intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu quỹ đạo hạt vật liệu khi xả hỗn hợp cấp phối và các giải pháp chống phân hạt"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Nguyễn Phương Hà Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
2
download

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu quỹ đạo hạt vật liệu khi xả hỗn hợp cấp phối và các giải pháp chống phân hạt"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng lý thuyết quỹ đạo của các hạt vật liệu trong hỗn hợp cấp phối khi xả từ băng tải xuống ôtô sau khi đã trộn xong.Trên cơ sở so sánh kết quả lý thuyết với kết quả thực nghiệm, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp chống phân hạt giúp các cơ sở chế tạo trạm trộn cấp phối trong n-ớc có thể hoàn thiện các trạm của mình đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao cũng nh- nâng cao chất l-ợng hỗn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu quỹ đạo hạt vật liệu khi xả hỗn hợp cấp phối và các giải pháp chống phân hạt"

  1. Nghiªn cøu quü ®¹o h¹t vËt liÖu khi x¶ hçn hîp cÊp phèi vμ c¸c gi¶i ph¸p chèng ph©n h¹t TS. NguyÔn v¨n vÞnh Bé m«n M¸y x©y dùng Khoa C¬ khÝ - Tr−êng §¹i häc GTVT KS. NguyÔn ThÕ long Tr−êng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i Tãm t¾t: Bμi b¸o tr×nh bμy tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu b»ng lý thuyÕt quü ®¹o cña c¸c h¹t vËt liÖu trong hçn hîp cÊp phèi khi x¶ tõ b¨ng t¶i xuèng «t« sau khi ®· trén xong.Trªn c¬ së so s¸nh kÕt qu¶ lý thuyÕt víi kÕt qu¶ thùc nghiÖm, c¸c t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chèng ph©n h¹t gióp c¸c c¬ së chÕ t¹o tr¹m trén cÊp phèi trong n−íc cã thÓ hoμn thiÖn c¸c tr¹m cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ - kü thuËt cao còng nh− n©ng cao chÊt l−îng hçn hîp cÊp phèi sau khi trén. C«ng tr×nh nμy lμ tμi liÖu tham kh¶o cã Ých cho nghiªn cøu khoa häc, ®μo t¹o vμ phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt. Summary: The article briefs on a theoretical result on the orbit of material particles in aggregate mixture when discharged on to trucks from conveyors. After comparing the theoretical result with the practical outcome, the researchers propose some measures to defragmentation to help mixing – plant manufacturers throughout the country to achieve eco – technical efficiency and improve the quality of the mixed aggregates. The study is also supposed to be the reference source for scientific research, training and direct application in production. .i. ®Æt vÊn ®Ò HiÖn nay, trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o, n©ng cÊp x©y dùng míi c¸c tuyÕn ®−êng bé trong n−íc, viÖc x©y dùng líp mãng ®−êng (líp BASE) cã mét vai trß v« cïng quan träng, ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn chÊt l−îng cña toµn bé tuyÕn ®−êng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng líp mãng nãi trªn, hçn hîp cÊp phèi nÕu ®−îc trén ë c¸c tr¹m trén cÊp phèi sau c«ng ®o¹n ®iÒu tiÕt, ®Þnh l−îng, trén ë bé m¸y trén (hoÆc kh«ng cÇn trén ë bé m¸y trén - nÕu ®iÒu tiÕt tèt) sÏ qua b¨ng t¶i cao su ®Æt nghiªng ®Ó x¶ xuèng «t« råi ®−a ®Õn c«ng tr−êng. Trong qu¸ tr×nh x¶ hçn hîp nµy th−êng x¶y ra hiÖn t−îng ph©n ly cña h¹t trong ®èng vËt liÖu, tøc lµ tû lÖ thµnh phÇn h¹t trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch cña ®èng vËt liÖu ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. §iÒu nµy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cÊp phèi sau khi trén vµ chÊt l−îng líp mãng ®−êng sau khi thi c«ng xong. Cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n h¹t nh− chiÒu cao r¬i cña vËt liÖu, bÒ mÆt r¬i, giã thæi, ®é Èm cña vËt liÖu... ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu quü ®¹o cña c¸c h¹t vËt liÖu khi x¶ vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng b»ng c¶ lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm. Tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chèng ph©n h¹t. §ã chÝnh lµ néi dung cña c«ng tr×nh nghiªn cøu mµ chóng t«i sÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë phÇn tiÕp sau ®©y.
