intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân này bón c cây lạc

Xem 1-20 trên 25 kết quả Phân này bón c cây lạc
 • Thế kỷ 21 - thế kỷ của công nghệ sinh học, thế kỷ của sự phát triển nông nghiệp sạch v bền vững. Chế phẩm vi sinh vật bón cho cây trồng đ, nhiều thập kỷ nay đ-ợc nông dân Việt Nam sử dụng cho hiệu quả khá cao v ổn định, tuy nhiên mới chỉ ở dạng chế phẩm vi sinh vật đơn, nghĩa l chỉ có một chức năng (cố định đạm, hoặc phân giải các chất khó tan, hoặc tăng khả năng đề kháng sâu bệnh cho cây...). Xu thế hiện nay, những sản phẩm chế phẩm vi sinh vật có nhiều chức năng khác nhau đang đ-ợc...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 292 101   Download

 • Bệnh hại hạt giống cây trồng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất v phẩm chất nông sản của nhiều n-ớc trên thế giới. Theo thông báo của Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) có 43 loi nấm đ7 đ-ợc xác định truyền qua hạt giống lúa. Bệnh tiêm lửa (Bipolaris oryzae) đ7 gây ra nạn đói ở Bengal (ấn Độ) lm 2 triệu ng-ời chết vào năm 1942 v bệnh ny cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho việc sản xuất giống lúa ở Brazil năm 1988 - 1989. Nấm bệnh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau nh- thối mạ, đốm lá, thối mầm, thối rễ, biến mu hạt,......

  pdf10p banglang_1523 22-07-2012 205 61   Download

 • Nghiên cứu, đề xuất ph-ơng pháp tính toán bù tối -u công suất phản kháng phù hợp với l-ới điện phân phối sao cho vừa đảm bảo chất l-ợng điện áp, vừa có tính kinh tế đang l

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 127 52   Download

 • ng rất phong phú và đa dạng, chúng là những tác nhân sinh vật có khả năng kiềm chế sự phát triển của nhiều loài sâu hại có hiệu quả. Kolsol. C và Wiat Suasa (1992) đã đ-a ra danh mục hơn 230 thiên địch của các loài sâu hại đậu t-ơng. Riêng đối với nhóm bắt mồi ăn thịt ở Việt Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về thành phần của nó (Vũ Quang Côn và cộng sự, 1990; Phạm Văn Lầm, 1993); Hà Quang Hùng và cộng sự, 1996; Trần Đình Chiến, 2002). Tuy nhiên, những nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 154 17   Download

 • Lạc l7 cây trồng có giá trị dinh d-ỡng v7 giá trị kinh tế khá cao (đứng vị trí thứ 2 trong số các cây có dầu) (Đo7n Thị Thanh Nh7n, 1996). ở Việt Nam, lạc l7 mặt h7ng xuất khẩu đem lại nhiều lợi nhuận cho nền kinh tế quốc dân, lạc còn l7 cây trồng lý t-ởng trong hệ thống luân canh v7 cải tạo đất (Huỳnh Văn H-ờng, 2000). Do vậy, sản xuất lạc ng7y c7ng đ-ợc đầu t- nhiều hơn về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác nên năng suất, sản l-ợng ng7y c7ng tăng (Phạm Văn Thiều, 2001; Tổng cục thống kê, 2002). Cũng nh-...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 114 13   Download

 • Các axit linoleic liên hợp (CLA) là hỗn hơp của các đồng phân vị trí và hình học của axit linoleic (cis-9, cis-12 C18:2). Các axit béo chưa no này tồn tại chủ yếu trong chất béo của loài nhai lại, đặc biệt trong sữa và các sản phẩm sữa. Trong các đồng phân của CLA, axit rumenic (cis - 9, trans - 11 C18:2) là quan trọng nhất và chiếm tới 80% tổng lượng CLA trong các sản phẩm sữa. Đối với các loài nhai lại, axit này được tạo ra từ hai con đường: con đường trans-11 (là sản phẩm trung gian của quá trình hydro hoá sinh học axit linoleic...

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 91 9   Download

 • Lương khô l quân lương đặc biệt dùng trong quân đội thời chiến cũng nh- thời bình. Trong điều kiện tác chiến v không thể nấu ăn đ-ợc thì việc sử dụng lương khô trong một thời gian ngắn l rất thuận tiện v hữu dụng. Tuy nhiên, một yêu cầu đặt ra l việc sử dụng l-ơng khô để thay thế cho khẩu phần ăn th-ờng phải đảm bảo duy trì tình trạng sức khoẻ tốt của binh sỹ (Tu Giay, 1998; Phạm Thị Tố, 1999)....

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 73 8   Download

 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến sinh trưởng phát triển và năng suất đậu t-ơng xuân - hè giống D140 trồng tại Gia Lâm - Hà Nội .T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 35-38 §¹i häc N«ng nghiÖp I Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm h÷u c¬ vi sinh MT ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng xu©n - hÌ gièng D140 trång t¹i Gia L©m - Hµ Néi Effect of organic-microbial product MT on growth, development and yield of soybean D140 in spring-summer season...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 267 58   Download

 • Hình thức thi phổ biến nhất ở n-ớc ta hiện nay vẫn l thi tự luận. Hai hình thức thi khác l trắc nghiệm khách quan (nói tắt l trắc nghiệm) v vấn đáp vẫn ch-a đ-ợc áp dụng nhiều. Mỗi hình thức thi đều có những đặc thù riêng v có những -u v nh-ợc điểm riêng. ở các n-ớc tiên tiến trên thế giới từ lâu đ5 áp dụng hữu hiệu hình thức thi trắc nghiệm trong các kỳ thi cử, vì những -u điểm rất lớn của hình thức thi ny nh-: bao quát đ-ợc kiến thức của ch-ơng trình học, giúp đánh giá kiến thức của thí...

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 149 45   Download

 • Báo cáo khoa học Sử dụng hàm logit trong nghiên cứu các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định nuôi lợn của hộ nông dân huyện văn giang, tỉnh hưng yên .sö dông hµm logit trong nghiªn cøu c¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh nu«i lîn cña hé n«ng d©n huyÖn v¨n giang, tØnh h−ng yªn Determinants of pig rearing in farm households in Van Giang district, Hung Yen province: Logit function approach Lª Ngäc H−íng1 SUMMARY Pig rearing plays an important role in the rural development of Van Giang district, Hung Yen province. It has created...

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 179 35   Download

 • Vùng ven biển n-ớc ta có tới 28 tỉnh thnh, bao gồm 273 huyện, 4134 x", chiếm tới 41% diện tích đất đai của cả n-ớc. Chiến l-ợc phát triển kinh tế x" hội đến 2010 của Chính phủ nhấn mạnh sự tăng c-ờng phát triển kinh tế x" hội khu vực ny. Có 157 x" ven biển v b"i ngang đ-ợc đánh giá l các cộng đồng nghèo (theo Quyết định 106/QĐ-TTg ngy 11/6/2004), l những cộng đồng có điều kiện đặc biệt khó khăn, đ-ợc -u tiên hỗ trợ đầu t- phát triển. Tổ chức Ngân hng Thế giới (WB) v Quỹ Phát triển x" hội Nhật Bản (JSDF)...

  pdf9p banglang_1523 22-07-2012 159 35   Download

 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở của trứng gà nuôi theo phương thức công nghiệp .T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 65-70 §¹i häc N«ng nghiÖp I Nghiªn cøu mét sè yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp në cña trøng gµ nu«i theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp Effects of laying time, broiler breeder age and disinfectans (formaldehyde and ozone gas) on egg hachability NguyÔn ThÞ Mai1, T«n ThÊt S¬n1 Summary Three experiments were conducted to determine the effect of the laying time, broiler breeder age and two disinfectants...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 160 28   Download

 • Có thể nói H+ Tây l+ một trong số ít tỉnh, th+nh phố của cả n-ớc có rất nhiều l+ng nghề. Từ x-a, H+ Tây đ9 đ-ợc xem l+ "vùng đất trăm nghề". Hiện nay, H+ Tây có 120 l+ng nghề đạt tiêu chuẩn theo quy định của tỉnh*. Sản phẩm m+ các l+ng nghề ở H+ Tây sản xuất ra rất đa dạng, phong phú, từ những sản phẩm thủ công đơn giản không thể thiếu đ-ợc trong sản xuất v+ đời sống h+ng ng+y nh- c+y, bừa, nong, nia… đến những sản phẩm phức tạp, cao cấp nh- lụa tơ tằm, gỗ chạm khắc, khảm trai, h+ng thêu ren…...

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 105 26   Download

 • H Nội đ triển khai chương trình rau an toàn (RAT) hơn 10 năm, đến nay sản xuất rau an ton đ đạt đ-ợc những thnh tựu nhất định, diện tích RAT ngy cng mở rộng, hệ thống l-u thông phân phối đ hình thnh, ng-ời tiêu dùng H Nội ngy cng quen với khái niệm RAT. Tuy nhiên, qui trình thực hiện sản xuất, cũng nh- chất l-ợng rau an ton đang có nhiều vấn đề còn tồn tại, cần phải khắc phục. Vì vậy, nghiên cứu ny đ-ợc tiến hnh nhằm mục đích đánh giá hiện trạng thực hiện qui trình sản xuất RAT của nông dân v đề xuất...

