intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

163
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở của trứng gà nuôi theo phương thức công nghiệp .T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 65-70 §¹i häc N«ng nghiÖp I Nghiªn cøu mét sè yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp në cña trøng gµ nu«i theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp Effects of laying time, broiler breeder age and disinfectans (formaldehyde and ozone gas) on egg hachability NguyÔn ThÞ Mai1, T«n ThÊt S¬n1 Summary Three experiments were conducted to determine the effect of the laying time, broiler breeder age and two disinfectants...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp

  1. Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở của trứng gà nuôi theo phương thức công nghiệp
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2006, TËp IV, Sè 6: 65-70 Nghiªn cøu mét sè yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp në cña trøng gµ nu«i theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp Effects of laying time, broiler breeder age and disinfectans (formaldehyde and ozone gas) on egg hachability NguyÔn ThÞ Mai1, T«n ThÊt S¬n1 Summary Three experiments were conducted to determine the effect of the laying time, broiler breeder age and two disinfectants (formaldehyde and ozone gas) for fumigation on egg hatchability. The breeds used were Ross 308, ISA White, ISA Brown and Luong Phuong. Results demonstrated significant influence of laying time, broiler breeder age and disinfectants on egg hatchability. All eggs laid between 8 am to 14 pm had a higher hatchability compared to those laid before and after that period of time. The lowest hatchability was recorded for the eggs laid before 6 am. The age of the hens influenced the hen – day production and hatching results. Egg production and hatchability were higher for hens between 30 and 40 weeks of age. Fumigation of hatching eggs with ozone gas resulted in higher hatchability compared to formaldehyde. Key words: Eggs, broiler breeder age, formaldehyde, ozone gas, laying time, hatchabilit 1. §Æt vÊn ®Ò nu«i theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp (g Ross 308, ISA tr¾ng, L−¬ng Ph−îng v ISA m u) v Êp trøng l giai ®o¹n tiÕp theo ®Ó ho n ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trøng trong ng y, thiÖn qu¸ tr×nh sinh s¶n cña gia cÇm. Nhê cã tuæi ®Î v biÖn ph¸p khö trïng trøng ®Õn kÕt ph−¬ng thøc Êp trøng nh©n t¹o nªn kh¶ n¨ng qu¶ Êp në. §ång thêi cung cÊp thªm mét sè sinh s¶n cña c¸c ® n gia cÇm gièng ® ®−îc th«ng sè kÜ thuËt gãp phÇn ho n thiÖn qui n©ng cao râ rÖt. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ Êp në cña tr×nh Êp trøng cña c¸c gièng g nãi trªn. trøng gia cÇm phô thuéc v o nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau thuéc m«i tr−êng bªn trong 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu (NguyÔn §¨ng Vang v CS, 2004; David ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn h nh theo ph−¬ng Sainsbury, 1999; Narushin v Romanov, ph¸p ph©n l« so s¸nh trªn c¸c ® n g gièng bè 2002) v m«i tr−êng bªn ngo i (Orlov, 1970; mÑ ROSS 308, ISA tr¾ng, ISA m u v g Calnek v CS, 1991; Lotte, 2005; Stewart v L−¬ng Ph−îng nu«i t¹i xÝ nghiÖp g gièng L¹c Cox, 2005; Yang v Rjiang, 2005). N¾m v÷ng VÖ - B¾c Ninh. Trong mçi thÝ nghiÖm, gi÷a c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp në sÏ c¸c l« chØ kh¸c nhau vÒ yÕu tè thÝ nghiÖm, c¸c gióp cho viÖc ho n thiÖn qui tr×nh Êp trøng v yÕu tè kh¸c ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu. ThÝ nghiÖm qua ®ã gãp phÇn n©ng cao kÕt qu¶ Êp në cña ®−îc tiÕn h nh trong 4 th¸ng. trøng gia cÇm. V× vËy môc ®Ých cña nghiªn cøu n y nh»m x¸c ®Þnh sè trøng ®Î ra t¹i c¸c ThÝ nghiÖm 1. T×m hiÓu ¶nh h−ëng cña thêi thêi ®iÓm trong ng y cña mét sè gièng g ®iÓm ®Î trøng trong ng y ®Õn kÕt qu¶ Êp në. 1 Khoa Ch¨n nu«i Thó Y, §¹i häc N«ng nghiÖp I
  3. Theo nhiÒu t i liÖu cho biÕt, g th−êng ®Î nghiÖm ®−îc chia l m ba l«. L« 1, trøng Êp trong kho¶ng thêi gian tõ 6,00 ®Õn 16 giê kh«ng ®−îc khö trïng. L« 2, khö trïng trøng trong ng y (10 giê). §Ó kiÓm tra l¹i c¸c ý kiÕn Êp b»ng h¬i foocman®ehit. L« 3, khö trïng n y, trøng ®−îc thu t¹i 7 thêi ®iÓm trong ng y trøng Êp b»ng khÝ «z«n. v chia l m 7 l« t−¬ng øng: tr−íc 6giê; 6 - Sè liÖu ®−îc xö lý v so s¸nh theo ph−¬ng 8giê; 8 - 10giê; 10 - 12giê; 12 - 14giê; 14 - ph¸p χ2 b»ng ch−¬ng tr×nh Excel v Irristat. 16giê; sau 16giê. ThÝ nghiÖm 2. T×m hiÓu ¶nh h−ëng cña 3. KÕt qu¶ NGHI£N CøU tuæi ®Î trøng ®Õn kÕt qu¶ Êp në. TiÕn h nh 3.1. Sè trøng ®Î ra t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c theo dâi kÕt qu¶ Êp në trªn hai ® n g ISA tr¾ng v L−¬ng Ph−îng tõ 25 – 42 tuÇn tuæi. nhau trong ng y Trong thÝ nghiÖm 1 v 2, tû lÖ në l tû lÖ KÕt qu¶ theo dâi thêi ®iÓm ®Î trøng ë c¸c phÇn tr¨m gi÷a sè g con në ra so víi sè trøng kho¶ng thêi gian trong ng y cña c¸c ® n g ®em Êp. Tû lÖ g lo¹i 1 l tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a gièng bè mÑ ®−îc tr×nh b y ë b¶ng 1. sè g lo¹i 1 v sè trøng Êp. ThÝ nghiÖm 3. ¶nh h−ëng cña biÖn ph¸p khö trïng trøng Êp ®Õn kÕt qu¶ Êp në. ThÝ B¶ng 1. Tû lÖ trøng ®Î ra t¹i c¸c thêi ®iÓm trong ng y §¬n vÞ tÝnh (%) ROSS 308 ISA tr¾ng ISA m u L−¬ng ph−îng Thêi ®iÓm (giê) Qu¶ Tû lÖ % Qu¶ Tû lÖ % Qu¶ Tû lÖ % Qu¶ Tû lÖ % 16 663 4,54 591 5,85 662 8,11 836 7,29 Tæng 11850 100,00 8532 100,00 8157 100,00 11848 100,00 Thêi gian ®Î cña c¸c ® n g thÝ nghiÖm hiÖn qui tr×nh n y, c«ng nh©n ph¶i trùc ca ®Ó tõ 6 - 17giê v ®Î tËp trung nhÊt v o kho¶ng thu trøng ë 12 giê. HiÖn nay xÝ nghiÖp chØ thu thêi gian tõ 8 - 14giê. NÕu thu trøng b»ng tay, ®−îc ba lÇn trong ng y t¹i c¸c thêi ®iÓm 10; tèt nhÊt l thu ®−îc 5 lÇn trong ng y (8, 10, 14 v 16giê 30 phót, qui tr×nh n y chØ hîp lý 12, 14 v 16 giê 30 phót). Tuy nhiªn nÕu thùc víi giê l m viÖc m ch−a hîp lý vÒ kü thuËt. 3.2. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trong ng y ®Õn tû lÖ chÕt ph«i B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trong ng y ®Õn tû lÖ chÕt ph«i §¬n vÞ tÝnh (%) Thêi ®iÓm ROSS 308 ISA Tr¾ng L−¬ng ph−îng ISA m u (giê) Cã ph«i ChÕt ph«i Cã ph«i ChÕt ph«i Cã ph«i ChÕt ph«i Cã ph«i ChÕt ph«i 16 93,4 12,8 93,4 11,4 94,0 13,0 93,2 12,2 Trung b×nh 92,7 10,8 93,3 9,14 93,1 10,9 93,9 11,0
  4. Thêi ®iÓm ®Î trøng trong ng y cã ¶nh 3.3. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trøng h−ëng ®Õn tû lÖ chÕt ph«i qua c¸c giai ®o¹n trong ng y ®Õn tû lÖ në Êp. Tû lÖ chÕt ph«i thÊp ë nhãm trøng ®Î ra Nh÷ng trøng ®Î ra trong kho¶ng thêi gian trong kho¶ng tõ 8 – 14giê. Tû lÖ chÕt ph«i cao tõ 8 - 14 giê cã tû lÖ në cao h¬n trøng ®Î ra ë c¸c nhãm trøng ®Î ra tr−íc 6 giê v sau 16 tr−íc v sau kho¶ng thêi gian n y (b¶ng 3). Sù giê. Sù kh¸c nhau l cã ý nghÜa thèng kª víi p kh¸c nhau l rÊt râ rÖt víi P < 0,01. Tû lÖ në < 0,05. Së dÜ cã kÕt qu¶ n y l do nhãm trøng thÊp nhÊt ë nhãm trøng ®Î ra tr−íc 6 giê. ®Î tr−íc 6 giê v sau 16 giê th−êng cã khèi l−îng v chØ sè h×nh th¸i nhá h¬n hoÆc lín h¬n so víi trung b×nh cña ® n. B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trøng trong ng y ®Õn tû lÖ në Thêi ®iÓm (giê) Tû lÖ në cña c¸c gièng g (%) ROSS 308 ISA tr¾ng L−¬ng ph−îng ISA m u 16 80,6 82,00 81,0 81,0 Trung b×nh 81,9 84,2 82,2 82,9 cña thêi ®iÓm ®Î trøng trong ng y ®Õn kÕt qu¶ 3.4. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î trøng Êp në ®−îc tr×nh b y ë b¶ng 4. Thêi ®iÓm ®Î trong n y ®Õn tû lÖ g con lo¹i I trøng trong ng y cã ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ g Trong kÕt qu¶ Êp në cña trøng gia cÇm, tû lo¹i I. Nhãm trøng ®Î tr−íc 6giê cã tû lÖ g lÖ gia cÇm lo¹i 1 tÝnh trªn tæng sè trøng Êp l lo¹i I thÊp h¬n so víi c¸c thêi ®iÓm kh¸c trong mét chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt quan träng nhÊt. ng y. Sù kh¸c nhau l cã ý nghia thèng kª víi To n bé sè trøng ®Î ra theo thêi ®iÓm ®Î ® P < 0,05. Tû lÖ g lo¹i I cao nhÊt ë nhãm trøng ®−îc tr×nh b y ë b¶ng 1 ®em Êp. ¶nh h−ëng ®Î ra tõ 8 - 14giê. B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña thêi ®iÓm ®Î ®Õn tû lÖ g lo¹i I Tû lÖ g lo¹i I (%) Thêi ®iÓm (giê) ROSS 308 ISA tr¾ng L−¬ng ph−îng ISA m u (n=2500) (n=2000) (n=2500) (n=2000) 16 78,0 78,8 78,8 77,4 Trung b×nh 79,74 81,46 78,66 77,4
  5. dÇn tõ tuÇn tuæi 25 ®Õn tuÇn tuæi 33 khi tû lÖ 3.5. ¶nh h−ëng cña tuæi gia cÇm ®Õn tû lÖ ®Î t¨ng dÇn, ®¹t ®Ønh cao v æn ®Þnh. Tû lÖ trøng chÕt ph«i chÕt ph«i cao nhÊt ë nh÷ng tuÇn ®Çu khi g Tuæi gia cÇm kh«ng nh÷ng cã ¶nh h−ëng míi v o ®Î v thÊp nhÊt sau khi ®¹t ®Ønh cao ®Õn tû lÖ ®Î trøng m cßn ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ tû lÖ ®Î 3 - 4 tuÇn. Sù sai kh¸c l cã ý nghÜa trøng chÕt ph«i (b¶ng 5). Tû lÖ chÕt ph«i gi¶m thèng kª (P
  6. B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña tuæi gia cÇm ®Õn tû lÖ në G ISA tr¾ng G L−îng Ph−îng (n=2500 con) (n= 2000 con) TuÇn tuæi TL trøng cã ph«i (%) Tû lÖ në (%) TuÇn tuæi TL trøng cã ph«i (%) Tû lÖ në (%) 25 90,6 78,5 25 85,9 72,0 26 91,1 79,2 26 87,8 74,7 27 92,1 80,3 27 80,1 77,2 28 92,4 80,8 28 91,1 79,8 29 93,0 82,4 29 92,7 81,7 30 94,7 85,1 30 93,9 83,1 31 94,7 86,7 31 93,1 83,6 32 94,9 87,5 32 93,2 84,1 33 94,7 88,1 33 96,0 87,4 34 94,8 87,9 34 95,0 86,1 35 94,3 87,3 35 95,1 85,6 36 93,6 86,5 36 95,9 86,9 37 92,9 85,6 37 94,6 85,7 38 93,1 85,9 38 94,9 85,2 39 91,6 84,1 39 94,3 84,6 40 91,6 84,3 40 92,4 83,1 41 92,5 84,7 41 92,2 82,7 42 91,9 84,3 42 92,9 83,5 TB 92,9 84,3 TB 92,3 82,5 KÕt qu¶ ë b¶ng 6 cho thÊy tû lÖ në so víi 3.7. ¶nh h−ëng cña biÖn ph¸p khö trïng tæng sè trøng Êp cao nhÊt ë 33 tuÇn tuæi, sau ®ã trøng ®Õn kÕt qu¶ Êp në æn ®Þnh v gi¶m dÇn. KÕt qu¶ n y cã liªn quan §Ó nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña khö trïng ®Õn ®Æc ®iÓm sinh lý cña ® n gia cÇm bè mÑ. trøng Êp ®Õn tû lÖ Êp në, chóng t«i tiÕn h nh thÝ ChÊt l−îng trøng Êp t¨ng nhanh tõ khi g m¸i nghiÖm trªn trøng g ISA tr¾ng víi hai biÖn v o ®Î cho ®Õn 27 – 28 tuÇn tuæi v æn ®Þnh ë ph¸p khö trïng b»ng foocman®ehyt (l« 2) vÇ 36 tuÇn. MÆt kh¸c, sè l−îng v chÊt l−îng tinh «z«n (l« 3). KÕt qu¶ cho thÊy khö trïng trøng dÞch cña g trèng tèt nhÊt ë 28 – 30 tuÇn tuæi, b»ng «z«n cho tû lÖ chÕt ph«i thÊp h¬n (3,16%), sau ®ã æn ®Þnh v gi¶m dÇn. NÕu nu«i d−ìng, tû lÖ në v tû lÖ g con lo¹i 1tÝnh trªn tæng sè ch¨m sãc g trèng tèt th× sù suy tho¸i cña dÞch trøng Êp cao h¬n (3,16 v 3,89%) so víi trøng ®−îc khö trïng b»ng foocmaldehyt. Sù sai kh¸c ho n x¶y ra sau 48 tuÇn tuæi, nu«i d−ìng, ch¨m l cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05) (b¶ng 7). sãc kh«ng hîp lý sù suy tho¸i dÞch ho n sÏ x¶y ra ngay sau 36 tuÇn, thËm chÝ cßn sím h¬n. Khö trïng trøng b»ng foocmaldehyt v ChÊt l−îng cña hai ® n g trèng thÓ hiÖn ë tû lÖ «z«n cho tû lÖ chÕt ph«i thÊp h¬n (4,00 v thô tinh tr×nh bÇy trong b¶ng 6. Tû lÖ thô tinh 7,16%), tû lÖ në v tû lÖ g con lo¹i 1 cao h¬n cña c¶ hai ® n ®Òu kh¸ cao, trung b×nh 92,9% (4 v 7,16%) so víi trøng kh«ng ®−îc khö (ISA) v 92,3% (L−¬ng ph−îng). Tû lÖ thô tinh trïng. Sù sai kh¸c l cã ý nghÜa thèng kª víi P < 0,05 (gi÷a l« kh«ng khö trïng v l« khö cña c¶ hai ® n ®Òu t¨ng dÇn, ®¹t cao nhÊt ë 32 trïng b»ng foocmaldehyt), P < 0,01 (gi÷a l« tuÇn tuæi (ISA) v 3 tu n tuæi (L−¬ng ph−îng), kh«ng khö trïng víi l« khö trïng b»ng Oz«n). sau ®ã æn ®Þnh v gi¶m dÇn.
  7. B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña biÖn ph¸p khö trïng trøng ®Õn kÕt qu¶ Êp në ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh L« 1 L« 2 L« 3 Sè trøng v o Êp qu¶ 1000 1000 1000 Sè trøng v o thÝ nghiÖm qu¶ 950 950 950 Tû lÖ trøng cã ph«i % 95,79 95,79 95,79 Tû lÖ chÕt ph«i k× I % 3,89 3,47 2,11 Tû lÖ chÕt ph«i k× II % 4,11 2,32 1,79 Tû lÖ trøng t¾c % 6,74 4,95 3,68 Tæng tû lÖ chÕt ph«i % 14,74 10,74 7,58 % 84,62 88,79 92,09 Tû lÖ në/sè trøng cã ph«i Tû lÖ në/tæng sè trøng Êp % 81,05 85,05 88,21 Tû lÖ g lo¹i 1/tæng sè g në % 95,33 97,03 97,97 Tû lÖ g lo¹i I/sè trøng cã ph«i % 80,66 86,15 90,22 Tû lÖ g lo¹i I/tæng sè trøng Êp % 77,26 82,53 86,42 Lotte Ir van de Ven (2005). Maximising 4. KÕt luËn uniformity through top level hatchery practice – World Poultry: 16-18, 21(5) Nh÷ng trøng ®Î ra t¹i thêi ®iÓm kh¸c nhau trong ng y cã ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp Narushin V. G. and M.N. Romanov (2002). në. Tû lÖ në, tû lÖ g lo¹i I thÊp nhÊt ë nhãm Egg physical characteristics and trøng ®Î tr−íc 6h s¸ng. hachability – World’s Poultry Science Tû lÖ ®Î trøng v tuæi cña ® n bè mÑ cã Journal: 297-403, 58 (3) ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ Êp në. Tû lÖ në v tû lÖ NguyÔn §¨ng Vang, TrÇn C«ng Xu©n, g con lo¹i I cao ë 30 - 40 tuÇn tuæi. NguyÔn QuÝ Khiªm (2004). Nghiªn cøu Khö trïng trøng b»ng «z«n cã kÕt qu¶ Êp ¶nh h−ëng cña ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, khèi në tèt h¬n khö trïng b»ng foocman®ehit. Tû lÖ l−îng trøng ®Õn tû lÖ Êp në cña trøng g në v tû lÖ g lo¹i I so víi tæng trøng Êp cña Tam Ho ng. B¸o c¸o khoa häc Ch¨n ph−¬ng ph¸p khö trïng b»ng «z«n v nu«i thó y. foocman®ehit lÇn l−ît l 88,21v 85,05%; Orlov M.V. (1974). Control biologico y la 86,42 v 82,53%. incubacion. Editorial Pueblo y Educacion. La Habana. T i liÖu tham kh¶o Stewart J. Ritchie and W. R. (Bill) Cox (2005). Calnek B.W., H. John Barnes, C. W. Beard, Canadian Poultry Consultands Ltd. W. M. Reid and H. W. Yoder (1991). Abbotsford, British Columbia, Canada. Diseases of Poultry, Ninth Edition – Yang N. and R. S. RJiang (2005). Recent Iowa State University – USA. advances in breeding for quality David Sainsbury (1999). Poultry Health and chickens – World Poultry Science Management, Blakwell Science. Journal : 373 – 381, 61 (3).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2