intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC THẢO MỘC VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRỪ SÂU HẠI TRÊN RAU CẢI TẠI THỪA THIÊN HUẾ "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
6
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC THẢO MỘC VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRỪ SÂU HẠI TRÊN RAU CẢI TẠI THỪA THIÊN HUẾ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phú Vang là huyện có diện tích sản xuất rau lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo số liệu ước tính, diện tích trồng rau của cả huyện năm 2006 là 1.352ha trên tổng số 4.752ha của toàn tỉnh (chiếm 28,5%), với sản lượng 12.088 tấn/43.485 tấn (xấp xỉ 28%). Vùng trồng rau của huyện tập trung chủ yếu trên các chân đất cát pha của xã Vinh Phú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC THẢO MỘC VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRỪ SÂU HẠI TRÊN RAU CẢI TẠI THỪA THIÊN HUẾ "

  1. 60 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI KHAÛO NGHIEÄM MOÄT SOÁ THUOÁC THAÛO MOÄC VAØ CHEÁ PHAÅM SINH HOÏC TRÖØ SAÂU HAÏI TREÂN RAU CAÛI TAÏI THÖØA THIEÂN HUEÁ Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh* 1. Ñaët vaán ñeà Phuù Vang laø huyeän coù dieän tích saûn xuaát rau lôùn nhaát cuûa tænh Thöøa Thieân Hueá. Theo soá lieäu öôùc tính, dieän tích troàng rau cuûa caû huyeän naêm 2006 laø 1.352ha treân toång soá 4.752ha cuûa toaøn tænh (chieám 28,5%), vôùi saûn löôïng 12.088 taán/43.485 taán (xaáp xæ 28%). Vuøng troàng rau cuûa huyeän taäp trung chuû yeáu treân caùc chaân ñaát caùt pha cuûa xaõ Vinh Phuù. Nguoàn rau saûn xuaát ôû ñaây ñöôïc cung caáp cho taát caû caùc ñòa baøn treân toaøn tænh, trong ñoù nguoàn tieâu thuï rau lôùn nhaát laø thaønh phoá Hueá, nôi taäp trung maät ñoä daân cö cao. Chính vì theá, vieäc khaûo saùt tình hình saûn xuaát, quy hoaïch vuøng troàng, xaây döïng caùc bieän phaùp baûo veä thöïc vaät nhaèm cho caây rau phaùt trieån, cung caáp nguoàn rau saïch ñaûm baûo söùc khoûe cho coäng ñoàng laø vaán ñeà heát söùc böùc thieát. Vieäc cuøng vôùi ngöôøi daân xaây döïng yù thöùc “saûn xuaát rau saïch” khoâng theå moät sôùm moät chieàu coù theå laøm ñöôïc maø ñoøi hoûi phaûi naâng cao yù thöùc cuûa ngöôøi daân, cuøng tìm hieåu vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp cuï theå nhaèm thay ñoåi taäp quaùn canh taùc laïc haäu, chuyeån giao caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät. 2. Noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu 2.1. Vaät lieäu nghieân cöùu Coâng thöùc Teân hoaït chaát Nhoùm thuoác Noàng ñoä phun (%) I(ñ/c) Nöôùc laõ II ARRIVO 10EC Hoùa hoïc 0,1 III VIMATRINE 0.6L Thaûo moäc 0,1 IV THIANMECTIN 0.5ME Thaûo moäc 0,1 V PESTA 5SL Thaûo moäc 0,1 VI VIBAMEC 1.8EC Sinh hoïc 0,1 VII Vi-BT 32000WP Sinh hoïc 0,1 2.2. Noäi dung nghieân cöùu - Ñieàu tra thaønh phaàn saâu haïi vaø thieân ñòch treân caây rau caûi taïi vuøng nghieân cöùu. - Khaûo nghieäm, ñaùnh giaù hieäu löïc cuûa thuoác baûo veä thöïc vaät coù nguoàn goác thaûo moäc vaø cheá phaåm sinh hoïc treân caùc loaøi saâu haïi chính. - Tính hieäu quaû kinh teá cuûa caùc coâng thöùc söû duïng thuoác. * Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng laâm Hueá.
  2. 61 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 2.3. Phöông phaùp nghieân cöùu - Phöông phaùp boá trí thí nghieäm: Thí nghieäm ñöôïc boá trí theo kieåu khoái ngaãu nhieân ñaày ñuû (RCBD), 3 laàn nhaéc laïi. - Phöông phaùp theo doõi: Ñieàu tra thaønh phaàn vaø maät ñoä saâu haïi treân caùc oâ thí nghieäm 1 ngaøy tröôùc phun (NTP), 3 ngaøy sau phun (NSP), 5 ngaøy sau phun, 7 ngaøy sau phun, 14 ngaøy sau phun. - Caùc chæ tieâu theo doõi: + Maät ñoä saâu haïi + Caùc yeáu toá caáu thaønh naêng suaát vaø naêng suaát - Caùc keát quaû thí nghieäm veà hieäu löïc thuoác ñöôïc hieäu ñính theo coâng thöùc Henderson-Tilton. - Xöû lyù soá lieäu theo chöông trình EXCEL, STAT.H 2.4. Thôøi gian nghieân cöùu: Trong 2 naêm 2007, 2008. 3. Keát quaû nghieân cöùu 3.1. Thaønh phaàn vaø möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc loaøi saâu haïi treân caây rau caûi qua 2 naêm nghieân cöùu. Thaønh phaàn saâu haïi treân caây rau caûi taïi Vinh Phuù coù 9 loaøi thuoäc 5 boä: Boä Caùnh vaûy (Lepidoptera) 4 loaøi; Boä Caùnh cöùng (Coleoptera) 1 loaøi; Boä Caùnh ñeàu (Homoptera) 2 loaøi; Boä Caùnh tô (Orthoptera) 1 loaøi; Boä Hai caùnh (Diptera) 1 loaøi. Trong soá caùc loaøi saâu haïi xuaát hieän treân caây caûi taïi vuøng nghieân cöùu thì saâu tô laø ñoái töôïng gaây haïi nguy hieåm, phoå bieán nhaát trong caû 2 vuï Xuaân 2007, 2008. Baûng 1. Thaønh phaàn vaø möùc ñoä phoå bieán cuûa saâu haïi treân caây rau caûi TT Teân saâu haïi Teân khoa hoïc Möùc ñoä phoå bieán Vuï Xuaân 2007 Vuï Xuaân 2008 Plutella maculipennis Curts 1 Saâu tô +++ +++ Hellula undalis 2 Saâu keùo maïng ++ +++ Prodenia litura 3 Saâu khoang + + Trichoplusiani 4 Saâu ño xanh + ++ Phyllotreta vittata 5 Boï nhaûy soïc cong voû laïc ++ ++ Rhopalosiphum pseudobrassicea 6 Reäp muoäi +++ +++ Aleurodicus dispensus 7 Boï phaán traéng + + Lyriomizatrifolii 8 Doøi ñuïc laù ++ Atractomorpha chinensis 9 Caøo caøo + + Chuù thích: +++ raát phoå bieán (taàn suaát xuaát hieän > 50%) ++ phoå bieán (taàn suaát xuaát hieän 25 - 50%) + ít phoå bieán (taàn suaát xuaát hieän < 25%) 3.2. Thaønh phaàn vaø möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc loaøi thieân ñòch treân caây rau caûi qua 2 naêm nghieân cöùu. Qua quaù trình ñieàu tra thaønh phaàn vaø möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc loaøi thieân ñòch, chuùng toâi nhaän thaáy thieân ñòch treân ruoäng caûi taïi vuøng nghieân
  3. 62 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 cöùu xuaát hieän 8 loaøi goàm: Boä Caùnh cöùng (Coleoptera) 3 loaøi; Boä Chuoàn chuoàn (Odonata) 1 loaøi; Boä Nheän lôùn (Aranea) 4 loaøi. Caùc loaøi thieân ñòch chuû yeáu laø baét moài aên thòt. Quaù trình ñieàu tra chuùng toâi cuõng ghi nhaän boï ba khoang xuaát hieän ôû möùc ñoä raát phoå bieán, boï ruøa hai chaám vaø boï ruøa saùu chaám xuaát hieän ôû möùc ñoä phoå bieán ôû caû 2 vuï Xuaân 2007, 2008. Baûng 2. Thaønh phaàn vaø möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc loaøi thieân ñòch treân caây rau caûi TT Teân thieân ñòch Teân khoa hoïc Möùc ñoä phoå bieán Vuï Xuaân 2007 Vuï Xuaân 2008 Ophionea indica 1 Boï 3 khoang +++ +++ Lemnia biplagiata 2 Boï ruøa 2 chaám ++ ++ Menochilus sexmaculatvs 3 Boï ruøa 6 chaám ++ ++ Agrionemis 4 Chuoàn chuoàn kim + ++ Oxyopes javanus 5 Nheän linh mieâu ++ + Tetragnatha maxillosa 6 Nheän chaân daøi ++ Atypena 7 Nheän luøn ++ + Lycosa seudoannulata 8 Nheän lycosa + + 3.3. Hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác söû duïng trong thí nghieäm 3.3.1. Hieäu löïc ñoái vôùi saâu tô Saâu tô laø loaøi saâu haïi xuaát hieän phoå bieán vaø gaây haïi nghieâm troïng treân caây rau caûi taïi vuøng nghieân cöùu ôû vuï Xuaân trong 2 naêm ñieàu tra lieân tieáp. Ñoàng thôøi, ñaây laø loaøi saâu coù khaû naêng choáng thuoác raát cao. Ñeå xaùc ñònh khaû naêng phoøng tröø cuûa caùc loaïi thuoác vaø tìm kieám loaïi thuoác ñaëc hieäu nhaát ñeå phoøng tröø saâu tô, chuùng toâi tieán haønh khaûo nghieäm ñaùnh giaù hieäu löïc cuûa caùc thuoác baûo veä thöïc vaät (BVTV) duøng trong thí nghieäm, keát quaû thu ñöôïc theå hieän qua baûng 3. Baûng 3. Hieäu löïc tröø saâu tô cuûa caùc loaïi thuoác BVTV trong thí nghieäm vuï Xuaân 2007 Loaïi thuoác Noàng ñoä Hieäu löïc (%) 3NSP 5NSP 7NSP ARRIVO 0,1 78,21d 63,92c 58,17d VIMATRINE 0.6L 0,1 71,62c 59,17b 54,95bc THIANMECTIN 0,1 70,00b 68,00d 49,26a PESTA 5SL 0,1 60,32a 55,17a 52,33b VIBAMEC 1.8EC 0,1 78,00d 71,94d 56,00cd Vi-BT32000WP 0,1 60,99a 59,19d 54,70bc CV(%) 1,24 1,18 2,72 Ghi chuù: Caùc chöõ caùi ñöùng ñaèng sau caùc soá haïng chæ söï sai khaùc coù yù nghóa theo pheùp thöû Duncan (ôû ñoä tin caäy 95%). Hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác ñoái vôùi saâu tô ôû möùc ñoä trung bình, hieäu löïc phaùt huy cao nhaát vaãn laø thuoác hoùa hoïc ARRIVO vaø thuoác sinh hoïc VIBAMEC (78,21% vaø 78% ôû thôøi ñieåm 3 ngaøy sau xöû lyù). Tuy nhieân, taùc ñoäng cuûa caùc loaïi thuoác ñeàu giaûm nhanh trong caùc ngaøy ñieàu tra tieáp theo, trong ñoù thuoác ARRIVO giaûm nhanh ôû caùc kyø 5 ngaøy sau xöû lyù.
  4. 63 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 Baûng 4. Hieäu löïc tröø saâu tô cuûa caùc loaïi thuoác trong thí nghieäm vuï Xuaân 2008 Loaïi thuoác Noàng ñoä Hieäu löïc (%) 3NSP 5NSP 7NSP ARRIVO 0,1 72,31c 70,82d 69,72d VIMATRINE 0.6L 0,1 68,74b 67,47c 56,14a THIANMECTIN 0,1 73,21d 70,89d 71,22e PESTA 5SL 0,1 65,34a 54,00a 59,84b VIBAMEC 1.8EC 0,1 68,31b 68,21c 61,40c Vi-BT32000WP 0,1 68,52b 65,29b 62,46c CV(%) 0,36 0,97 1,30 Nhaän xeùt: töông töï nhö keát quaû khaûo nghieäm ôû vuï Xuaân 2007, hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác BVTV ñoái vôùi saâu tô khoâng cao (cao nhaát laø THIANMEC- TIN 73,21% ôû kyø ñaùnh giaù 3 ngaøy sau phun). Taùc duïng cuûa caùc loaïi thuoác coù chieàu höôùng giaûm nhanh qua caùc kyø ñieàu tra ñaùnh giaù tieáp theo. Hieäu löïc thaáp nhaát laø thuoác PESTA, dao ñoäng töø 65,34% ñeán 54%. 3.3.2. Hieäu löïc ñoái vôùi boï nhaûy soïc cong voû laïc Khaùc vôùi saâu tô, boï nhaûy soïc cong voû laïc laø ñoái töôïng gaây haïi khaù phöùc taïp treân caây rau caûi taïi vuøng nghieân cöùu. Noù xuaát hieän raát phoå bieán hoaëc phoå bieán trong vuï Xuaân nhöng sang ñeán vuï Ñoâng ñoái töôïng naøy khoâng xuaát hieän hoaëc xuaát hieän ôû möùc ñoä ít phoå bieán. Khaû naêng gaây haïi cuûa chuùng ñoái vôùi caây rau caûi töông ñoái lôùn do taäp tính aên, khaû naêng di chuyeån raát cao. Cuøng vôùi ñaùnh giaù hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác phoøng tröø saâu tô haïi caûi, chuùng toâi tieán haønh ñaùnh giaù hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác söû duïng trong thí nghieäm ñoái vôùi boï nhaûy soïc cong voû laïc trong vuï Xuaân 2007 vaø 2008. Baûng 5. Hieäu löïc tröø boï nhaûy soïc cong voû laïc cuûa caùc loaïi thuoác trong thí nghieäm vuï Xuaân 2007 Loaïi thuoác Noàng ñoä Hieäu löïc (%) 3NSP 5NSP 7NSP ARRIVO 0,1 59,40d 47,10d 40,60d VIMATRINE 0.6L 0,1 50,00b 48,20d 38,80c THIANMECTIN 0,1 54,10c 42,32b 28,60b PESTA 5SL 0,1 40,20a 30,63a 26,70a VIBAMEC 1.8EC 0,1 70,30e 65,00e 40,00cd Vi-BT32000WP 0,1 60,26d 45,60c 28,90b CV(%) 1,10 1,64 2,35 Baûng 6. Hieäu löïc tröø boï nhaûy soïc cong voû laïc cuûa caùc loaïi thuoác trong thí nghieäm vuï Xuaân 2008 Loaïi thuoác Noàng ñoä Hieäu löïc (%) 3NSP 5NSP 7NSP ARRIVO 0,1 49,12d 46,92e 45,47e VIMATRINE 0.6L 0,1 42,50a 28,43b 27,57b THIANMECTIN 0,1 44,21b 45,16d 34,17d PESTA 5SL 0,1 43,71ab 42,84c 29,83c VIBAMEC 1.8EC 0,1 63,00e 58,61f 57,50f Vi-BT32000WP 0,1 47,48c 24,04a 23,13a CV(%) 1,61 2,00 2,49
  5. 64 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 Keát quaû ñaùnh giaù hieäu löïc cho thaáy trong 2 naêm, hieäu löïc cao nhaát laø thuoác VIBAMEC vôùi 70,30% ôû kyø ñaùnh giaù 3 ngaøy sau phun vuï Xuaân 2007, thuoác THIANMECTIN ñöôïc ñaùnh giaù hieäu löïc khaù cao ñoái vôùi saâu tô nhöng ñoái vôùi boï nhaûy soïc cong voû laïc chæ ñaït töø 34,17% ñeán 44,21% (vuï Xuaân 2008), töông töï vôùi THIANMECTIN thuoác hoùa hoïc ARRIVO cuõng chæ ñaït cao nhaát laø 49,12% (3NSP) vaø thaáp nhaát laø 45,47% (7NSP) vuï Xuaân 2008. 3.4. Dieãn bieán maät ñoä thieân ñòch treân caùc coâng thöùc thí nghieäm qua hai naêm nghieân cöùu Song song vôùi vieäc xaùc ñònh hieäu löïc cuûa caùc loaïi thuoác söû duïng trong thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu söï taùc ñoäng cuûa caùc loaïi thuoác ñoù ñeán moät soá loaøi thieân ñòch chính trong töï nhieân. Ñoà thò 1: Dieãn bieán maät ñoä boï ba khoang treân Ñoà thò 2: Dieãn bieán maät ñoä boï ba khoang treân caùc coâng thöùc thí nghieäm vuï Xuaân 2007. caùc coâng thöùc thí nghieäm vuï Xuaân 2008. Qua ñieàu tra maät ñoä boï ba khoang treân caùc coâng thöùc thí nghieäm, chuùng toâi coù keát luaän sô boä: vieäc söû duïng thuoác BVTV coù nguoàn goác hoùa hoïc coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán söï toàn taïi, sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa thieân ñòch treân ñoàng ruoäng. Sau caùc kyø phun thuoác, maät ñoä boï ba khoang coù söï thay ñoåi ôû caùc oâ thí nghieäm. ÔÛ coâng thöùc ñoái chöùng maät ñoä boï ba khoang vaãn taêng ñeàu qua caùc kyø ñieàu tra, vôùi coâng thöùc xöû lyù thuoác hoùa hoïc ARRIVO maät ñoä boï ba khoang giaûm maïnh ôû caùc kyø ñieàu tra sau ñoù vaø khaû naêng taêng daàn maät ñoä vaøo cuoái vuï laø raát yeáu. Caùc coâng thöùc coøn laïi xöû lyù baèng thuoác BVTV coù nguoàn goác thaûo moäc, cheá phaåm sinh hoïc maät ñoä boï ba khoang chæ laøm giaûm nheï vaø khaû naêng phuïc hoài vaøo cuoái vuï laø raát cao. 3.5. Naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá cuûa caùc coâng thöùc thí nghieäm Baûng 7. Naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá caùc coâng thöùc thí nghieäm ôû vuï Xuaân 2007 Coâng thöùc Naêng suaát Thu nhaäp Chi phí BVTV Chi phí khaùc Hieäu quaû kinh teá (Taán/ha) (Trieäu ñoàng) (Trieäu ñoàng/ha) (Trieäu ñoàng/ha) (Trieäu ñoàng/ha) I (ñ/c) 12,20 24,40 0,00 6,89 17,510 II 15,33 30,66 0,772 6,89 22,998 III 16,32 32,64 0,292 6,89 25,458 IV 16,74 33,48 0,321 6,89 26,690 V 16,66 33,32 0,240 6,89 26,190 VI 16,76 33,52 0,675 6,89 26,955 VII 15,86 31,72 0,230 6,89 24,600
  6. 65 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 Baûng 8. Naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá caùc coâng thöùc thí nghieäm ôû vuï Xuaân 2008 Coâng thöùc Naêng suaát Thu nhaäp Chi phí BVTV Chi phí khaùc Hieäu quaû kinh teá (Taán/ha) (Trieäu ñoàng) (Trieäu ñoàng/ha) (Trieäu ñoàng/ha) (Trieäu ñoàng/ha) I (ñ/c) 11,78 25,916 0,00 7,25 18,666 II 16,56 36,432 0,872 7,25 28,310 III 14,96 32,912 0,312 7,25 25,350 IV 15,93 35,046 0,391 7,25 27,405 V 15,32 33,704 0,271 7,25 26,183 VI 16,72 36,784 0,775 7,25 28,759 VII 15,83 34,826 0,330 7,25 27,246 Naêng suaát thöïc thu cuûa caùc coâng thöùc xöû lyù thuoác cao hôn coâng thöùc ñoái chöùng. Ñieàu naøy chöùng toû raèng, thuoác ñaõ laøm giaûm ñaùng keå caùc loaøi saâu haïi treân rau caûi, töø ñoù giaûm thieät haïi do caùc loaøi naøy gaây ra. Töông ñöông vôùi naêng suaát, hieäu quaû kinh teá thu ñöôïc treân caùc coâng thöùc thí nghieäm cuõng chæ ra raèng, söû duïng cheá phaåm sinh hoïc VIBAMEC mang laïi hieäu quaû kinh teá cao nhaát. 