intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Một số hạn chế trong cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hợp đồng BOT "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

65
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số hạn chế trong cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hợp đồng BOT Như thế cũng sẽ mâu thuẫn với các quy định khác về bảo vệ sức khoẻ đối với các lao động này.(3) Năm là chế tài chưa hợp lí đối với doanh nghiệp vi phạm quy định định kì kiểm tra đo lường các tiêu chuẩn vệ sinh về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại.(...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Một số hạn chế trong cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hợp đồng BOT "

  1. Th«ng tin TS. Vò Hång Anh * I. Th nh phÇn, c¬ cÊu tæ chøc tõ phiªn häp ®Çu tiªn cña viÖn kÓ tõ ng y bÇu cña NghÞ viÖn cö cho ®Õn tr−íc mét ng y diÔn ra phiªn häp NghÞ viÖn Ba Lan l mét trong nh÷ng nghÞ ®Çu tiªn cña Sejm kho¸ sau. viÖn ®−îc th nh lËp sím ë trªn thÕ giíi. HiÕn Sejm cã thÓ bÞ gi¶i t¸n tr−íc thêi h¹n trªn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc Céng ho Ba Lan ®−îc c¬ së quyÕt ®Þnh cña 2/3 tæng sè th nh viªn th«ng qua n¨m 1791. Sau chiÕn tranh thÕ giíi cña ViÖn hoÆc trªn c¬ së quyÕt ®Þnh rót ng¾n thø hai, ng y 22/7/1952 Ba Lan th«ng qua nhiÖm k× cña viÖn cña Tæng thèng, sau khi HiÕn ph¸p míi. HiÕn ph¸p n¨m 1952 thiÕt lËp tæng thèng tham kh¶o ý kiÕn cña chñ tÞch hai chÕ ®é nghÞ viÖn mét viÖn. N¨m 1989 sau viÖn. Tæng thèng ra quyÕt ®Þnh rót ng¾n nh÷ng biÕn ®éng diÔn ra ë §«ng ¢u nãi nhiÖm k× cña Sejm trong c¸c tr−êng hîp sau: chung v ë Ba Lan nãi riªng, Quèc héi Ba Lan Thø nhÊt, Sejm kh«ng th«ng qua ng©n s¸ch th«ng qua söa ®æi HiÕn ph¸p. Ng y nh n−íc trong thêi h¹n 4 th¸ng kÓ tõ ng y dù 17/10/1992 Sejm th«ng qua ®¹o luËt HiÕn to¸n ®−îc ChÝnh phñ ®Ö tr×nh; thø hai, Sejm ph¸p “VÒ mèi quan hÖ gi÷a lËp ph¸p v h nh kh«ng ®ång ý víi øng cö viªn chñ tÞch Héi ph¸p v vÒ l nh thæ tù qu¶n”. §¹o luËt HiÕn ®ång bé tr−ëng (ChÝnh phñ) do tæng thèng ®Ò ph¸p 1992 kh«ng thay thÕ to n bé HiÕn ph¸p nghÞ, sau ®ã trong thêi h¹n 14 ng y kh«ng 1952 m chØ thay thÕ nh÷ng phÇn t−¬ng øng. th nh lËp ®−îc ChÝnh phñ, khi tæng thèng bæ V× vËy, HiÕn ph¸p 1992 cßn ®−îc gäi l “HiÕn nhiÖm ChÝnh phñ, Sejm l¹i biÓu quyÕt kh«ng ph¸p bД. Söa ®æi HiÕn ph¸p n¨m 1989 v tÝn nhiÖm ChÝnh phñ. HiÕn ph¸p bÐ 1992 ® thiÕt lËp chÕ ®é nghÞ Bëi v×, Sejm ®−îc xem l c¬ quan ®¹i diÖn viÖn hai viÖn ë Ba Lan. Ng y 2/4/1997 Ba Lan cho ý chÝ nguyÖn väng cña nh©n d©n, do ®ã tiÕn h nh c¶i c¸ch triÖt ®Ó HiÕn ph¸p b»ng ph¹m vi thÈm quyÒn cña Sejm réng h¬n so víi viÖc th«ng qua b¶n HiÕn ph¸p míi. Theo quy ViÖn nguyªn l o. ChØ riªng Sejm thùc hiÖn ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1997, NghÞ viÖn Ba Lan nh÷ng quyÒn h¹n sau ®©y: Uû quyÒn cho gåm hai viÖn: ViÖn nguyªn l o (th−îng viÖn) ChÝnh phñ thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p; nh©n v Sejm (h¹ viÖn). danh n−íc Céng ho Ba Lan quyÕt ®Þnh vÒ 1. Sejm t×nh tr¹ng chiÕn tranh v kÝ kÕt ho b×nh; quy Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1997, Sejm ®Þnh t×nh tr¹ng chiÕn tranh khi n−íc nh bÞ gåm 460 th nh viªn do nh©n d©n trùc tiÕp x©m l−îc hoÆc trong tr−êng hîp theo quy ®Þnh bÇu ra b»ng cuéc bÇu cö phæ th«ng ®Çu phiÕu, * Gi¶ng viªn Khoa h nh chÝnh - nh n−íc nhiÖm k× 4 n¨m. NhiÖm k× cña Sejm ®−îc tÝnh Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 53
  2. Th«ng tin cña hiÖp −íc quèc tÕ m Ba Lan ® kÝ kÕt hoÆc ®¹i chóng; Uû ban thanh niªn, thÓ dôc v thÓ tham gia; th nh lËp ChÝnh phñ, To ¸n hiÕn thao; Uû ban liªn l¹c víi ng−êi Ba Lan ë n−íc ph¸p, To ¸n quèc gia; gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ngo i; Uû ban d©n téc v nhãm ng−êi thiÓu ChÝnh phñ, biÓu quyÕt tÝn nhiÖm hoÆc kh«ng sè; Uû ban quèc phßng quèc gia; Uû ban b¶o tÝn nhiÖm ChÝnh phñ hay tõng th nh viªn vÖ m«i tr−êng, t i nguyªn thiªn nhiªn v kinh ChÝnh phñ; th«ng qua ng©n s¸ch nh n−íc, tÕ rõng; Uû ban tr¸ch nhiÖm hiÕn ph¸p; Uû phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch nh n−íc. ban chÝnh s¸ch kinh tÕ, ng©n s¸ch v t i chÝnh; C¬ cÊu tæ chøc cña Sejm gåm: Chñ tÞch, Uû ban chÝnh s¸ch nh ë, x©y dùng v l nh phã chñ tÞch Sejm, héi nghÞ tr−ëng l o, uû ban thæ; Uû ban chÝnh s¸ch x héi; Uû ban c«ng th−êng trùc v cã thÓ cã uû ban l©m thêi. t¸c c¶i c¸ch quan hÖ së h÷u; Uû ban quy chÕ Chñ tÞch Sejm do Sejm bÇu ra trong sè v c«ng t¸c ®¹i biÓu; Uû ban kinh tÕ n«ng th nh viªn cña m×nh theo nhiÖm k× cña ViÖn. nghiÖp v l−¬ng thùc; Uû ban tù qu¶n ®Þa Chñ tÞch Sejm chñ täa c¸c phiªn häp cña ph−¬ng; Uû ban ®èi ngo¹i; Uû ban t− ph¸p vÒ ViÖn, ®¹i diÖn cho Sejm trong quan hÖ ®èi quyÒn con ng−êi; Uû ban kinh tÕ ®èi ngo¹i; ngo¹i v l ng−êi b¶o vÖ c¸c quyÒn cña Sejm. Uû ban ph¸p luËt; Uû ban y tÕ; Uû ban c«ng Khi chñ tÞch v¾ng mÆt mét phã chñ tÞch do nghiÖp v chÕ ®é qu¶n trÞ kinh doanh. Sejm bÇu ra sÏ thay thÕ chñ tÞch. Ngo i ra, chñ Ngo i nh÷ng uû ban nãi trªn, trong tr−êng tÞch v phã chñ tÞch Sejm cßn lËp th nh §o n hîp cÇn thiÕt Sejm th nh lËp uû ban l©m thêi chñ tÞch Sejm. §o n Chñ tÞch Sejm cã nhiÖm ®Ó ®iÒu tra vÊn ®Ò nhÊt ®Þnh. Uû ban n y cã vô triÖu tËp c¸c phiªn häp cña ViÖn, l nh ®¹o quyÒn yªu cÇu c¸c bªn h÷u quan cung cÊp t i ho¹t ®éng cña ViÖn. liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt; gÆp gì, thÈm vÊn Héi nghÞ tr−ëng l o bao gåm §o n Chñ nh÷ng c¸ nh©n cã liªn quan theo thñ tôc tè tÞch Sejm, tr−ëng ®o n hoÆc phã tr−ëng ®o n tông hiÖn h nh. c¸c ®o n ®¹i biÓu. NhiÖm vô cña héi nghÞ 2. ViÖn Nguyªn l·o tr−ëng l o l th¶o luËn v v¹ch ra h−íng gi¶i ViÖn nguyªn l o cã 100 th nh viªn do quyÕt c¸c vÊn ®Ò quan träng thuéc thÈm nh©n d©n c¸c vïng l nh thæ trùc tiÕp bÇu ra. quyÒn cña Sejm tr−íc khi vÊn ®Ò ®ã ®−îc ®−a Mçi mét tØnh trong sè 47 tØnh nhá ®−îc bÇu 2 ra th¶o luËn t¹i ViÖn. th−îng nghÞ sÜ, mçi th nh phè lín Vacxava v C¸c uû ban th−êng trùc cña Sejm ®−îc Cat«vÝt ®−îc bÇu 3 th−îng nghÞ sÜ. Cuéc bÇu th nh lËp ®Ó gióp Sejm chØnh lÝ c¸c dù ¸n luËt cö Th−îng viÖn ®−îc tiÕn h nh ®ång thêi víi v gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ. Theo cuéc bÇu cö Sejm v do tæng thèng Ba Lan Ên quy ®Þnh cña Quy chÕ Sejm hiÖn h nh, Sejm ®Þnh v c«ng bè 90 ng y tr−íc ng y kÕt thóc th nh lËp 25 uû ban th−êng trùc. §ã l Uû ban nhiÖm k× cña ViÖn, ng y bÇu cö ph¶i l ng y h nh chÝnh v néi vô; Uû ban c«ng t¸c ®Æc nghØ v ph¶i ®−îc tiÕn h nh kh«ng muén h¬n biÖt; Uû ban c«ng t¸c vÒ HiÖp −íc ch©u ¢u; 30 ng y tr−íc khi kÕt thóc nhiÖm k× cña ViÖn. Uû ban gi¸o dôc, khoa häc v tiÕn bé kÜ thuËt; NhiÖm k× cña Th−îng viÖn b»ng nhiÖm k× cña Uû ban vËn t¶i, liªn l¹c, th−¬ng m¹i v dÞch Sejm l 4 n¨m. Khi Sejm tù rót ng¾n nhiÖm k× vô; Uû ban v¨n ho¸ v ph−¬ng tiÖn th«ng tin th× nhiÖm k× cña Th−îng viÖn còng bÞ rót ng¾n 54 - T¹p chÝ luËt häc
  3. Th«ng tin theo, hoÆc khi Sejm bÞ Tæng thèng tuyªn bè Th−îng viÖn cö ra ®¹i biÓu lín tuæi nhÊt ®Ò rót ng¾n nhiÖm k× (gi¶i t¸n) th× Th−îng viÖn ®iÒu kiÓn phiªn häp cho ®Õn khi ViÖn bÇu ra còng bÞ gi¶i t¸n theo. chñ tÞch viÖn kho¸ míi. Còng gièng nh− Sejm trong c¬ cÊu tæ chøc C¸c phiªn häp cña Sejm v Th−îng viÖn cña Th−îng viÖn cã chñ tÞch, phã chñ tÞch ®−îc tiÕn h nh c«ng khai, trõ tr−êng hîp, v× viÖn, héi nghÞ tr−ëng l o v c¸c uû ban. Tuy lîi Ých quèc gia, b»ng ®a sè tuyÖt ®èi sè th nh nhiªn, th nh phÇn héi nghÞ tr−ëng l o cña viªn dù häp víi ®iÒu kiÖn cã h¬n nöa tæng sè Th−îng viÖn ngo i chñ tÞch, phã chñ tÞch, th nh viªn cña viÖn dù häp, Sejm hoÆc tr−ëng ®o n c¸c ®o n ®¹i biÓu cßn bao gåm 7 Th−îng viÖn quyÕt ®Þnh häp kÝn. th−îng nghÞ sÜ do ViÖn bÇu ra. Ngo i ra, sè Hai viÖn tiÕn h nh phiªn häp chung trong l−îng c¸c uû ban th−êng trùc cña Th−îng viÖn c¸c tr−êng hîp sau: Nghe Tæng thèng tuyªn Ýt h¬n so víi Sejm. HiÖn nay Th−îng viÖn cã thÖ khi nhËm chøc, ®Ó quyÕt ®Þnh c«ng nhËn 13 uû ban th−êng trùc gåm Uû ban kinh tÕ Tæng thèng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn quèc d©n; Uû ban s¸ng kiÕn lËp ph¸p v c«ng chøc vô v× lÝ do søc khoÎ, ®Ó buéc téi Tæng t¸c lËp ph¸p; Uû ban v¨n ho¸, ph−¬ng tiÖn thèng, ®Ó th«ng qua ®¹o luËt HiÕn ph¸p hoÆc th«ng tin ®¹i chóng, gi¸o dôc thÓ chÊt v thÓ ®Ó th«ng qua HiÕn ph¸p söa ®æi. Phiªn häp thao; Uû ban khoa häc v gi¸o dôc quèc d©n; chung cña hai viÖn ®−îc HiÕn ph¸p gäi l Uû ban b¶o vÖ m«i tr−êng; Uû ban quyÒn con Quèc héi. Quèc héi sÏ do chñ tÞch Sejm l m ng−êi v ph¸p chÕ; Uû ban quy chÕ v c«ng chñ to¹, tr−êng hîp Chñ tÞch Sejm v¾ng mÆt t¸c ®¹i biÓu; Uû ban kinh tÕ n«ng nghiÖp; Uû th× chñ tÞch Th−îng viÖn l m chñ to¹. ban vÒ vÊn ®Ò nhËp c− v ng−êi Ba Lan ë n−íc 1. Thñ tôc lËp ph¸p ngo i; Uû ban ®èi ngo¹i v quan hÖ kinh tÕ Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p n¨m 1997 quèc tÕ. s¸ng quyÒn lËp ph¸p thuéc ®¹i biÓu Sejm, Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt Th−îng viÖn Th−îng nghÞ viÖn, Tæng thèng, Héi ®ång bé còng cã thÓ th nh lËp uû ban l©m thêi. tr−ëng, nhãm cö tri tõ 100.000 ng−êi trë lªn. II. Thñ tôc ho¹t ®éng cña NghÞ C¸c dù ¸n luËt ®−îc tr×nh Sejm tr−íc. Thñ viÖn tôc th¶o luËn dù ¸n luËt ®−îc tiÕn h nh qua 3 Sejm v Th−îng viÖn tiÕn h nh c¸c phiªn lÇn ®äc. häp riªng ®Ó th¶o luËn v quyÕt ®Þnh c¸c vÊn - LÇn ®äc thø nhÊt ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. §Çu tiªn viÖc th¶o luËn c¸c dù ¸n luËt Phiªn häp ®Çu tiªn cña Sejm v Th−îng ®−îc tiÕn h nh t¹i cuéc häp cña mét uû ban viÖn mçi kho¸ do Tæng thèng triÖu tËp trong th−êng trùc cña Sejm, trõ nh÷ng dù ¸n luËt vÒ thêi h¹n 30 ng y kÓ tõ ng y bÇu cö. Trong söa ®æi HiÕn ph¸p; dù ¸n ®¹o luËt HiÕn ph¸p; tr−êng hîp NghÞ viÖn tù rót ng¾n nhiÖm k× dù ¸n luËt liªn quan ®Õn quyÒn, tù do, nghÜa hoÆc bÞ Tæng thèng tuyªn bè rót ng¾n nhiÖm vô cña c«ng d©n, dù ¸n luËt vÒ ng©n s¸ch nh k× th× phiªn häp ®Çu tiªn ph¶i ®−îc Tæng n−íc, thuÕ; dù ¸n luËt bÇu cö; dù ¸n luËt vÒ tæ thèng triÖu tËp kh«ng muén h¬n 15 ng y kÓ tõ chøc v ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nh n−íc, ng y bÇu cö. T¹i phiªn häp ®Çu tiªn, Sejm v c¬ quan tù qu¶n ®Þa ph−¬ng ph¶i ®−îc th¶o T¹p chÝ luËt häc - 55
  4. Th«ng tin luËn t¹i phiªn häp to n thÓ cña ViÖn. §o n ®−îc dù ¸n luËt, Th−îng viÖn cã thÓ hoÆc chñ tÞch Sejm cã thÓ quyÕt ®Þnh ®−a ra th¶o th«ng qua dù ¸n kh«ng kÌm theo söa ®æi, hoÆc luËn t¹i phiªn häp to n thÓ cña ViÖn nh÷ng dù th«ng qua dù ¸n cã söa ®æi kÌm theo, hoÆc ¸n kh¸c. T¹i lÇn ®äc thø nhÊt c¸c ®¹i biÓu yªu b¸c bá dù ¸n. NÕu trong thêi h¹n 30 ng y kÓ cÇu c¬ quan, ng−êi tr×nh dù ¸n tr×nh b y vÒ trªn, Th−îng viÖn kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh− tÝnh hîp lÝ v tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®ång thêi Th−îng viÖn ®ång ý víi dù luËt. th¶o luËn vÒ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña dù Tr−êng hîp Th−îng viÖn th«ng qua kÌm ¸n luËt. KÕt thóc lÇn ®äc thø nhÊt, dù ¸n luËt theo söa ®æi hoÆc b¸c bá, dù luËt sÏ ®−îc ®−îc uû ban n y tiÕp nhËn ®Ó tiÕp tôc chØnh lÝ Sejm th¶o luËn l¹i lÇn thø hai. T¹i lÇn n y, ®Ó ®ång thêi dù ¸n cßn ®−îc göi cho Uû ban v−ît qua ®−îc quyÕt ®Þnh cña Th−îng viÖn ph¸p luËt ®Ó lÊy ý kiÕn. NÕu dù ¸n luËt ®−îc cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña ®a sè tuyÖt ®èi sè th¶o luËn t¹i phiªn häp to n thÓ cña viÖn, sau ®¹i biÓu dù häp, víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã h¬n mét khi kÕt thóc th¶o luËn, §o n chñ tÞch sÏ giao nöa tæng sè th nh viªn cña ViÖn tham dù. dù ¸n cho mét uû ban th−êng trùc cña ViÖn ®Ó Sau khi ®−îc hai ViÖn th«ng qua, Chñ uû ban n y chØnh lÝ, ngo i ra dù ¸n còng ®−îc tÞch Sejm chuyÓn dù luËt sang cho Tæng thèng chuyÓn cho uû ban ph¸p luËt ®Ó lÊy ý kiÕn. kÝ v c«ng bè. Trong thêi h¹n 21 ng y kÓ tõ Trong qu¸ tr×nh chØnh lÝ dù ¸n, uû ban chØnh lÝ khi nhËn ®−îc luËt, Tæng thèng cã thÓ hoÆc kÝ dù ¸n tiÕp nhËn tÊt c¶ c¸c ý kiÕn cña ®¹i biÓu, v c«ng bè luËt, hoÆc ®Ò nghÞ To ¸n hiÕn c¬ quan hoÆc ng−êi so¹n th¶o dù ¸n, ChÝnh ph¸p kiÓm tra tÝnh hîp hiÕn cña luËt. NÕu To phñ ®Ó ho n chØnh dù ¸n, sau ®ã l m b¶n b¸o ¸n hiÕn ph¸p tuyªn bè luËt kh«ng hîp hiÕn th× c¸o tr×nh Sejm. luËt bÞ b¸c bá. NÕu To ¸n hiÕn ph¸p tuyªn bè - LÇn ®äc thø hai luËt hîp hiÕn th× Tæng thèng kh«ng cã quyÒn Uû ban chØnh lÝ dù ¸n luËt ®äc b¸o c¸o vÒ tõ chèi kÝ luËt. Tr−êng hîp To ¸n hiÕn ph¸p c«ng t¸c chØnh lÝ dù ¸n v to n v¨n dù ¸n. tuyªn bè mét sè ®iÒu kho¶n cña luËt kh«ng Sejm sÏ lÇn l−ît th«ng qua c¸c söa ®æi theo ®Ò hîp hiÕn, sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña chñ nghÞ cña uû ban chØnh lÝ dù ¸n. Tr−êng hîp tÞch Sejm, Tæng thèng hoÆc kÝ luËt kÌm theo ®¹i biÓu hoÆc c¬ quan tr×nh dù ¸n hay ChÝnh ®iÒu kiÖn lo¹i bá nh÷ng ®iÒu kho¶n kh«ng hîp phñ cã ý kiÕn bæ sung, dù ¸n coi nh− ch−a hiÕn hoÆc göi tr¶ luËt cho Sejm ®Ó Sejm lo¹i ®−îc th«ng qua lÇn thø hai v sÏ ®−îc giö tr¶ bá nh÷ng ®iÒu kho¶n n y. l¹i cho uû ban chØnh lÝ cïng víi nh÷ng ý kiÕn Tæng thèng cã thÓ kh«ng ®Ò nghÞ To ¸n bæ xung ®Ó uû ban tiÕp tôc chØnh lÝ. hiÕn ph¸p kiÓm tra tÝnh hîp hiÕn cña dù luËt, - LÇn ®äc thø ba m trùc tiÕp göi tr¶ dù luËt cho Sejm th¶o luËn T¹i lÇn n y nÕu cã ý kiÕn ®Ò nghÞ b¸c bá l¹i cïng víi b¸c luËn cña m×nh. Trong tr−êng dù ¸n th× ViÖn sÏ biÓu quyÕt. Tr−êng hîp hîp n y nÕu 3/5 sè th nh viªn dù häp biÓu kh«ng cã ý kiÕn n y, viÖn sÏ biÓu quyÕt tõng quyÕt t¸n th nh víi ®iÒu kiÖn cã h¬n mét nöa ®iÒu, tõng ch−¬ng hoÆc biÓu quyÕt to n bé dù tæng sè th nh viªn dù häp, Sejm v−ît qua ¸n mét lÇn. ®−îc quyÒn phñ quyÕt cña Tæng thèng. Trong Trong thêi h¹n 30 ng y kÓ tõ khi nhËn thêi h¹n 7 ng y kÓ tõ khi Sejm th«ng qua dù 56 - T¹p chÝ luËt häc
  5. Th«ng tin luËt, Tæng thèng ph¶i kÝ v c«ng bè luËt. 3. Thñ tôc xem xÐt tr¸ch nhiÖm chÝnh trÞ 2. Thñ tôc th«ng qua ng©n s¸ch cña ChÝnh phñ v th nh viªn ChÝnh phñ Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1997 ng©n ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¸ch nh n−íc ®−îc Sejm th«ng qua d−íi h×nh cña m×nh tr−íc Sejm. Trong tr−êng hîp Sejm, thøc l v¨n b¶n luËt cã hiÖu lùc trong thêi h¹n theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt l 46 ®¹i biÓu, b»ng 1 n¨m. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt, c¸c ®a sè phiÕu cña tæng sè th nh viªn cña m×nh, kho¶n chi tiªu cña Nh n−íc trong thêi h¹n biÓu quyÕt kh«ng tÝn nhiÖm ChÝnh phñ ®ång d−íi 1 n¨m cã thÓ ®−îc quy ®Þnh bëi luËt vÒ thêi bÇu ra chñ tÞch ChÝnh phñ míi th× Tæng ng©n s¸ch t¹m thêi (prowizorium thèng sÏ tuyªn bè c¸ch chøc to n bé ChÝnh budzetowym). §iÒu 221 HiÕn ph¸p quy ®Þnh phñ v bæ nhiÖm chñ tÞch ChÝnh phñ míi do s¸ng kiÕn vÒ LuËt ng©n s¸ch, LuËt ng©n s¸ch Sejm bÇu. Theo ®Ò nghÞ cña chñ tÞch ChÝnh t¹m thêi, vÒ söa ®æi luËt ng©n s¸ch v vÒ c¸c phñ, Tæng thèng bæ nhiÖm c¸c th nh viªn cßn kho¶n vay cña Nh n−íc thuéc thÈm quyÒn l¹i cña ChÝnh phñ. riªng cña ChÝnh phñ. Chñ tÞch ChÝnh phñ cã thÓ ®Ò nghÞ Sejm ChËm nhÊt l 3 th¸ng tr−íc n¨m t i chÝnh biÓu quyÕt tÝn nhiÖm ChÝnh phñ. NÕu ®a sè kho¸ míi, ChÝnh phñ ph¶i tr×nh Sejm dù th¶o th nh viªn dù häp biÓu quyÕt tõ chèi tÝn LuËt ng©n s¸ch nh n−íc cho n¨m tíi. Trong nhiÖm ChÝnh phñ, víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã h¬n tr−êng hîp ®Æc biÖt, dù th¶o luËt ng©n s¸ch cã mét nöa tæng sè th nh viªn cña ViÖn dù häp, thÓ ®−îc tr×nh muén h¬n. Sejm xem xÐt v th× chñ tÞch ChÝnh phñ v to n bé th nh viªn biÓu quyÕt th«ng qua LuËt ng©n s¸ch qua mét cña ChÝnh phñ ph¶i tõ chøc. lÇn ®äc. Sau ®ã LuËt ng©n s¸ch Nh n−íc C¸c th nh viªn cña ChÝnh phñ kh«ng ®−îc chuyÓn sang cho ViÖn nguyªn l o. nh÷ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Sejm vÒ Trong thêi h¹n 20 ng y kÓ tõ khi nhËn ®−îc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc thÈm LuËt ng©n s¸ch, ViÖn nguyªn l o cã thÓ ®Ò quyÒn cña m×nh m c¶ c¸c c«ng viÖc do chñ nghÞ söa ®æi, bæ sung nh−ng kh«ng cã quyÒn tÞch ChÝnh phñ giao. Theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt b¸c bá luËt. Sau khi hai viÖn th«ng qua, LuËt l 69 ®¹i biÓu, Sejm cã thÓ biÓu quyÕt kh«ng ng©n s¸ch ®−îc chuyÓn sang cho Tæng thèng tÝn nhiÖm tõng th nh viªn cña ChÝnh phñ, kÝ. Trong thêi h¹n 7 ng y kÓ tõ khi nhËn ®−îc tr−êng hîp ®a sè th nh viªn cña ViÖn biÓu luËt ng©n s¸ch, Tæng thèng cã thÓ hoÆc kÝ quyÕt t¸n th nh, Tæng thèng sÏ tuyªn bè c¸ch hoÆc ®Ò nghÞ To ¸n hiÕn ph¸p xem xÐt tÝnh chøc th nh viªn ChÝnh phñ ®ã. hîp hiÕn cña luËt. To ¸n hiÕn ph¸p sÏ xem III. VÞ trÝ ph¸p lÝ cña ®¹i biÓu xÐt ®Ò nghÞ cña Tæng thèng trong thêi h¹n 2 NghÞ viÖn th¸ng kÓ tõ khi nhËn ®−îc ®Ò nghÞ. NÕu trong §Þa vÞ ph¸p lÝ cña ®¹i biÓu Sejm v cña thêi h¹n 4 th¸ng kÓ tõ khi ChÝnh phñ tr×nh, c¸c th nh viªn Th−îng nghÞ viÖn ®−îc ®iÒu Sejm kh«ng chuyÓn LuËt ng©n s¸ch cho Tæng chØnh bëi HiÕn ph¸p v quy chÕ ho¹t ®éng cña thèng kÝ, trong thêi h¹n 14 ng y Tæng thèng hai viÖn. Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p mét cã thÓ ra lÖnh rót ng¾n nhiÖm k× cña Sejm v ng−êi kh«ng thÓ ®ång thêi l ®¹i biÓu Sejm v Ên ®Þnh cuéc bÇu cö v o Sejm kho¸ míi. l th−îng nghÞ sÜ. §¹i biÓu Sejm v th−îng T¹p chÝ luËt häc - 57
  6. Th«ng tin nghÞ sÜ kh«ng ®−îc kiªm nhiÖm c¸c chøc danh ®Þnh cña Sejm hoÆc cña ViÖn nguyªn l o ph¶i sau ®©y: Thèng ®èc ng©n h ng quèc gia, chñ ®−îc 2/3 tæng sè th nh viªn cña ViÖn biÓu nhiÖm ViÖn kiÓm tra tèi cao, cao uû vÒ quyÒn quyÕt t¸n th nh. con ng−êi, cao uû vÒ quyÒn trÎ em, th nh viªn §¹i biÓu Sejm cã quyÒn s¸ng kiÕn ph¸p cña Héi ®ång chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, th nh viªn luËt, quyÒn chÊt vÊn chñ tÞch ChÝnh phñ v cña Héi ®ång ph¸t thanh v truyÒn h×nh Ba c¸c th nh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ, quyÒn Lan, ®¹i sø, c¸c chøc danh trong v¨n phßng th nh lËp nhãm ®¹i biÓu (mét nhãm kh«ng Ýt Sejm, v¨n phßng Th−îng viÖn v v¨n phßng h¬n 3 ®¹i biÓu) v c©u l¹c bé ®¹i biÓu (kh«ng Tæng thèng, c¸c chøc danh trong bé m¸y h nh Ýt h¬n 15 ®¹i biÓu). ë Th−îng viÖn chØ th nh chÝnh. Ngo i ra, c¸c thÈm ph¸n, c«ng tè viªn, lËp c©u l¹c bé ®¹i biÓu. c¸c quan chøc d©n sù ®−¬ng chøc, c¸c qu©n §¹i biÓu Sejm v th nh viªn cña ViÖn nh©n t¹i ngò, nh©n viªn c¶nh s¸t v c¸c nguyªn l o cã nhiÖm vô tham gia c¸c ho¹t nh©n viªn kh¸c ®ang thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o ®éng cña viÖn. Tr−êng hîp kh«ng thÓ tham vÖ quèc gia còng kh«ng thÓ thùc hiÖn gia phiªn häp cña ViÖn th× ®¹i biÓu ph¶i th«ng nhiÖm vô ®¹i biÓu. b¸o cho chñ tÞch viÖn tr−íc 7 ng y. Uû ban Tr−íc khi thùc hiÖn nhiÖm vô, ®¹i biÓu quy chÕ v c«ng t¸c ®¹i biÓu cña mçi viÖn cã Sejm v th−îng nghÞ sÜ ph¶i ®äc lêi tuyªn thÖ nhiÖm vô gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña tr−íc mçi viÖn víi néi dung: T«i xin long träng ®¹i biÓu. Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban, Sejm hoÆc tuyªn thÖ trung thùc v tËn t©m thùc hiÖn ViÖn nguyªn l o cã thÓ tuyªn bè khiÓn tr¸ch nhiÖm vô tr−íc d©n téc, b¶o vÖ chñ quyÒn v hay c¶nh c¸o ®¹i biÓu. §èi víi ®¹i biÓu Sejm, lîi Ých quèc gia, l m tÊt c¶ v× sù b×nh yªn cña mét ng y kh«ng tham dù phiªn häp cña ViÖn tæ quèc v h¹nh phóc cña nh©n d©n, tu©n thñ hoÆc tham dù nh−ng kh«ng tham gia biÓu HiÕn ph¸p v ph¸p luËt cña n−íc Céng ho Ba quyÕt 1/5 tæng sè c¸c quyÕt ®Þnh cña ViÖn Lan. ViÖc tõ chèi ®äc lêi tuyªn thÖ ®ång nghÜa trong ng y m kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng, ®¹i víi sù tõ chèi t− c¸ch ®¹i biÓu. Nh− ë trªn ® ®Ò cËp, ®¹i biÓu Sejm v biÓu bÞ trõ 1/30 sè tiÒn l−¬ng th¸ng. Mçi ng y th−îng nghÞ sÜ l ng−êi ®¹i diÖn cho c¶ d©n kh«ng tham dù cuéc häp cña uû ban m ®¹i téc, do ®ã, ®¹i biÓu kh«ng thÓ bÞ cö tri b i biÓu l th nh viªn hoÆc mét th¸ng kh«ng tham nhiÖm. §¹i biÓu kh«ng thÓ bÞ truy cøu tr¸ch gia biÓu quyÕt 1/5 tæng sè c¸c vÊn ®Ò ®−a ra nhiÖm v× nh÷ng h nh vi ® thùc hiÖn thuéc th¶o luËn t¹i uû ban m kh«ng cã lÝ do chÝnh ph¹m vi thÈm quyÒn cña ®¹i biÓu, kÓ c¶ khi ®¹i ®¸ng ®¹i biÓu còng bÞ trõ 1/30 sè tiÒn l−¬ng biÓu kh«ng cßn thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i biÓu th¸ng. C¸c th nh viªn cña Th−îng viÖn ph¶i n÷a. KÓ tõ ng y c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö cho chÞu møc ®é ph¹t cao h¬n nÕu ph¹m ph¶i h nh ®Õn tr−íc khi chÊm døt nhiÖm k×, ®¹i biÓu vi t−¬ng tù - ph¹t 10% l−¬ng cña 1 ng y cho 1 kh«ng thÓ bÞ b¾t, bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh lÇn bá kh«ng tham gia phiªn häp cña ViÖn m sù nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña Sejm hoÆc cña kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng, 5% l−¬ng cña 1 ViÖn nguyªn l o. Trong tr−êng hîp vÊn ®Ò n y ng y cho mét lÇn bá kh«ng tham gia cuéc häp ®−îc ®−a ra th¶o luËn v biÓu quyÕt th× quyÕt cña uû ban m kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng./. 58 - T¹p chÝ luËt häc
  7. Th«ng tin T¹p chÝ luËt häc - 59
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2