intTypePromotion=3

Báo cáo Hệ phân tán: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Chia sẻ: Cá Nhét Xù | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
41
lượt xem
11
download

Báo cáo Hệ phân tán: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài báo cáo giới thiệu vài nét về hệ phân tán, các thành phần của hệ phân tán, khác nhau giữa hệ tin học phân tán và hệ tin học, gắn bó DL web giới thiệu và bán sản phẩm bằng ASP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Hệ phân tán: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

 1. TIỂU LUẬN Môn: HỆ PHÂN TÁN Đề tài: HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM BẢO  GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC WEBSITE  KHI CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG  NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET Người Thực Hiện:  Đỗ Công Đức
 2. Nội dung trình bày 1  Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 2 Các thành phần của hệ phân tán 3 Khác nhau giữa hệ tin học phân tán và hệ tin học 4 Gắn bó DL web giới thiệu và bán sản phẩm bằng ASP
 3. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 1/ Định nghĩa về hê tin h ̣ ọc phân tá n   Hệ tin học phân tán hay nói ngắn gọn là hệ phân tán  (Distributed System) là hệ thống xử lý thông tin bao  gồm  Nhiều bộ xử lý hoặc bộ vi xử lý nằm tại các vị  trí khác nhau.  Được  liên  kết  với  nhau  thông  qua  phương  tiện  viễn  thông  dưới  sự  điều  khiển  thống  nhất  của  một hệ điều hành. 
 4. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 2/ Các thành phần của hê tin h ̣ ọc phân tá n  STT Thành phần 1 Bộ xử lý dùng cho các máy tính lớn hoặc máy trung 2 Bộ vi xử lý 3 Bộ xử lý hay vi xử lý với các bộ nhớ chính Bộ xử lý hay vi xử lý với các bộ nhớ chính và kèm theo một vài bộ  4 nhớ truy cập nhanh Máy lớn, trung hay vi tính hoàn chỉnh với điều kiện không sử dụng  5 đồng hồ chung 6 Trạm làm việc của mạng máy tính 7 Thiết bị đầu cuối của mạng 8 Các hệ thống tin học đóng vai trò nút trung chuyển 9 Các mạng cục bộ hoạt động độc lập trong mạng lớn
 5. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 3/ Các đặc điểm cơ bản của hệ tin học phân tán   Căn  cứ  vào  thành  phần  của  hệ  tin  học,  ta  nhận  Caïc Caïc Táûp Táûp thấy hệ tin học phân tán  hãû hãûthäúng thäúng håüp håüp có  thể  bao  gồm  bốn  pháön pháönmãöm pháön mãömpháöncæïng cæïng thực thể như hình vẽ Hãû Hãûthäúng thäúng truyãön Hãû Hãûthäúng thäúng truyãön thäng dæî dæî liãûu liãûu thäng
 6. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 4/ Các nguyên tắc xây dựng hệ phân tán    Chia  sẻ  tài  nguyên:  Mạng  máy  tính  có  thể  dùng  chung  tài  nguyên. Một tiến trình trên một trạm nào đó có thể yêu cầu  được cung cấp tài nguyên dùng chung ở một trạm khác.  Liên lạc: Khi hệ thống được mắc nối với nhau, các thực thể  của hệ có thể trao đổi thông tin cho nhau.  Tin cậy: Một trạm của hệ bị sự cố không làm cho toàn hệ bị  ảnh hưởng, mà ngược lại, công việc của trạm đó được phân  cho  các  trạm  khác  đảm  nhiệm.  Ngoài  ra,  trạm  bị  sự  cố  có  thể  tự  động  phục  hồi  lại  các  trạng  thái  trước  khi  bị  sự  cố  hay trạng thái ban đầu của nó.  Tăng  tốc:    Một  tính  toán  lớn  nào  đó,  nếu  chỉ  sử  dụng  một  trạm, thì thời gian trả kết quả chậm. Tính toán này sẽ được  chia  nhỏ  và  thực  hiện  song  song  trên  các  trạm.  Điều  này  cũng rất cần thiết đối với những trạm bị quá tải. 
 7. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán 5/ Sự khác nhau giữa hệ tin học phân tán và hệ tin  học    Sự khác nhau cơ bản của hệ tin học phân tán và  hệ tin học đó là “hệ thống truyền thông  Các  Tập  hệ thống  hợp  phần  phần  mề m cứng PhÇn cøng PhÇn mÒm Hệ thống  Hệ thống  dữ liệu truyền  thông D÷liÖu                 Các thực thể của hệ tin học phân tán H× nh I-2. Ba thùc thÓcña hÖtin häc.
 8. Giới thiệu vài nét về hệ phân tán  Các  máy  tính  đơn  được  nối  vào  lại  với  nhau  thành một hệ thống mạng thì hệ thông đó gọi là  hệ tin học phân tán U3 M3 U4 U2 M4 M2 HÖ thè ng truyÒn th«ng U1 U5 M1 Un ........ M5 Mn H× nh I-5. HÖthèng m¹ng m¸y tÝnh. H×nh I-5. HÖthèng m¹ng m¸y tÝnh.
 9. Gắn bó dữ liệu  Các  hệ  này  hình  thành  dưới  dạng  các  websites  mang  tính  chất  thông  tin  theo  mô  hình  Client/Server 
 10. Gắn bó dữ liệu  Việc  truy  cập  vào  thông  tin  của  các  hệ  thống  website  trên  Internet  có  thể  được  khái  quát  hóa  bằng hình vẽ  Gọi truy vấn URL Truy vấn Chương trình  Các hệ thống thông  Các giao diện  Nơi chứa  duyệt web tin dưới dạng các  với thông tin thông tin  (IE, Netscape) website (CSDL) (các files) HTML HTML Các bộ
 11. Gắn bó dữ liệu  Mối quan hệ giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và  công cụ tạo web có thể được mô tả trong hình  Programs ADO (Trên công cụ  (ActiveX Data  tạo web động) Object) DBMS (SQL Server,  Oracle, MySQL...)
 12. Gắn bó dữ liệu  Đoạn lệnh sau cho phép hình dung cơ chế mở một cơ sở  dữ liệu trong công cụ tạo web động bằng ADO 
 13. Gắn bó dữ liệu  Hình sau cho phép hình dung các lớp hỗ trợ giải quyết có  tính chất kỹ thuật cho vấn đề gắn bó dữ liệu  Các chương trình ứng dụng Các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) Hệ điều hành  Hệ điều hành máy Server  máy Client Hệ điều hành mạng các máy tính
 14. Gắn bó dữ liệu  Giải  quyết  vấn  đề  quản  lý  các  giao  dịch  khi  có  nhiều  truy cập diễn ra đồng thời, đặc biệt là các truy cập để  thay đổi thông tin  1 Trước khi cập nhật (thay đổi) Gắn bó 2 Không gắn bó 3 Sau khi cập nhật (thay đổi)
 15. Gắn bó dữ liệu  Kiểm  tra  tên  đăng    nhập  và  mật  khẩu,  quyền  đối  với  người  dùng  trên  hệ  và  các  quy  tắc  logic  trên  hệ  quản trị cơ sở dữ liệu 
 16. Gắn bó dữ liệu  Đoạn  chương  trình  sau  mô  tả  quá  trình  thực  hiện  cập  nhật dữ liệu có sử dụng giao dịch (transaction).
 17. Xin chân thành cảm ơn Thầy  và các bạn đã lắng nghe

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản