s ơ t uy ể n, gây đ ượ c ấ n t ượ ng ban đ ầ u đ ố i v ớ i nhà m ờ i th ầ u. B ướ c 3 : C hu ẩ n b ị v à l ậ p h ồ s ơ d ự t h ầ u. Đ ây là b ướ c quan tr ọ ng ti ế p theo công ty c ầ n ph ả i th ự c hi ệ n sau khi đ ượ c phép tham gia d ự t h ầ u. Công ty s ẽ c ử c án b ộ k inh doanh đ i mua m ộ t b ộ h ồ s ơ d ự t h ầ u do chính đ ơ n v ị t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u bán, sau đ ó hoàn thành t ấ t c ả c ác yêu c ầ u c ầ n thi ế t mà n ộ i dung b ộ h ồ s ơ y êu c ầ u. Phòng kinh doanh là n ơ i s ẽ đ ả m nh ậ n hoàn toàn công vi ệ c l ậ p h ồ s ơ n h ư ng v ớ i s ự g iúp đ ỡ c ủ a các phòng ban khác. Ví d ụ n h ư p hòng xu ấ t nh ậ p kh ẩ u s ẽ c ung c ấ p Catalog có liên quan đ ế n nh ữ ng đ ặ c tính c ủ a máy, phòng k ế t oán s ẽ c ung c ấ p h ồ s ơ c ó liên quan đ ế n tình hình tài 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản