Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hồng Kông – Thành tựu và những vấn đề cần suy nghĩ sau mười năm trở về Trung Quốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
10
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hồng Kông – Thành tựu và những vấn đề cần suy nghĩ sau mười năm trở về Trung Quốc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ ngày đ-ợc trả về Trung Quốc đến nay, cho dù phải trải qua nhiều thử thách, nh-ng Hồng Kông đều đã v-ợt qua đ-ợc những khó khăn đó, chính sách “một n-ớc hai chế độ” đ-ợc khảo nghiệm qua thực tế, và không ngừng đ-ợc hoàn thiện, phát triển trong thực tiễn. Sự phát triển của kinh tế Hồng Kông trong sóng gió có xu h-ớng phát triển tốt. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung -ơng là một đảm bảo quan trọng cho tiến trình cải cách chính trị và phát triển kinh tế bền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hồng Kông – Thành tựu và những vấn đề cần suy nghĩ sau mười năm trở về Trung Quốc "

  1. Hång K«ng – Thµnh tùu vµ nh÷ng vÊn ®Ò… gs. V−¬ng KiÕn D©n ViÖn Khoa häc x· héi Trung Quèc Tõ khi trë vÒ víi Trung Quèc, ChÝnh −êi n¨m kÓ tõ ngµy ®−îc M phñ Trung −¬ng Trung Quèc ®· dùa vµo tr¶ vÒ Trung Quèc ®Õn “LuËt c¬ b¶n” ®Ó gi¶i quyÕt sù viÖc cña nay, cho dï ph¶i tr¶i qua Hång K«ng, ngoµi viÖc tÝch cùc ñng hé, nhiÒu thö th¸ch, nh−ng Hång K«ng ®Òu phèi hîp víi chÝnh quyÒn Hång K«ng, ®· v−ît qua ®−îc nh÷ng khã kh¨n ®ã, b¶o vÖ lîi Ých cña b¶n th©n Hång K«ng, chÝnh s¸ch “mét n−íc hai chÕ ®é” ®−îc ChÝnh phñ Trung −¬ng cßn ¸p dông kh¶o nghiÖm qua thùc tÕ, vµ kh«ng chÝnh s¸ch kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo ngõng ®−îc hoµn thiÖn, ph¸t triÓn trong c«ng viÖc cña Hång K«ng, b¶o ®¶m cho thùc tiÔn. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ Hång K«ng thùc hiÖn hiÖu qu¶ chÝnh Hång K«ng trong sãng giã cã xu h−íng s¸ch “mét n−íc hai chÕ ®é”. Trong thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch, ®Æc khu hµnh ph¸t triÓn tèt. Sù ñng hé m¹nh mÏ cña chÝnh Hång K«ng lu«n lu«n qu¸n triÖt ChÝnh phñ Trung −¬ng lµ mét ®¶m b¶o ph−¬ng ch©m, chÝnh s¸ch “mét n−íc hai quan träng cho tiÕn tr×nh c¶i c¸ch chÝnh chÕ ®é” vµ “ng−êi Hång K«ng qu¶n lý trÞ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng cña Hång K«ng”, duy tr× vai trß c¶ng tù do Hång K«ng. Nh÷ng tranh luËn vÒ c¶i vµ æn ®Þnh x· héi trong l·nh thæ Hång c¸ch chÝnh trÞ trong néi bé Hång K«ng K«ng. tuy diÔn ra hÕt søc quyÕt liÖt, nh−ng ®ã Sau khi Hång K«ng trë vÒ Trung còng lµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong qu¸ Quèc, nh÷ng ho¹t ®éng biÓu t×nh chèng tr×nh ph¸t triÓn d©n chñ ë Hång K«ng. ®èi cña quÇn chóng nh©n d©n cã phÇn “Mét n−íc hai chÕ ®é” ®−îc kh¶o gia t¨ng, thËm chÝ xuÊt hiÖn nh÷ng cuéc nghiÖm qua thùc tÕ, ®ång thêi ®−îc l m biÓu t×nh chèng ®èi qui m« lín, cho dï phong phó v ph¸t triÓn trong thùc tiÔn. nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 67
  2. v−¬ng kiÕn d©n tµi chÝnh, trung t©m vËn t¶i ®−êng thuû, ®éng c¬ lµ g× ®i ch¨ng n÷a, nh−ng vÒ c¬ trung t©m th«ng tin vµ trung t©m dÞch b¶n ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt vô th−¬ng m¹i quèc tÕ cña m×nh. Sau mµ ch−a g©y ra nh÷ng xung ®ét nghiªm khi trë vÒ Trung Quèc, ®Æc khu hµnh träng trong x· héi th× chÝnh quyÒn ®Æc chÝnh Hång K«ng ®· kh«ng ngõng c¶i khu vµ ChÝnh phñ Trung −¬ng ®Òu c¸ch, hoµn thiÖn nh÷ng chÕ ®é liªn kh«ng can thiÖp, ®ã chÝnh lµ mét biÓu quan, n©ng cao hiÖu suÊt, lµm cho vÞ trÝ hiÖn quan träng vÒ sù thµnh c«ng trong trung t©m tµi chÝnh vµ vËn t¶i ®−êng thùc tiÔn cña chÝnh s¸ch “mét n−íc hai thuû quèc tÕ ®−îc cñng cè, ngµy cµng cã chÕ ®é”, tr¸nh ®−îc nh÷ng biÕn ®éng x· nhiÒu c¬ quan tµi chÝnh trªn thÕ giíi tËp héi trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch chÝnh trÞ trung ë Hång K«ng; Hång K«ng trë d©n chñ. Cho dï trªn ph−¬ng diÖn c¶i thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr−êng c¸ch chÝnh trÞ vµ tù do b¸o chÝ th−êng cã chøng kho¸n lín nhÊt ch©u ¸ vµ thÕ nh÷ng tranh luËn lín, nh−ng vÒ tæng thÓ giíi. L−îng xÕp dì hµng contener tiÕp Hång K«ng vÉn lµ mét n¬i cã quyÒn tù tôc duy tr× vÞ trÝ hµng ®Çu trªn thÕ giíi, do ng«n luËn, cã ý kiÕn ñng hé, còng cã ý s©n bay míi cña Hång K«ng ®−a vµo sö kiÕn ph¶n ®èi, ®Æc biÖt lµ tiÕng nãi cña dông tõ n¨m 1998 ®Õn nay, l−îng vËn ph¸i d©n chñ kh«ng bÞ b−ng bÝt, nh÷ng chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng hµng lêi phª b×nh chÝnh quyÒn ®Æc khu còng kh«ng liªn tôc ®øng ®Çu thÕ giíi. TÊt c¶ kh«ng bÞ h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, chÕ ®é nh÷ng ®iÒu nµy chøng tá r»ng tõ sau khi kinh tÕ thÞ tr−êng tù do cña Hång K«ng trë vÒ Trung Quèc, kinh tÕ Hång K«ng ®−îc duy tr× vµ ph¸t triÓn. §Õn n¨m vÉn cã søc sèng vµ tiÒm lùc ph¸t triÓn. 2007, 10 n¨m liÒn liªn tôc Hång K«ng Trong khã kh¨n v ®iÒu chØnh kinh tÕ ®−îc Quü Di s¶n cña Mü (Quü Heritage) Hång K«ng ®¹t ®−îc b−íc ph¸t triÓn b×nh chän lµ “nÒn kinh tÕ tù do nhÊt kh¶ quan toµn cÇu”, ®©y còng lµ lÇn thø 13 Hång Sau m−êi n¨m trë vÒ Trung Quèc, K«ng nhËn ®−îc danh hiÖu nµy. Quü nµy m«i tr−êng kinh tÕ trong vµ ngoµi n−íc cho r»ng Hång K«ng vÉn tiÕp tôc lµ c¶ng cã nh÷ng thay ®æi mang tÝnh lÞch sö, ®Æc miÔn thuÕ, møc ®é can thiÖp cña chÝnh biÖt lµ Hång K«ng lÇn l−ît bÞ ¶nh h−ëng quyÒn vµo c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i m¹nh bëi khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ dÞch vô vµ møc ®é c¶n trë ®Çu t− n−íc ch©u ¸, sù bïng ph¸t dÞch cóm gia cÇm, ngoµi thÊp, rÊt Ýt h¹n chÕ trong l−u dÞch SARS vµ sù tranh chÊp vÒ chÝnh th«ng tiÒn tÖ vµ ng©n hµng, ®iÒu nµy trÞ, nªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Hång còng lµ mét sù kh¼ng ®Þnh cao ®èi víi K«ng xuÊt hiÖn nh÷ng dao ®éng. Do chÞu chÝnh quyÒn Hång K«ng vµ chÝnh s¸ch ¶nh h−ëng nÆng nÒ cña cuéc khñng “mét n−íc hai chÕ ®é”. ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch©u ¸, n¨m Sau khi trë vÒ Trung Quèc, thÓ chÕ 1998 kinh tÕ Hång K«ng t¨ng tr−ëng kinh tÕ tù do cña Hång K«ng kh«ng ©m, mét hiÖn t−îng hiÕm thÊy trong nh÷ng kh«ng ph¶i chÞu ¶nh h−ëng, mµ vßng h¬n 50 n¨m l¹i ®©y. Nh−ng ngay cßn ph¸t triÓn thªm mét b−íc, Hång sau ®ã, d−íi t¸c ®éng cña m«i tr−êng K«ng tiÕp tôc duy tr× ®Þa vÞ lµ trung t©m nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 68
  3. Hång K«ng – Thµnh tùu vµ nh÷ng vÊn ®Ò… kinh tÕ quèc tÕ vµ kinh tÕ trong n−íc, (7,9%). Víi sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña n¨m 2000 kinh tÕ Hång K«ng ®¹t ®−îc chÝnh quyÒn ®Æc khu vµ sù c¶i thiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng cao 10,5%. Tuy nhiªn, tõng b−íc trªn tæng thÓ nÒn kinh tÕ, t×nh trong t×nh h×nh kinh tÕ quèc tÕ chuyÓn tr¹ng thÊt nghiÖp trong mÊy n¨m gÇn biÕn xÊu, hÇu hÕt c¸c nÒn kinh tÕ khu ®©y ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, n¨m 2006 tØ vùc §«ng ¸ l©m vµo t×nh tr¹ng suy lÖ thÊt nghiÖp gi¶m xuèng cßn 4,4%. Tuy tho¸i, kinh tÕ Hång K«ng mét lÇn n÷a nhiªn nÒn kinh tÕ Hång K«ng vÉn tiÕp b−íc vµo tho¸i trµo, n¨m 2001 kinh tÕ tôc ®èi mÆt víi mét sè khã kh¨n, chñ yÕu kh«ng t¨ng tr−ëng. Sau n¨m 2001, kinh lµ sù ®iÒu chØnh chËm ch¹p trong kÕt tÕ Hång K«ng b¾t ®Çu kh«i phôc ®µ t¨ng cÊu kinh tÕ, ngµnh chÕ t¹o t¨ng tr−ëng tr−ëng, n¨m 2002 t¨ng tr−ëng 2,2%, chËm, thùc chÊt gi¸ trÞ s¶n l−îng thuÇn n¨m 2003 t¨ng tr−ëng 3,2%. Tõ n¨m b×nh qu©n n¨m trong 10 n¨m gÇn ®©y 1997 ®Õn n¨m 2003, kinh tÕ Hång K«ng gi¶m xuèng chØ cßn h¬n 9%. §Æc biÖt lµ t¨ng tr−ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ tiÕn triÓn ph¸t triÓn cña ngµnh khoa häc 3,1%. B¾t ®Çu tõ n¨m 2004, kinh tÕ kü thuËt cao kh«ng nhiÒu, ch−a xuÊt Hång K«ng duy tr× tèc ®é t¨ng tr−ëng hiÖn nh÷ng ®iÓm s¸ng ngµnh nghÒ míi, t−¬ng ®èi nhanh, trong 3 n¨m trë l¹i nhiÖm vô chuyÓn dÞch kÕt cÊu kinh tÕ ®©y, tØ lÖ t¨ng tr−ëng b×nh qu©n hµng vÉn cßn nÆng nÒ. Sù ph¸t triÓn cña kinh n¨m ®¹t 7,5%. §èi víi mét nÒn kinh tÕ tÕ Hång K«ng chÞu nhiÒu ¶nh h−ëng bëi ph¸t triÓn th× ®ã lµ mét thµnh tùu ph¸t c¸c nh©n tè kinh tÕ bªn ngoµi vµ nh©n tè triÓn hiÕm cã. phi kinh tÕ, cßn tån t¹i mét sè nh©n tè Sau khi trë vÒ Trung Quèc, cïng víi kh«ng x¸c ®Þnh, ®©y lµ ®iÒu mµ c¸c giíi nh÷ng cè g¾ng trong nhiÒu n¨m cña Hång K«ng cÇn ph¶i tiÕp tôc cïng nhau chÝnh quyÒn ®Æc khu hµnh chÝnh, kh«ng cè g¾ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ýt nh÷ng khã kh¨n dÇn ®−îc c¶i thiÖn kinh tÕ Hång K«ng ph¸t triÓn æn ®Þnh. trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë Tranh luËn vÒ x©y dùng chÕ ®é v c¶i Hång K«ng. MÊy n¨m ®Çu trë vÒ Trung c¸ch chÝnh trÞ ng y c ng næi bËt, l vÊn Quèc, th©m hôt tµi chÝnh cña chÝnh ®Ò quan träng trong sù ph¸t triÓn chÝnh quyÒn ®Æc khu t¨ng cao, quý I n¨m 2002 trÞ d©n chñ ë Hång K«ng lªn ®Õn 70 tØ ®« la Hång K«ng. §Ó c¶i Sau khi trë vÒ víi Trung Quèc, cho dï thiÖn t×nh h×nh, chÝnh quyÒn ®Æc khu ®· chÝnh quyÒn ®Æc khu cã dùa vµo “LuËt c¬ ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p, nhê ®ã t×nh b¶n” ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc néi bé, tr¹ng th©m hôt tµi chÝnh cã chuyÓn biÕn tõng b−íc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh tÝch cùc, n¨m 2006 thÆng d− ng©n s¸ch chÝnh, nh−ng do ®©y lµ mét vÊn ®Ò nh¹y cña chÝnh quyÒn ®¹t hµng chôc tû ®« la c¶m, liªn quan ®Õn nhiÒu ph−¬ng diÖn, Hång K«ng. VÊn ®Ò thÊt nghiÖp vèn nªn viÖc x©y dùng chÕ ®é vµ c¶i c¸ch t−¬ng ®èi c¨ng th¼ng còng ®−îc c¶i thiÖn chÝnh trÞ kh«ng ngõng diÔn ra tranh râ rÖt. Tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y, tØ lÖ thÊt luËn gay g¾t, trë thµnh nh©n tè quan nghiÖp cña Hång K«ng liªn tôc v−ît qua møc 4%, 6%, 7%, n¨m 2003 ®¹t gÇn 8% nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 69
  4. v−¬ng kiÕn d©n träng g©y ¶nh h−ëng ®Õn æn ®Þnh x· héi qua tæng tuyÓn cö; bÇu cö Héi ®ång lËp cña Hång K«ng. ph¸p kho¸ IV n¨m 2008, kh«ng tiÕn hµnh th«ng qua biÖn ph¸p tæng tuyÓn cö §Ó n©ng cao n¨ng lùc cÇm quyÒn, toµn bé nghÜ sÜ, nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ chÝnh quyÒn ®Æc khu Hång K«ng ®· tiÕn ph¸t sinh cã thÓ dùa vµo “LuËt c¬ b¶n” hµnh c¶i c¸ch ë møc ®é thÝch hîp ®èi víi vµ nh÷ng phô lôc h÷u quan cña LuËt thÓ chÕ quan liªu cña Hång K«ng, thi nµy ®Ó ®iÒu chØnh mét c¸ch thÝch hîp hµnh “ChÕ ®é truy cøu tr¸ch nhiÖm phï hîp víi nguyªn t¾c “tiÖm tiÕn theo quan chøc”, cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ thùc tuÇn tù”. QuyÕt ®Þnh nµy chØ ra ph−¬ng hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh quyÒn h−íng quan träng cho viÖc c¶i c¸ch chÕ Hång K«ng hoµn toµn do c¸c quan chøc ®é ë Hång K«ng lµ tiÖm tiÕn theo tuÇn cÊp cao g¸nh v¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. tù, tr¸nh nh÷ng ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn KÓ tõ khi thùc hiÖn chÕ ®é nµy, cho dï Hång K«ng do c¶i c¸ch nãng véi, cÊp tiÕn cã nhiÒu tranh luËn, nh−ng vÒ c¬ b¶n vµ tæng tuyÓn cö ch−a chÝn muåi. chÝnh quyÒn ®Æc khu ®· cã thÓ thùc thi mét c¸ch t−¬ng ®èi thuËn lîi. LÊy vÝ dô TiÕp theo ®ã, ChÝnh phñ Trung −¬ng nh− viÖc tõ chøc cña Bé tr−ëng Tµi b¾t ®Çu tiÕn hµnh tiÕp xóc vµ trao ®æi chÝnh L−¬ng CÈm Tïng sau “sù kiÖn víi ph¸i d©n chñ, ®©y lµ mét sù khëi ®Çu mua xe”. tèt ®Ñp, cã lîi cho viÖc gi¶i quyÕt tranh luËn th«ng qua con ®−êng ®èi tho¹i vµ VÒ vÊn ®Ò thùc thi “LuËt c¬ b¶n” cã hiÖp th−¬ng, tõng b−íc thóc ®Èy x©y liªn quan ®Õn viÖc ®Æt ra “§iÒu lÖ an ninh quèc gia” tøc lµ “§iÒu 23 vÒ lËp dùng chÕ ®é chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn d©n ph¸p”, trong x· héi cã nh÷ng cuéc tranh chñ ë Hång K«ng. ChØ cÇn tu©n thñ luËn lín, thËm chÝ dÉn ®Õn nh÷ng cuéc “LuËt c¬ b¶n”, v× lîi Ých cña Hång K«ng, biÓu t×nh chèng ®èi qui m« lín trong cuèi cïng sÏ t×m ra con ®−êng gi¶i quyÕt. quÇn chóng nh©n d©n. VÒ vÊn ®Ò x©y dùng chÕ ®é chÝnh trÞ VÒ vÊn ®Ò bÇu cö Tr−ëng ®Æc khu vµ ph¸t triÓn d©n chñ ë Hång K«ng, hµnh chÝnh Hång K«ng vµ Héi ®ång lËp ChÝnh phñ Trung −¬ng vµ chÝnh quyÒn ph¸p, trong néi bé Hång K«ng còng diÔn ®Æc khu cÇn cã niÒm tin h¬n n÷a, tiÕn ra tranh luËn gay g¾t. Ph¸i d©n chñ cïng thêi ®¹i, tiÕn hµnh tõng b−íc ®èi muèn nhanh chãng tiÕn hµnh bÇu cö víi sù ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ ë Hång trùc tiÕp hoµn toµn tr−íc thêi h¹n, ®iÒu K«ng. §iÒu mÊu chèt lµ ph¶i ®µo t¹o båi nµy ®· ®éng ch¹m ®Õn vÊn ®Ò lý gi¶i, d−ìng nh©n tµi chÝnh trÞ vËn hµnh gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu kho¶n cã liªn quan thµnh thôc d©n chñ, hoµn thiÖn chÕ ®é cña “LuËt c¬ b¶n”, cuèi cïng ph¶i th«ng ph¸p luËt liªn quan, cã kh¶ n¨ng ®−¬ng qua Uû ban Th−êng vô Quèc héi ®Ó gi¶i ®Çu víi th¸ch thøc. Cho dï c¶i c¸ch nh− quyÕt tranh c·i. Ngµy 26 - 4 - 2004, Héi thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a, Hång K«ng ph¶i lµ nghÞ lÇn thø 9 Uû ban Th−êng vô Quèc Hång K«ng cña Trung Quèc, lµ Hång héi kho¸ X ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ biÖn K«ng d−íi chÝnh s¸ch “mét n−íc hai chÕ ph¸p bÇu cö Tr−ëng ®Æc khu hµnh chÝnh ®é”, ChÝnh phñ Trung −¬ng vµ chÝnh nhiÖm kú thø 3 n¨m 2007 kh«ng th«ng quyÒn ®Æc khu cã niÒm tin tõng b−íc nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 70
  5. Hång K«ng – Thµnh tùu vµ nh÷ng vÊn ®Ò… thóc ®Èy x©y dùng chÕ ®é vµ ph¸t triÓn cã liªn quan cña chÝnh quyÒn ®Æc khu ®· d©n chñ ë Hång K«ng theo “LuËt c¬ ký ph¸t h¬n 23 ngh×n b¶n chøng nhËn b¶n”. n¬i s¶n xuÊt gèc ®¹t tiªu chuÈn qui ®Þnh CEPA, sè hµng ho¸ nhËp khÈu tõ §¹i ChÝnh phñ Trung −¬ng ra søc ñng hé lôc víi tæng gi¸ trÞ lµ 8,3 tû ®« la Hång Hång K«ng, hîp t¸c kinh tÕ gi÷a Hång K«ng ®−îc miÔn thuÕ h¶i quan. CEPA K«ng v §¹i lôc kh«ng ngõng ®i s©u cßn thóc ®Èy giao l−u kinh tÕ gi÷a Hång Sau khi trë vÒ Trung Quèc, ChÝnh K«ng vµ §µi Loan, tõ ®ã ®Èy nhanh hîp phñ Trung −¬ng ®· ra søc ñng hé Hång t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i hai bê vµ khu K«ng, céng thªm sù cè g¾ng nç lùc vùc Hång K«ng - Ma Cao. chung cña nh©n d©n vµ chÝnh quyÒn ®Æc Tr−íc thÒm kû niÖm 7 n¨m ngµy khu, Hång K«ng ®· v−ît qua ®−îc Hång K«ng trë vÒ Trung Quèc, ChÝnh nh÷ng khã kh¨n, duy tr× æn ®Þnh x· héi phñ Trung −¬ng ®· phª chuÈn kiÕn nghÞ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Th¸ng 6 - 2003, cña chÝnh quyÒn tØnh Qu¶ng §«ng x©y ChÝnh phñ Trung −¬ng ®· ®¸p l¹i ®Ò dùng “C¬ chÕ hîp t¸c khu vùc ®ång b»ng nghÞ cña chÝnh quyÒn ®Æc khu, ký kÕt Chu Giang më réng 9+2”, tr−íc m¾t ®· “Tho¶ thuËn x©y dùng lÞch tr×nh th¾t x©y dùng ®−îc khung hîp t¸c chÝnh chÆt h¬n n÷a quan hÖ kinh tÕ th−¬ng thøc, x¸c lËp 8 lÜnh vùc hîp t¸c chÝnh, m¹i gi÷a Trung Quèc víi Hång K«ng” t¹o ra s©n ch¬i míi cho viÖc t¨ng c−êng (Closer Economic Partnership hîp t¸c kinh tÕ gi÷a §¹i lôc vµ Hång Arrangement - CEPA), trong mét chõng K«ng, cã ý nghÜa quan träng trong viÖc mùc nhÊt ®Þnh ®· æn ®Þnh ®−îc niÒm tin duy tr× ®Þa vÞ ®Çu mèi kinh tÕ khu vùc cña giíi doanh nghiÖp Hång K«ng ®èi víi ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng vµ trung t©m nÒn kinh tÕ nµy, h¬n n÷a cßn thóc ®Èy th−¬ng m¹i dÞch vô quèc tÕ cña Hång sù t¨ng tr−ëng trë l¹i cña kinh tÕ Hång K«ng. K«ng. Sau khi ký kÕt CEPA, kinh tÕ §Ó c¶i thiÖn nÒn kinh tÕ Hång K«ng, Hång K«ng b¾t ®Çu cã ®−îc sù phôc håi ChÝnh phñ Trung −¬ng cßn ¸p dông râ rÖt, ®ång thêi duy tr× ®−îc xu thÕ ph¸t nhiÒu chÝnh s¸ch cô thÓ. Mét lµ, më réng triÓn tèt ®Ñp. cöa cho ng−êi d©n §¹i lôc ®Õn Hång K«ng du lÞch, nhÊt lµ thóc ®Èy “®i l¹i tù CEPA kh«ng nh÷ng trë thµnh chç do Hång K«ng”, sè l−îng ng−êi d©n §¹i dùa quan träng cho viÖc ®i s©u hîp t¸c lôc ®Õn Hång K«ng du lÞch liªn tôc gia kinh tÕ gi÷a §¹i lôc vµ Hång K«ng, mµ t¨ng, ®· kÝch thÝch m¹nh mÏ thÞ tr−êng b¶n th©n CEPA còng cã ®−îc b−íc tiÕn du lÞch vµ tiªu thô cña Hång K«ng, trë triÓn thùc chÊt. §Õn cuèi n¨m 2006, thµnh ®éng lùc quan träng thóc ®Èy Hång K«ng vµ Ma Cao ®· cã 1898 tæ kinh tÕ Hång K«ng t¨ng tr−ëng trë l¹i. chøc dÞch vô tr×nh ®¬n xin phÐp ®Çu t− Hai lµ, hîp t¸c tiÒn tÖ gi÷a Trung Quèc vµo §¹i lôc theo ®iÒu kiÖn cña CEPA, sè vµ Hång K«ng liªn tôc ®¹t ®−îc b−íc hé c«ng th−¬ng c¸ thÓ Hång K«ng vµ Ma tiÕn quan träng, ®Æc biÖt tõ ®Çu n¨m Cao ®¨ng ký ®Çu t− vµo §¹i lôc ®¹t 2746 nay thÎ tÝn dông néi ®Þa do ChÝnh phñ hé; ®Õn cuèi th¸ng 5 - 2007, c¸c c¬ quan nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 71
  6. v−¬ng kiÕn d©n Trung −¬ng phª chuÈn ®−îc sö dông ë thµnh mét phÇn søc m¹nh gi÷ v÷ng sù Hång K«ng, mÆt kh¸c cßn phª chuÈn cho phån vinh cña kinh tÕ Hång K«ng. ng©n hµng Hång K«ng ®−îc phÐp kinh CÇn c¶nh gi¸c tr−íc nh÷ng can thiÖp doanh nghiÖp vô göi tiÒn, ®æi tiÒn vµ cña c¸c thÕ lùc ph−¬ng T©y v o c«ng chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng b»ng ®ång viÖc néi bé cña Hång K«ng Nh©n d©n tÖ, t¹o ra nh÷ng dÞch vô míi Nh©n dÞp 10 n¨m Hång K«ng trë vÒ cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng Trung Quèc, ®a phÇn d− luËn quèc tÕ Hång K«ng. Ba lµ, ®Ó ñng hé chÝnh ®¸nh gi¸ cao vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng quyÒn Hång K«ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu thµnh tùu mµ Hång K«ng ®· ®¹t ®−îc. chÝnh phñ vµ c¶i thiÖn t×nh tr¹ng th©m Tuy vËy còng cã mét vµi thÕ lùc ph−¬ng hôt tµi chÝnh, ChÝnh phñ Trung −¬ng T©y l¹i kh«ng c«ng nhËn vµ cã ®¸nh gi¸ kh¼ng ®Þnh r»ng cã thÓ sÏ ®iÒu ®éng dù kh«ng kh¸ch quan ®èi víi viÖc Hång tr÷ ngo¹i tÖ ®Ó thu mua c¸c tr¸i phiÕu K«ng trë vÒ Trung Quèc vµ nh÷ng thµnh cña Hång K«ng, ®ã lµ mét sù ñng hé ®¾c tùu mµ Hång K«ng ®¹t ®−îc sau 10 n¨m. lùc n÷a cho kinh tÕ Hång K«ng. Tr−íc khi Hång K«ng ®−îc tr¶ vÒ Trung Mèi liªn hÖ gi÷a Hång K«ng vµ §¹i Quèc, Mü ®· tõng lÊy danh nghÜa “b¶o lôc kh«ng ngõng ®−îc t¨ng c−êng, cïng ®¶m lîi Ých khæng lå cña Mü” vµ “duy tr× víi viÖc c¸c doanh nghiÖp Hång K«ng më tù do ë Hång K«ng”, n¨m 1992 Th−îng réng ®Çu t− vµo néi ®Þa vµ hîp t¸c kinh viÖn vµ H¹ viÖn Mü ®· th«ng qua “§¹o tÕ th−¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp §¹i lôc luËt chÝnh s¸ch ®èi víi Hång K«ng”, sau còng ïn ïn kÐo nhau ®Õn Hång K«ng ®−îc Tæng thèng Mü ký vµ cã hiÖu lùc. tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n, gióp Sau nµy, mçi n¨m ChÝnh phñ Mü ®Òu cñng cè h¬n n÷a ®Þa vÞ trung t©m tiÒn tÖ tr×nh lªn Quèc héi B¸o c¸o hµng n¨m quèc tÕ cña Hång K«ng. §Õn cuèi n¨m liªn quan ®Õn “§¹o luËt chÝnh s¸ch ®èi 2003, c¸c doanh nghiÖp §¹i lôc cã 258 víi Hång K«ng”. B¸o c¸o ®ã ®· trë thµnh c«ng ty ®−îc niªm yÕt gi¸ trªn thÞ tr−êng c¨n cø ph¸p luËt ®Ó Mü can thiÖp vµo chøng kho¸n Hång K«ng, chiÕm 25% néi chÝnh cña Trung Quèc vµ c¸c c«ng viÖc cña Hång K«ng. tæng sè c¸c c«ng ty cã cæ phiÕu niªm yÕt ë Hång K«ng, gi¸ trÞ giao dÞch ®¹t 1695 §Æc biÖt lµ do tranh luËn vÒ c¶i c¸ch tØ ®« la Hång K«ng, chiÕm 1/3 tæng gi¸ chÝnh trÞ ë Hång K«ng gia t¨ng, ng−êi trÞ giao dÞch cña thÞ tr−êng chøng kho¸n Mü ®· nh©n c¬ héi ®Ó më réng sù can Hång K«ng. Tõ n¨m nay cßn cã c¸c thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña Hång doanh nghiÖp lín cña Trung Quèc nh− K«ng. N¨m 2003, trong tranh luËn vÒ B¶o hiÓm b×nh an vµ S÷a Mengniu tham vÊn ®Ò liªn quan ®Õn “§iÒu 23 vÒ lËp gia thÞ tr−êng chøng kho¸n Hång K«ng. ph¸p” cña Hång K«ng, ChÝnh phñ Mü HiÖn nay, c¸c c«ng ty §¹i lôc kinh doanh (bao gåm Nhµ tr¾ng, Quèc héi vµ Tæng t¹i Hång K«ng cã h¬n 2000 c«ng ty, víi l·nh sù Mü t¹i Hång K«ng) ®· cã h¬n 20 lÇn b×nh luËn vµ ph¸t biÓu vÒ ®iÒu lÖ tæng vèn ®¹t 220 tû USD. Nh÷ng doanh nµy. Tæng l·nh sù Mü t¹i Hång K«ng nghiÖp nµy cïng víi sè vèn cña hä ®· trë kh«ng nh÷ng chØ trÝch “§iÒu 23 vÒ lËp nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 72
  7. Hång K«ng – Thµnh tùu vµ nh÷ng vÊn ®Ò… ph¸p”, mµ cßn Ðp Hång K«ng ph¶i th«ng ®Ò Hång K«ng, dù tÝnh mêi c¸c nh©n sÜ qua tæng tuyÓn cö toµn d©n ®Ó bÇu cö ph¸i d©n chñ Hång K«ng ®Õn Quèc héi Tr−ëng ®Æc khu hµnh chÝnh vµ Héi ®ång Mü nghe ph¸n quyÕt cña phiªn ®iÒu lËp ph¸p. “Uû ban kinh tÕ vµ an ninh Mü trÇn, viÖc nµy ®· x©m ph¹m nghiªm - Trung” cña Quèc héi Mü cho r»ng “Dù träng ®Õn chñ quyÒn cña Trung Quèc, th¶o ®iÒu lÖ an ninh quèc gia” cã thÓ lµm can thiÖp tr¾ng trîn vµo néi chÝnh cña suy yÕu nh©n quyÒn c¬ b¶n cña ng−êi Trung Quèc vµ c«ng viÖc cña Hång K«ng. d©n Hång K«ng, c¬ quan nµy cßn thóc Trung tuÇn th¸ng 6, Quèc héi Mü ®· ®−a giôc Tæng thèng Mü vµ Ngo¹i tr−ëng Mü ra b¸o c¸o, mét lÇn n÷a chØ trÝch nh÷ng thÓ hiÖn râ th¸i ®é ph¶n ®èi gay g¾t víi vÊn ®Ò cã liªn quan trong gi¶i ph¸p bÇu §¹i lôc. Nhµ tr¾ng ®−a ra tuyªn bè, chó cö ë Hång K«ng cña ChÝnh phñ Trung ý ®Õn “§iÒu lÖ an ninh quèc gia” g©y tæn Quèc, Mü cho r»ng ®ã lµ gi¶i ph¸p lµm h¹i ®Õn quyÒn tù trÞ vµ tù do cña Hång gi¶m quyÒn tù trÞ cña Hång K«ng, ®ång K«ng, ®ång thêi ®èc thóc Héi ®ång lËp thêi kiÕn nghÞ ChÝnh phñ Mü xem xÐt l¹i ph¸p Hång K«ng söa ®æi nh÷ng ®iÒu chÝnh s¸ch ®èi víi Hång K«ng, bao gåm kho¶n cã liªn quan ®Õn “cÊm c¸c tæ chøc” c¶ viÖc tù m×nh ®−a ra nh÷ng chÕ tµi cÇn vµ “c¬ mËt quèc gia”. H¹ viÖn Mü thËm thiÕt khi cã nh÷ng biÕn ®éng. HiÖn nay, chÝ cßn yªu cÇu ChÝnh phñ Mü, chÝnh Th−îng nghÞ viÖn Mü còng ®· th«ng qua phñ c¸c quèc gia kh¸c vµ nh©n d©n tá nghÞ quyÕt “ñng hé Hång K«ng tù do” do th¸i ®é ph¶n ®èi tuyªn bè h¹n chÕ sù tù NghÞ sÜ Sam Brownback ®−a ra, c«ng do hiÖn cã cña Hång K«ng. Ngµy 30 - 6 - khai can thiÖp vµo c«ng viÖc néi chÝnh 2003, Bé Ngo¹i giao Anh c«ng khai ®−a cña Trung Quèc. §èi víi vÊn ®Ò nµy, Bé ra tuyªn bè, chØ trÝch gay g¾t nh÷ng qui Ngo¹i giao Trung Quèc ®−a ra tuyªn bè, ®Þnh cã liªn quan trong “Dù th¶o ®iÒu lÖ cho r»ng ®ã lµ nghÞ quyÕt “b−ng bÝt sù an ninh quèc gia” mµ chÝnh quyÒn ®Æc thùc, xuyªn t¹c vÊn ®Ò Hång K«ng, lµ sù khu ®−a ra, cho r»ng “ra lÖnh ng¨n cÊm can thiÖp th« b¹o vµo néi chÝnh cña tæ chøc” kh«ng phï hîp víi nguyªn t¾c Trung Quèc vµ c«ng viÖc cña ®Æc khu “mét n−íc hai chÕ ®é” ®−îc “Tuyªn bè Hång K«ng. PhÝa Trung Quèc kiªn quyÕt chung Trung - Anh” b¶o vÖ. Th¸ng 1 - ph¶n ®èi nghÞ quyÕt nµy”. Cã thÓ thÊy, 2004, Chñ tÞch TiÓu ban ®Æc tr¸ch ch©u mét sè thÕ lùc trong n−íc cña Mü ngµy ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng thuéc Uû ban §èi cµng thÓ hiÖn râ ý ®å muèn can thiÖp ngo¹i cña Th−îng viÖn Mü Sam vµo c«ng viÖc Hång K«ng, ®ång thêi Brownback ®· ®Õn Hång K«ng vµ cã cuéc m−în vÊn ®Ò Hång K«ng ®Ó khèng chÕ Trung Quèc. tiÕp xóc th©n mËt víi ph¸i d©n chñ, c«ng khai ®−a ra so¹n th¶o “LuËt c¬ b¶n” khi Ng−êi dÞch: NGUYÔN THANH GIANG ch−a ®−îc ng−êi d©n Hång K«ng chÊp HiÖu ®Ýnh: HOµNG THÕ ANH nhËn, trong ®ã cã nhiÒu ®iÒu kho¶n cã thÓ lµm tæn h¹i ®Õn tù do cña ng−êi d©n Hång K«ng. Th¸ng 3 cïng n¨m, TiÓu ban nµy cßn më phiªn ®iÒu trÇn vÒ vÊn nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 73

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản