intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Hệ thống thoát nước và Xử lý nước thải Khu vực Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:269

100
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của báo cáo là: Tóm tắt các tác động tiềm tàng của dự án, các biện pháp giảm thiểu, chi phí và thời gian cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, thực hiện và trách nhiệm giám sát, mô tả các quy định cho giảm thiểu môi trường, quan trắc, báo cáo và giám sát, chương trình giám sát môi trường và dự toán kinh phí, năng lực xây dựng và đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Hệ thống thoát nước và Xử lý nước thải Khu vực Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Public Disclosure Authorized<br /> Public Disclosure Authorized<br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> SFG1604 REV<br /> ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> DỰ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM<br /> VỐN BỔ SUNG<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG &<br /> XÃ HỘI<br /> <br /> KẾ HOẠCH<br /> QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI<br /> <br /> Tiểu dự án<br /> <br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải<br /> Khu vực Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương<br /> <br /> Tháng 02 năm 2016<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội<br /> Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG.......................................................................................................... v<br /> DANH MỤC HÌNH........................................................................................................viii<br /> TÓM TẮT BÁO CÁO ...................................................................................................1-1<br /> 1. MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1-1<br /> 1.1. Bối cảnh thực hiện Dự án ................................................................................. 1-1<br /> 1.2. Tổng quan về Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án .................... 1-3<br /> 1.3 Phạm vi nghiên cứu của Đánh giá tác động môi trường và xã hội ..................... 1-3<br /> 1.4 Phương pháp thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội........................ 1-3<br /> 1.5 Nhóm chuyên gia lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội............. 1-4<br /> 2. MÔ TẢ DỰ ÁN ..........................................................................................................2-1<br /> 2.1 Tên dự án: ......................................................................................................... 2-1<br /> 2.2 Chủ đầu tư ......................................................................................................... 2-1<br /> 2.3 Mô tả Dự án ...................................................................................................... 2-1<br /> 2.3.1Hợp phần thu gom nước thải ................................................................................... 2-2<br /> 2.3.2 Nhà máy xử lý nước thải ........................................................................................ 2-5<br /> 2.3.3 Hệ thống thoát nước mưa ....................................................................................... 2-9<br /> 2.3.4 Khối lượng đất đắp/đất đào................................................................................... 2-10<br /> 2.3.5.Máy móc, nhân lực sử dụng khi thi công ............................................................. 2-11<br /> 2.3.6. Phương án cấp điện, nước.................................................................................... 2-12<br /> 2.3.7 Các hạng mục công trình phụ trợ ........................................................................ 2-12<br /> 2.3.8 Các mỏ và nguồn nguyên vật liệu ....................................................................... 2-12<br /> 2.3.9 Địa điểm đổ thải ................................................................................................... 2-14<br /> 2.4 Tiến độ thi công ............................................................................................. 2-15<br /> 2.5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn ...................................................................... 2-16<br /> 3. KHUNG PHÁP LÝ ...................................................................................................3-1<br /> 3.1. Khung chính sách về môi trường ...................................................................... 3-1<br /> 3.1.1. Chính sách của Việt Nam ...................................................................................... 3-1<br /> 3.1.2. Chính sách An toan Môi trường xã hội củaWB .................................................... 3-2<br /> 3.2 Khung chính sách về xã hội ............................................................................... 3-3<br /> 4. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG NỀN CỦA DỰ ÁN ..................................................4-1<br /> 4.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................. 4-1<br /> 4.1.1 Vị trí địa lý .............................................................................................................. 4-1<br /> 4.1.2 Đặc điểm Địa hình .................................................................................................. 4-2<br /> 4.1.3 Đặc điểm khí hậu .................................................................................................... 4-3<br /> 4.1.4 Đặc điểm thủy văn .................................................................................................. 4-3<br /> 4.1.5 Đặc điểm Địa chất Công trình ................................................................................ 4-5<br /> 4.2 Điều kiện Môi trường nền ................................................................................. 4-5<br /> 4.2.1. Chất lượng không khí, tiếng ồn ............................................................................. 4-5<br /> 4.2.2.Chất lượng nước mặt .............................................................................................. 4-8<br /> 4.2.3. Chất lượng nước ngầm .......................................................................................... 4-9<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội<br /> Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”<br /> <br /> 4.2.4. Chất lượng đất, trầm tích ....................................................................................... 4-9<br /> 4.2.5 Hiện trạng tài nguyên sinh vật .............................................................................. 4-10<br /> 4.2.5.1 Sinh vật trên cạn ....................................................................................................... 4-10<br /> 4.2.5.2 Thủy sinh vật ............................................................................................................ 4-11<br /> 4.3Hiện trạng Kinh tế, Xã hội ............................................................................... 4-15<br /> 4.3.1 Cơ cấu kinh tế, mức tăng trưởng ................................................................................. 4-15<br /> 4.3.2Hiện trạng sử dụng đất ................................................................................................. 4-15<br /> 4.3.3 Dân số, Nghề nghiệp, Mức thu nhậpvà điều kiện về nhà ở ........................................ 4-16<br /> 4.3.4. Tình hình an ninh xã hội ............................................................................................ 4-17<br /> 4.4 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có ................................................................................... 4-18<br /> 4.4.1 Giáo dục, Y tế ............................................................................................................. 4-18<br /> 4.4.2 Giao thông ................................................................................................................... 4-18<br /> 4.4.3 Hiện trạng Cấp nước ................................................................................................... 4-20<br /> 4.4.4 Thoát nước .................................................................................................................. 4-20<br /> 4.4.5 Thu gom và xử lý chất thải rắn. .................................................................................. 4-25<br /> 4.4.6 Hiện trạng Cấp điện, Viễn thông................................................................................. 4-26<br /> 4.5. Công trình văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng ........................................................................ 4-26<br /> 4.6. Đặc điểm cụ thể tại một số khu vực dự án ...................................................... 4-28<br /> 4.6.1 Nhà máy xử lý nước thải ............................................................................................. 4-28<br /> 4.6.2 Các tuyến đường vào nhà máy xử lý nước thải: ......................................................... 4-31<br /> 4.6.3 Tuyến cống, ống thu gom ........................................................................................... 4-33<br /> 4.6.4 Trạm bơm .................................................................................................................... 4-38<br /> 4.6.5 Hệ thống thoát nước mưa ............................................................................................ 4-39<br /> 4.6.6 Bãi đổ thải ................................................................................................................... 4-42<br /> 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG ..................................................................5-1<br /> 5.1 Giai đoạn tiền thi công ...................................................................................... 5-4<br /> 5.1.1. Tác động do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ...................................................... 5-4<br /> 5.1.2Giảm không gian xanh ............................................................................................. 5-5<br /> 5.1.3.Bụi và tiếng ồn ........................................................................................................ 5-6<br /> 5.1.4. Tác động do chất thải phát sinh ............................................................................. 5-6<br /> 5.1.5. Gián đoạn các dịch vụ hiện hữu ............................................................................ 5-7<br /> 5.1.6. Rủi ro an toàn ......................................................................................................... 5-7<br /> 5.2. Giai đoạn thi công xây dựng ............................................................................. 5-7<br /> 5.2.1 Bụi, tiếng ồn và độ rung ......................................................................................... 5-7<br /> 5.2.2 Chất thải và nước thải xây dựng ........................................................................... 5-16<br /> 5.2.3. Ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh ...................................................................... 5-18<br /> 5.2.4. Ảnh hưởng tới chất lượng nước ........................................................................... 5-18<br /> 5.2.5. Chất thải nguy hại ................................................................................................ 5-20<br /> 5.2.6. Xáo trộn giao thông, tăng rủi ro về an toàn giao thông ....................................... 5-21<br /> 5.2.7. Ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội ................................................................... 5-24<br /> 5.2.8. Rủi ro về an toàn và sức khỏe .............................................................................. 5-25<br /> 5.2.9. Gây hư hỏng hoặc gián đoạn đến cơ sở hạ tầng hiện có ..................................... 5-26<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội<br /> Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”<br /> <br /> 5.2.10. Rủi ro trong tình huống khẩn cấp môi trường ................................................... 5-27<br /> 5.2.11. Ảnh hưởng đến công trình văn hóa lịch sử........................................................ 5-27<br /> 5.3. Giai đoạn hoạt động của dự án ....................................................................... 