intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và vấn đề bình đẳng giới "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

57
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và vấn đề bình đẳng giới Đối với loại đơn phương chấm dứt HĐLĐ có báo trước, thời hạn báo trước theo quy định pháp luật là 4 tuần, vào ngày 15 hoặc ngày cuối cùng của tháng (khoản 4 Điều 622 BLDS). Tuy nhiên, khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng, thời hạn báo trước còn phụ thuộc vào thâm niên làm việc của NLĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và vấn đề bình đẳng giới "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. Hoµng ThÞ H¶i YÕn * B ình ng gi i trong lĩnh v c lao ng, vi c làm là m t trong nh ng n i dung cơ b n và quan tr ng nh t v bình ng gi i nh c a ch thai s n hi n hành ã k th a và hoàn thi n các quy nh v ch thai s n c a pháp lu t b o hi m xã h i trư c ó, b o trên ph m vi toàn c u, trong t ng khu v c m quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng cũng như Vi t Nam. Trong lĩnh v c này, khi có thai, sinh con, nh n nuôi con nuôi sơ các quy nh c a pháp lu t v chính sách b o sinh... m b o th c hi n có hi u qu các chính hi m xã h i nói chung và ch thai s n nói sách kinh t -xã h i c a Nhà nư c, trong ó có riêng óng vai trò r t quan tr ng b ov m c tiêu bình ng gi i và s ti n b c a ph quy n l i c a lao ng n , b o m bình ng n , c th hoá ư c các nguyên t c cơ b n v gi i. Là m t trong nh ng ch b o hi m xã quy n bình ng nam n , quy n bình ng h i (BHXH) có ý nghĩa quan tr ng, ch gi a v và ch ng, nguyên t c không phân bi t thai s n hi n hành ư c quy nh t i Lu t i x gi a nam và n , nguyên t c b o v , b o hi m xã h i do Qu c h i thông qua ngày chăm sóc bà m và tr em... mà Hi n pháp 29/06/2006 có hi u l c t ngày 01/01/2007 năm 1992 ã ghi nh n. Thông qua vi c Lu t cũng có n i dung không th tách r i các b o hi m xã h i quy nh các quy ph m pháp nguyên t c cơ b n cũng như các quy nh c lu t b o m nguyên t c bình ng nam n , có th ánh giá ư c m c gi i phóng ph th v lĩnh v c lao ng vi c làm mà Lu t n - m t trong nh ng tiêu chu n cơ b n bình ng gi i ã quy nh. ánh giá m c ti n b c a xã h i. góp ph n hoàn thi n h th ng pháp Dư i góc bình ng gi i, các quy lu t bình ng gi i, bài vi t t p trung phân nh c a Lu t b o hi m xã h i nói chung tích các quy nh v ch thai s n theo cũng như các quy nh v ch thai s n nói Lu t b o hi m xã h i năm 2006 dư i góc riêng c n m b o có s th ng nh t, ng b gi i và bình ng gi i. v i các quy nh c a Lu t bình ng gi i Ch thai s n hi n hành ư c quy nh nh m m b o bình ng gi i th c s trong t i u 27 n i u 37 c a Lu t b o hi m xây d ng và th c thi pháp lu t. c bi t, ch xã h i ng th i ư c c th hoá t i Ngh thai s n trong Lu t b o hi m xã h i nh t nh c a Chính ph s 152/2006/N -CP thi t ph i th ng nh t v i n i dung c a các ngày 22/12/2006 hư ng d n thi hành m t s nguyên t c cơ b n v bình ng gi i ư c i u c a Lu t b o hi m xã h i b t bu c và quy nh t i i u 6 cũng như nh ng n i Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH ngày 30/01/2007 hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 152/2006/N -CP. Các quy * Khoa lu t - Trư ng i h c Hu 58 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010
  2. nghiªn cøu - trao ®æi dung c a bình ng gi i trong lĩnh v c lao Lu t bình ng gi i), a ph n các quy ph m ng, vi c làm ư c quy nh t i i u 13 pháp lu t v ch thai s n ư c quy nh Lu t bình ng gi i. C th : t i u 27 n i u 37 Lu t b o hi m xã “ i u 6. Các nguyên t c cơ b n v bình h i u là các quy nh có tính ch t ưu tiên ng gi i riêng cho n và có r t ít các quy ph m pháp 1. Nam n bình ng trong các lĩnh v c lu t trung tính v gi i. c a i s ng và gia ình. Các quy ph m pháp lu t trung tính v 2. Nam n không b phân bi t i x v gi i. gi i là các quy ph m pháp lu t quy nh như 3. Bi n pháp thúc y bình ng gi i nhau cho n và nam không tính n các khác không b coi là phân bi t i x v gi i. bi t v gi i tính - khác bi t v t nhiên và các 4. Chính sách b o v và h tr ngư i m khác bi t v gi i - khác bi t v xã h i, do các không b coi là phân bi t i x v gi i. quan i m xã h i mang l i. Thông thư ng, a 5. B o m l ng ghép v n bình ng ph n các quy ph m pháp lu t trong các gi i trong xây d ng và th c thi pháp lu t”; ngành lu t u là các quy ph m trung tính v “ i u 13. Bình ng gi i trong lĩnh v c gi i. Vi c quy nh các quy ph m pháp lu t lao ng bình ng chung cho c n và nam là có tính 1. Nam, n bình ng v tiêu chu n, b t bu c nh m b o m s bình ng v m t tu i khi tuy n d ng, ư c i x bình ng pháp lí gi a nam và n , là cơ s t ư c t i nơi làm vi c v vi c làm, ti n công, ti n s bình ng th c s trên th c t . Tuy nhiên, thư ng, b o hi m xã h i, i u ki n lao ng v i hi n tr ng xã h i hi n nay, ph n còn và các i u ki n lao ng khác. có v th y u hơn nam gi i trong các m i 2. Nam, n bình ng v tiêu chu n, quan h xã h i c th , nguyên nhân là do các tu i khi ư c b t, b nhi m gi các ch c khác bi t v gi i tính không th lo i b danh trong các ngành, ngh có tiêu chu n ư c, cũng như quan i m nh ki n gi i ch c danh. còn t n t i n ng n thì các quy ph m trung 3. Các bi n pháp thúc y bình ng gi i tính v gi i ch t ư c s bình ng mang trong lĩnh v c lao ng bao g m: a) Quy nh t l nam, n ư c tuy n tính hình th c. góp ph n kh c ph c d ng lao ng; kho ng cách gi a bình ng trong quy nh b) ào t o, b i dư ng nâng cao năng c a pháp lu t v i bình ng trên th c t , bên l c cho lao ng n ; c nh các quy ph m pháp lu t có tính ch t c) Ngư i s d ng lao ng t o i u ki n trung tính v gi i, các ngành lu t nói chung v sinh an toàn lao ng cho lao ng n làm còn có các quy ph m quy nh riêng cho n vi c trong m t s ngành ngh n ng nh c, nguy có tính ch t ưu tiên m b o bình ng hi m ho c ti p xúc v i các ch t c h i”. th c ch t cho n gi i khi h th c hi n ch c áp ng n i dung nguyên t c “B o m năng làm m ho c trong nh ng lĩnh v c c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây th còn t n t i s phân bi t i x iv i d ng và th c thi pháp lu t” (kho n 5 i u 6 ph n và b t bình ng nam n . t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010 59
  3. nghiªn cøu - trao ®æi Ch thai s n, có th nh n th y ngay t V i tư ng áp d ng ch thai s n, tên g i c a ch BHXH này, là ch ngoài các trư ng h p lao ng n mang thai, BHXH áp d ng ch y u cho i tư ng là sinh con, ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi ngư i lao ng n khi h th c hi n ch c sơ sinh tương t như các quy nh c a pháp năng làm m (m t s ít trư ng h p khác c lu t trư c ó, i u 28 Lu t b o hi m xã h i nam và n lao ng u ư c hư ng ch ã quy nh thêm trư ng h p ngư i lao ng này, ví d khi nh n nuôi con nuôi sơ sinh, t vòng tránh thai, th c hi n bi n pháp tri t khi là ngư i tr c ti p nuôi dư ng trong s n cũng ư c hư ng ch thai s n. Theo trư ng h p m ch t sau khi sinh con, khi quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i th c hi n các bi n pháp tri t s n..). Ph n trư c kia, trư ng h p này ư c hư ng ch có c i m sinh h c riêng và gi i tính c a m au. Quy nh m i c a Lu t b o hi m ph n t o cho h vai trò làm m - thiên xã h i v a ph n ánh úng m c ích c a ch ch c quan tr ng nh m tái s n xu t con thai s n, khuy n khích ngư i lao ng ngư i. Ph n ph i dành ph n không nh th c hi n k ho ch hoá gia ình, cũng như cu c s ng c a mình th c hi n vai trò c a m b o bình ng gi i trong th c hi n k ngư i m (ngh thai s n, nuôi con nh , chăm ho ch hoá gia ình, tránh trư ng h p quan sóc con cái…), do ó so v i nam gi i h ni m sai l m r ng vi c k ho ch hoá gia ình không có nhi u cơ h i và i u ki n tham ch là vi c c a n gi i. gia các ho t ng khác c a i s ng xã h i. V hư ng ch khi sinh con, i u 31 ph n có th bình ng v i nam gi i v Lu t b o hi m xã h i quy nh: m i m t c a i s ng xã h i nói chung cũng “1. Lao ng n sinh con ư c ngh vi c như trong ch b o hi m nói riêng, vi c hư ng ch thai s n theo quy nh sau ây: quy nh các quy ph m có tính ch t ưu ãi a) B n tháng, n u làm ngh ho c công dành riêng cho n trong các trư ng h p c vi c trong i u ki n lao ng bình thư ng; th khi ph n óng vai trò làm m là i u b) Năm tháng, n u làm ngh ho c công c n thi t. Lu t bình ng gi i ã quy nh t i vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m thu c kho n 6 i u 4 nguyên t c “Chính sách b o danh m c do B lao ng - thương binh và v và h tr ngư i m không b coi là phân xã h i và B y t ban hành; làm vi c theo bi t i x v gi i”. ng th i, t i i u 7 ch ba ca; làm vi c thư ng xuyên nơi c a Lu t bình ng gi i cũng quy nh các có ph c p khu v c h s t 0,7 tr lên ho c chính sách c a Nhà nư c v bình ng gi i là n quân nhân, n công an nhân dân; trong ó có chính sách: “B o v , h tr c) Sáu tháng i v i lao ng n là ngư i m khi mang thai, sinh con và nuôi ngư i tàn t t theo quy nh c a pháp lu t v con nh , t o i u ki n nam n chia s ngư i tàn t t; công vi c gia ình”. Chính vì v y, a ph n d) Trư ng h p sinh ôi tr lên, ngoài các quy ph m pháp lu t c a ch thai s n th i gian ngh vi c quy nh t i các i m a, b u là các quy ph m ưu tiên riêng cho n và c kho n này thì tính t con th hai tr i, gi i khi h th c hi n ch c năng làm m . c m i con ư c ngh thêm 30 ngày. 60 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010
  4. nghiªn cøu - trao ®æi 2. Trư ng h p sau khi sinh con, n u con nam gi i không ư c hư ng ch thai s n dư i 60 ngày tu i b ch t thì m ư c ngh khi v h sinh con (m c dù h có óng b o vi c 90 ngày tính t ngày sinh con; n u con hi m như n gi i) và ch ư c hư ng ch t sáu mươi ngày tu i tr lên b ch t thì m thai s n khi có r i ro m . ư c ngh vi c 30 ngày tính t ngày con Vi c quy nh như trên là chưa h p lí i ch t, nhưng th i gian ngh vi c hư ng ch v i nguyên t c b o m quy n tham gia b o thai s n không vư t quá th i gian quy hi m thai s n c a ngư i lao ng cũng như nh t i kho n 1 i u này; th i gian này nguyên t c bình ng nam n theo quy nh không tính vào th i gian ngh vi c riêng theo c a Lu t bình ng gi i. Hi n pháp nư c quy nh c a pháp lu t v lao ng. C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã quy 3. Trư ng h p ch có cha ho c m tham nh m i công dân u có quy n lao ng và gia b o hi m xã h i ho c c cha và m u ư c tham gia b o hi m xã h i. ây là cơ s tham gia b o hi m xã h i mà m ch t sau khi pháp lí m r ng i tư ng tham gia b o sinh con thì cha ho c ngư i tr c ti p nuôi hi m xã h i nói chung và i tư ng tham gia dư ng ư c hư ng ch thai s n cho n ch thai s n nói riêng. Vi c ngư i m khi con b n tháng tu i. hư ng b o hi m thai s n khi sinh con ho c 4. Th i gian hư ng ch thai s n quy ngư i b (có th là ngư i tr c ti p nuôi nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này tính c dư ng) hư ng ch sau khi a tr sinh ra ngày ngh l , ngh T t, ngày ngh hàng tu n”. mà m ch t là ương nhiên. Nhưng cũng c n V tr c p m t l n khi sinh con, i u 34 tính n khía c nh m b o quy n ư c Lu t b o hi m xã h i quy nh: chăm nom, săn sóc con c a ngư i b trong “Lao ng n sinh con… thì ư c tr c p i u ki n bình thư ng. N u thông qua ngư i m t l n b ng hai tháng lương t i thi u chung s d ng lao ng, lao ng nam cũng óng cho m i con. Trư ng h p ch có cha tham gia b o hi m xã h i v i t l như lao ng n thì b o hi m xã h i mà m ch t khi sinh con thì h cũng ph i ư c hư ng ch thai s n khi cha ư c tr c p m t l n b ng hai tháng ngư i v sinh con. Do c thù v gi i tính, lương t i thi u chung cho m i con”. nam gi i không th tr c ti p sinh ư c Như v y, theo quy nh t i i u 31 và mà ph i thông qua ngư i v và khi ngư i v i u 34 Lu t b o hi m xã h i, lao ng n sinh con thì nam gi i cũng ph i th c hi n ư c hư ng ch thai s n (ngh hư ng ch nghĩa v làm cha, nuôi dư ng chăm sóc giáo và hư ng tr c p m t l n) khi sinh con, d c con cùng v i ngư i ph n . N u ch quy lao ng nam ho c ngư i tr c ti p nuôi nh n gi i m i có quy n hư ng ch thai dư ng ch ư c hư ng ch thai s n khi s n khi sinh con thì vô hình trung s t o nên sinh con n u m ch t sau khi sinh con ra và quan ni m cho r ng vi c sinh con, nuôi con ch có cha ho c m tham gia b o hi m xã h i nh ch là công vi c c a ph n . i u này ho c c cha và m u tham gia b o hi m xã càng làm tăng thêm s b t bình ng nam h i. Quy nh như trên ưu tiên riêng cho n n , b t bình ng gi a v và ch ng v n ã ư c hư ng ch thai s n khi sinh con, t n t i t lâu trong xã h i ng th i cũng t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010 61
  5. nghiªn cøu - trao ®æi không phù h p v i nguyên t c bình ng nuôi là n thì vi c ngư i này ư c hư ng nam n và t o i u ki n nam n chia s ch thai s n là ương nhiên; n u ngư i công vi c gia ình mà Lu t bình ng gi i nh n nuôi con nuôi là nam gi i thì vi c ã quy nh. Vi c Lu t bình ng gi i quy ngư i này ư c hư ng ch thai s n s t o nh nguyên t c “Chính sách b o v và h nên s b t bình ng i v i trư ng h p nam tr ngư i m không b coi là phân bi t i lao ng không ư c hư ng ch thai s n x v gi i” không có nghĩa là ch ưu tiên cho khi v c a h sinh con (tr trư ng h p r i ro n ư c hư ng mà không cho nam ư c m ). Theo Lu t hôn nhân và gia ình, s ki n hư ng ch thai s n. Nam và n uc n sinh hay nh n nuôi con nuôi u là s ư c hư ng ch thai s n này, tuy nhiên do ki n pháp lí làm phát sinh quan h gi a cha c thù v gi i tính mà có th quy nh khác m và con cái. Trư ng h p v c a ngư i lao nhau v th i gian hư ng ch (th i gian ng nam sinh con hay trư ng h p ngư i lao hư ng i v i nam gi i có th ng n hơn n ng nam nh n nuôi con nuôi thì trách nhi m gi i) cũng như m c tr c p m t l n (m c tr làm cha u như nhau, không có s phân bi t. c p i v i nam gi i có th th p hơn n gi i). Trư ng h p th hai: tr sơ sinh dư i 4 V th i gian hư ng ch khi nh n nuôi tháng tu i ư c làm con nuôi c a c hai con nuôi, i u 32 Lu t b o hi m xã h i quy ngư i lao ng là v ch ng, trong trư ng nh: “Ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi h p này, theo quy nh t i i u 32 Lu t b o dư i 4 tháng tu i thì ư c ngh vi c hư ng hi m xã h i, có th hi u r ng c v và ch ng ch thai s n cho n khi con 4 tháng trong c p v ch ng nh n nuôi con nuôi u tu i”. V tr c p m t l n khi nh n nuôi con cùng ư c hư ng ch thai s n v i th i nuôi, i u 34 Lu t b o hi m xã h i quy gian ngh hư ng ch và m c tr c p như nh: “… ngư i lao ng nh n nuôi con nhau, n u c hai ngư i u tham gia óng nuôi dư i b n tháng tu i thì ư c tr c p b o hi m xã h i. Như v y s t o nên s b t m t l n b ng hai tháng lương t i thi u bình ng i v i nh ng c p v ch ng ng chung cho m i con”. Theo quy nh này, th i có óng b o hi m xã h i trong trư ng ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi có th là h p h sinh con (vì ch có ngư i v ư c n ho c nam, không có s phân bi t, u hư ng ch thai s n). ư c hư ng ch thai s n. ây là quy nh Quy nh trung tính v gi i t i i u 32 có tính ch t trung tính v gi i. Tuy nhiên, và i u 34 Lu t b o hi m xã h i tuy m theo quy nh t i kho n 2 i u 68 Lu t hôn b o s bình ng i v i các i tư ng nam, nhân và gia ình năm 2000 thì “M t ngư i n là ngư i lao ng có tham gia b o hi m ch có th làm con nuôi c a m t ngư i ho c xã h i khi h th c hi n quy n làm cha, làm c a c hai ngư i là v ch ng”. Như v y có m trong trư ng h p nh n nuôi con nuôi th x y ra hai trư ng h p: ( i u 32 Lu t b o hi m xã h i) nhưng l i Trư ng h p th nh t: tr sơ sinh dư i 4 gây b t l i i v i ngư i lao ng có óng tháng tu i ư c nh n làm con nuôi c a m t b o hi m xã h i khi h th c hi n quy n làm ngư i lao ng; n u ngư i nh n nuôi con cha, làm m trong trư ng h p sinh ( i u 62 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010
  6. nghiªn cøu - trao ®æi 31 Lu t b o hi m xã h i). Như v y, vi c quy tiên ti n, tuy nhiên, cũng c n quy nh thêm nh như trên ch em l i m t b ng ưu tiên trư ng h p ngư i cha ư c hư ng ch thai h n h p, d n n cách hi u là có s phân bi t s n riêng khi ngư i v sinh con ho c khi nh n i x trong trư ng h p nh n nuôi con nuôi nuôi con nuôi, các quy nh v v n này c n và sinh t nhiên. ư c xây d ng d a trên các nguyên t c sau: Dư i góc bình ng gi i, gi i - Ngư i lao ng (bao g m c nam, n ) quy t s b t c p theo quy nh t i i u 31, có tham gia b o hi m xã h i thì ư c hư ng cũng như s không th ng nh t gi a các quy ch thai s n. Lao ng n hư ng ch nh t i i u 31 và các quy nh t i i u 32, thai s n khi sinh con, nh n nuôi con nuôi; i u 34 Lu t b o hi m xã h i, thi t nghĩ c n lao ng nam hư ng ch thai s n khi v s a i, b sung các quy nh t i i u 31 c a h sinh con ho c khi nh n nuôi con nuôi. Lu t b o hi m xã h i theo hư ng quy nh - Cùng tham gia b o hi m xã h i như nhau thêm ch thai s n riêng i v i ngư i lao thì lao ng n ư c hư ng ch thai s n ng là nam gi i trong trư ng h p ngư i v i quy nh ưu tiên hơn so v i lao ng nam. này nh n nuôi con nuôi ho c v c a h sinh - Lao ng nam có m c hư ng ch con ng th i c n s a i, b sung các quy thai s n khác nhau trong hai trư ng h p: khi nh có liên quan t i i u 32 và i u 34 bình thư ng và khi r i ro m . Lu t b o hi m xã h i cho phù h p. Trên cơ s các nguyên t c trên, bên c nh Trên th gi i, nh ng nư c có ch s phát các quy nh t i i u 31 ch thai s n i tri n con ngư i (HDI) và ch s phát tri n v i lao ng n , c n b sung quy nh v gi i (GDI) ng th h ng cao như Na Uy, ch thai s n i v i lao ng nam, c th : Th y i n, an M ch… u có chính sách khi lao ng nam nh n nuôi con nuôi ho c khuy n khích vai trò làm cha c a nam gi i, ngư i v c a h sinh con mà không r i ro trong ó có chính sách cho ngh phép khi v m , n u ngư i lao ng nam có tham gia b o sinh con. Na Uy-nư c có ch s GDI ng hi m xã h i thì ư c ngh vi c hư ng ch u th gi i quy nh khi sinh n , ngư i m thai s n (hư ng nguyên lương) ng th i ư c ngh 52 tu n hư ng lương 80% ho c ư c hư ng tr c p 1 l n. Th i gian ngh ngh 42 tu n hư ng lương 100%; trong th i vi c hư ng ch có th ư c quy nh t gian này, m ph i ngh 3 tu n trư c khi sinh, 15 ngày n 1 tháng k t ngày nh n nuôi b ph i ngh b n tu n theo ch ngư i con nuôi ho c ngày v c a h sinh con. M c (1) cha. Nh t B n, k t tháng 4/2003, B hư ng tr c p m t l n có th quy nh t ½ tr c p lao ng và y t Nh t B n ã ưa ra tháng lương t i thi u n 1 tháng lương t i chương trình h tr sinh con, theo ó cho thi u. Th i gian ngh hư ng ch cũng như phép ngư i cha ngh phép khi v sinh n .(2) m c tr c p 1 l n có th ư c quy nh thay Vi t Nam hi n nay, do i u ki n kinh i tăng thêm khi i u ki n kinh t xã h i có t xã h i còn có nhi u khó khăn, chưa th quy s phát tri n nh t nh. nh ch thai s n ti n b như các nư c Như v y, khi ngư i lao ng là nam gi i t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010 63
  7. nghiªn cøu - trao ®æi nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i ho c hư ng ch thai s n cho n khi con 4 khi v c a h sinh con thì ư c hư ng ch tháng tu i. Ngư i lao ng nam nh n nuôi thai s n theo hư ng như trên. N u c hai con nuôi dư i 4 tháng tu i thì ư c ngh vi c v ch ng u tham gia óng b o hi m xã h i hư ng ch thai s n theo ch c a ngư i thì bên c nh vi c ngư i ch ng ư c hư ng cha”. V tr c p m t l n khi nh n nuôi con ch thai s n theo hư ng trên, ngư i v nuôi, c n s a i i u 34 Lu t b o hi m xã cũng ư c hư ng ch thai s n theo quy h i theo hư ng: “Lao ng n sinh con ho c nh t i kho n 1, 2 và 4 i u 31 Lu t b o nh n nuôi con nuôi dư i b n tháng tu i thì hi m xã h i. Trư ng h p ch có ngư i v ư c tr c p m t l n b ng hai tháng lương tham gia b o hi m xã h i, ương nhiên ch t i thi u chung cho m i con. Ngư i lao ng ngư i v ư c hư ng ch thai s n. nam nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i Sau khi ã b sung ch thai s n i thì ư c hư ng tr c p 1 l n theo ch v i lao ng nam trong trư ng h p sinh thai s n c a ngư i cha”. bình thư ng, trư ng h p có r i ro m quy Bình ng gi i, v th c ch t, không vư t nh v ngh hư ng ch thai s n i v i ra kh i n i dung c a v n bình ng nam ngư i cha có ưu tiên hơn theo quy nh t i n , là m c tiêu và thư c o trình phát kho n 3 i u 31 Lu t b o hi m xã h i hi n tri n c a xã h i. Lu t bình ng gi i hành là phù h p: “Trư ng h p ch có cha ư c th c thi hi u qu trong cu c s ng c n ho c m tham gia b o hi m xã h i ho c c có s quy nh th ng nh t gi a Lu t bình cha và m u tham gia b o hi m xã h i mà ng gi i và các văn b n lu t khác có liên m ch t sau khi sinh con thì cha ho c ngư i quan, trong ó có Lu t b o hi m xã h i và tr c ti p nuôi dư ng ư c hư ng ch thai c bi t là ch thai s n ư c ghi nh n s n cho n khi con b n tháng tu i”. trong Lu t này. Hi n nay, ch thai s n - ng th i, c n s a i quy nh t i i u 34 m t trong các ch pháp lí ư c quy nh v tr c p m t l n i v i lao ng nam khi không ch Vi t Nam mà còn nhi u qu c v c a h sinh con mà có r i ro m theo gia trên th gi i, qu c gia phát tri n cũng hư ng: “... Trư ng h p ch có cha ho c m như ang phát tri n, cho th y s quan tâm tham gia b o hi m xã h i mà m ch t khi còn h n ch t i vi c h tr vai trò làm cha sinh con thì cha ư c tr c p m t l n b ng c a nam gi i, trong khi v n này là yêu hai tháng lương t i thi u chung cho m i con. c u t t y u m b o l ng ghép v n Trư ng h p c cha và m cùng tham gia b o bình ng gi i trong xây d ng và th c thi hi m xã h i mà m ch t khi sinh con thì cha pháp lu t, ti n t i xây d ng h th ng pháp lu t ư c tr c p m t l n b ng b n tháng lương hoàn thi n i v i m c tiêu bình ng gi i./. t i thi u chung cho m i con”. Trư ng h p nh n nuôi con nuôi dư i 4 (1).Xem:http://www.hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?C tháng tu i c n s a i quy nh t i i u 32 atId=19&NewsId=4769&lang=VN, ngày 01/11/2006. theo hư ng: “Ngư i lao ng n nh n nuôi (2).Xem: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu con nuôi dư i 4 tháng tu i thì ư c ngh vi c lieu/2002/10/3B9C0D17, ngày 02/10/2002. 64 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2