intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
148
lượt xem
47
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học huế đề tài: Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình...Lúa trong bài này nói tới hai loài (Oryza sativa và Oryza glaberrima) trong họ Poaceae, có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khu vực đông nam châu Á và châu Phi. Hai loài này cung cấp hơn 1/5 toàn bộ lượng calo tiêu thụ bởi con người[1]. Lúa là các loài thực vật sống một năm, có thể cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

 1. T P CHÍ KHOA H C, ð i h c Hu , S 64, 2011 ðI U TRA TÌNH HÌNH S N XU T VÀ S D NG GI NG LÚA TRÊN ð T PHÙ SA HUY N L THU , T NH QU NG BÌNH Võ kh c Sơn, Tr n Thanh H i S Khoa h c Công ngh Qu ng Bình Hoàng Th Thái Hòa Trư ng ð i h c Nông Lâm, ð i h c Hu TÓM T T ði u tra ñư c ti n hành trong năm 2009, t i 3 xã chuyên s n xu t lúa c a huy n L Th y, t nh Qu ng Bình bao g m Liên Th y, An Th y và Sơn Th y. M c ñích c a nghiên c u nh m kh o sát tình hình s d ng các g ng lúa trên ñ a bàn huy n, tìm ra ñi m m nh và y u c a ñ a phương trong s n xu t lúa. Trên cơ s ñó ñ ra gi i pháp phù h p cho vi c thâm canh tăng năng su t lúa. K t qu nghiên c u cho th y, cơ c u cây tr ng t i 3 xã là khá ña d ng, tuy nhiên cây lúa v n là cây ch l c, chi m 80% cơ c u cây tr ng. Các gi ng lúa s d ng t i các xã cũng r t phong phú, nhưng ch y u v n là các gi ng năng su t cao như X21, Xi23, VN20, còn các gi ng lúa ch t lư ng v n chi m t l th p (ch y u là gi ng HT1). Vi c ñ u tư thâm canh cho các gi ng lúa ch y u v n d a vào t p quán và kinh nghi m c a ngư i dân, nên tình tr ng s d ng phân bón chưa cân ñ i và h p lý v n còn ph bi n. ð phì ñ t tr ng lúa t i 3 xã nghiên c u là khá t t, ñ c bi t là ñ m và h p ch t h u cơ. 1. ð t v n ñ Lúa là m t trong nh ng cây tr ng có l ch s tr ng tr t lâu ñ i nh t. Quá trình phát tri n c a cây lúa g n li n v i quá trình phát tri n c a các phương th c canh tác c a n n văn minh nhân lo i. ð nâng cao t ng s n lư ng lương th c thì ph i ñ m b o ñư c b gi ng lúa t t, năng su t cao, ch ng ch u và ph m ch t t t. ð ñ t ñư c ñi u ñó c n ti n hành ñánh giá và tuy n ch n gi ng m t cách thư ng xuyên. L Th y là huy n có n n kinh t ch y u là s n xu t nông nghi p. Toàn huy n có 26 xã và 2 th tr n. Vùng ñ ng b ng g m có 16 xã, dân s chi m 80% toàn huy n, là nơi t p trung s n xu t lúa nư c, thu nh p c a ngư i dân ñây ph thu c r t nhi u vào cây lúa. Trư c ñây, do vi c ch n gi ng c a ngư i dân ñây có tính ch t t phát, chưa có cơ s khoa h c nên các gi ng ñư c ch n năng su t chưa cao, không n ñ nh và nhanh b thoái hóa. Trong nh ng năm g n ñây, nh nh ng thành t u trong lĩnh v c công ngh sinh h c và các ngành có liên quan ñã ñ y nhanh công tác t o gi ng m i, huy n L Th y ñã ñưa vào s n xu t m t s gi ng có năng su t cao như X21, X23, NX30,... nhưng ph m ch t các gi ng này chưa cao, không phù h p v i nhu c u cu c s ng c a con ngư i ngày càng cao. ð ñáp ng nhu c u xu t kh u g o ra nư c ngoài, thì y u t 137
 2. ch t lư ng là v n ñ ñáng quan tâm hàng ñ u, yêu c u lúa g o hàng hóa ph i phù h p v i th hi u c a ngư i tiêu dùng. Xu t phát t th c ti n trên, chúng tôi ti n hành nghiên c u "ði u tra tình hình s n xu t và s d ng gi ng lúa t i huy n L Thu , t nh Qu ng Bình”, v i m c ñích chính như sau: - Kh o sát tình hình s d ng các g ng lúa trên ñ a bàn huy n, tìm ra ñi m m nh và y u c a ñ a phương trong s n xu t lúa. - Trên cơ s ñó ñ ra gi i pháp phù h p cho vi c thâm canh tăng năng su t lúa. 2. V t li u và phương pháp nghiên c u 2.1. Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u ñư c th c hi n t i 3 xã chuyên tr ng lúa ñ i di n v di n tích, ñ a hình, tính ch t ñ t c a huy n L Thu bao g m Liên Thu , An Thu và Sơn Thu . 2.2. Phương pháp nghiên c u * Phương pháp thu th p các s li u th c p t các cơ quan liên quan: - Thu th p báo cáo, niên giám th ng kê t Phòng th ng kê, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n L Thu . - Thu th p báo cáo t ng k t hàng năm và s li u v ñ t ñai t i 3 xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu . * Phương pháp ph ng v n tr c ti p: thông qua phi u ñi u tra: Ti n hành ph ng v n 30 h /xã, t ng s 90 h ñư c ph ng v n ñi u tra ñ thu th p các thông tin liên quan như nêu trong phi u ñi u tra. * Phương pháp l y m u ñ t và phân tích trong phòng thí nghi m: M u ñ t ñư c l y t ng 0 - 20 cm theo 5 ñi m chéo góc sau khi thu ho ch v lúa ðông xuân 2009. T ng s 30 m u ñ t ñư c l y và phơi khô trong không khí và ñem rây qua rây 2 mm. Sau ñó, phân tích v i các ch tiêu như sau pHKCl, OC, N, P2O5, K2O t ng s , P2O5 d tiêu và CEC theo các phương pháp chu n c a Vi n Th như ng Nông hóa. * Phương pháp x lý s li u: S li u ñư c x lý trên Excel g m có tr s trung bình và SD. 3. K t qu nghiên c u và th o lu n 3.1. Hi n tr ng cơ c u cây tr ng t i 3 xã Liên Th y, An Th y và Sơn Th y Xã Liên Th y, An Thu và Sơn Thu có ñi u ki n ñ t ñai khá ña d ng v i nh ng tính ch t ñ t khác nhau, cho nên h th ng cây tr ng khá phong phú, v i các lo i cây tr ng ch y u là lúa, l c, khoai lang, s n, ngô. Bên c nh ñó, còn có các lo i cây tr ng 138
 3. khác như: ñ u ñ , rau, t, v ng,... Qua quá trình ñi u tra, tìm hi u cơ c u cây tr ng t i 3 xã cho th y, ñ a phương có các phương th c canh tác luân canh và xen canh cây tr ng như sau: * Phương th c luân canh: + Lúa ðông xuân - Lúa Hè thu + Lúa ðông xuân - Lúa Tái sinh + L c ðông xuân - Lúa Hè thu. + L c ðông xuân - ð u xanh Hè thu. + L c ðông xuân - Lúa Hè thu- Ngô ðông + Rau ðông xuân - ð u Hè thu. * Phương th c xen canh: + Lúa + Cá 3.2. Tình hình s n xu t lúa t i 3 xã Liên Th y, An Th y và Sơn Th y 3.2.1. Di n tích, năng su t và s n lư ng lúa năm 2008 K t qu ñi u tra v di n tích, năng su t và s n lư ng v ðông xuân và Hè thu trong ñ a bàn nghiên c u ñư c th hi n b ng 1. B ng 1. Di n tích, năng su t và s n lư ng lúa xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu trong v ðông xuân và Hè thu năm 2008 Xã Liên Thu Xã An Thu Xã Sơn Thu Năm Hè thu Hè thu Hè thu ðông ðông ðông Ch Tái Tái Tái xuân xuân xuân V8 V8 V8 tiêu sinh sinh sinh Di n tích 811,0 590,0 220,0 1117,5 996,1 145,3 750,0 450,0 300,0 (ha) Năng su t 61,6 24,0 48,0 63,0 23,4 47,0 60,0 22,0 45,0 (t /ha) Sn lư ng 4995,7 1416,0 1056,0 7042,2 2281,7 682,9 4500,0 990,0 1350,0 (t n) Ngu n: Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v KTXH t i xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu , năm 2008. 139
 4. Qua b ng 1 cho th y: - V di n tích: Di n tích lúa ðông xuân c 3 xã ñ u chi m t l l n, riêng t i xã Liên Thu có di n tích ñ t tr ng lúa l n hơn so v i hi n tr ng s d ng ñ t, do di n tích lúa xâm canh sang xã khác. Trong v Hè thu, có 2 d ng canh tác lúa, trong ñó, h u h t các xã t i huy n L Thu ñ u áp d ng hình th c canh tác ñ lúa tái sinh t v ðông xuân. Vì v y, di n tích lúa tái sinh t i các xã là khá l n so v i t ng di n tích v Hè thu, chi m t 72,8 % ñ n 87,4%. - V năng su t: Năng su t có s khác nhau theo các v tr ng, các hình th c canh tác lúa và theo xã. Năng su t trong v ðông xuân thư ng cao hơn các v còn l i, dao ñ ng t 61,6 - 63,0 t /ha. Ti p ñ n là năng su t trong v 8, t 47 - 48 t /ha. Lúa tái sinh có năng su t khá th p, dao ñ ng t 23 - 24 t /ha. Tuy nhiên, ngư i nông dân v n ưa chu ng lo i hình canh tác này vì ít t n công chăm sóc, ít ñ u tư, th i gian sinh trư ng cây lúa tái sinh ng n, tránh ñư c l t, nên ít r i ro hơn. 3.2.2. Cơ c u gi ng lúa trong v ðông xuân và Hè thu năm 2008 t i 3 xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu Cơ c u gi ng lúa trong v ðông xuân và Hè thu và các ñ c ñi m liên quan t i 3 xã ñi u tra ñư c trình bày qua b ng 2 và 3. B ng 2. Cơ c u gi ng lúa trong v ðông xuân năm 2008 t i 3 xã Ch t lư ng ð phì ñ t % Di n Năng gi ng Tên Ngu n tích su t h gi ng gi ng ðánh ðánh % (m2/h ) (t /ha) tr ng %h giá giá h 1. Xã Liên Thu (n=30) Xi23 3673 65,8 77 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 65 VN20 1497 67,4 57 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 59 NX30 1658 63,8 17 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 80 PC15 1604 59,9 10 T.bình 100 Nhà nư c Tt 67 HT1 2000 53,6 3 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 2. Xã An Thu (n=30) X21 2881 67,3 63 T.bình 69 Nhà nư c T.bình 69 Xi23 2539 66,7 30 T.bình 67 Nhà nư c T.bình 75 P6 2479 54,9 43 Tt 80 Nhà nư c T.bình 71 NU838 2637 66,8 17 T.bình 75 Nhà nư c T.bình 60 NX30 3373 64,4 63 T.bình 81 Nhà nư c T.bình 88 VN20 2008 67,5 20 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 50 HT1 2550 53,9 20 Tt 100 Nhà nư c T.bình 60 140
 5. 3. Xã Sơn Thu (n=30) VN20 2695 67,8 87 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 100 IR352 1555 57,9 10 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 100 X21 2416 65,7 50 Tt 91 Nhà nư c Tt 100 NU838 1917 64,7 7 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 50 Xi23 4017 65,4 43 Tt 78 Nhà nư c Tt 89 NX30 2250 63,8 7 T.bình 100 Nhà nư c Tt 100 HT1 4833 54,9 3 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 Ngu n: ði u tra nông h t i 3 xã, năm 2009. K t qu b ng 2 cho th y: - V lo i gi ng: trong v ðông xuân các gi ng lúa ñư c tr ng t i 3 xã là khá ña d ng. Tùy theo ñi u ki n ñ t ñai và ñ a hình t i t ng xã mà gi ng lúa ñó tr ng là ph bi n hay không ph bi n. Lo i gi ng lúa ñư c nông dân t i xã Liên Thu tr ng nhi u nh t là gi ng Xi23 (77% h ) và VN20 (57% h ), t i An Thu là gi ng X21 và NX30 (63% h tr ng). - V di n tích: Nhìn chung ph thu c vào s ph bi n c a gi ng, bình quân di n tích tr ng cao nh t t i Liên Thu là 3673 m2/h ñ i v i gi ng Xi23. - V năng su t: H u h t các gi ng ñ u có năng su t cao trên 60 t /ha, ch tr có gi ng HT1 là gi ng ch t lư ng cho nên có năng su t th p hơn, t 51 - 53 t /ha. B ng 3. Cơ c u gi ng lúa trong v Hè thu năm 2008 t i 3 xã Ch t lư ng ð phì ñ t Năng % Di n gi ng Tên Ngu n su t tích h gi ng gi ng ðánh ðánh % 2 (m /h ) (t /ha) tr ng %h giá giá h 1. Xã Liên Thu (n=20) HT1 1736 48,2 80 Tt 100 Nhà nư c T.bình 67 CN2 1712 50,5 95 Tt 100 Nhà nư c T.bình 67 Xuân 400 45,5 5 Tt 100 Nhà nư c T.bình 100 Mai 2. Xã An Thu (n=16) HT1 1879 47,7 75 Tt 93 Nhà nư c T.bình 57 KD18 1899 52,4 81 T.bình 100 Nhà nư c T.bình 100 PC6 1815 46,9 19 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 IR504 2000 48,4 6 T.bình 100 Nhà nư c Tt 100 141
 6. 3. Xã Sơn Thu (n=20) HT1 1169 46,7 100 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 IR504 1111 47,8 45 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 Xuân 950 44,5 25 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 Mai CN2 2500 51,6 10 Tt 100 Nhà nư c Tt 100 Ngu n: ði u tra nông h t i 3 xã, năm 2009. K t qu b ng 3 cho th y: Trong v Hè thu cơ c u gi ng lúa thư ng ít ña d ng hơn so v i v ðông xuân. Nhìn chung gi ng HT1 ñư c xem là gi ng ch l c t i c ba xã ñi u tra (>75% h tr ng). Bình quân di n tích/h c a m i gi ng lúa thư ng th p hơn v ðông xuân vì do di n tích tr ng trong v Hè thu thư ng nh hơn. 3.2.3. Tình hình s d ng phân bón v cho lúa trong v ðông xuân và Hè thu năm 2008 t i 3 xã K t qu ñi u tra tình hình ñ u tư phân bón cho cây lúa 3 xã ñư c chúng tôi th hi n qua b ng 4 như sau: Qua kh o sát nông dân t i 3 xã ñi u tra không có t p quán bón vôi cho ñ t tr ng lúa, m c dù ñ t ñây là khá chua, 100% h ñi u tra không bón phân chu ng cho cây lúa, vì v y d n ñ n hi n tư ng ñ t b chai c ng ñi r t nhi u sau nhi u năm tr ng lúa. ð m urê: bón dao ñ ng t 124 - 243 kg/ha, so v i lư ng lân và kali bón thì lư ng ñ m urê bón quá cao, m t cân ñ i v i các lo i phân bón còn l i. Phân lân supe ho c lân Ninh Bình: nông dân t i 3 xã bón v i lư ng r t th p, th m chí có xã không bón như t i Sơn Thu . S dĩ như v y là do nông dân có s d ng phân h n h p NPK. Phân kali clorua: Bón dao ñ ng t 33 - 63 kg/ha. NPK (16:16:8): Bón v i lư ng khá cao so v i các lo i phân bón khác, dao ñ ng t 100 - 253 kg/ha. NPK (10:10:5): Lư ng bón dao ñ ng t 53 - 294 kg/ha, tuỳ thu c vào t p quán s d ng NPK ñ a phương. B ng 4. Tình hình ñ u tư phân bón v ðông xuân và Hè thu năm 2008 (ðơn v tính: kg/ha) Lân Supe Kali NPK Phân NPK Ch tiêu Vôi Urê ho c Ninh chu ng 10:10:5 Clorua 16:16:8 Bình I. V ðông xuân 1. Xã Liên Thu 0 0 243 83 49 192 53 2. Xã An Thu 0 0 185 17 60 147 143 3. Xã Sơn Thu 0 0 126 0 39 213 70 142
 7. II. V Hè thu 1. Xã Liên Thu 0 0 221 10 33 230 50 2. Xã An Thu 19 0 189 0 63 100 294 3. Xã Sơn Thu 0 0 124 0 38 253 23 Ngu n: ði u tra nông h t i 3 xã, năm 2009. 3.3. Hi u qu kinh t c a s n xu t lúa 3 xã K t qu tính toán hi u qu kinh t sơ b c a các gi ng lúa ch l c trong s n xu t ñư c th hi n qua b ng 5 như sau: B ng 5. Hi u qu kinh t c a lúa trong v ðông xuân và Hè thu 3 xã V ðông xuân Hè thu Tái sinh Ch tiêu 1. Xã Liên Thu T ng thu (1.000 ñ/ha) 23.674 18.278 7.220 T ng chi (1.000 ñ/ha) 16.050 15.723 3.958 Lãi thu n (1.000 ñ/ha) 7.624 2.555 3.262 2. Xã An Thu T ng thu (1.000 ñ/ha) 23.978 17.860 6.840 T ng chi (1.000 ñ/ha) 16.008 16.825 3.585 Lãi thu n (1.000 ñ/ha) 7.970 1.719 3.255 3. Xã Sơn Thu T ng thu (1.000 ñ/ha) 23.902 18.088 6.320 T ng chi (1.000 ñ/ha) 15.668 15.604 3.260 Lãi thu n (1.000 ñ/ha) 8.234 2.484 3.060 Qua b ng 5 nh n xét: - v ðông xuân: L i nhu n (lãi ròng) thu ñư c t 1 ha s n xu t lúa ñem l i là 7.624.000 ñ n 8.234.000 ñ ng. - v Hè thu: L i nhu n (lãi ròng) thu ñư c t 1 ha s n xu t lúa ñem l i là 1.719.000 ñ n 2.555.000 ñ ng. - Lúa tái sinh: M c dù năng su t th p, nhưng do chi phí ñ u tư th p, nên tr ng lúa tái sinh v n mang l i hi u qu cao hơn so v i tr ng lúa v Hè thu. 143
 8. 3.5. Kh o sát m t s tính ch t hóa h c ñ t tr ng lúa t i 3 xã ñi u tra ðánh giá hi n tr ng ñ t tr ng lúa thông qua vi c phân tích m t s tính ch t hóa h c c a ñ t t i 3 xã s giúp cho chúng ta xác ñ nh ñư c nh ng h n ch trong vi c s d ng phân bón và ñ xu t gi i pháp h u hi u nh m c i thi n quá trình s n xu t lúa nâng cao ñ phì ñ t. K t qu phân tích các tính ch t hóa h c c a 30 m u ñ t tr ng lúa t i 3 xã ñư c trình bày b ng 6. B ng 6. M t s tính ch t hoá h c ñ t chính tr ng lúa t i 3 xã ðơn v Xã Liên Thu Xã An Thu Xã Sơn Thu pHKCl 3,96 3,92 4,94 OM % 2,14 2,91 2,65 N % 0,162 0,146 0,162 P2O5 % 0,070 0,073 0,078 P2O5 d tiêu mg/100g ñ t 7,52 6,85 8,11 K2O % 0,64 0,61 0,66 CEC lñl/100g ñ t 6,74 8,24 8,97 * ð chua c a ñ t (pH): Qua phân tích ñ t k t qu là: pHKcl dao ñ ng t 3,92 ñ n 4,94; ði u ñó cho th y r ng, ñ t tr ng lúa t i 3 xã ph n l n là r t chua và chua (Lê Thanh B n, 2006). * Hàm lư ng h p ch t h u cơ (OM%): K t qu phân tích hàm lư ng h p ch t h u cơ cho th y, h u h t các m u ñ t ñ u có hàm lư ng h p ch t h u cơ t khá ñ n giàu. ðây ñư c coi là m t l i th v ñ phì nhiêu c a ñ t, m c dù nông dân không ñ u tư phân chu ng nhưng do có s vùi tr l i g c r qua các v lúa. * Hàm lư ng ñ m t ng s trong ñ t (N%): S li u thu ñư c khi phân tích 30 m u ñ t cho th y: hàm lư ng ñ m t ng s dao ñ ng t 0,146% ñ n 0,162% (t trung bình ñ n khá). Qua ñó, ta th y ñư c r ng ñ t tr ng lúa t i 3 xã có hàm lư ng ñ m tương ñ i khá. * Hàm lư ng lân t ng s và lân d tiêu trong ñ t: K t qu phân tích hàm lư ng lân t ng s và lân d tiêu cho th y, ñ t tr ng lúa t i 3 xã có hàm lư ng lân t ng s m c trung bình, dao ñ ng t 0,070 - 0,073%; Hàm lư ng lân d tiêu m c nghèo
 9. * Hàm lư ng kali t ng s (K2O%): K t qu phân tích 30 m u ñ t cho th y, hàm lư ng kali t ng s c 3 xã m c trung bình (0,5 - 1%) do ñ t ñư c b i ñ p phù sa hàng năm và tr l i ph ph m cây tr ng t g c r . * Dung tích h p thu (CEC): K t qu phân tích CEC cho th y: có duy nh t 3 m u ñ t có CEC < 5 lñl/100g chi m 10%, có 23 m u có hàm lư ng CEC m c 5 - 10 lñl/100g ñ t, chi m 77%, còn 3 m u có hàm lư ng CEC m c > 10 lñl/100g ñ t. Tuy nhiên, tr s CEC trung bình c 3 xã v n ngư ng < 10 lñl/100g ñ t t c là m c nghèo. 3.6. Nh ng khó khăn và thu n l i trong s n xu t lúa t i 3 xã ñi u tra 3.6.1. Nh ng khó khăn - V cơ b n thì di n bi n th i ti t có nh ng bi u hi n ph c t p làm nh hư ng không nh ñ n s sinh trư ng và phát tri n c a cây tr ng nói chung và cây lúa nói riêng. - S m t cân b ng sinh thái trong s n xu t nông nghi p t o ñi u ki n cho sâu b nh phát tri n và các lo i côn trùng gây h i. - Chi phí cho cây tr ng ngày càng cao, giá tiêu th cho nông s n ph m th p, luôn luôn b p bênh ñã làm cho tư tư ng ngư i nông dân không mu n t p trung vào ñ u tư s n xu t. - M c dù ñ i s ng ngư i nông dân ñư c c i thi n và nâng lên m t cách rõ r t, nhưng nhi u h gia ñình v n còn thi u v n ñ u tư cho s n xu t. - Vi c ñ u tư cho công trình th y l i ñư c ti n hành thư ng xuyên, hàng năm ñư c nâng c p, nhưng nhi u nơi b vùng, b th a trên ñ ng ru ng xu ng c p làm nh hư ng ñ n vi c ñi u hành ch ng úng và ch ng h n cho cây tr ng. - ng d ng và ti p thu các ti n b k thu t còn ch m, t p quán còn nhi u l c h u, kh năng ñ u tư c a nông dân còn thi u và m t cân ñ i. 3.6.2. Nh ng thu n l i - Ba xã có di n tích ñ t canh tác khá l n, ñư c phân b tương ñ i thu n l i, di n tích ñ t ñai và th i ti t khí h u cho phép phát tri n theo hư ng ña d ng các s n ph m nông nghi p. - Cơ s hành chính hoàn ch nh, cơ s v t ch t ph c v cho s n xu t như h th ng kênh mương tư i tiêu, h th ng ñư ng giao thông trên ñ ng ru ng cơ b n ñ m b o cho vi c ñ y m nh thâm canh các lo i cây tr ng. - Công tác gi ng, cơ c u gi ng m i ñư c làm thư ng xuyên liên t c ñã góp ph n làm tăng năng su t, ch t lư ng, s n lư ng tăng, ña s ñư c nông dân ñ ng tình hư ng ng. 145
 10. 4. K t lu n và ñ ngh 4.1. K t lu n Căn c k t qu ñi u tra, kh o sát tình hình s n xu t lúa 3 xã, rút ra m t s k t lu n: - V ñi u ki n khí h u, th i ti t, ñ t ñai khá thu n l i cho vi c phát tri n nông nghi p theo hư ng ña canh, ña s n ph m. Tuy nhiên, trong m y năm tr l i ñây, do di n bi n th t thư ng c a th i ti t, gây nh hư ng không nh ñ n k t qu s n xu t nông nghi p. - Cơ s h t ng ph c v s n xu t, h th ng giao thông n i ñ ng, b vùng b th a, m ng lư i th y l i khá hoàn ch nh, ñã có nh ng tác ñ ng ñáng k ñ n s n xu t nông nghi p nói riêng và chi n lư c phát tri n kinh t chung c a 3 xã. - M c ñ ñ u tư thâm canh c a nông dân còn b h n ch b i nhi u y u t , ñ c bi t là v n, d n ñ n chưa phát huy ñư c năng su t cây tr ng nói chung và cây lúa nói riêng. Còn thi u b gi ng lúa năng su t và ch t lư ng cao. - ð a phương ñã s m ñưa các gi ng lúa m i có nhi u ưu ñi m n i tr i v sinh h c như th i gian sinh trư ng, năng su t cao, n ñ nh, ph m ch t g o khá (như HT1, PC6, KD18, Xi23, X21) ñ thay th d n nh ng gi ng lúa trư c ñây ñã bi u hi n nhi u như c ñi m như CN2, VN20,... - Các xã ñã xây d ng ñư c m t cơ c u gi ng lúa phù h p, l ch th i v hư ng d n nông dân gieo s t ng trà lúa, t ng chân ñ t khá c th . Nên s h th c hi n cơ c u gi ng ñ m b o k ho ch ñ ra, chính vì v y, mà năng su t lúa các v trong năm (v ðông xuân và Hè thu qua các năm) ñ t năng su t cao và khá n ñ nh. - Nhìn chung, ñ phì ñ t tr ng lúa t i 3 xã là khá cao, ñ c bi t là hàm lư ng h p ch t h u cơ và ñ m t ng s , tuy nhiên, ñ t ñây có ñ chua khá cao. 4.2. ð ngh Qua nghiên c u, ñ cho s n xu t lúa có hi u qu , chúng tôi ñ ngh c n quan tâm các m t sau: - ð y m nh công tác gi ng, ñưa gi ng m i và th nghi m các gi ng m i có năng su t cao và ph m ch t t t vào s n xu t, k t h p v i vi c chuy n d ch cơ c u cây tr ng m t cách h p lý, m r ng di n tích hoa màu có hi u qu kinh t cao, k t h p v i tìm ki m th trư ng tiêu th . - M r ng di n tích tr ng các gi ng lúa ch t lư ng như HT1,... trên di n r ng. - Áp d ng bi n pháp bón phân cân ñ i và h p lý cho cây lúa. - Nhà nư c t p trung ñ u tư khoa h c k thu t, chú tr ng công ngh sinh h c, ñ c bi t là gi ng cây tr ng, làm gi m giá thành trong s n xu t. 146
 11. TÀI LI U THAM KH O [1]. Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v kinh t xã h i năm 2008 và phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t xã h i năm 2009 t i 3 xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu và huy n L Thu . [2]. Niên giám th ng kê t nh Qu ng Bình năm 2008 và huy n L Thu năm 2009. [3]. Th ng kê ñ t ñai xã Liên Thu , An Thu và Sơn Thu năm 2008. [4]. Vi n Nông hóa th như ng: S tay phân tích nư c, phân bón và cây tr ng năm 2005. SURVEY ON PRODUCTION AND USING RICE VARIETIES IN ALLUVIAL SOIL OF LE THUY DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE Vo Khac Son, Tran Thanh Hai Department of Science and Technology in Quang Binh Hoang Thi Thai Hoa College of Agriculture and Forestry, Hue University SUMMARY The survey was conducted in 2009 at three communes specialized in rice production in Le Thuy district, Quang Binh province including Lien Thuy, An Thuy and Son Thuy. The objectives of the study were to survey on the use of rice varieties, to determine the advantages and disadvantages for local people in rice production from which to propose appropriate solutions to the rice intensification in the district. The survey results show that cropping patterns in three communes were very diversified. However, rice was still the main crop, occupying 80% of the cropping patterns. There were many rice varieties to grow at these three communes, in which X21, Xi23, VN20 were the three main high yielding varieties. The rice variety with high quality was still cultivated with low rate in those. Intensification practices for rice were based mainly on farmers’ customs and experiences, then imbalance fertilizer application often occurred. Rice soil fertility is rather good in these communes, especially for nitrogen and organic matter content. 147

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản