intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

276
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến sinh trưởng phát triển và năng suất đậu t-ơng xuân - hè giống D140 trồng tại Gia Lâm - Hà Nội .T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 35-38 §¹i häc N«ng nghiÖp I Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh MT ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng xu©n - hÌ gièng D140 trång t¹i Gia L©m - Hµ Néi Effect of organic-microbial product MT on growth, development and yield of soybean D140 in spring-summer season...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến

  1. Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến sinh trưởng phát triển và năng suất đậu t-ơng xuân - hè giống D140 trồng tại Gia Lâm - Hà Nội
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 35-38 Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh MT ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng xu©n - hÌ gièng D140 trång t¹i Gia L©m - Hµ Néi Effect of organic-microbial product MT on growth, development and yield of soybean D140 in spring-summer season at Gia Lam, Ha Noi NguyÔn ThÞ Kim Thanh1 Summary Effect of organic-microbial product on growth, development and yield of soybean cv D140 was investigated in a replicated field experiment at Hanoi Agricultural university. Each experiment is repeated three times. The organic microbial product MT showed a positive effect on vegetative stage of soybean cv. D140, i.e. an increase in stem high, leaf area, nodulation, and flower number. Application of 2.,0 kg and 2.,5 kg organic microbial product MT per square meter appeared most effective, resulting in the highest yield (23.36 – 23.74 quintal soybean seed per hectare), an increase by 12.8% and 13.0%, respectively, as compared with the control. Key words: Organic microbial product, vegetative growth and seed yield 1. §Æt vÊn ®Ò t−¬ng, võa b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i bÒn v÷ng, h−íng sö dông chÕ phÈm ph©n vi sinh C©y ®Ëu t−¬ng (Glycine max. (L) Merrill.) nh»m t¨ng c−êng ho¹t ®éng cña hÖ vi sinh vËt l c©y trång cã gi¸ trÞ dinh d−ìng v gi¸ trÞ cè ®Þnh ®¹m cho c©y ®Ëu t−¬ng ®ang ®−îc c¸c kinh tÕ cao. C©y ®Ëu t−¬ng cßn l c©y trång nh khoa häc quan t©m nghiªn cøu (Lª V¨n xen cho hiÖu qu¶ cao v l c©y cã t¸c dông c¶i Tri, 1996). Nghiªn cøu n y ®−îc tiÕn h nh t¹o ®Êt tèt do cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh ®¹m tõ nit¬ còng v× môc ®Ých nãi trªn. ph©n tö nhê vi khuÈn nèt sÇn céng sinh víi bé rÔ. HiÖn nay, n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng ë ViÖt Nam 2. §èi t−îng v ph−¬ng ph¸p nghiªn so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi vÉn cßn thÊp. cøu Theo FAO (2006), n¨ng suÊt trung b×nh cña §èi t−îng nghiªn cøu l gièng ®Ëu t−¬ng ®Ëu t−¬ng trªn thÕ giíi trong n¨m 2005 l D140 v chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh MT. Gièng 22,93 t¹/ha, trong khi ®ã ë ViÖt Nam n¨ng D140 l con lai cña tæ hîp DL02 x §H4 do Bé suÊt chØ ®¹t 13,24 t¹/ha. ViÖt Nam ph¶i nhËp m«n C©y c«ng nghiÖp, Khoa N«ng häc, khÈu ®Ëu t−¬ng tõ Th¸i Lan v Campuchia ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ®Ëu t−¬ng cho Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I t¹o ra, ®−îc ng−êi v gia sóc trong n−íc (Ng« ThÕ D©n và c«ng nhËn l gièng quèc gia n¨m 2002. ChÕ C. LL Gow DA,1999). V× vËy, mäi biÖn ph¸p phÈm h÷u c¬ vi sinh MT do ViÖn Khoa häc kü t¸c ®éng nh»m l m t¨ng n¨ng suÊt c©y ®Ëu thuËt n«ng nghiÖp phèi hîp víi ViÖn B¶o vÖ t−¬ng ®Òu l cÇn thiÕt. thùc vËt s¶n xuÊt v ®−îc c«ng nhËn tiÕn bé kü thuËt n¨m 2004. Víi môc ®Ých võa n©ng cao n¨ng suÊt ®Ëu 1 Khoa N«ng häc, §¹i häc N«ng nghiÖp I
  3. 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn ho n chØnh (RCB) víi 5 c«ng thøc, mçi 3.1. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ vi c«ng thøc 3 lÇn nh¾c l¹i, c¸c « thÝ nghiÖm ®Òu sinh MT (HC MT) ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t cã diÖn tÝch 10 m2. triÓn th©n l¸ c©y ®Ëu t−¬ng ChÕ ®é bãn ph©n bãn ®−îc sö dông víi C©y ®Ëu t−¬ng cã th©n l n¬i trùc tiÕp l−îng ph©n N, P, K v c¸ch bãn theo Gi¸o mang th©n, l¸, hoa, qu¶ v l n¬i vËn chuyÓn tr×nh C©y c«ng nghiÖp (NguyÔn V¨n B×nh v c¸c s¶n phÈm quang hîp tõ l¸ xuèng hÖ thèng céng sù, 1996): 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg rÔ v vËn chuyÓn dinh d−ìng kho¸ng tõ rÔ lªn th©n l¸. ChiÒu cao v sè l¸ trªn th©n c©y ®Ëu K2O/ha. Bãn lãt to n bé chÕ phÈm vi sinh víi t−¬ng liªn quan ®Õn sè ®èt h÷u hiÖu, sè c nh, liÒu l−îng theo tõng c«ng thøc: 0,1kg/m2; sè hoa, sè qu¶ cña c©y. V× vËy khi th©n c©y 0,15kg/m2; 0,2kg/m2; 0,25kg/m2 so víi c«ng sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt thøc ®èi chøng 0 kg/m2 cho n¨ng suÊt v chÊt l−îng cña ®Ëu t−¬ng. C¸c c«ng thøc gieo trång ®ång ®Òu v o Bãn chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh MT ® cã sù ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn th©n l¸ ng y 15/2/2006 víi mËt ®é 35 c©y/m2 c©y ®Ëu t−¬ng (b¶ng 1). C©y ®Ëu t−¬ng ë c¸c Theo dâi c¸c chØ tiªu vÒ sinh tr−ëng, sinh c«ng thøc bãn chÕ phÈm h÷u c¬ MT cã sù sinh lý, n¨ng suÊt v c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng tr−ëng ph¸t triÓn cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi suÊt ®−îc thùc hiÖn theo c¸c ph−¬ng ph¸p chøng thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ chiÒu cao, sè l¸ v chØ sè diÖn tÝch l¸. Khi l−îng bãn chÕ n«ng sinh häc hiÖn h nh. phÈm t¨ng tõ 0,1 kg/m2 ®Õn 2,5 kg/m2 th× c¸c Sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p chØ tiªu theo dâi vÒ sinh tr−ëng ®Òu t¨ng lªn. thèng kª to¸n häc v phÇn mÒm thèng kª C«ng thøc bãn 2,50 kg/m2 thóc ®Èy sù sinh IRRISTAT. tr−ëng ph¸t triÓn c©y ®Ëu t−¬ng m¹nh nhÊt. B¶ng 1. Sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn th©n l¸ c©y ®Ëu t−¬ng ë c¸c liÒu l−îng bãn chÕ phÈm h÷u c¬ MT (HC MT) kh¸c nhau ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI - m2l¸/m2®Êt) ChÕ phÈm HC MT ChiÒu cao c©y Sè l¸/th©n chÝnh (kg/m2) (cm) (l¸) Ra hoa Qu¶ mÈy 0 (§/C) 65,1 12,0 2,69 3,93 0,10 68,2 12,3 3,29 4,40 0,15 70,8 12,2 3,60 4,63 0,20 75,7 12,4 4,32 4,90 2,50 76,1 12,7 4,54 4,94 1,3 0,33 LSD 0,05 0,2 0,30 CV% 5,7 7,10 6,3 3,80 c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm ® cho thÊy H m 3.2. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ MT ®Õn l−îng diÖp lôc cña c¸c c«ng thøc cã bãn chÕ h m l−îng diÖp lôc trong l¸ c©y ®Ëu t−¬ng phÈm h÷u c¬ MT ®Òu t¨ng h¬n so víi c«ng DiÖp lôc l s¾c tè thùc hiÖn chøc n¨ng thøc ®èi chøng kh«ng bãn chÕ phÈm h÷u c¬ quang hîp cña c©y. V× vËy, khi h m l−îng MT ë c¶ hai thêi kú theo dâi (b¶ng 2). diÖp lôc trong l¸ c©y t¨ng sÏ l m t¨ng kh¶ H m l−îng diÖp lôc tæng sè trong l¸ n¨ng quang hîp dÉn ®Õn l m t¨ng sù sinh t¨ng tû lÖ thuËn víi sù t¨ng cña l−îng bãn tr−ëng ph¸t triÓn v n¨ng suÊt c©y trång. C©y chÕ phÈm tõ 0,1 kg/m2 ®Õn 0,2 kg/m2 ë c¶ ®Ëu t−¬ng cã hÖ thèng vi sinh vËt cè ®Þnh nit¬ hai thêi kú theo dâi. Khi tiÕp tôc t¨ng ph©n tö nªn khi ho¹t ®éng cña vi sinh vËt t¨ng l−îng bãn lªn 0,25 kg/m2 t h× kh«ng ph¸t th× c©y sÏ ®−îc cung cÊp nhiÒu nit¬ v kh¶ hiÖn thÊy cã sù t¨ng tiÕp tôc h m l−îng n¨ng tæng hîp diÖp lôc sÏ t¨ng. §em ph©n tÝch diÖp lôc tæng sè. h m l−îng diÖp lôc trong l¸ c©y ®Ëu t−¬ng ë
  4. l trong giai ®o¹n t¹o h¹t. Khi c©y ®Ëu t−¬ng B¶ng 2. H m l−îng diÖp lôc trong l¸ ®Ëu t−¬ng sinh tr−ëng m¹nh, cã n¨ng suÊt sinh vËt häc ë c¸c c«ng thøc bãn chÕ phÈm h÷u c¬ MT cao v hiÖu suÊt quang hîp cao sÏ cho n¨ng (mg/100g l¸ t−¬i) suÊt cao. HiÖu suÊt quang hîp nãi lªn sù tÝch Thêi kú ra hoa ré Thêi kú qu¶ mÈy luü chÊt kh« cña c©y trong tõng giai ®o¹n. HiÖu ChÕ phÈm suÊt quang hîp phô thuéc v o ®Æc tÝnh cña (kg/m2) DiÖp lôc DiÖp lôc % so ®/c % so ®/c gièng v chÞu t¸c ®éng cña, chÕ ®é dinh tæng sè tæng sè d−ìng, chÕ ®é n−íc, kü thuËt gieo trång… 0 (§/C) 256,4 100 175,3 100 0,10 264,2 103,0 184,7 105,4 Theo dâi vÒ hiÖu suÊt quang hîp cña c©y 0,15 276,1 107,7 190,0 108,4 ®Ëu t−¬ng gièng D140 ë c¸c møc bãn chÕ 0,20 286,9 111,9 201,2 114,8 phÈm h÷u c¬ MT kh¸c nhau, kÕt qu¶ ® chØ ra 2,50 287,5 112,2 203,6 116,1 r»ng c¸c c«ng thøc bãn chÕ phÈm h÷u c¬ vi 3,5 5,8 LSD 0,05 sinh MT ®Òu cã hiÖu suÊt quang hîp t¨ng so 7,7 6,2 CV% víi c«ng thøc kh«ng bãn (®èi chøng), bãn 2,5 kg/m2 chÕ phÈm MT cho hiÖu suÊt quang hîp 3.3. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh cao nhÊt (v−ît 11,3 % v 13,2% so víi ®èi MT ®Õn hiÖu suÊt quang hîp cña ®Ëu t−¬ng chøng). Nh− vËy, bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh MT cã t¸c dông l m t¨ng hiÖu suÊt quang hîp cña HiÖu suÊt quang hîp cña c©y trång nãi c©y ®Ëu t−¬ng gãp phÇn l m t¨ng n¨ng suÊt chung v c©y ®Ëu t−¬ng nãi riªng cã hÖ sè ®Ëu t−¬ng sau n y. t−¬ng quan thuËn chÆt víi n¨ng suÊt, ®Æc biÖt B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ MT ®Õn hiÖu suÊt quang hîp c©y ®Ëu t−¬ng gièng D140 (g chÊt kh«/m2 l¸/ng y ®ªm) Thêi kú tõ… ChÕ phÈm h÷u c¬ MT B¾t ®Çu ra hoa- ra hoa ré Ra hoa ré - qu¶ mÈy (kg/m2) HiÖu suÊt quang hîp % so ®èi chøng HiÖu suÊt quang hîp % so ®èi chøng 0 (§/C) 4,23 100 4,66 100 0,10 4,38 103,6 4,78 102,8 0,15 4,51 106,6 4,87 104,5 0,20 4,63 109,5 5,08 109,0 2,50 4,73 111,8 5,30 113,2 3.4. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh MT ®Õn sù h×nh th nh nèt sÇn cña c©y ®Ëu t−¬ng B¶ng 4. Sè l−îng v khèi l−îng nèt sÇn c©y ®Ëu t−¬ng ë c¸c c«ng thøc nghiªn cøu Thêi kú theo dâi ChÕ phÈm B¾t ®Çu ra hoa Ra hoa ré Qu¶ mÈy h÷u c¬ MT SLNS KLNS KLNS KLNS SLNS SLNS (kg/m2) (nèt/c©y) (nèt/c©y) (nèt/c©y) (g/c©y) (g/c©y) (g/c©y) §/c 34,10 0,40 46,22 0,65 36,51 0,44 1,0 38,81 0,48 53,78 0,85 42,46 0,51 1,5 46,52 0,56 60,11 0,90 46,90 0,59 2,0 50,61 0,63 69,44 1,06 55,64 0,71 2,5 52,12 0,66 70,56 1,08 57,11 0,72 LSD0,05 1,2 0,2 2,3 0,1 2,2 0,1 CV% 5,6 7,2 8,1 4,3 6,7 3,8 Ghi chó: SLNS: sè l−îng nèt sÇn; KLNS: khèi l−îng nèt sÇn. Nèt sÇn l chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cè ®¸ng gi¸ sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn v n¨ng suÊt ®Þnh ®¹m cña c©y ®Ëu t−¬ng. Th«ng qua ®ã ®Ëu t−¬ng. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, ph©n
  5. ®èi chøng. Trong ®ã c«ng thøc 2.0 kg/m2 v h÷u c¬ vi sinh MT l m t¨ng kh¶ n¨ng h×nh 2,5 kg/m2 l t−¬ng ®−¬ng nhau v ®¹t cao nhÊt th nh nèt sÇn c¶ vÒ sè l−îng v khèi l−îng. C¸c c«ng thøc cã bãn chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh (b¶ng 4). ®Òu cho kh¶ n¨ng h×nh th nh nèt sÇn cao h¬n 3.5. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh MT ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v n¨ng suÊt gièng ®Ëu t−¬ng D140 B¶ng 5. N¨ng suÊt v c¸c yÕu tè h×nh th nh n¨ng suÊt cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 NSLT NSTT ChÕ phÈm Sè % qu¶ % qu¶ 1 % qu¶ 2 % qu¶ 3 P 1000 h¹t % so víi (kg/m2) qu¶/c©y ch¾c h¹t h¹t h¹t (g) §/C (t¹/ha) (t¹/ha) ð/C 31,52 92,25 11,79 56,85 31,36 154,65 25,62 18,20 100 1,0 32,67 95,37 9,67 55,97 34,36 158,24 26,64 20,85 114,56 1,5 34,16 96,21 8,36 53,31 38,33 160,80 27,41 22,08 121,32 2,0 37,60 99,51 7,43 51,52 41,05 163,24 28,18 23,36 128,35 2,5 37,78 99,45 7,38 51,43 41,19 163,72 28,42 23,74 130,44 LSD 0,05 0,4 0,3 CV% 8,4 9,,7 SLNS: Sè l−îng nèt sÇn KLNS: Khèi l−îng nèt sÇn ®ã, c«ng thøc bãn 2,0 kg/m2 v 2,5 kg/m2 chÕ Qua b¶ng 5 cho thÊy: bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh MT làm t¨ng sè qu¶ trªn c©y, tû lÖ qu¶ phÈm h÷u c¬ vi sinh l cã hiÖu qu¶ t¸c dông ch¾c v tû lÖ qu¶ 3 h¹t, khèi l−îng 1000 h¹t, cao nhÊt. ®Æc biÖt l c«ng thøc bãn chÕ phÈm MT ë møc Bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh MT cã t¸c dông 2kg/m2 v 2,5kg/m2. C¸c c«ng thøc cã bãn l m t¨ng c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v ph©n h÷u c¬ vi sinh MT ®Òu cã tæng sè qu¶ n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng gièng. L−îng bãn ph©n trªn c©y nhiÒu h¬n c«ng thøc ®èi chøng h÷u c¬ vi sinh MT l 2,0 kg/m2 v 2,5 kg/m2 (kh«ng bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh MT) tõ 1,15- ® cho n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng D140 ®¹t cao 6,26 qu¶/c©y. NhiÒu qu¶ nhÊt l c«ng thøc nhÊt. N¨ng suÊt thùc thu ®¹t 23,36 - 23,74 2,5kg/m2(37,78 qu¶/c©y), Ýt qu¶ nhÊt l c«ng t¹/ha, t¨ng 128,35 và 130,44% so víi ®èi thøc ®èi chøng (31,52 qu¶/c©y). ë c¸c c«ng chøng (100%) thøc ®Òu cã tû lÖ qu¶ ch¾c cao, dao ®éng tõ 92,25-99,51%. T i liÖu tham kh¶o Do cã sù t¨ng cña c¸c yÕu tè cÊu th nh NguyÔn V¨n B×nh, Vò §×nh ChÝnh, NguyÔn n¨ng suÊt cña c¸c c«ng thøc ®−îc bãn chÕ ThÕ C«n, Lª Song Dù, §o n ThÞ Thanh phÈm h÷u c¬ vi sinh MT nªn n¨ng suÊt lý Nh n, Bïi Xu©n Söu (1996). Gi¸o tr×nh thuyÕt v n¨ng suÊt thùc thu cña ®Ëu t−¬ng c©y c«ng nghiÖp. NXB N«ng nghiÖp. còng còng t¨ng cao h¬n ®èi chøng v cao nhÊt Trang 31-33. ë c¸c c«ng thøc bãn 2,0 v 2,5 kg/m2 HCVS NguyÔn V¨n Bé (1999). Bãn ph©n c©n ®èi v MT. N¨ng suÊt thùc thu ®¹t 23,36 - 23,74 t¹/ha. hîp lý cho c©y trång. NXB N«ng nghiÖp. Trang 55-57. 4. KÕt luËn Ng« ThÕ D©n, C. LL Gow DA (1999). TiÕn bé Bãn chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh cho c©y ®Ëu kü thuËt vÒ trång l¹c v ®Ëu ®ç ë ViÖt t−¬ng cã t¸c dông tèt ®Õn giai ®o¹n sinh Nam. NXB N«ng nghiÖp H Néi. Trang tr−ëng ph¸t triÓn dinh d−ìng nh− t¨ng chiÒu 31-34. cao c©y, t¨ng diÖn tÝch l¸, t¨ng kh¶ n¨ng h×nh Lª V¨n Tri (1996). Phøc hîp h÷u c¬ vi sinh. th nh nèt sÇn v l m rót ng¾n thêi gian sinh NXB N«ng nghiÖp H Néi. Trang 62-66. tr−ëng cña c©y, t¨ng tæng sè hoa/c©y. Trong
  6. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp IV, sè 6/2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2