intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án hồ rừng

Chia sẻ: Document Dự Án Và Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
151
lượt xem
29
download

Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án hồ rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo nghiên cứu khả thi "Dự án hồ rừng" trình bày giới thiệu chủ đầu tư dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư, định hướng cải tạo và nâng cấp, công nghệ chế tạo máy biến thế, phân tích môi trường đầu tư, giải pháp qui hoạch thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, kết luận và kiến nghị,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án hồ rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> NGHIÊN CỨU KHẢ THI<br /> <br /> DỰ ÁN HỒ RỪNG<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : XÃ PHÚ CƯỜNG, HUYỆN TAM NÔNG (ĐỒNG THÁP)<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> : CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ<br /> <br /> Đồng Tháp, tháng 06 năm 2014<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> NGHIÊN CỨU KHẢ THI<br /> <br /> DỰ ÁN HỒ RỪNG<br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> <br /> CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ<br /> <br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> (Giám đốc)<br /> <br /> (Phó. Tổng Giám đốc)<br /> <br /> ÔNG. TRẦN VĂN HÙNG<br /> <br /> BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2014<br /> <br /> Báo cáo nghiên cứu khả thi<br /> <br /> Dự án Hồ Rừng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................................................. 2<br /> 1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 2<br /> 1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô.................................................................................................................... 5<br /> 1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án ....................................................................................................... 7<br /> 1.3.1. Tiềm năng du lịch .................................................................................................................. 7<br /> 1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2013.................................................................................. 8<br /> 1.3.3. Chiến lược phát triển du lịch ................................................................................................. 9<br /> 1.4. Năng lực của chủ đầu tư ................................................................................................................ 10<br /> CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................................................................ 14<br /> 2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ........................................................................................................... 14<br /> 2.2. Mục tiêu ......................................................................................................................................... 14<br /> CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG ................................................................ 16<br /> 3.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................................................... 16<br /> 3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất....................................................................................... 16<br /> 3.1.2. Địa hình - địa mạo ............................................................................................................... 17<br /> 3.1.3. Khí hậu - khí tượng ............................................................................................................. 17<br /> 3.1.4. Thủy văn .............................................................................................................................. 18<br /> 3.1.5. Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình ............................................................................... 19<br /> 3.1.6. Cảnh quan thiên nhiên ......................................................................................................... 19<br /> 3.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch ........................................................................................................ 20<br /> 3.2.1. Hiện trạng dân cư và lao động............................................................................................. 20<br /> 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................................................ 20<br /> 3.2.3. Hiện trạng công trình- cảnh quan ........................................................................................ 20<br /> 3.2.4. Hiện trạng cảnh quan ........................................................................................................... 21<br /> 3.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................................. 21<br /> 3.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng ................................................................................................... 22<br /> CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN......................................................................................... 23<br /> 4.1. Quy mô dự án................................................................................................................................. 23<br /> 4.2. Tiến độ thực hiện ........................................................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG ................................................................................. 25<br /> 5.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc............................................................................................................ 25<br /> 5.2. Quan điểm thiết kế ......................................................................................................................... 25<br /> 5.3. Phương án cơ cấu ........................................................................................................................... 26<br /> CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ...................................................................................... 29<br /> 6.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất ................................................................................................... 29<br /> <br /> Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá<br /> <br /> Trang i<br /> <br /> Báo cáo nghiên cứu khả thi<br /> <br /> Dự án Hồ Rừng<br /> <br /> 6.2. Quy hoạch phân khu chức năng ..................................................................................................... 29<br /> 6.3. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc ............................................................................................... 31<br /> 6.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ....................................................................................... 32<br /> 6.4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian ........................................................................................... 32<br /> 6.4.2. Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu ............................................................. 32<br /> 6.4.3. Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng........................ 33<br /> 6.4.4. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn...................................................... 33<br /> 6.4.5. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch cây xanh .......................................................... 35<br /> PHẦN VII: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ............................................................................... 36<br /> 7.1. Quy hoạch giao thông .................................................................................................................... 36<br /> 7.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch ..................................................................................... 36<br /> 7.1.2. Chỉ giới xây dựng ................................................................................................................ 36<br /> 7.1.3. Giải pháp quy hoạch ........................................................................................................... 36<br /> 7.1.4. Giải pháp kỹ thuật............................................................................................................... 36<br /> 7.1.5. Các chỉ tiêu giao thông ....................................................................................................... 37<br /> 7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.................................................................................... 38<br /> 7.2.1. Cơ sở thiết kế...................................................................................................................... 38<br /> 7.2.2. Phương án thiết kế ............................................................................................................... 38<br /> 7.3. Quy hoạch cấp nước ...................................................................................................................... 39<br /> 7.3.1. Căn cứ cơ sở lập quy hoạch ................................................................................................. 39<br /> 7.3.2. Nhu cầu dùng nước.............................................................................................................. 39<br /> 7.3.3. Nguồn nước ......................................................................................................................... 39<br /> 7.3.4. Mạng lưới đường ống .......................................................................................................... 39<br /> 7.3.5. Quy hoạch cấp nước nuôi trồng thủy sản ............................................................................ 40<br /> 7.4. Quy hoạch nước thải, quản lý chất thải rắn ................................................................................... 40<br /> 7.4.1.Cơ sở quy hoạch ................................................................................................................... 40<br /> 7.4.2. Lưu lượng nước thải ............................................................................................................ 40<br /> 7.4.3. Giải pháp thoát nước ........................................................................................................... 40<br /> 7.4.4. Mạng lưới thoát nước thải ................................................................................................... 41<br /> 7.4.5. Chất thải rắn ........................................................................................................................ 41<br /> 7.4.6. Giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá................................................................................... 41<br /> 7.5. Quy hoạch cấp điện ........................................................................................................................ 41<br /> 7.6. Phụ tải điện quy hoạch ................................................................................................................... 42<br /> CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................................... 44<br /> 8.1. Mở đầu ........................................................................................................................................... 44<br /> 8.1.1. Lý do cần thiết phải lập báo cáo môi trường chiến lược ................................................... 44<br /> 8.1.2. Mục đích của báo cáo môi trường chiến lược ..................................................................... 44<br /> 8.1.3. Nội dung của đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch xây dựng ......................... 45<br /> 8.1.4. Cơ sở pháp luật để lập báo cáo............................................................................................ 45<br /> 8.1.5. Phạm vi và giới hạn môi trường chiến lược ........................................................................ 46<br /> 8.1.6. Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược ............................................................. 46<br /> 8.2. Hiện trạng tài nguyên- Môi trường khu vực quy hoạch ................................................................ 47<br /> 8.2.1. Tài nguyên môi trường nước ............................................................................................... 47<br /> 8.2.2. Tài nguyên đất ..................................................................................................................... 47<br /> <br /> Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá<br /> <br /> Trang ii<br /> <br /> Báo cáo nghiên cứu khả thi<br /> <br /> Dự án Hồ Rừng<br /> <br /> 8.2.3. Hiện trạng môi trường không khí ........................................................................................ 47<br /> 8.3. Dự báo và đánh giá tác động của dự án đến môi trường ............................................................... 47<br /> 8.3.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 47<br /> 8.3.2. Khi dự án đi vào hoạt động ................................................................................................. 48<br /> 8.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực .................................................................................. 49<br /> 8.4.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 49<br /> 8.4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.............................................. 51<br /> 8.5. Đánh giá các giải pháp quy hoạch chuyên ngành .......................................................................... 52<br /> CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................................... 53<br /> 9.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................................. 53<br /> 9.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................................................. 54<br /> 9.2.1. Nội dung .............................................................................................................................. 54<br /> 9.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ..................................................................................................... 58<br /> CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................... 60<br /> 10.1. Kế hoạch đầu tư ........................................................................................................................... 60<br /> 10.2. Tiến độ sử dụng vốn .................................................................................................................... 62<br /> 10.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................................... 64<br /> CHƯƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY ............................................................ 66<br /> 11.1. Kế hoạch vay vốn ........................................................................................................................ 66<br /> 11.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay........................................................................................................... 68<br /> CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH .......................................................................... 69<br /> 12.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................................ 69<br /> 12.1.1. Giả định về doanh thu ....................................................................................................... 69<br /> 12.1.2. Giả định về chi phí ............................................................................................................ 69<br /> 12.2. Hiệu quả kinh tế ........................................................................................................................... 71<br /> 12.2.1. Doanh thu dự án ................................................................................................................ 71<br /> 12.2.2. Chi phí dự án ..................................................................................................................... 72<br /> 12.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) ................................................................ 74<br /> 12.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 77<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................................................... 78<br /> <br /> Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá<br /> <br /> Trang iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2