5-28<br /> 5.3.1. Ảnh hưởng tới chế độ dòng chảy và chất lượng nước nguồn tiếp nhận ............. 5-28<br /> 5.3.2 Sol khí phát tán từ nhà máy xử lý nước thải......................................................... 5-31<br /> 5.3.3. Mùi hôi từ nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm ............................................... 5-32<br /> 5.3.4. Khí thải từ máy phát điện dự phòng .................................................................... 5-33<br /> 5.3.5. Tiếng ồn từ nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm ....................................... 5-34<br /> 5.3.6. Bùn ................................................................................................................... 5-34<br /> 5.3.9. Tình huống khẩn cấp môi trường và rủi ro hệ thống ........................................... 5-36<br /> 6. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN .....................................................................................6-1<br /> 6.1.Phương án lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ................................................. 6-1<br /> 6.1.1 Các phương án lựa chọn công nghệ xử lý nước thải .............................................. 6-1<br /> 6.1.2 Lựa chọn phương án ............................................................................................... 6-5<br /> 6.2. Các Phương án lựa chọn vị trí trạm xử lý nước thải ......................................... 6-5<br /> 6.21.1 Các phương án lựa chọn vị trí............................................................................... 6-5<br /> 6.2.2 Ưu và hạn chế của các phương án .......................................................................... 6-6<br /> 6.2.3 Lựa chọn phương án ............................................................................................... 6-8<br /> 7. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ<br /> PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ...............................................7-1<br /> 7.1. Các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm sẽ được lồng ghép vào thiết kế chi<br /> tiết<br /> ..................................................................................................................... 7-1<br /> 7.2. Biện pháp giảm thiểu giai đoạn tiền thi công .................................................. 7-3<br /> 7.3. Giai đoạn thi công xây dựng ............................................................................ 7-5<br /> 7.3.1. Giảm thiểu tác động đến chất lượng môi trường không khí ................................. 7-5<br /> 7.3.2. Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, xói mòn, bồi lắng .............................................. 7-6<br /> 7.3.3. Quản lý và xử lý chất thải ...................................................................................... 7-7<br /> 7.3.4. Kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn giao thông .............................................. 7-8<br /> 7.3.5. Các biện pháp tránh và giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện hữu<br /> ..................................................................................................................... 7-9<br /> 7.3.6. Kiểm soát các ảnh hưởng xã hội ............................................................................ 7-9<br /> 7.3.7. Biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe ............................................................. 7-10<br /> 7.3.8. Biện pháp quản lý rủi ro, sự cố ............................................................................ 7-11<br /> 7.3.9. Kiểm soát tác động tới công trình văn hóa .......................................................... 7-12<br /> 7.4. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn vận hành .................................. 7-13<br /> 7.4.1 Kiểm soát chất thải ............................................................................................... 7-13<br /> 7.4.2. Các biện pháp kiểm soát rủi ro liên quan tới hóa chất ............................................... 7-13<br /> 7.4.3. Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt của nhà máy xử lý nước thải .................. 7-14<br /> 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI .........................................8-1<br /> 8.1 Cơ cấu tổ chức thực hiện ................................................................................... 8-6<br /> 8.1.1 Cơ chế thực hiện ............................................................................................ 8-6<br /> 8.1.2 Vai trò và trách nhiệm .................................................................................... 8-7<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội<br /> Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”<br /> <br /> 8.1.3 Năng lực quản lý môi trường của chủ dự án ................................................. 8-10<br /> 8.2. Chương trình Quan trắc môi trường ............................................................... 8-12<br /> 8.2.1. Vị trí, thông số và tần suất quan trắc ................................................................... 8-12<br /> 8.2.2 Dự toán kinh phí cho chương trình quan trắc môi trường .................................... 8-18<br /> 8.4. Chế độ Báo cáo .............................................................................................. 8-23<br /> 8.5. Kế hoạch nâng cao năng lực và năng lực Quản lý môi trường ........................ 8-23<br /> 8.6. Tổng Dự toán ................................................................................................. 8-24<br /> 8.7. Khiếu nại, khiếu kiện ..................................................................................... 8-25<br /> 9. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ..................................9-1<br /> 9.1. Tham vấn ý kiến cộng đồng ............................................................................. 9-1<br /> 9.2Công khai thông tin ............................................................................................ 9-2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2