  2. ii. néi dung 2.1. Nghiªn cøu lý thuyÕt vÒ quü ®¹o h¹t vËt liÖu trong hçn hîp cÊp phèi khi x¶ tù do tõ b¨ng t¶i ®Õn « t« H×nh 1 thÓ hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ t¹o thµnh hçn hîp cÊp phèi. Bé m¸y trén PhÔu cÊp liÖu B¨ng d©ng B¨ng gom PhÔu tÝch x¶ H×nh 1. S¬ ®å c«ng nghÖ t¹o hçn hîp cÊp phèi Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nh− sau: VËt liÖu ®−îc ®iÒu tiÕt tèt tõ c¸c phÔu cÊp liÖu x¶ xuèng b¨ng gom. Tõ b¨ng gom, vËt liÖu ®−a qua b¨ng d©ng (nghiªng) sau ®ã x¶ xuèng xe «t« vËn chuyÓn hoÆc cã thÓ tr−íc ®ã ®−îc trén trong bé m¸y trén, x¶ xuèng phÔu tÝch x¶ råi míi x¶ xuèng xe «t«. XÐt tr−êng hîp khi c«ng ®o¹n ®iÒu tiÕt tèt, kh«ng cÇn bé m¸y trén hçn hîp vËt liÖu ®−îc x¶ tù do tõ b¨ng t¶i nghiªng xuèng «t«, m« h×nh bµi to¸n nh− sau: VËt liÖu trªn b¨ng hmin hmax §èng vËt liÖu B¨ng t¶i H×nh 2. M« h×nh chung - Khi nghiªn cøu, chóng ta sö dông c¸c gi¶ thiÕt sau: + Coi c¸c h¹t vËt liÖu cã d¹ng h×nh cÇu + B¨ng t¶i chuyÓn ®éng víi vËn tèc V0 = const + Gãc ch©n nãn cña ®èng vËt liÖu b»ng ϕ + Trªn ®èng vËt liÖu, c¸c h¹t vËt liÖu l¨n vµ tr−ît víi cïng hÖ sè ma s¸t l¨n K vµ ma s¸t tr−ît f.
  3. 2.2. M« h×nh chuyÓn ®éng ®¬n gi¶n cña mét h¹t vËt liÖu a.Tr¹ng th¸i 1 (khi ch−a h×nh thμnh ®èng) - Trong thêi gian ®Çu, ®èng vËt liÖu ch−a ®−îc h×nh thµnh mÆt kh¸c bÒ mÆt r¬i b»ng t«n cã thÓ coi va ch¹m gi÷a h¹t vËt liÖu vµ bÒ mÆt r¬i lµ va ch¹m ®µn håi. NÕu bá qua søc c¶n kh«ng khÝ th× ta m« h×nh ho¸ qu¸ tr×nh r¬i nh− ×nh 3 d−íi ®©y. - XÐt m« h×nh chØ cã mét h¹t vËt liÖu. Do h¹t vËt liÖu cã kÝch th−íc nªn trong m« h×nh nµy ta ph¶i coi nã lµ mét vËt chø kh«ng ph¶i lµ chÊt ®iÓm. Khi ®· coi nh− mét vËt lóc ®ã chuyÓn ®éng r¬i cña h¹t trong kh«ng gian sÏ lµ chuyÓn ®éng song ph¼ng. Ta cã m« h×nh tÝnh to¸n nh− sau: V0 S0VC R X O ω0 ξ P S1VC U η Y O1 VC(h) S0 H×nh 3. Quü ®¹o chuyÓn ®éng cña h¹t vËt liÖu trong h×nh 3: + R - B¸n kÝnh h¹t vËt liÖu, h - ChiÒu cao r¬i tÝnh tõ t©m ®Õn bÒ mÆt r¬i (h thay ®æi tõ hmax - h min), V0 - VËn tèc ban ®Çu cña vËt b»ng vËn tèc b¨ng t¶i, P - Träng l−îng h¹t vËt liÖu, M - Khèi l−îng h¹t vËt liÖu, ω0 - VËn tèc gãc ban ®Çu cña h¹t vËt liÖu. V ω0 = 0 R + J - M« men qu¸n tÝnh h¹t vËt liÖu, J = 0.4xMxR2, S0 C - VÐc xung l−îng ban ®Çu cña V h¹t vËt liÖu t¹i O, S0 = M.V0 ; S1VC - VÐc t¬ xung l−îng cña h¹t vËt liÖu t¹i O1. VC - Chän hÖ trôc to¹ ®é OXY nh− h×nh vÏ. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng nh− sau: ⎧ P && ⎪ g .x C = 0 ⎧x C = V0 t ⎧x C = V0 & ⎪ ⎪ ⎪ ⎪P gt 2 ⎪ ⎪1 & ⎨ .&& C = P => ⎨y C = ⎨ .y C = t y TÝch ph©n hai vÕ ta ®−îc: (1) ⎪g 2 ⎪g ⎪ ⎪J.ϕ = 0 ⎪ϕ = ω0 t ⎪ϕ = ω0 && ⎩& ⎩ ⎪ ⎩
  4. - Qua ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng (1) ta thÊy, quü ®¹o cña h¹t vËt liÖu kh«ng phô thuéc vµo khèi l−îng h¹t mµ chØ phô thuéc kÝch th−íc h¹t. - Khi chuyÓn ®éng ®Õn bÒ mÆt r¬i => yc = h. Do ®ã gt 2 2h = h => t = (2) g 2 2h x C(h) = V0 . Thay t tõ (2) vµo (1) suy ra: (3) g 2h + Tèc ®é t¹i ®iÓm r¬i: y C = gt = g. = 2gh ; x C = V0 & & g => Vc(h) = x 2 + y 2 = V0 + 2gh 2 &C &C (4) + VËn tèc gãc t¹i ®iÓm r¬i: ω C(h) = ϕ = ω 0 . VËy khi r¬i mét ®o¹n h vËt ®¹t vËn tèc & th¼ng VC(h) vµ vËn tèc gãc ω C(h) . m.U − m.VC(h) = S1VC MÆt kh¸c ta cã: (5) - ChiÕu ph−¬ng tr×nh (5) xuèng c¸c trôc O1 η vµ O1 ξ cña hÖ trôc to¹ ®é O1 ξ η ta ®−îc: ⎧M.U η − M.VC(h)η = 0 ⎪ ⎨ (6) ⎪M.U ξ + M.VC(h)ξ = S1 VC ⎩ Theo c«ng thøc (3) vµ (4): VC(h)η = V0 vµ VC(h)ξ = 2gh thay vµo (6) => Uη = V0 (7) Sau khi h¹t va ch¹m xuèng mÆt ph¼ng r¬i, ta cã thÓ coi va ch¹m ®µn håi (do bÒ mÆt r¬i b»ng thÐp) víi hÖ sè phôc håi va ch¹m k khi ®ã: Uξ k= ; Uξ = k.VC(h)ξ = k. 2gh (8) VC(h)ξ T¹i O1, vËt cã tèc ®é ban ®Çu theo c¸c ph−¬ng nh− sau: U η = V0 ; U ξ = k. 2gh Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng cña vËt trªn hÖ trôc O1ηξ nh− sau: ⎧M.η = 0 && ⎨ && (9) ⎩M.ξ = −mg & §iÒu kiÖn ®Çu: t = 0, ξ0 = 0, η0 = 0, ξ = k. 2gh , η = V0 & - TÝch ph©n hai vÕ ph−¬ng tr×nh (9) ta ®−îc: ⎧η = V0 t ⎪ ⎨ (10) gt 2 ⎪ξ = − + k. 2gh.t ⎩ 2 h VËt ch¹m ®Êt khi ξ = 0 thay vµo (10) suy ra: t s = 4k 2g
  5. h - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm r¬i cña vËt: S0 = V0.ts = V0 .4.k. (11) 2g b.Tr¹ng th¸i 2 (chuyÓn ®éng cña h¹t sau khi ®· h×nh thμnh ®èng vËt liÖu) - §Ó ®¬n gi¶n, ta coi ®èng nh− mét mÆt nghiªng víi gãc nghiªng b»ng gãc ch©n nãn ϕ . BÒ mÆt cã hÖ sè ma s¸t tr−ît f vµ ma s¸t l¨n k. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng song ph¼ng víi vËn tèc tÞnh tiÕn ban ®Çu V0(n) vµ vËn tèc gãc ban ®Çu ω 0(n) = ω C(h) . - M« h×nh tÝnh to¸n: Y N Rqt 1 Mqt ω ε Fms) V0(n) P 2 3 X VC(h) α S H×nh 4. ChuyÓn ®éng cña h¹t vËt liÖu trªn ®èng - Trong m« h×nh trªn: r + VC(h) : VÐc t¬ vËn tèc cña h¹t vËt liÖu r¬i ®−îc ®o¹n b»ng ®é cao h, cã ph−¬ng trïng víi ph−¬ng tiÕp tuyÕn cña quü ®¹o h¹t t¹i ®iÓm tiÕp xóc cña h¹t víi bÒ mÆt nghiªng cña ®èng; V0(n): VËn tèc ban ®Çu cña vËt cã ph−¬ng trïng víi ph−¬ng mÆt ph¼ng nghiªng; ω 0(n) : VËn tèc gãc ban ®Çu cña vËt; ω : VËn tèc gãc cña vËt; ε : Gia tèc gãc cña vËt; wC: Gia tèc tÞnh tiÕn cña vËt; VC: VËn tèc tÞnh tiÕn cña vËt; Fms: Lùc ma s¸t tr−ît; Fms = N.f (12) N: ¸p lùc cña vËt xuèng mÆt ph¼ng nghiªng; f: HÖ sè ma s¸t tr−ît; JC: M« men qu¸n tÝnh 2 J C = M.R 2 cña vËt: (13) 5
  6. R - b¸n kÝnh h¹t vËt liÖu; P: Träng l−îng h¹t vËt liÖu; R qt : Lùc qu¸n tÝnh (thªm vµo theo nguyªn lý Dalambe); Mqt : M« men qu¸n tÝnh (thªm vµo theo nguyªn lý Dalambert); K: HÖ sè Mlc = k.N ma s¸t l¨n; Mlc : M« men c¶n l¨n: (14) - X¸c ®Þnh vËn tèc ban ®Çu V0(n) VC(h) .Sin(α) V0(n) VC(h) V0 víi tgα = => V0(n) = = Theo h×nh vÏ: Sin(ϕ) Sinα Sin(180 − ϕ) 2gh VC(h) .Sinα ⎧ ⎪V0(n) = Sinϕ ⎨ VËy: (15) ⎪ω ⎩ 0(n) = ω0 Ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt trªn mÆt ph¼ng nghiªng. & V w ε=ω= C = C & (16) R R P R qt = M.w C = w C (17) g ⎛2 ⎞w 2 P.R M qt = J C .ε = ⎜ .M.R 2 ⎟. C = . (18) .w C ⎝ ⎠ 5 R 5g + XÐt c©n b»ng cña vËt sau khi ®· ®· thªm Rqt vµ Mqt. ∑ P X = P.Sinϕ − f.N − R qt = P.Sinϕ − f.N − .w C (19) g ∑ Y =N − P.Cosϕ = 0 ⇒ N = P.Cosϕ (20) ∑ m = F .R − M − M = 0 ⇔ f.N.R − 5 . g .w 2 P.R − k.N = 0 l (21) C ms qt c C Sau khi gi¶i hÖ ta ®−îc vËn tèc t¹i vÞ trÝ 2 nh− sau: 5g.Cosϕ VC(2) = ( f.R − k).t 2 + V0(n) (22) 2R − V0(n) + Δ 2 trong ®ã t2 = . Khi ®ã vËn tèc gãc cña vËt: g(Sinϕ − f.Cosϕ) ⎛ 5.g.Cosϕ ⎞ ωC(2) = R.VC(2) = R.⎜ .( f.R − k).t 2 + V0(n) ⎟ (23) ⎝ 2.R ⎠ - XÐt chuyÓn ®éng cña vËt tõ vÞ trÝ 2 ®Õn vÞ trÝ 3 cã ®é dµi S (3 - vÞ trÝ vËt sÏ dõng l¹i ) 2 3 N ωC(2) VC(2) M Fms S P H×nh 5. ChuyÓn ®éng cña h¹t vËt liÖu trªn bÒ mÆt ph¼ng T¹i vÞ trÝ 2 vËt cã vËn tèc tÞnh tiÕn VC(2) (TÝnh theo c«ng thøc 22) vµ vËn tèc gãc ω C(2) tÝnh
  7. theo c«ng thøc (23). ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l−îng. + Tæng ®éng n¨ng cña vËt t¹i vÞ trÝ 2 2 1 ⎛2 ⎞ VC(2) 1 1 1 Ed = .M.VC(2) + J C .(ω2 (2) ) = M.VC(2) + .⎜ .M.R 2 ⎟. 2 2 2 C 2 ⎝5 ⎠R 2 2 2 1 1 7 Ed = M.VC(2) + M.VC(2) = 2 2 2 (24) .M.VC(2) 2 5 10 + Tæng c«ng cña lùc ma s¸t: A ms = Fms .S + Mlc .ϕ S trong ®ã ϕ lµ gãc quay ®−îc cña h¹t vËt liÖu khi ®i ®−îc qu·ng ®−êng S; ϕ = R S k A ms = M.g.f.S + k.M.g. = M.g.S( f + ) (25) R R 2 ⎛ k⎞ 7 7.VC(2) Tõ (24) vµ (26) ta cã ph−¬ng tr×nh: M.g.S⎜ f + ⎟ = .M.VC(2) ⇒ S = 2 (26) ⎛ k⎞ ⎝ R ⎠ 10 g⎜ f + ⎟ ⎝ R⎠ 2.3. Nghiªn cøu thùc nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n h¹t §Ó nghiªn cøu x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n h¹t cña vËt liÖu nh− chiÒu cao r¬i h, h×nh d¹ng bÒ mÆt r¬i (bÒ mÆt cña sµn «t« høng vËt liÖu), tèc ®é cña b¨ng d©ng vµ ¶nh h−ëng cña giã còng nh− kiÓm chøng kÕt qu¶ nghiªn cøu lý thuyÕt ë trªn, chóng t«i ®· tiÕn hµnh lµm thùc nghiÖm tõ ngµy 5 ÷ 15/4/2004 t¹i C«ng ty «t« 1 - 5 - Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT t¹i §«ng Anh - Hµ néi (chi tiÕt qu¸ tr×nh thùc nghiÖm xin xem [1]). S¬ ®å kh¶o s¸t thùc nghiÖm nh− h×nh 1. H×nh ¶nh vÒ tr¹m trén dïng lµm thùc nghiÖm thÓ hiÖn trªn h×nh 6. H×nh 6. Tæng thÓ tr¹m dïng lμm thùc nghiÖm Chóng t«i ®· nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng b»ng c¸ch lÇn l−ît thay ®æi mét yÕu tè trong khi cè ®Þnh c¸c yÕu tè kh¸c. VÝ dô thay ®æi chiÒu cao h, sau ®ã thay ®æi vËn tèc b¨ng t¶i... råi lÊy mÉu thÝ nghiÖm t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trªn ®èng vËt liÖu (h×nh 7). TiÕn hµnh sµng vËt liÖu b»ng sµng chuÈn cña Mü, c©n ®ong vµ ghi sè liÖu.Sau khi xö lý sè liÖu, chóng t«i vÏ ®−êng cong ph©n bè h¹t xem cã n»m trong biÓu ®å thµnh phÇn h¹t chuÈn theo TCVN hay kh«ng? Vµ xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn sù ph©n bè h¹t. §Ó
  8. minh häa cho kÕt qu¶ thùc nghiÖm chóng t«i xin giíi thiÖu mét sè biÓu ®å sau: §èng vËt liÖu H−íng vËt liÖu ®Õn tõ b¨ng t¶i MÉu MÉu MÉu 4 2 3 MÉu 1 H×nh 7. VÞ trÝ lÊy mÉu 120 M3A2 120 h=1 m 100 100 M4A2 M3A1 M4A1 80 80 h = 1.2 m CËn trªn 60 CËn trªn 60 CËn d−íi M1A1 40 h =1.4 m 40 M1A2 20 M2A2 20 CËn d−íi M2A1 0 2 4.75 12.5 25 37.5 50 0 2 4.75 12.5 25 37.5 50 CËn d−íi CËn trªn M1A1 M2A1 M3A1 M4A1 M1A2 M2A2 M3A2 M4A2 CËn d−íi CËn trªn h=1 m h=1.2m h=1.4 m H×nh 9. Khi ϕ thay ®æi H×nh 8. Khi h thay ®æi 120 M3P 100 M4C M3C 80 CËn trªn 60 M4P CËn d−íi 40 M2P 20 M2C M1C M1P 0 2 4.75 12.5 25 37.5 50 CËn d−íi CËn trªn M1C M2C M3C M4C M1P M2P M3P M4P H×nh 10. Khi bÒ mÆt r¬i thay ®æi iii. KÕt luËn So s¸nh kÕt qu¶ nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn sau ®©y:
  9. - Sù ph©n h¹t phô thuéc vµo qu¸ tr×nh t¹o ®èng, nÕu chiÒu cao cña ®èng cµng lín, møc ®é ph©n h¹t x¶y ra cµng m¹nh. - Theo c«ng thøc (22) vµ (23), nÕu b¸n kÝnh h¹t vËt liÖu (R) qu¸ nhá cã thÓ dÉn ®Õn VC(2) vµ ωC(2) < 0 tøc lµ h¹t kh«ng l¨n ®−îc xuèng vÞ trÝ 2, cã nghÜa h¹t sÏ kh«ng chuyÓn ®éng ®−îc trªn bÒ mÆt nghiªng cña ®èng. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao tû lÖ h¹t nhá ë ch©n ®èng vËt liÖu (vÞ trÝ lÊy mÉu 1 vµ 2) Ýt (xem h×nh 7). - Tõ c«ng thøc (26) cho thÊy, h¹t to (R lín) kh¶ n¨ng l¨n xa cµng lín, ®iÒu nµy ®· ®−îc chøng minh b»ng thùc nghiÖm khi h¹t to tËp trung t¹i vÞ trÝ lÊy mÉu 1 vµ mÉu 2 (t¹i ch©n ®èng vËt liÖu). §Æc biÖt t¹i vÞ trÝ mÉu 2. - Thùc nghiÖm ®· cho thÊy, tû lÖ h¹t nhá ë vÞ trÝ lÊy mÉu 4 Ýt h¬n so víi tû lÖ h¹t nhá ë vÞ trÝ lÊy mÉu 3. - Tõ nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy ë trªn, chóng t«i thÊy, ®Ó gi¶m bít hiÖn t−îng ph©n h¹t cÇn ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p kü thuËt cô thÓ nh− sau: 1. Kh«ng nªn ®Ó x¶ tù do vËt liÖu tõ b¨ng t¶i vµo «t« lu«n mµ nªn dïng thªm mét phÔu tÝch x¶ trung gian (V = 0,5 ÷ 1m3) tÝch luü dßng cÊp phèi liªn tôc råi x¶ xuèng xe vËn chuyÓn chu kú. 2. Dïng èng xu¾n cøng cã ®Çu quay (l¾p d−íi phÔu tÝch x¶) quay b»ng tay ®Ó x¶ liªn tôc hçn hîp vµo nhiÒu ®iÓm nhËn. 3. Dïng èng th¼ng mÒm dÞch chuyÓn b»ng tay x¶ liªn tôc hçn hîp vµo nhiÒu ®iÓm nhËn. 4. L¾p ®Æt bé chèng ph©n h¹t. Néi dung c«ng tr×nh nghiªn cøu cã ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn, cã thÓ sö dông trùc tiÕp phôc vô cho viÖc chÕ t¹o tr¹m trén cÊp phèi trong n−íc, phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc trong nhµ tr−êng. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. KS. NguyÔn ThÕ Long. LuËn v¨n th¹c sü KHKT. Nghiªn cøu quü ®¹o h¹t cña c¸c h×nh thøc x¶ cÊp phèi vµ x©y dùng c¬ së khoa häc chèng ph©n h¹t cña tr¹m trén n¨ng suÊt 80 - 100T/h. H−íng dÉn khoa häc: TS. NguyÔn V¨n VÞnh, TS. Tr−¬ng TÊt §Ých. [2]. TS. NguyÔn V¨n VÞnh vμ céng sù. Nghiªn cøu ®éng lùc häc bé m¸y trén vµ dao ®éng cña th¸p trén trong tr¹m trén cÊp phèi. T¹p chÝ KHGTVT sè 5 th¸ng 11/2003. [3]. TuyÓn tËp tiªu chuÈn thÝ nghiÖm c«ng tr×nh giao th«ng Bé GTVT - 4/1999♦
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2