intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: " khắc phục hiện tượng thối, tăng số mầm và sinh tr-ởng của mầm trong nhân nhanh giống dứa cayen bằng phương pháp giâm hom"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

66
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học nông nghiệp 1 đề tài: khắc phục hiện tượng thối, tăng số mầm và sinh tr-ởng của mầm trong nhân nhanh giống dứa cayen bằng phương pháp giâm hom...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: " khắc phục hiện tượng thối, tăng số mầm và sinh tr-ởng của mầm trong nhân nhanh giống dứa cayen bằng phương pháp giâm hom"

  1. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 3/2003 kh¾c phôc hiÖn t−îng thèi, t¨ng sè mÇm vµ sinh tr−ëng cña mÇm trong nh©n nhanh gièng døa cayen b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m hom Overcoming the rot rate, increasing the number of shoots and shoot growth in Cayenne pineaple rapid multiplication by shoot and stem subdivisions NguyÔn ThÞ NhÉn1 Summary Cayenne pineple is characterized by high yield potential and therefore, it is now promoted to develop in Vietnam. To meet the requirements of vegetatively propagated materials for expanding the cultivation areas, the propagation of various methods have been studied. In this study, we have carried out some experiments on shoot and stem subdivisions in order to improve the efficiency of the proporation. The treatment with Benlat 0,3% decreased as the rot rate of the stem cutting by 50% in comparition with the control. Combination of αNAA + BA stimulated rapid growth and development of the shoots. Keywords: Cayenne pineaple, shoot and stem subdivisions, Benlat, αNAA + BA. thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu s¶n xuÊt. Thùc tÕ, tõ 1. §Æt vÊn ®Ò 1 n¨m 1998 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2002 n−íc ta ®· Døa lµ mét trong nh÷ng c©y ¨n qu¶ nhiÖt ph¶i ®Çu t− 94,668 tû ®ång, nhËp trªn 1,2 tû ®íi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Trong 3 nhãm chåi døa Cayen tõ Trung Quèc vµ Th¸i Lan ®Ó gièng chÝnh lµ Queen, Cayen vµ T©y ban nha trång míi trªn 3600ha (tæng diÖn tÝch trång (døa ta), døa Cayen cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt døa toµn quèc lµ 37.800ha). HiÖn nay, n−íc ta cao nhÊt, Ýt gai, dÔ ch¨m sãc vµ cã nhiÒu ®Æc ®· cã 3 trung t©m nh©n gièng (Hµ TÜnh, §ång ®iÓm thÝch hîp cho chÕ biÕn, xuÊt khÈu Giao, Kiªn Giang) víi qui m« 1500m2/1 trung (Chantal Loison Cabot, 1990). Tr−íc n¨m t©m, tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c 1990, hÇu hÕt diÖn tÝch trång nhãm døa Queen phôc nh− hiÖn t−îng thèi cao, tèc ®é bËt mÇm vµ T©y ban nha phôc vô chñ yÕu cho tiªu dïng chËm, … V× vËy môc ®Ých cña nghiªn cøu nµy néi ®Þa vµ xuÊt khÈu qu¶ t−¬i. Sau n¨m 1990, nh»m kh¾c phôc hiÖn t−îng thèi, t¨ng sè mÇm ®−îc sù trî gióp cña nhµ n−íc, ngµnh rau qu¶ vµ sinh tr−ëng cña mÇm trong nh©n nhanh ®· cã chñ tr−¬ng më réng diÖn tÝch trång døa gièng døa Cayen b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m Cayen ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt ho¹t ®éng cho hom. nhiÒu nhµ m¸y chÕ biÕn ®· vµ ®ang ®−îc x©y dùng (TrÇn ThÕ Tôc & cs, 2002). Tr−íc nhu 2. Nguyªn liÖu vµ ph−¬ng ph¸p cÇu lín vÒ c©y gièng, d−íi sù chØ ®¹o cña nghiªn cøu Tæng C«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu Nguyªn liÖu sö dông trong thÝ nghiÖm lµ c¬ quan cïng phèi hîp, sö dông nhiÒu biÖn chåi ngän vµ th©n c©y døa sau thu ho¹ch qu¶ ph¸p nh©n gièng kh¸c nhau nh−ng vÉn ch−a cña gièng Cayen Phó Hé. Tõ chåi ngän (chåi hoa) vµ th©n c©y c¾t thµnh c¸c l¸t máng cã tõ 1 Bé m«n Sinh lý thùc vËt, Khoa N«ng häc 177
  2. kh¾c phôc hiÖn t−îng thèi, t¨ng sè mÇm trong nh©n nhanh gièng døa... 1 -3 m¾t tuú theo tõng thÝ nghiÖm, sau ®ã xö c©y gièng. lý vµ gi©m trªn nÒn c¸t Èm. C¸c thÝ nghiÖm §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm: Nhµ gi©m hom cã m¸i ®−îc bè trÝ nh− sau: che tr¸nh m−a vµ tr¸nh n¾ng, ®é Èm gi¸ thÓ ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña kho¶ng 75 – 80 %, hai tuÇn ®Çu mçi ngµy 1 chÊt xö lý chèng thèi trong kü thuËt gi©m lÇn phun Èm trªn mÆt l¸ sau ®ã chØ cÇn duy tr× hom. C¸c chÊt dïng xö lý lµ Benlat (0,3%) ®é Èm cña gi¸ thÓ. Sau khi c¸c mÇm døa con ng©m trong 30 gi©y, xi m¨ng (chÊm mÆt c¾t h×nh thµnh cã thÓ bæ sung dinh d−ìng (Knop cña hom vµo bét xi m¨ng kh«) vµ xö lý lÇn hoÆc Komix) mçi tuÇn 1 lÇn. l−ît Benlat 0,3% vµ xi m¨ng. C¸c thÝ nghÖm trªn ®−îc tiÕn hµnh t¹i khu nhµ l−íi cña Khoa N«ng häc, Tr−êng §¹i häc ThÝ nghiÖm 2: Nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña N«ng nghiÖp I Hµ Néi. Mçi thÝ nghiÖm ®−îc chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng trong kü thuËt gi©m tiÕn hµnh 3 lÇn nh¾c l¹i víi 150 c¸ thÓ. hom. ChÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®−îc sö dông trong kü thuËt gi©m hom lµ αNaphthyl axetic 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu axit (αNAA) 100ppm, 2.4 Diclo phenoxy 3.1. HiÖu qu¶ cña chÊt xö lý chèng thèi axetic(2.4D) 50ppm, vµ Benzyl Adenin (BA) trong kü thuËt gi©m hom 50ppm. Døa kh«ng ph¶i lµ c©y th©n gç nªn ThÝ nghiÖm 3: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña th−êng cã tû lÖ thèi cña hom cao (TrÇn ThÕ sè m¾t trªn hom ®Õn hÖ sè nh©n gièng. Gåm 3 Tôc & cs, 2000). V× vËy, vÊn ®Ò kh¾c phôc c«ng thøc: hiÖn t−îng thèi hom gi©m lµ cÇn thiÕt vµ cã ý C«ng thøc 1: sö dông hom gièng 1 m¾t; nghÜa ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt gi©m C«ng thøc 2: sö dông hom gièng 2 m¾t; hom. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña thÝ nghiÖm 1 C«ng thøc 3: sö dông hom gièng 3 m¾t. ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng 1 vµ ®å thÞ 1. Môc ®Ých cña thÝ nghiÖm nµy lµ x¸c ®Þnh ®−îc KÕt qu¶ trªn ®å thÞ 1 cho thÊy: khi sö kÝch th−íc hom c¾t hîp lý, ®Ó cã hÖ sè nh©n dông chÊt xö lý ®· gi¶m tû lÖ hom thèi ®¸ng gièng cao nh−ng vÉn ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng kÓ so víi ®èi chøng (kh«ng xö lý). ChÊt xö lý Hom ngän hom th©n % % 100 100 12.5 14.3 90 90 27.5 26.7 15 30 36.7 80 80 43.3 70 70 60 60 50 50 85.7 80.6 74.6 40 72.4 40 72.6 68.5 62.4 30 30 54.7 20 20 10 10 0 0 §/C Benlat(0,3%) Xim¨ng BL+XM §/C Benlat(0,3%) Xim¨ng BL+XM Tû lÖ bËt mÇm Tû lÖ thèi Tû lÖ bËt mÇm Tû lÖ thèi §å thÞ 1. HiÖu qu¶ cña chÊt xö lý chèng thèi trong kü thuËt gi©m hom
  3. NguyÔn ThÞ NhÉn B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña chÊt xö lý chèng thèi ®Õn chÊt l−îng c©y gièng (sau12 tuÇn) Th©n L¸ RÔ Tû KL φ Nguyªn C«ng lÖ ra Dµi φ t−¬i Cao Dµi Réng l¸/c©y S.rÔ/ liÖu thøc ng«i rÔ t¸n (g/c©y) (cm) (cm) (cm) (cm) (l¸) c©y (%) (cm) (cm) Hom §C 5 ,3 0 ,4 4 ,7 1 ,1 4 ,6 6 ,3 4 ,3 2 ,5 1 ,1 88 Benlat 7,7 0,8 6,6 1,4 8,7 10,7 5,5 6,9 5,5 100 Ngän XM 7,6 0,7 6,5 1,2 6,6 9,2 5,3 4,5 2,9 100 BL+XM 7,0 0,7 6,0 1,3 6,6 8,5 6,4 4,8 3,1 100 LSD(5%) 0,43 0,38 0,24 LSD(1%) 0,63 0,56 0,35 §C 1 0 ,3 0 ,8 9 ,2 1,48 8 ,2 1 4 ,0 6 ,2 4 ,1 5 ,6 100 Hom Benlat 14,0 1,1 12,0 1,83 9,0 19,2 7,5 5,4 13,8 100 th©n XM 12,0 0,9 10,7 1,58 9,0 15,1 6,4 4,1 9,9 100 BL+XM 12,4 0,9 11,4 1,80 8,6 17,5 8,0 7,3 13,8 100 LSD(5%) 0,45 0,36 0,22 LSD(1%) 0,66 0,52 0,32 cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ Benlat. Khi xö lý chÊt nµy + xi m¨ng (BL + XM) cho hiÖu qu¶ thÊp h¬n ®· lµm gi¶m tû lÖ thèi xuèng cßn 12,5% ®èi xö lý Benlat riªng rÏ. víi hom ngän vµ 26,7% ®èi víi hom th©n KÕt qu¶ b¶ng 1 cho thÊy: c¸c c«ng thøc cã trong khi ®èi chøng tû lÖ thèi lµ 27,5% vµ tû lÖ hom gi©m kh«ng thèi cao còng lµ c¸c 43,3%. Tû lÖ bËt mÇm còng ®¹t cao h¬n khi c«ng thøc cã chåi sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt sö dông Benlat (85,7%-hom ngän, 72,6%- h¬n. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu ë c«ng thøc xö lý hom th©n). Ngoµi Benlat, xi m¨ng còng cã thÓ Benlat ®Òu ®¹t cao h¬n ë c¸c c«ng thøc kh¸c. dïng ®Ó xö lý hom døa tr−íc khi gi©m, nh−ng Nh− vËy, chÊt xö lý chèng thèi kh«ng hiÖu qu¶ cña chÊt nµy thÊp h¬n Benlat vµ thÓ nh÷ng kh«ng øc chÕ qu¸ tr×nh bËt chåi cña hiÖn râ trªn hom ngän; xö lý phèi hîp Benlat hom gi©m mµ cßn xóc tiÕn sù sinh tr−ëng ph¸t ( %) Hom n gä n (% ) Ho m t h© n 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 20 30 40 50 60 70 80 20 30 40 50 60 70 80 T hêi g ian (n gµ y ) T hêi g ia n ( n g µ y) §/C NA A N AA+ B A §/C NAA N AA+ B A 2. 4D 2. 4D + B A 2. 4D 2. 4D + B A §å thÞ 2. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®Õn tû lÖ bËt mÇm cña hom gi©m 179
  4. kh¾c phôc hiÖn t−îng thèi, t¨ng sè mÇm trong nh©n nhanh gièng døa... B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®Õn chÊt l−îng chåi døa sau 12 tuÇn gi©m hom ChiÒu S.l¸ S.rÔ cÊp φ t¸n Dµi TB Khèi l−îng cao Nguyªn liÖu ChÊt xö lý /chåi 1/chåi TB/chåi rÔ (cm) l¸ (cm) TB/chåi (g) (l¸) (rÔ) (cm) §C(H20) 8,96 9 ,5 3 ,6 9,90 12,16 9,34 αNAA 10,23 10,6 2,6 13,90 15,73 10,36 αNAA+BA Hom ngän 12,23 11,6 2,6 8,83 22,83 13,80 2.4D 10,24 10,8 4,6 11,50 17,33 9,91 2.4D+BA 12,67 11,3 3,5 10,65 21,65 15,25 LSD (5%) 19,50 1,10 1,89 LSD (1%) 2,78 1,57 2,69 §C(H20) 13,25 11,5 3 ,0 6,63 16,23 30,98 αNAA 13,74 14,3 4,5 6,96 19,63 32,97 αNAA+BA Hom th©n 17,56 14,5 5,0 10,70 27,13 35,72 2.4D 14,83 12,2 4,1 3,80 23,25 24,46 2.4D+BA 16,56 18,5 6,8 4,70 24,96 53,27 LSD (5%) 2,10 1,72 19,63 LSD (1%) 2,98 2,45 27,92 Tõ kÕt qu¶ trªn ®å thÞ 2 chóng t«i cã nhËn triÓn cña chåi. HÇu hÕt c¸c c«ng thøc cã xö lý xÐt sau : ®Òu cã biÓu hiÖn sinh tr−ëng ph¸t triÓn th©n l¸ ChÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng cã t¸c dông kÝch cao h¬n ®èi chøng vµ cao nhÊt lµ c¸c chåi thÝch nhanh qu¸ tr×nh bËt mÇm cña hom gi©m. ®−îc h×nh thµnh tõ c¸c hom gi©m cã xö lý Sau 60 ngµy, ë c¸c c«ng thøc cã xö lý tû lÖ Benlat 0,3%. hom bËt mÇm ®Òu ®¹t trªn 50%, trong khi 3.2. HiÖu qu¶ cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng c«ng thøc ®èi chøng chØ ®¹t 33.6% (hom tong kü thuËt gi©m hom Hom th©n Hom ngän 60 25.0 16 25 53.3 15.2 13.8 14 50 20.0 20 12 Khèi l−îng t−¬i(g) 40 Khèi l−¬ng(g) 35.7 9.9 10.3 HSN(chåi) 10 32.9 HSN(chåi) 15.0 9.3 15 30.9 30 8 24.4 10 10.0 6 20 4 5 5.0 10 2 0 0 0 - /C A 4D A A A +B +B /C A 4D A A § 2. N A +B +B § 2. 4D A N A 4D NA 2. A 2. N Khèi l−î ng t−¬i(g /c©y) HÖ sè nh©n(chåi/th©n) Khèi l−îng t−¬i(g/c©y) HÖ sè nh©n(chåi/ngän) §å thÞ 3. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®Õn hÖ sè nh©n chåi vµ khèi l−îng chåi