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 133 25   Download

 • Lợn Landrace v Yorkshire l hai giống lợn ngoại đ đ-ợc nhập v o n-ớc ta từ khá lâu v ng y c ng đóng vai trò lớn trong việc nâng cao năng suất v chất l-ợng sản phẩm chăn nuôi. Do vậy, bên cạnh các đánh giá khả năng sinh sản của chúng, việc kiểm tra sinh tr-ởng, năng suất v chất l-ợng thịt của Landrace, Yorkshire v con lai F1 giữa chúng l hết sức quan trọng. Việc đánh giá n y có thêm cơ sở giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về thực trạng chăn nuôi nói chung v về công tác giống đối với Landrace, Yorkshire nói riêng, cũng...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 158 25   Download

 • Hiện nay, kinh tế châu á l* sự pha trộn giữa những nền kinh tế phát triển với các nền kinh tế chậm phát triển v* thiếu hụt. Mặc dù có sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế nh- vậy nh-ng nhìn chung nông nghiệp vẫn l* một ng*nh kinh tế quan trọng trong châu lục, xoá đói giảm nghèo v* an ninh l-ơng thực vẫn l* vấn đề mang tính chất thời sự. Hầu hết các n-ớc trong khu vực đều đang tiến h*nh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tuy nhiên phần lớn ng-ời nghèo ở các n-ớc đang phát triển sinh sống ở khu vực...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 101 21   Download

 • Cây chè, Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, là loại cây lá xanh thuộc họ Theaceae (Owuor và cs., 1986; Weisburger, 1997). Nó được khẳng định là có nguồn gốc từ Trung Quốc (Wang và cs., 2000) nhưng ngày nay đã được trồng ở nhiều nước có khí hậu nhiệt đới và ôn đới ở khắp nơi trên thế giới (Ravichandran, 2004). Chè đen được sản xuất từ giống Camellia sinensis var. assamica, còn chè xanh được sản xuất từ giống Camellia sinensis var. sinensis (Monks, 2000a).

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 120 18   Download

 • Nhiều cuộc khảo sát cho thấy v0o vụ đông xuân khi thức ăn xanh khan hiếm đ0n trâu bò n-ớc ta thiếu thức ăn trầm trọng, không ít con bị đổ ng@ do phải l0m việc nhiều trong khi cơ thể suy yếu. Trong khi đó nguồn phụ phẩm nông nghiệp ở n-ớc ta lại rất dồi d0o. Đ@ có nhiều công trình nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp l0m thức ăn cho trâu bò (Nguyen Xuan Trach, 1998; Bùi Quang Tuấn v0 cộng sự, 1999; Vũ Duy Giảng v0 cộng sự, 2001; Phạm Kim C-ơng v0 cộng sự, 2001), song việc...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 80 14   Download

 • Với mục đích: Cung cấp thông tin về các loài sâu, bệnh, nhện nhỏ gây hại trên cây cà phê chè tại Thuận Châu, Sơn La và thiên địch của chúng làm cơ sở đề xuất biện pháp phòng trừ đối tượng gây hại chủ yếu; Cung cấp thông tin về ảnh hưởng của độ chín đến chất lượng cà phê tại Thuận Châu, Sơn La. Từ đó đề xuất giải pháp làm tăng chất lượng cà phê - Nhóm Cà phê mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp tích cực và sự phát triển cây cà phê...

  pdf7p ruavanguom 26-09-2012 75 14   Download

 • Cây đậu tương (Glycine max L. Merrill) l2 cây công nghiệp ngắn ng2y có giá trị trong sản xuất nông nghiệp cũng nh- trong đời sống. Nhu cầu sử dụng những sản phẩm từ cây đậu t-ơng ng2y c2ng tăng. Tuy nhiên, diện tích, năng suất cũng nh- sản l-ợng đậu t-ơng trong những năm gần đây còn rất thấp. Việc chọn tạo ra những giống mới có năng suất cao l2 h-ớng đi rất cần thiết (Trần Đình Long, 1991). Từ năm 1985 bộ môn cây công nghiệp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I H2 Nội đU tạo ra giống D140 từ tổ hợp lai ĐH4 X DL02. D140 l2 giống có...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 94 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân này bón c cây lạc
p_strCode=phannaybonccaylac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2