intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo khoa học: Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
128
lượt xem
43
download

Báo cáo khoa học: Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thức thi phổ biến nhất ở n-ớc ta hiện nay vẫn l thi tự luận. Hai hình thức thi khác l trắc nghiệm khách quan (nói tắt l trắc nghiệm) v vấn đáp vẫn ch-a đ-ợc áp dụng nhiều. Mỗi hình thức thi đều có những đặc thù riêng v có những -u v nh-ợc điểm riêng. ở các n-ớc tiên tiến trên thế giới từ lâu đ5 áp dụng hữu hiệu hình thức thi trắc nghiệm trong các kỳ thi cử, vì những -u điểm rất lớn của hình thức thi ny nh-: bao quát đ-ợc kiến thức của ch-ơng trình học, giúp đánh giá kiến thức của thí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I

 1. Báo cáo khoa học: Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I
 2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006 TËp IV, sè 6: 89-97 X©y dùng vµ triÓn khai HÖ thèng thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trªn nÒn web t¹i tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp I Construction and deployment of the online test system in Hanoi Agricultural University Ph¹m Quang Dòng1 Summary This paper presents the construction and deployment of the Web-based Test System in faculties of Hanoi Agricultural University. The Web-based Test System is built successfully and has ability of helping teachers in building a question test bank including 7 question types and organizing exams in connected computer rooms or printing a large number of exam questions with much difference. Though this system has had good features, it still needs to be improved to have more features and friendlier interface. Key words: online test, web-based test, computer-based test, paper-based test, question bank. 1. §Æt vÊn ®Ò gi¸o viªn ® ¸p dông h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm cho m«n häc cña m×nh v ® ®¹t nh÷ng kÕt H×nh thøc thi phæ biÕn nhÊt ë n−íc ta hiÖn qu¶ rÊt kh¶ quan. Cô thÓ nh− ë c¸c khoa N«ng nay vÉn l thi tù luËn. Hai h×nh thøc thi kh¸c häc, Ch¨n nu«i Thó y, C«ng nghÖ th«ng tin, l tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (nãi t¾t l tr¾c §Êt v M«i tr−êng. C¸c gi¸o viªn ®ã hoÆc ® nghiÖm) v vÊn ®¸p vÉn ch−a ®−îc ¸p dông tù thiÕt kÕ bé c©u hái tr¾c nghiÖm v tù t¹o nhiÒu. Mçi h×nh thøc thi ®Òu cã nh÷ng ®Æc thï th nh c¸c ®Ò thi mét c¸ch thñ c«ng, hoÆc ® sö riªng v cã nh÷ng −u v nh−îc ®iÓm riªng. ë dông c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh hç trî so¹n c©u c¸c n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi tõ l©u ® ¸p hái, t¹o ®Ò thi v tæ chøc thi cña n−íc ngo i dông h÷u hiÖu h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm trong hay cña ViÖt Nam. Nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i c¸c kú thi cö, v× nh÷ng −u ®iÓm rÊt lín cña khi t¹o thñ c«ng ®Ò thi tr¾c nghiÖm l mÊt rÊt h×nh thøc thi n y nh−: bao qu¸t ®−îc kiÕn thøc nhiÒu c«ng søc v thêi gian. NÕu muèn sö cña ch−¬ng tr×nh häc, gióp ®¸nh gi¸ kiÕn thøc dông c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh cña n−íc ngo i cña thÝ sinh mét c¸ch to n diÖn h¬n, gi¶m th× kh«ng ®ñ kinh phÝ mua v gÆp trë ng¹i n÷a thiÓu gian lËn trong thi cö vèn l vÊn ®Ò rÊt nhøc nhèi. Tuy nhiªn, ë n−íc ta viÖc ¸p dông l vÊn ®Ò ng«n ng÷. PhÇn mÒm t¹o c©u hái, ®Ò c¸c kú thi tr¾c nghiÖm cßn ®ang rÊt h¹n chÕ. thi v tæ chøc thi tr¾c nghiÖm trªn nÒn web Bé Gi¸o dôc v § o t¹o ®ang khuyÕn khÝch v 'QuestionMark Perception' cña Mü cã gi¸ ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông h×nh thøc thi tr¾c 2000 USD. Míi ®©y trong n−íc cã phÇn mÒm nghiÖm trong c¸c kú thi quan träng. Cô thÓ, kú tr¾c nghiÖm miÔn phÝ '2005 Summer thi tèt nghiÖp PTTH v kú thi ®¹i häc n¨m Professional' cña tr−êng §¹i häc kinh tÕ 2006 ® ¸p dông h×nh thøc thi n y cho m«n TPHCM cã giao diÖn th©n thiÖn, cã nhiÒu tÝnh Ngo¹i ng÷ v sÏ tiÕp tôc ¸p dông cho c¸c m«n n¨ng tèt, tuy nhiªn ch−a hç trî nhiÒu lo¹i c©u häc kh¸c trong nh÷ng n¨m tíi. hái tr¾c nghiÖm. NhiÒu gi¸o viªn trong tr−êng T¹i tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I, mét sè rÊt muèn ¸p dông h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm 1 Khoa C«ng nghÖ th«ng tin, §¹i häc N«ng nghiÖp I
 3. 2.1. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu MySQL cho m«n häc cña m×nh, nh−ng v× nh÷ng lý do trªn nªn ch−a thÓ triÓn khai. Yªu cÇu ®Æt ra l MySQL l mét hÖ qu¶n trÞ CSDL quan hÖ, cÇn cã mét phÇn mÒm m¸y tÝnh víi giao diÖn ®−îc ph¸t triÓn ®Ó xö lý nh÷ng CSDL rÊt lín tiÕng ViÖt, ho¹t ®éng thuËn tiÖn, nhanh chãng, víi tèc ®é nhanh h¬n nhiÒu c¸c hÖ qu¶n trÞ chÝnh x¸c, gióp gi¸o viªn gi¶m thiÓu thêi gian CSDL tr−íc ®ã. D−íi sù ph¸t triÓn kh«ng v c«ng søc trong viÖc t¹o c¸c bé ®Ò thi tr¾c ngõng, MySQL ng y nay cã mét tËp c¸c chøc nghiÖm còng nh− viÖc chÊm thi, phï hîp víi n¨ng rÊt phong phó v h÷u dông. Kh¶ n¨ng nhiÒu m«n häc. kÕt nèi, tèc ®é v tÝnh b¶o mËt khiÕn MySQL Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn, hÖ thèng thi tr¾c ®Æc biÖt thÝch hîp cho viÖc truy cËp CSDL trªn nghiÖm kh¸ch quan trªn nÒn web ® ®−îc x©y Internet. dùng v triÓn khai t¹i c¸c khoa trong tr−êng. MySQL l mét hÖ client/server, hç trî HÖ thèng n y cã kh¶ n¨ng gióp ng−êi gi¸o SQL chuÈn, biªn dÞch ®−îc trªn nhiÒu hÖ ®iÒu viªn cã thÓ so¹n c¸c c©u hái thuéc 7 d¹ng ®Ó h nh v cã kh¶ n¨ng ®a nhiÖm trªn c¸c m¸y ®−a v o ng©n h ng c©u hái, t¹o bé ®Ò thi víi chñ UNIX. sè l−îng ®Ò thi lín, tháa m n nh÷ng yªu cÇu ®−îc lùa chän v tæ chøc thi trªn hÖ thèng MySQL l mét phÇn mÒm miÔn phÝ m m¸y tÝnh nèi m¹ng hoÆc thi tËp trung trªn nguån më. giÊy, chÊm ®iÓm cho c¸c thÝ sinh. MySQL cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm hç trî, ®ã l c¸c øng dông nh− MyCC, MySQL Front… 2. C¬ së lý thuyÕt v c¸c gi¶i ph¸p hay c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh nh− PHP, ASP… c«ng nghÖ 2.2. Ng«n ng÷ lËp tr×nh PHP PhÇn mÒm HÖ thèng thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trªn nÒn web ®−îc x©y dùng cã PHP l tõ viÕt t¾t cña 'Hypertext Pre- tham kh¶o c¸c phÇn mÒm kh¸c liªn quan nh− Processor'. PHP l mét ng«n ng÷ kÞch b¶n Web Mentor, c¸c website kiÓm tra v thi tr¾c phÝa server v l c«ng cô tèt ®Ó t¹o c¸c trang nghiÖm kh¸ch quan cña Bé Gi¸o dôc v § o web ®éng. C¸c trang web viÕt b»ng PHP còng t¹o còng nh− cña mét sè c«ng ty tin häc trong t−¬ng tù nh− c¸c trang HTML, ta cã thÓ t¹o v v ngo i n−íc. so¹n th¶o chóng t−¬ng tù nh− khi t¹o c¸c trang HTML. C¸ch nhóng ®o¹n m PHP v o mét HÖ thèng ®−îc x©y dùng chñ yÕu sö dông trang HTML còng t−¬ng tù nh− khi nhóng c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kÞch b¶n PHP víi hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (CSDL) MySQL. Bªn c¹nh ®ã ®o¹n m ASP. C¸c ®o¹n m PHP còng ®−îc cßn sö dông VisualBasic.Net lËp tr×nh c«ng cô xö lý bëi web server. Sau khi server xö lý c¸c t¹o ®Ò thi trªn giÊy. JavaScript v VBScript ®o¹n m PHP sÏ tr¶ vÒ tr×nh duyÖt c¸c ®o¹n còng ®−îc kÕt hîp trong c¸c ®o¹n m ®Ó t¹o m HTML ®¬n gi¶n. Sù t−¬ng t¸c n y cho giao diÖn ng−êi dïng v bé ®Õm thêi gian. phÐp xö lý c¸c thao t¸c phøc t¹p. C¶ PHP v MySQL ®Òu dÔ sö dông, rÊt Ng y nay, PHP ® trë nªn rÊt næi tiÕng v nhanh v m¹nh. §©y l lùa chän tèt ®Ó x©y l mét ng«n ng÷ kÞch b¶n ®−îc sö dông réng dùng nh÷ng trang web ®éng. Ng«n ng÷ kÞch r i cho c¸c øng dông web, internet, th−¬ng b¶n PHP ®−îc x©y dùng cho web. TÊt c¶ c¸c m¹i ®iÖn tö… t¸c vô phæ biÕn nhÊt ®Ó ph¸t triÓn web ®Òu cã Søc m¹nh cña PHP cßn ®−îc thÓ hiÖn ë trong PHP víi hiÖu qu¶ cao. Còng t−¬ng tù, tÝnh 'giao nÒn' (cross-platform) v ch¹y ë bÊt MySQL v−ît tréi trong nh÷ng t¸c vô phæ biÕn kú ®©u. PHP ch¹y trªn Linux, Solaris, tÊt c¶ ®Ó x©y dùng nh÷ng trang web ®éng. Khi t¹o c¸c phiªn b¶n Windows v Unix. PHP ®−îc mét hÖ thèng qu¶n lý hoÆc mét øng dông viÕt mét lÇn v sö dông ë bÊt kú ®©u. PHP th−¬ng m¹i ®iÖn tö th× MySQL l sù lùa chän ch¹y trªn nhiÒu web server nh− Apache, rÊt tèt cho c¬ së d÷ liÖu. Microsoft IIS… Sù kÕt hîp PHP-MySQL cã tÝnh giao nÒn, PHP còng hç trî rÊt nhiÒu CSDL, phæ cã nghÜa l ta cã thÓ ph¸t triÓn trªn nÒn biÕn l SQL, Oracle, Sybase, Informix… Windows v phôc vô trªn nÒn Unix.
 4. 3. KÕt qu¶ v th¶o luËn Thêi gian t¹o 100 ®Ò thi, mçi ®Ò thi 40 c©u hái chØ mÊt 8 gi©y. NÕu sè l−îng ®Ò thi l 1000 th× 3.1. NhËn xÐt chung thêi gian ®ã l kho¶ng 30 gi©y. X¸c suÊt c©u hái trïng nhau trong c¸c ®Ò thi phô thuéc HÖ thèng hç trî Unicode, cã thÓ dïng nh− nhiÒu v o sè l−îng c©u hái trong ng©n h ng v mét phÇn mÒm c¸ nh©n hoÆc nh− phÇn mÒm trong mçi ®Ò thi, nÕu sè l−îng c©u hái trong ho¹t ®éng trªn hÖ thèng m¹ng. ng©n h ng c ng phong phó th× x¸c suÊt trïng BÈy lo¹i c©u hái tr¾c nghiÖm m hÖ thèng c ng thÊp. Tuy nhiªn, nÕu cã trïng nhau th× hç trî bao gåm: thø tù c©u hái ®ã trong c¸c ®Ò thi l kh¸c nhau + True/False (chän 1 trong 2 ph−¬ng v thø tù c¸c ph−¬ng ¸n tr¶ lêi còng kh¸c ¸n tr¶ lêi) nhau, gióp h¹n chÕ tèi ®a viÖc trao ®æi trong + Multi Choice (chän 1 trong nhiÒu thi cö. ph−¬ng ¸n tr¶ lêi) 3.2. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng + Matching (ghÐp ®«i) HÖ thèng thi tr¾c nghiÖm cã c¸c chøc + Rank Ordering (s¾p xÕp ®óng thø tù) n¨ng chÝnh sau: + Select All that Apply (chän tÊt c¶ c¸c o CËp nhËt th«ng tin vÒ gi¸o viªn, líp, ph−¬ng ¸n ®óng) m«n häc, ng©n h ng c©u hái + Fill in the Blank (®iÒn v o chç trèng) o Ra ®Ò thi: cã thÓ dïng ®Ó thi trªn + Essay (tr¶ lêi ng¾n) phßng m¸y tÝnh hoÆc in bé ®Ò thi ra Víi sù ®a d¹ng vÒ c©u hái nh− vËy, HÖ giÊy thèng cã thÓ hç trî tèt cho tÊt c¶ c¸c m«n häc o Tæ chøc thi: trªn phßng m¸y tÝnh nèi cã thÓ ¸p dông thi tr¾c nghiÖm. m¹ng hoÆc thi tËp trung Sau khi ® cËp nhËt ®Çy ®ñ ng©n h ng c©u o ChÊm thi: tù ®éng b»ng m¸y tÝnh hái cña m«n häc, ng−êi gi¸o viªn sÏ chØ mÊt hoÆc hç trî chÊm thñ c«ng v i phót thao t¸c l cã ®−îc bé ®Ò thi tr¾c o Xö lý sau khi thi: xem l¹i b i thi, in nghiÖm h ng tr¨m, h ng ngh×n ®Ò thi víi ®é ®iÓm, xãa bít b i thi, ®Ò thi qu¸ h¹n kh¸c biÖt tèt nh−ng cã ®é khã t−¬ng ®−¬ng. H×nh 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña HÖ thèng thi tr¾c nghiÖm
 5. 3.3. C¸c th nh viªn tham gia v o hÖ thèng Khi bé ®Ò ® cã th× cã thÓ in ra giÊy ®Ó thi tËp trung, hÖ thèng cho phÐp in bé ®Ò thi, ®¸p - Qu¶n trÞ viªn: ¸n, giÊy l m b i. ThÝ sinh sÏ ®iÒn v o giÊy l m + CËp nhËt th«ng tin gi¸o viªn, quyÒn GV b i, cßn ®Ò thi vÉn ®−îc gi÷ dïng cho c¸c kú ®èi víi m«n häc… thi sau. §Æc ®iÓm n y gióp tiÕt kiÖm giÊy h¬n - Gi¸o viªn: l l m b i trùc tiÕp v o tê ®Ò thi. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m«n häc cña m×nh: NÕu bé ®Ò thi cã tÝnh chÊt chÊm tù ®éng cËp nhËt danh s¸ch ch−¬ng, ng©n h ng c©u th× cã thÓ ®−îc dïng ®Ó tæ chøc thi trªn phßng hái, t¹o ®Ò thi, tæ chøc thi. m¸y tÝnh nèi m¹ng. Khi v o phßng thi, thÝ - ThÝ sinh: sinh tõ m¸y cña m×nh sÏ nhËp c¸c th«ng tin ®¨ng ký thi gåm: sè thÎ sinh viªn, hä tªn, líp, Tham dù thi trªn m¸y tÝnh hoÆc trªn giÊy. ng y sinh. Tõ m¸y chñ, gi¸o viªn kiÓm tra c¸c 3.4. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng th«ng tin thÝ sinh nhËp v o. NÕu cã sai sãt th× söa ch÷a hoÆc yªu cÇu sinh viªn ®¨ng nhËp l¹i. - Tr−íc khi diÔn ra kú thi cña m«n th× Khi c¸c th«ng tin ® chÝnh x¸c, gi¸o viªn kÝch ng−êi qu¶n trÞ v gi¸o viªn phô tr¸ch m«n ®ã ho¹t qu¸ tr×nh cho thi b»ng nót lÖnh: ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ m«n häc: quyÒn cña gi¸o viªn, danh s¸ch c¸c ch−¬ng, + Khãa danh s¸ch thÝ sinh dù thi ®Ó tr¸nh cËp nhËt ng©n h ng c©u hái, ra ®Ò thi… tr−êng hîp thÝ sinh gian lËn C¸c c©u hái sÏ ®−îc hÖ thèng t¹o m c©u + Ph¸t ®Ò thi cho tõng thÝ sinh hái theo quy ®Þnh. C¸c gi¸o viªn cã thÓ söa hoÆc + Khëi ®éng ®ång hå ®Õm thêi gian xãa c©u hái nÕu chóng kh«ng cßn phï hîp. §Ò thi ® ph¸t sÏ kh«ng ®−îc ph¸t l¹i, häc Gi¸o viªn ra ®Ò thi sÏ cã thÓ chän c¸c yªu viªn ® thi sÏ kh«ng cßn quyÒn ®¨ng nhËp l¹i cÇu ®Ò thi nh− lo¹i ®Ò (chÊm tù ®éng hay thñ hÖ thèng. c«ng), thêi gian thi, sè l−îng ®Ò, c¸c lo¹i c©u Häc viªn cã thÓ nép b i khi thêi gian thi hái cã trong ®Ò, sè c©u hái trong mçi ®Ò, møc ch−a hÕt. Tr¸i l¹i, khi hÕt thêi gian thi, hÖ khã… råi thùc hiÖn t¹o bé ®Ò b»ng c¸ch bÊm thèng sÏ tù ®éng thu b i. HÖ thèng sÏ chÊm nót lÖnh. HÖ thèng sÏ t¹o bé ®Ò thi v thang ®iÓm tù ®éng cho tÊt c¶ c¸c b i thi theo thang ®iÓm tháa m n c¸c yªu cÇu ® lùa chän. Mçi ®iÓm ®−îc t¹o lóc cËp nhËt yªu cÇu ®Ò thi. ®Ò thi sÏ ®−îc tù ®éng ®¸nh sè. Ngo i ra hÖ Ngay sau ®ã, gi¸o viªn cã thÓ in ®iÓm cña thèng còng hç trî viÖc t¹o bé ®Ò thi kh¸c tõ kú thi, còng cã thÓ xem l¹i b i thi cña tõng thÝ c¸c yªu cÇu ® cã cña c¸c kú thi tr−íc ®Ó gióp sinh. gi¸o viªn ®ì mÊt thêi gian chän yªu cÇu ®Ò.
 6. 3.5. Mét sè giao diÖn cña hÖ thèng H×nh 2. Form So¹n c©u hái lo¹i 2 cña gi¸o viªn H×nh 3. Form T¹o yªu cÇu ®Ò thi
 7. H×nh 4. Form L m b i thi cña thÝ sinh H×nh 5. C«ng cô t¹o ®Ò thi, ®¸p ¸n, b i l m trªn giÊy
 8. 3.6. VÝ dô vÒ ®Ò thi, ®¸p ¸n, giÊy l m b i ®−îc in ra giÊy a) §Ò thi Kú thi Nguyªn lý HÖ ®iÒu h nh - LÇn 1 - 2006 §Ò sè: 14 C©u 1 §Æc ®iÓm n o sau ®©y kh«ng ph¶i cña Truy nhËp trùc tiÕp bé nhí (DMA)? a/ Sö dông cho c¸c thiÕt bÞ tèc ®é cao b/ ChuyÓn d÷ liÖu theo khèi c/ Mét ng¾t ®−îc sinh ra ®èi víi mçi byte ®−îc chuyÓn d/ ChuyÓn d÷ liÖu kh«ng cã sù can thiÖp cña CPU C©u 4 T×m tõ thÝch hîp ®iÒn v o chç trèng: §Ó thùc hiÖn I/O Protection, tÊt c¶ c¸c lÖnh v o-ra l c¸c lÖnh..... ®Ó ng−êi sö dông chØ cã thÓ thùc hiÖn v o-ra th«ng qua....., v ch−¬ng tr×nh cña ng−êi sö dông kh«ng bao giê gi nh ®−îc..... trong monitor mode. C©u 5 Bé nhí chÝnh cã tèc ®é cao h¬n nhiÒu so víi ®Üa tõ, nh−ng l¹i cã dung l−îng nhá h¬n rÊt nhiÒu. V× sao ng−êi ta kh«ng chÕ t¹o bé nhí chÝnh cã dung l−îng lín ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu thay thÕ cho bé nhí chÝnh? C©u 6 H×nh sau thÓ hiÖn ph−¬ng thøc giao tiÕp tiÕn tr×nh n o? a/ TruyÒn th«ng ®iÖp b/ Sö dông bé nhí chia sÎ
 9. b) GiÊy l m b i Kú thi Nguyªn lý HÖ ®iÒu h nh - LÇn 1 - 2006 Bài làm ®Ò sè: 14 (Thêi gian làm bài: 60 phót) Hä và tªn: ……………………………………………………………………………… Líp: ………………………………Khoa: …………………………………………….. L−u ý: Kh«ng viÕt v o ®Ò thi. Nép ®Ò thi cïng víi b i l m. C©u 1 (0.24®) A B C D C©u 4 (0.24®) §iÒn c¸c tõ/côm tõ ng¨n c¸ch nhau bëi dÊu chÊm phÈy (;) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… C©u 5 (0.24®) Tr¶ lêi: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… C©u 6 (0.24®) A B c) §¸p ¸n Kú thi Nguyªn lý HÖ ®iÒu h nh - LÇn 1 - 2006 §¸p ¸n ®Ò sè: 14 C©u 1 (0.24®) A B C D C©u 4 (0.24®) C©u hái: T×m tõ thÝch hîp ®iÒn v o chç trèng: §Ó thùc hiÖn I/O Protection, tÊt c¶ c¸c lÖnh v o-ra l c¸c lÖnh..... ®Ó ng−êi sö dông chØ cã thÓ thùc hiÖn v o-ra th«ng qua....., v ch−¬ng tr×nh cña ng−êi sö dông kh«ng bao giê gi nh ®−îc..... trong monitor mode. C¸c tõ/côm tõ cÇn ®iÒn: 1/ ®Æc quyÒn 2/ hÖ ®iÒu h nh 3/ quyÒn ®iÒu khiÓn
 10. C©u 5 (0.24®) C©u hái: Bé nhí chÝnh cã tèc ®é cao h¬n nhiÒu so víi ®Üa tõ, nh−ng l¹i cã dung l−îng nhá h¬n rÊt nhiÒu. V× sao ng−êi ta kh«ng chÕ t¹o bé nhí chÝnh cã dung l−îng lín ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu thay thÕ cho bé nhí chÝnh? Tr¶ lêi: V× bé nhí chÝnh l thiÕt bÞ l−u tr÷ kh«ng æn ®Þnh, sÏ bÞ mÊt th«ng tin khi th«i cÊp nguån. Thªm v o ®ã, chi phÝ chÕ t¹o bé nhí chÝnh ®¾t h¬n nhiÒu (tÝnh trªn 1 ®¬n vÞ nhí). C©u 6 (0.24®) A B diÖn tiÕng ViÖt th©n thiÖn, hç trî nhiÒu lo¹i 3.7. T×nh h×nh triÓn khai HÖ thèng thi tr¾c c©u hái tr¾c nghiÖm v thùc hiÖn tr¸o thø tù nghiÖm t¹i tr−êng §HNNI c©u hái v vÞ trÝ c¸c ph−¬ng ¸n tr¶ lêi cña c©u hái ®ã nÕu xuÊt hiÖn ë c¸c ®Ò kh¸c nhau. Qua 3 n¨m nghiªn cøu ph¸t triÓn, ®Õn nay HÖ thèng ® ®−îc x©y dùng xong, ®¹t ®−îc Tuy nhiªn, hÖ thèng vÉn ch−a ®−îc sö c¸c yªu cÇu ® ®Ò ra. ViÖc trÓn khai thö dông nhiÒu nªn ch¾c ch¾n ch−a ph¸t hiÖn hÕt nghiÖm (miÔn phÝ) hÖ thèng thi tr¾c nghiÖm c¸c lçi v c¸c chøc n¨ng ch−a phï hîp víi tai c¸c khoa trong tr−êng ® ®−îc thùc hiÖn v thùc tÕ. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý nghiÖm thu. HiÖn t¹i, HÖ thèng ® ®−îc c i kiÕn gãp ý còng nh− sù ñng hé cña tÊt c¶ c¸c ®Æt t¹i phßng m¸y tÝnh cña c¸c khoa C«ng thÇy c« gi¸o ®Ó HÖ thèng thi tr¾c nghiÖm ng y nghÖ th«ng tin, §Êt v M«i tr−êng, Ch¨n nu«i c ng ho n thiÖn v ®−îc sö dông réng r i h¬n. thó y, C¬ ®iÖn, N«ng häc, C«ng nghÖ thùc phÈm v m¸y tÝnh c¸ nh©n cña mét sè gi¸o T i liÖu tham kh¶o viªn trong tr−êng. T¹i khoa C«ng nghÖ th«ng Jay Greenspan v Brad Bulger (2000), tin víi lîi ®iÓm cã nhiÒu phßng m¸y tÝnh cña MySQL/PHP Database Applications. hai bé m«n Khoa häc m¸y tÝnh v C«ng nghÖ phÇn mÒm, nhiÒu gi¸o viªn ¸p dông h×nh thøc Alavoor Vasudevan (2000), PHP How-To thi tr¾c nghiÖm nªn HÖ thèng ® ®−îc sö dông Graeme Merrall (2002), PHP/MySQL Tutorial, kh¸ réng r i v b−íc ®Çu cho thÊy kÕt qu¶ rÊt Stig Sather Bakken, Alexander Aulbach, Egon tèt. Tuy nhiªn, do nhiÒu gi¸o viªn trong c¸c Schmid (2002), PHP Manua. khoa ch−a biÕt ®Õn phÇn mÒm n y cïng víi mét sè nguyªn nh©n kh¸c nh− sè l−îng m¸y Khoa CNTT, Tr−êng §HBKHN, HÖ thèng ® o tÝnh cña c¸c gi¸o viªn ch−a ®ñ nªn sù triÓn t¹o tõ xa BKVIEWS, 2001-2005 khai ch−a ®−îc réng r i. Trong thêi gian tíi, JavaScript Tutorial - web site: HÖ thèng sÏ ®−îc tiÕp tôc triÓn khai ®Õn c¸c http://www.w3schools.com khoa v bé m«n kh¸c; ®ång thêi viÖc khuyÕn Website http://www.khoabang.com.vn - 2003 khÝch sö dông v h−íng dÉn sö dông còng HTD Telecoms JSC phèi hîp víi Trung ®−îc ®Èy m¹nh, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña c¸c t©m C«ng nghÖ Th«ng tin CDIT. ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong tr−êng. 4. KÕt luËn Lêi c¶m ¬n Nh©n dÞp n y, t¸c gi¶ xin göi lêi c¶m ¬n HÖ thèng ®−îc x©y dùng ® ®¸p øng ®−îc ch©n th nh tíi Ban gi¸m hiÖu Nh tr−êng, c¸c tÝnh n¨ng theo ph©n tÝch thiÕt kÕ, ®¸p øng Phßng Qu¶n lý khoa häc v Hîp t¸c quèc tÕ, ®−îc c¸c yªu cÇu cña ng−êi sö dông, cã giao diÖn th©n thiÖn, dÔ sö dông, cã tÝnh b¶o mËt Khoa C«ng nghÖ th«ng tin, nhiÒu thÇy c« gi¸o tèt, cã tèc ®é cËp nhËt v khai th¸c d÷ liÖu ë trong tr−êng, c¸c em sinh viªn líp Tin häc møc cao. HÖ thèng cã nh÷ng −u ®iÓm h¬n so K47 ® nhiÖt t×nh ®éng viªn, gióp ®ì ®Ó t¸c víi c¸c phÇn mÒm tr¾c nghiÖm kh¸c l cã giao gi¶ ho n th nh phÇn mÒm n y.
 11. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006: TËp IV, Sè 6: 124

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản