intTypePromotion=1

Báo cáo " Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
84
lượt xem
14
download

Báo cáo " Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ Mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra được hiểu là văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn, cũng như mục đích cuộc sống được biểu hiện ra bằng ngôn ngữ, chữ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ "

  1. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW Ths. §ç ThÞ Dung * B ên c nh thiên ch c làm m , ngư i ph n ã và ang tr thành l c lư ng lao ng ch y u góp ph n quan tr ng trong quá nay.(2) ã qua nhi u l n s a i, b sung nên chính sách b o hi m thai s n ngày càng y , hoàn thi n và phù h p hơn v i th c t trình phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. i s ng, áp ng ư c m c tiêu v b o v Trong m i lĩnh v c c a i s ng xã h i, s c kho cho lao ng n khi mang thai, trong m i ngành ngh , lao ng n ngày sinh con và chăm sóc con. Theo: "Báo cáo càng chi m t l ông o và không ng ng t ng k t chính sách b o hi m xã h i" c a B vươn lên, vư t qua gánh n ng cũng như lao ng, thương binh và xã h i thì t năm trách nhi m i v i gia ình t ư c 2000 n nay, bình quân c 30 ngư i tham nh ng thành tích cao và có ch ng n gia b o hi m xã h i có 1 ngư i ư c hư ng (1) nh, lâu dài trong công vi c. H s có tr c p thai s n, v i dài hư ng tr c p nh ng i u ki n phát tri n và c ng hi n t t bình quân là 90 ngày. T năm 1995 n nay, hơn khi ngoài các chính sách xã h i chung ã gi i quy t cho g n 1,3 tri u lư t ngư i ư c m b o, còn có ng th i các chính hư ng ch thai s n.(3) sách riêng phù h p v i ch c năng sinh và Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ã nuôi con c a h . t ư c, v n còn nhi u i m t n t i, m t s Ch b o hi m thai s n cũng như các quy nh còn b t c p, vì v y, trên th c t , chính sách xã h i i v i lao ng n nói theo ánh giá c a các chuyên gia th c ti n, chung, v a t o i u ki n lao ng n th c lao ng n v n còn nhi u thi t thòi.(4) Hơn hi n t t ch c năng làm m , v a t o i u ki n th n a, trong tình hình kinh t xã h i ngày lao ng n th c hi n t t công tác xã h i. càng phát tri n theo con ư ng công nghi p, Trong các quy nh riêng v b o hi m xã h i hi n i, ti n t i h i nh p v i n n kinh t th i v i lao ng n , b o hi m thai s n ư c gi i thì các ch b o hi m nói chung, ch coi là ch b o hi m c thù, nh m m b o hi m thai s n nói riêng hi n v n chưa b o thu nh p và s c kho cho lao ng n khi th c s áp ng ư c yêu c u th c ti n và mang thai, sinh con và nuôi con nuôi sơ sinh. m b o ư c quy n l i c a lao ng n . Cùng v i các ch b o hi m khác, ch T vi c phân tích, ánh giá nh ng quy b o hi m thai s n nư c ta ã ư c quy nh c th trong các văn b n pháp lu t lao * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t ng t khi giành ư c chính quy n n Trư ng i h c Lu t Hà N i 80 t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  2. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW nh c a pháp lu t hi n hành v ch b o nuôi sơ sinh theo Lu t hôn nhân và gia ình. hi m thai s n, bài vi t này ưa ra m t s ki n Như v y, i tư ng hư ng b o hi m thai ngh góp ph n hoàn thi n D th o Lu t b o s n ch y u là lao ng n trong quá trình hi m xã h i theo hư ng m b o t t hơn thai nghén, sinh , có tham gia quan h lao quy n l i c a lao ng n , t o i u ki n cho ng theo quy nh c a pháp lu t. ư c lao ng n phát huy có hi u qu tài năng, trí hư ng ch thai s n, ngư i lao ng ph i tu góp ph n c l c vào công cu c xây d ng, có xác nh n c a cơ s y t có th m quy n. phát tri n kinh t và xã h i c a t nư c. Trong th i gian mang thai, lao ng n ph i Theo quy nh t i Chương XII B lu t có phi u khám thai, có gi y xác nh n i v i lao ng (t i u 140 n i u 152), Lu t ngư i mang thai b nh lí, thai không bình s a i, b sung m t s i u c a B Lu t lao thư ng, s y thai, thai ch t lưu c a cơ s y t ng và ã ư c c th hoá trong các văn có th m quy n. Khi sinh con, lao ng n b n hư ng d n như Ngh nh s 12/CP ngày ph i có gi y ch ng sinh ho c b n sao gi y 26/1/1995, Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995, khai sinh c a con. Trong trư ng h p sau khi Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 9/1/2003 sinh con mà con b ch t thì ph i có gi y xác thì lao ng n có thai, sinh con ho c ngư i nh n c a UBND xã, phư ng, ho c cơ s y t lao ng nh n nuôi con nuôi sơ sinh h p pháp nơi sinh (nơi ăng kí h kh u thư ng trú) khi ngh vi c ư c hư ng tr c p thai s n. n u ã khai sinh thì ph i có gi y ch ng t . ư c hư ng ch tr c p này, lao i v i ngư i lao ng làm công vi c ng n nói riêng và ngư i lao ng nói n ng nh c, c h i, nguy hi m ph i có gi y chung ph i có y các i u ki n theo quy xác nh n i u ki n làm vi c c a ngư i s nh và tuỳ t ng trư ng h p h s ư c ngh d ng lao ng theo danh m c do B lao vi c và ư c hư ng m c tr c p khác nhau. ng, thương binh và xã h i ban hành. 1. V i u ki n hư ng ch b o hi m Trư ng h p ngư i lao ng ang nh n nuôi thai s n con nuôi sơ sinh thì ph i có gi y xác nh n c a Theo tinh th n c a i u 141 B Lu t lao cơ quan có th m quy n cho nuôi con nuôi. ng thì i tư ng ư c ngh vi c hư ng tr Vi c xác nh nh ng i tư ng hư ng c p thai s n ph i thu c di n tham gia b o b o hi m thai s n như v y là tương i h p hi m xã h i b t bu c. ó là nh ng lao ng lí. Tuy nhiên, trong các i tư ng hư ng tr n làm vi c theo h p ng lao ng t 3 c p thai s n ã quy nh chưa tính n m t tháng tr lên; n cán b , công ch c nhà s trư ng h p như: ngư i lao ng ph i ngh nư c; n công nhân qu c phòng, n công an vi c vì mang thai b nh lí, ngư i nuôi dư ng nhân dân; n quân nhân, n công an nhân tr sơ sinh khi ngư i m tham gia b o hi m dân hư ng sinh ho t phí khi ngh vi c b ch t sau khi sinh con, lao ng nam có khám thai, sinh con, ho c b s y thai. Ngoài tham gia b o hi m xã h i nhưng v không ra còn bao g m nh ng ngư i lao ng tham gia b o hi m, ngư i ch ng (có tham (không phân bi t nam, n ) nh n nuôi con gia b o hi m) ư c ngh vi c hư ng tr c p t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 81
  3. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW thai s n trong 2 tu n u sau khi ngư i v tu n u sau khi sinh, s n ph chưa th h i sinh con. Như th , chưa th hi n s bình ph c s c kho nên chưa th ph c v ư c các ng gi a các i tư ng thu c di n tham gia sinh ho t c a b n thân và cho a tr . H r t và hư ng b o hi m thai s n ng th i chưa c n s tr giúp và chăm sóc c a ngư i ch ng. mb o y quy n cho ngư i lao ng, Hơn n a, m c phí óng b o hi m xã h i c a c bi t cho lao ng n và tr sơ sinh. Cho lao ng nam và lao ng n là như nhau, nên, nh ng i tư ng trên c n thi t ph i trong ó chi tr bao g m c ch thai s n. ư c b sung nh m m b o y quy n Cho nên cũng gi ng m t s nư c trên th l i cho lao ng n và tr sơ sinh. gi i, yêu c u ngư i ch ng ngh vi c hư ng Trong khi ó, các trư ng h p ngư i lao ch thai s n trong 2 tu n u khi ngư i ng th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá v sinh con là hoàn toàn chính áng. Hơn gia ình ( t vòng tránh thai, hút i u hoà n a, trong khi chúng ta ang ti n hành xây kinh nguy t, th c hi n các bi n pháp tri t d ng D th o Lu t bình ng gi i, nên s n) ư c tính hư ng ch m au. Quy chăng pháp lu t v b o hi m thai s n c n nh như v y là chưa h p lí, vì v b n ch t, chú ý t i v n này m b o s phù h p. nh ng trư ng h p này u thu c di n thai ư c hư ng ch thai s n, ngoài s n, u nh hư ng n tâm sinh lí và ch c các i u ki n b t bu c như ngư i lao ng năng sinh s n c a ngư i lao ng. Hơn n a, ph i tham gia óng phí b o hi m xã h i, có m c hư ng ch m au l i th p hơn s ki n ngh vi c i khám thai, b s y thai, (b ng 75% m c ti n lương làm căn c óng sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh và các i u b o hi m xã h i) so v i m c hư ng ch ki n v th t c thì c n thi t ph i t ra i u thai s n (b ng 100% m c ti n lương làm căn ki n ngư i lao ng ph i có th i gian óng c óng b o hi m xã h i). Vì th , c n b o hi m xã h i trư c khi hư ng ch , c chuy n nh ng trư ng h p này sang ch bi t là các ch ngh dài ngày như sinh con thai s n m b o hơn s công b ng v ho c nuôi con nuôi sơ sinh h p pháp. Chúng quy n l i cho ngư i lao ng. Như th cũng tôi ng ý v i quan i m c a D th o trong s góp ph n khuy n khích h trong vi c th c trư ng h p này là ph i có th i gian óng b o hi n các chính sách xã h i khác. hi m 6 tháng trong vòng 12 tháng trư c D th o Lu t b o hi m xã h i, t i i u khi ngh vi c. 25, ã quy nh theo hư ng này. Tuy nhiên Ý nghĩa c a quy nh này là, th nh t, ã trong D th o l i không c p trư ng h p chú tr ng n s b o toàn và phát tri n v tài v lao ng nam cũng ư c ngh vi c hư ng chính c a qu . Pháp lu t c a h u h t các ch chăm sóc v sinh con. Chúng tôi nư c trên th gi i u ã t lâu quy nh c thi t nghĩ, trong i u ki n kinh t -xã h i th i u ki n v th i gian óng b o hi m xã hi n nay, khi quy mô gia ình ít con (m t h i trư c khi hư ng ch thai s n. Ch ng n hai con) và nhu c u ư c chăm sóc khi h n, pháp lu t lao ng c a Thái Lan quy sinh c a ngư i v là r t l n. Th c t , trong 2 nh ph i có 7 tháng óng góp trong 15 82 t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  4. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW tháng trư c khi sinh; pháp lu t lao ng c a Pháp lu t hi n hành ã quy nh th i Singapore quy nh ít nh t ph i có 6 tháng gian ngh cho các trư ng h p như sau: làm vi c. Nh t B n quy nh ph i có 12 + Th i gian ngh khám thai tháng làm vi c trư c ó. Philipine tr c p b o v , chăm sóc lao ng n khi có thai s n ư c th c hi n trong 4 l n sinh, v i thai, pháp lu t quy nh trong th i gian có i u ki n lao ng n ph i óng b o hi m xã thai, lao ng n ư c ngh vi c i khám h i 3 tháng trong vòng 12 tháng trư c khi thai 3 l n, m i l n 1 ngày. Trong trư ng h p sinh. Th hai, kh c ph c ư c nh ng l m ngư i lao ng có thai làm vi c xa cơ s y d ng trong th c t do không ít trư ng h p t ho c ngư i mang thai b nh lí, thai không ngư i lao ng n óng b o hi m xã h i bình thư ng thì ư c ngh vi c hư ng tr trong th i gian ng n ã sinh con và ư c c p 2 ngày cho m i l n khám thai. hư ng t 4 n 6 tháng nguyên lương, m t Do mang thai là th i kì r t quan tr ng và tháng tr c p. Dù là r t coi tr ng n vi c tr y r i ro trong ch c năng làm m c a ngư i giúp cho lao ng n khi ngh vi c th c hi n ph n , vì th khi có thai, ngư i ph n c n thiên ch c làm m , song là m t ch tr n cơ s y t khám thai. S l n khám c p b o hi m xã h i, tr c p thai s n v n thai ư c căn c vào quá trình phát tri n c a ph i m b o nguyên t c trên cơ s óng thai nhi. Khám thai y , úng nh kì s góp c a chính ngư i lao ng. giúp ngư i ph n th c hi n ch c năng làm 2. V th i gian hư ng ch b o hi m m an toàn. Chính t ý nghĩa này mà s l n thai s n khám thai theo quy nh hi n hành chưa th c Cùng v i m c tr c p, th i gian ngh s m b o ư c m c ích b o v , chăm sóc hư ng ch b o hi m thai s n là n i dung s c kho cho ngư i m cũng như thai nhi. ư c quy nh c th trong các văn b n pháp Theo T ch c y t th gi i thì trong m t thai lu t v b o hi m xã h i. Th i gian ngh c a kì, ngư i m ph i khám thai t i thi u 5 l n. ngư i m trong su t quá trình thai nghén và Như v y, m b o quy n l i cho lao sinh con ư c quy nh khác nhau cho nhi u ng n , pháp lu t nên tăng th i gian ngh trư ng h p: ngh khám thai, ngh vì s y thai, vi c i khám thai lên 5 l n, m i l n 1 ngày. ngh vì non, ngh , ngh theo tho thu n, ngh khi con m i sinh b ch t, ngh Trư ng h p ngư i lao ng xa cơ s y t nuôi con nuôi sơ sinh… ho c ngư i mang thai có b nh lí ho c thai Các quy nh v th i gian ngh cho m i không bình thư ng thì ư c ngh 2 ngày cho trư ng h p u ư c d a trên các cơ s khoa m i l n khám thai. ng th i cũng nên quy h c và liên t c ư c s a i, b sung nh m nh c th th i gian ngh vi c i khám thai ngày càng phù h p hơn trong vi c b o v ư c tính theo ngày làm vi c, không k ngày s c kh e ngư i m và tr sơ sinh, phù h p ngh l , ngh t t, ngh hàng tu n như i u 26 hơn v i th c t i s ng xã h i và kh năng c a D th o. Vì th i gian ngh tính theo chi tr c a qu b o hi m xã h i. ngày làm vi c góp ph n h n ch ư c s t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 83
  5. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW chuyên quy n c a ch s d ng lao ng, thai s n là 4 n 6 tháng, c th : nhi u khi do yêu c u công vi c mà không - 4 tháng i v i ngư i làm vi c trong m b o úng th i gian khám thai nh kì i u ki n bình thư ng; cho lao ng n . - 5 tháng i v i ngư i làm vi c thư ng + Th i gian ngh khi b s y thai xuyên trong các ngh ho c công vi c n ng Pháp lu t quy nh trong trư ng h p b nh c, c h i; làm vi c theo ch 3 ca; làm s y thai, lao ng n ư c ngh vi c hư ng vi c nơi có ph c p khu v c h s 0,5 và 0,7; tr c p 20 ngày n u thai dư i 3 tháng, 30 - 6 tháng i v i ngư i làm vi c thư ng ngày n u thai t 3 tháng tr lên. xuyên trong các ngh ho c công vi c c M c th i gian ngh này trong m t th i bi t theo danh m c do B lao ng, thương gian dài ã phát huy ư c hi u qu trong binh và xã h i ban hành ho c thư ng xuyên vi c m b o s c kho cho lao ng n . Tuy làm vi c nơi có ph c p khu v c h s 1,0. Các quy nh c a pháp lu t ã phân chia nhiên, trong i u ki n hi n nay v i nh p các m c ngh khác nhau, trong ó ch y u cu c s ng cũng như yêu c u c a công vi c, là 4 tháng, còn m c ngh 5, 6 tháng ch áp nhu c u c n m b o v s c kho sinh s n d ng i v i nh ng công vi c n ng nh c, thì m c ngh trên là còn th p. Vì th c n ph i c h i ho c môi trư ng s ng có nh hư ng tăng m c ngh cho trư ng h p này. t i s c kho ngư i m và tr sơ sinh. N Hơn n a, hi n nay, th i gian ngh cho 2 quân nhân, n công an nhân dân ngh khi trư ng h p s y thai và n o thai quy nh sinh con ư c quy nh 2 m c: 5 và 6 tháng trong 2 ch thai s n và m au là chưa h p tuỳ tính ch t công vi c. lí. B i c hai trư ng h p s y thai và n o thai, Ngoài ra, pháp lu t cũng quy nh, n u dù trong ý mu n hay ngoài ý mu n c a lao sinh ôi tr lên thì tính t con th hai tr i, ng n thì u nh hư ng r t l n t i s c c m i con, ngư i m ư c ngh thêm 30 kho cũng như tinh th n c a h . Vì th , trong ngày. Trong trư ng h p sau khi sinh con, c hai trư ng h p này, lao ng n u ư c n u con dư i 60 ngày tu i b ch t (k c hư ng quy n l i như nhau t ch thai s n. trư ng h p thai ch t lưu) thì ngư i m ngh + Th i gian ngh sinh con vi c hư ng tr c p 75 ngày tính t ngày Th i gian ngh sinh con bao g m th i sinh, n u con t 60 ngày tu i tr lên b ch t gian ngh trư c và sau khi sinh. Kho ng th i thì ư c ngh vi c 15 ngày tính t khi con gian này ph i ư c tính toán d a trên nhi u ch t nhưng không vư t quá th i gian quy y ut giúp lao ng n n nh s c kho nh chung là 4, 5, 6 tháng. ng th i tr sơ sinh phát tri n bình H t th i h n ngh vi c sinh con theo thư ng. phù h p v i vi c s d ng lao nh ng quy nh này, n u có nhu c u thì ngư i ng trong cơ ch th trư ng và v n b o v m có th ngh thêm v i i u ki n ư c úng m c quy n l i c a lao ng n , pháp ngư i s d ng lao ng ng ý nhưng không lu t hi n hành quy nh m c th i gian ngh ư c hư ng tr c p b o hi m xã h i. Trư ng 84 t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  6. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW h p ngư i lao ng mu n i làm s m hơn công vi c, l c lư ng vũ trang(7)… chưa căn th i h n ngh thai s n theo quy nh thì ph i c vào c i m c thù c a m t s lo i lao báo trư c cho ngư i s d ng lao ng bi t ng mà do m c suy gi m kh năng lao trư c m t tu n l , n u ã ngh vi c 60 ngày ng ho c lí do nào ó h cũng c n ư c tr lên tính t khi sinh con và ph i có ch ng ngh ngơi nhi u hơn m i ph c h i ư c s c nh n c a th y thu c v vi c tr l i làm s m kho và chăm sóc t t con sơ sinh. Vì th , khi không có h i cho s c kho . Trong trư ng d th o lu t, c n b sung thêm các i tư ng h p này, ngoài ti n lương, ngư i lao ng như: ngư i lao ng tàn t t, thương binh, n v n ư c hư ng tr c p thai s n n h t b nh binh… Và căn c vào m c suy gi m th i gian ngh theo quy nh c a pháp lu t. kh năng lao ng c a h mà áp d ng các V cơ b n, các m c ngh ch y u áp m c ngh 5 hay 6 tháng. Ví d : ngư i lao d ng i v i lao ng n khi sinh con ư c ng tàn t t có t l suy gi m kh năng lao quy nh t 4 n 6 tháng như hi n nay là ng t 21% n dư i 51% hư ng m c ngh phù h p v i thông l qu c t ,(5) t ư c 5 tháng; ngư i lao ng tàn t t b suy gi m m c ích trong vi c b o v s c kho ngư i kh năng lao ng t 51% tr lên hư ng m và tr sơ sinh, phù h p v i v n s m c ngh 6 tháng. d ng lao ng trong cơ ch th trư ng… và Ngoài ra, th i gian ngh cho trư ng h p ư c các chuyên gia c a T ch c lao ng sau khi sinh mà con b ch t nên tăng thêm so qu c t ánh giá là r ng rãi, là ưu ãi i v i v i quy nh hi n hành. B i l , sau khi sinh lao ng n so v i các nư c trong khu mà con b ch t s nh hư ng r t l n n tâm (6) v c. c bi t t o i u ki n thu n l i lí, tình c m c a ngư i m . H r t c n có th i cho ngư i lao ng v a m b o s c kho gian h i ph c s c kho cũng như có th i ng th i v n m b o ư c vi c làm, thu gian xoa d u n i au v tinh th n có nh p cũng như các cơ h i khác, pháp lu t th tr l i làm vi c bình thư ng. hi n hành còn quy nh th i gian ngh theo M t v n c n quan tâm là hi n nay lu t tho thu n. i u ó là h t s c h p lí trong chưa quy nh vi c gi i quy t tr c p b o vi c m b o nhu c u lao ng, ti n công hi m i v i trư ng h p lao ng n b ch t vi c s n xu t trong các doanh nghi p. D sau khi sinh con. Theo th ng kê c a T ch c th o Lu t b o hi m xã h i cũng nên chú ý y t th gi i và các b nh vi n ph s n Vi t n v n này v a m b o hài hoà Nam thì s s n ph ch t sau khi sinh nư c quy n l i v thai s n, v a m b o quy n l i ta chi m m t t l r t cao so v i các nư c v vi c làm, thu nh p cho lao ng n . trên th gi i. Trong trư ng h p này, tr sơ Tuy nhiên, vi c quy nh nhóm i sinh không ư c m b o các quy n l i v tư ng ư c ngh hư ng b o hi m khi sinh chăm sóc, nuôi dư ng. Vì v y, trong trư ng con m c 5 và 6 tháng m i ch d a vào i u h p này, nên b sung thêm quy nh ngư i ki n lao ng và môi trư ng s ng, tính ch t b ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng ư c t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 85
  7. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW ngh vi c hư ng ch thai s n cho n khi nuôi dư ng và th hi n s phù h p, th ng h t th i h n ngh sinh con. Có th nói, trong nh t v i các quy nh khác c a pháp lu t. các quy nh v ch thai s n chưa có th i Ngoài các m c th i gian ngh nêu trên, kì nào c pv n này. Vì v y ây là quy nên chuy n các quy nh v th i gian hư ng nh m i trong D th o mà chúng tôi r t ng ch khi ngư i lao ng th c hi n các bi n tình, ã r t phù h p v i i u ki n th c t Vi t pháp k ho ch hoá gia ình t ch m Nam, m b o cho tr sơ sinh ư c hư ng au và chuy n các quy nh v th i gian quy n chăm sóc, nuôi dư ng k c trong ngh dư ng s c ph c h i s c kh e sau thai trư ng h p ngư i m g p r i ro b ch t. s n sang ch thai s n nh m th hi n s + Th i gian ngh nuôi con nuôi sơ sinh ng b , phù h p và thu n l i trong vi c t Ngư i lao ng nam hay n nuôi con ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t. nuôi sơ sinh theo quy nh t i Lu t hôn nhân 3. V các lo i và m c hư ng b o hi m và gia ình, ư c ngh vi c hư ng tr c p thai thai s n s n cho n khi con 4 tháng tu i. Th i Trong th i gian ngh vi c i khám thai, gian ngh nuôi con nuôi sơ sinh ch áp d ng ngh vi c khi b s y thai, khi sinh con, nuôi i v i ngư i lao ng nh n nuôi 1 con nuôi. con nuôi sơ sinh, ngư i lao ng ư c Quy nh này m b o quy n ư c làm hư ng ti n tr c p t cơ quan b o hi m xã cha, làm m c a ngư i lao ng. ây là quy h i thay vào ph n thu nh p b m t do không nh r t con ngư i, vì con ngư i, th hi n có lương. Tr c p thai s n có hai lo i: tr r ng pháp lu t ang ti n n m t xu hư ng c p thay lương và tr c p m t l n. Tuỳ t ng chung là m i lao ng u có quy n bình trư ng h p c th mà ngư i lao ng ư c ng và ư c t o i u ki n ư c hư ng hư ng m t ho c c hai lo i tr c p này. ch thai s n. Tr c p thay lương ư c tính b ng ti n Tuy nhiên, ch này ch áp d ng v i lương c a ngư i lao ng khi ang làm vi c, ngư i lao ng nh n nuôi 1 con nuôi s b ng 100% ti n lương làm căn c óng b o không th ng nh t v i các quy nh v vi c hi m xã h i trư c khi ngh . ây là m c tr không kh ng ch s l n sinh con ư c hư ng c p có l là duy nh t không có s thay i b o hi m thai s n. Vì th , không nên kh ng trong các quy nh c a pháp lu t v b o ch s con nuôi sơ sinh ng th i cũng c n b hi m thai s n k t S c l nh s 76, S c l nh sung thêm th i gian ngh cho ngư i lao ng s 77 (1950) n nay. i u ó ã th hi n s khi cùng m t lúc nh n nuôi t 2 tr sơ sinh ưu ãi c bi t c a xã h i i v i lao ng tr lên. M c ngh cho trư ng h p nh n nuôi n khi th c hi n ch c năng làm m . K t h p t 2 con tr lên, m i con ngh thêm 30 ngày v i m c tr c p này, cùng th i gian ngh t như trư ng h p sinh con. i u này cũng 4 n 6 tháng (tuỳ i u ki n lao ng) ã t o m b o s công b ng hơn, không phân bi t i u ki n b o m t t cho s c kho c a con con nuôi v quy n ư c chăm sóc, ngư i m và tr sơ sinh, gi m t l b nh t t 86 t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  8. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW và t vong trong th i kì thai s n. Ngoài ra, khi lao ng n sinh con, h t nư c; T p chí b o hi m xã h i, tháng 3/2001. (2).Xem: S c l nh s 29-SL (1947); S c l nh s 76-SL còn ư c hư ng tr c p m t l n. M c tr và S c l nh s 77-SL (1950); i u l t m th i v các c p b ng 1 tháng ti n lương làm căn c óng ch b o hi m xã h i (1961); Quy t nh s b o hi m xã h i trư c khi ngh . ây là 07/H BT ngày 15/1/1983; Ngh quy t s 176/H BT kho n ti n nh m bù p thêm nh ng chi phí ngày 24/12/1984; Quy t nh s 121/H BT ngày 19/4/1986; Thông tư s 06/H BT ngày 6/9/1986; tăng lên t ng t do ngư i m c n ph i s m Thông tư s 09/L TBXH ngày 18/4/1989; Ngh nh s a nh ng v t d ng c n thi t cho vi c nuôi s 43/CP ngày 22/6/1993; B Lu t lao ng ngày con nh . Vì v y, m b o s công b ng 23/6/1994; Ngh nh s 12/CP ngày 26/1/1995; Thông nên chăng pháp lu t c n n nh b ng m t tư s 06/TT-L TBXH ngày 4/4/1995; Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995; Thông tư s 29/TT-LB ngày kho n ti n c th gi ng như các nư c,(8) c 2/1/1995; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B th b ng 3 n 5 tháng ti n lương t i thi u lu t lao ng ngày 12/4/2002; Ngh nh s chung. Kho n tr c p này ư c áp d ng cho 01/2003/N -CP ngày 9/1/2003; Thông tư s 07/TT- c ngư i lao ng nuôi con nuôi sơ sinh. L TBXH ngày 12/3/2003. M c tr c p 1 l n ư c áp d ng cho m i tr (3).Xem: Báo cáo t ng k t chính sách b o hi m xã h i, B lao ng, thương binh và xã h i, ngày 10/8/2005. sơ sinh kèm theo tr c p m t s a, tr c p (4).Xem: ng Vũ, “V chính sách xã h i i v i lao thêm s a cho trư ng h p sinh ôi tr lên ng n ”, T p chí b o hi m xã h i, tháng 10/2000. ho c trư ng h p khi sinh con b thi u cân, (5). i u 3 Công ư c s 3 (Công ư c v vi c s d ng thi u tháng. Có như v y m i m b o quy n lao ng n trư c và sau khi sinh ) và i u 3 Công ư c s 103 (Công ư c v b o v thai s n) quy nh bình ng cho tr sơ sinh cũng như th hi n dài th i gian ngh thai s n là 12 tu n. Ngoài ra, có th ư c m c ích c a ch này. xem thêm dài th i gian ngh sinh con c a các nư c Ch khi nh ng i u ki n v t ch t t i C ng hoà liên bang c, Liên bang Nga, Nh t B n, thi u ư c m b o thì chúng ta m i có th Indonesia, Brunây, Malaysia, Hàn Qu c, Trung Qu c… trong “M t s tài li u pháp lu t nư c ngoài”, hư ng t i s phù h p v i các nư c trên th Tài li u nghiên c u d th o B lu t lao ng, Hà N i, gi i v các i u ki n khác. Vì th , t D 1993, tr. 86, 87, 88. th o t i khi ư c ban hành, Lu t b o hi m (6). Singapore quy nh th i gian ngh vi c hư ng thai xã h i c n nghiên c u ch nh s a nh ng v n s n là 8 tu n; Philipine là 60 ngày trong trư ng h p thư ng và 78 ngày trong trư ng h p m ; Thái Lan trên nh m m b o m c ngày càng cao quy nh là 3 tháng. hơn quy n l i cho lao ng n nói riêng, cho (7). Theo chúng tôi, vi c quy nh th i gian ngh sinh ngư i lao ng nói chung./. con c a n quân nhân, n công an nhân dân nói chung m c 5 tháng như hi n nay là không h p lí trong (1). nư c ta, ph n chi m 50,8% dân s và 50,6% trư ng h p h cũng làm vi c trong i u ki n bình l c lư ng lao ng toàn qu c (Trong các lĩnh v c kinh thư ng. Nhà nư c ưu ãi i v i l c lư ng vũ trang ã t , nông nghi p: 53%, công nghi p: 45%, thương m i: th hi n trong ch ti n lương. Còn ch b o hi m 72%, giáo duc: 70%; Trong công tác lãnh o, qu n lí thai s n nói riêng và các ch b o hi m nói chung t nư c: UVTƯ chi m 10,58%, i bi u Qu c h i: nên d a trên b n ch t và m c ích c a b o hi m xã h i. trên 26%, i bi u H ND các c p: 20,4%…); Lao (8). Ví d , Thái Lan tr c p m t l n b ng 4000 b t, ng n trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá Nh t B n là 300.000 yên. t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 87
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2