  5. NguyÔn ThÞ NhÉn ngän). Tuy nhiªn, ë thêi ®iÓm 80 ngµy sau khi nhiÒu so víi c¸c c«ng thøc cßn l¹i. HÖ sè nh©n gi©m sù chªnh lÖch nµy gi¶m xuèng. vµ khèi l−îng chåi lµ 2 chØ tiªu quan träng ®Ó C¸c c«ng thøc cã xö lý BA lu«n cã tû lÖ ®¸nh gi¸ sè l−îng vµ chÊt l−îng c©y gièng bËt mÇm cao h¬n ë mäi thêi ®iÓm theo dâi. ®−îc minh ho¹ trªn ®å thÞ 3. Sau 80 ngµy, tû lÖ bËt mÇm cña hom ë 2 c«ng Nh− vËy, sù sai kh¸c vÒ hÖ sè nh©n gi÷a thøc nµy lµ 96,5% (c«ng thøc 3) vµ 90% (c«ng c¸c c«ng thøc cã xö lý vµ kh«ng xö chÊt ®iÒu thøc 5). Trong khi 2 c«ng thøc xö lý Auxin cã tiÕt sinh tr−ëng kh«ng lín. Nh−ng khèi l−îng tû lÖ bËt mÇm lµ 86,7% (αNAA) vµ 83,4% chåi th× cã sù sai kh¸c rÊt râ, nhÊt lµ ë c¸c (2.4D). c«ng thøc cã xö lý kÕt hîp auxin (αNAA,2.4D) víi xytokinin (BA) §èi víi qu¸ tr×nh bËt mÇm, hiÖu qu¶ cña 3.3. ¶nh h−ëng cña m¾t trªn hom ®Õn hÖ sè chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng chØ thÓ hiÖn râ h¬n nh©n gièng døa ®èi víi hom ngän. §èi víi hom th©n sù sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng thøc kh«ng nhiÒu. Sau 80 KÕt qu¶ ®−îc tr×nh bµy trªn ®å thÞ 4 vµ ngµy, tû lÖ bËt mÇm cña c¶ 5 c«ng thøc ®Òu b¶ng 3. KÕt qu¶ tõ ®å thÞ trªn cho thÊy : ®¹t trªn 90%. C¸c hom ngän còng nh− hom th©n cã kÝch Khi ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng th−íc lín (2 vµ 3 m¾t) ®Òu cã tû lÖ bËt chåi ph¸t triÓn cña c¸c chåi døa sau 12 tuÇn, kÕt cao (>90%), trong khi tû lÖ bËt mÇm cña hom qu¶ thu ®−îc trªn b¶ng 2 cho thÊy: chÊt ®iÒu 1 m¾t chØ ®¹t 74,4% ë hom ngän vµ 85,5% víi tiÕt sinh tr−ëng cã t¸c dông kÝch thÝch sù sinh hom th©n. tr−ëng ph¸t triÓn cña chåi. HÇu hÕt c¸c chØ Tuy nhiªn, hÖ sè nh©n gièng kh«ng chØ phô tiªu ®o ®Õm ®−îc vÒ th©n l¸ ®Òu cã xu h−íng thuéc vµo tû lÖ bËt chåi vµ sè chåi thu v−ît tréi ë c¸c c«ng thøc cã xö lý (trõ 2.4D). ®−îc/1hom gi©m mµ cßn phô thuéc vµo sè §Æc biÖt lµ cã sù sai kh¸c râ h¬n vÒ sù t¨ng hom c¾t ®−îc tõ 1 ®¬n vÞ thùc liÖu. V× vËy, sinh khèi cña chåi. Trªn c¸c c«ng thøc cã xö hiÖu qu¶ nh©n gièng ®¹t cao nhÊt vÉn lµ gi©m lý phèi hîp gi÷a Auxin vµ Xytokinin, ®Òu thu hom 1 m¾t (20,8 chåi/1chåi ngän vµ ®−îc c¸c chåi cã th©n l¸ ph¸t triÓn tèt h¬n 15,6chåi/1th©n c©y ) B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña sè m¾t trªn hom ®Õn chÊt l−îng c©y gièng (12 tuÇn sau khi gi©m) Th©n L¸ RÔ Tû lÖ Khèi Nguyªn C«ng S.rÔ/c©y Dµi tb/rÔ l−îng t−¬i ra ng«i Cao ( S.l¸/ liÖu thøc ( (cm) (%) (g/c©y) (cm) c©y (l¸) (rÔ) (cm) (cm) 1 6 ,6 9 0 ,5 7 6 ,4 7,35 4 ,3 4,83 3 ,2 3 100 Hom ngän 2 9,08 0,77 6,7 11,17 5,3 5,30 4,28 100 3 10,28 0,93 8,2 12,28 5,4 5,21 5,17 100 LSD(5%) 0,31 0,35 LSD(1%) 0,48 0,54 1 7 ,7 0 0 ,5 6 6 ,4 9,20 5 ,4 2,91 3 ,0 9 100 Hom 2 10,00 0,81 7,7 12,75 5,8 3,83 5,30 100 Th©n 3 9,10 0,79 7,6 12,30 5,2 2,73 5,04 100 LSD(5%) 0,25 0,44 LSD(1%) 0,38 0,66 181
  6. kh¾c phôc hiÖn t−îng thèi, t¨ng sè mÇm trong nh©n nhanh gièng døa... 20 120 25 100 Hom ngän Hom th©n 98 100 HSN(Chåi/chåi ngän) 20 16 90.3 95 93.2 HSN (chåi/th©n) 91.1 80 74.4 Tû lÖ(%) 15 Tû lÖ(%) 12 90 60 86.5 10 8 85 40 5 4 80 20 0 0 0 75 1 m¾t 2 m¾t 3 m¾t 1 m¾t 2 m¾t 3 m¾t Sè m¾t/hom Sè m¾t/hom Tû lÖ bËt mÇm HSN(chåi/1th©n) Tû lÖ bËt mÇm HSN(chåi/1hom ngän) §å thÞ 4. ¶nh h−ëng cña sè m¾t trªn hom ®Õn tû lÖ bËt chåi vµ hÖ sè nh©n chåi ChÊt l−îng chåi thu ®−îc sau khi gi©m 12 gi©m. Benlat cho hiÖu qu¶ cao h¬n, nhÊt lµ ®èi tuÇn tõ c¸c lo¹i hom cã kÝch th−íc kh¸c nhau víi hom th©n. Xö lý Benlat ®· gi¶m 50% sè ®−îc ghi l¹i ë b¶ng 3. hom thèi so víi ®èi chøng. ChÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng (αNAA + BA) Nh×n chung, c¸c chåi ®−îc h×nh thµnh tõ hom 2 vµ 3 m¾t ®Òu cã søc sèng m¹nh h¬n. cã t¸c dông n©ng cao hÖ sè nh©n chåi kh«ng Tuy nhiªn, sù thua kÐm cña c¸c chåi tõ hom 1 nhiÒu nh−ng cã ¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn tèc ®é m¾t còng kh«ng nhiÒu. Sau 12 tuÇn, ë c«ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña chåi. thøc 1, sè l¸/chåi lµ 6,4 øng víi khèi l−îng Sö dông hom gi©m cã kÝch th−íc lín (2- trªn 3,23g/chåi, so víi c«ng thøc tèt nhÊt lµ 3m¾t/hom) cho tû lÖ bËt mÇm cao nh−ng ®Ó 8,2 l¸/c©y vµ c©n nÆng 5,17g/c©y (c«ng thøc 3 t¨ng hÖ sè nh©n chung nªn dïng hom gi©m - hom ngän). V× vËy, tû lÖ ra ng«i cña c¸c chåi chøa 1 m¾t. Sö dông hom lo¹i nµy nµy cho hÖ døa vÉn ®¹t 100% ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc (tiªu sè nh©n ®¹t cao nhÊt: 20,8 chåi/1hom ngän vµ chuÈn c©y ra ng«i : Sè l¸ >3 vµ khèi l−îng >2g). 15,6 chåi/ 1 th©n. Tµi liÖu tham kh¶o 4. KÕt luËn TrÇn ThÕ Tôc, Hoµng Ngäc ThuËn (2000), ChiÕt Tõ kÕt qu¶ cña c¸c thÝ nghiÖm trªn cho ghÐp, gi©m cµnh, t¸ch chåi c©y ¨n qu¶, Nxb phÐp chóng t«i kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ cao cña N«ng nghiÖp TrÇn ThÕ Tôc, Vò M¹nh H¶i (2002), Kü ThuËt kü thuËt gi©m hom vµ rót ra mét sè kÕt kuËn trång døa, Nxb N«ng nghiÖp sau: Chantal LOISON CABOT (1990), Origin, Cã thÓ sö dông Benlat 0,3% hoÆc xi m¨ng phylogeny and evolution of pineapple species, ®Ó xö lý chèng thèi cho hom døa tr−íc khi Fruit, Vol. 45 No 4.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2