4. Keát luaän vaø ñeà nghò 4.1. Keát luaän - Treân caây rau caûi troàng ôû xaõ Vinh Phuù, huyeän Phuù Vang, tænh Thöøa Thieân Hueá coù 9 loaøi saâu haïi trong ñoù ñoái töôïng gaây haïi nghieâm troïng laø saâu tô vaø boï nhaûy soïc cong voû laïc trong 2 naêm ñieàu tra lieân tieáp. - Thaønh phaàn thieân ñòch treân rau caûi taïi vuøng nghieân cöùu xuaát hieän 8 loaøi. Caùc loaøi thieân ñòch chuû yeáu laø baét moài aên thòt. Quaù trình ñieàu tra chuùng toâi cuõng ghi nhaän boï ba khoang (Ophionea indica) xuaát hieän vôùi möùc ñoä raát phoå bieán ôû caû 2 vuï Xuaân 2007, 2008. - Vieäc söû duïng caùc loaïi thuoác BVTV coù nguoàn goác thaûo moäc, cheá phaåm sinh hoïc ñem laïi hieäu quaû cao trong phoøng tröø saâu haïi, ñoàng thôøi ít aûnh höôûng ñeán caùc loaøi thieân ñòch chính treân ñoàng ruoäng. Caùc loaïi thuoác thöû nghieäm trong nghieân cöùu naøy, chuùng toâi nhaän thaáy cheá phaåm sinh hoïc VIBAMEC, thuoác thaûo moäc THIANMECTIN coù hieäu löïc cao nhaát. Cheá phaåm sinh hoïc Vi-BT 32000WP hieäu löïc duy trì ôû möùc trung bình nhöng thôøi gian taùc ñoäng cuûa thuoác keùo daøi. 4.2. Ñeà nghò - Tình hình söû duïng thuoác BVTV cuûa caùc noâng hoä taïi vuøng nghieân cöùu caàn ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp chính quyeàn vaø coù söï chæ ñaïo nhaèm naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà taùc haïi cuûa thuoác hoùa hoïc ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng vaø moâi tröôøng... Thay ñoåi nhöõng thoùi quen trong vieäc söû duïng thuoác ñeå phoøng tröø saâu haïi treân ñoàng ruoäng. Caàn xaây döïng caùc quy trình toång hôïp (IPM) trong phoøng tröø saâu beänh haïi, phaán ñaáu ñeå Vinh Phuù trôû thaønh moät vuøng saûn xuaát noâng nghieäp «saïch».
  7. 66 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2 (73). 2009 - Ñeå phoøng tröø saâu haïi treân caây rau caûi neân ñöa caùc loaïi thuoác thaûo moäc vaø cheá phaåm sinh hoïc nhö VIBAMEC 1.8EC, THIANMECTIN, Vi-BT32000WP ñeå haïn cheá taùc haïi xaáu ñeán moâi tröôøng, aûnh höôûng ñeán chaát löôïng thöông phaåm cuûa caây rau. NTL-NTTT-TVM TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Mai Thò Phöông Anh, Traàn Vaên Laøi, Traàn Khaéc Thi. Rau vaø troàng rau. Nxb Noâng nghieäp, [1] Haø Noäi, 1996, Tr 154. [2] TS Nguyeãn Vaên Tuaát, PGSTS Leâ Vaên Thuyeát. Saûn xuaát cheá bieán thuoác baûo veä thöïc vaät thaûo moäc vaø sinh hoïc, Nxb Noâng nghieäp Haø Noäi, 2000, Tr 7. [3 ] Voõ Mai. “Thuoác baûo veä thöïc vaät - con ngöôøi vaø moâi tröôøng”, Taïp chí Baûo veä thöïc vaät (BVTV) soá 3/1999, Tr. 30 - 36. [4 ] Trung taâm Kieåm ñònh thuoác BVTV phía Baéc. “Dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät trong rau vaø cheø ôû Vieät Nam”, Taïp chí BVTV, soá 2/2005, Tr. 30. [5 ] Ñinh Vaên Ñöùc, “Noâng daân thöïc hieän chöông trình söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät hieäu quaû an toaøn trong saûn xuaát rau”, Taïp chí BVTV, soá 2/2006, Tr. 40. [6] Dennis S. Hill Nics, Ph.D., F.L.S.Biol. Agriculture insect pests of the tropics and the con- trol. A. I. T. labrary cambridge University Perss NewYork Rochelle Melbourme Sydney, 1983. [7] Oudejans J. H.(1991). Agropesticidas - Properties and function integrated crop protection. United nation Bangkok. [8] Waterhouse D. F. (1993). The Major pests and weeds of Agriculture in Southeast Asia: Distribution Importance and Origin. Canberra ACIAB Monograph. [9] Lowell L.Black, Vegatable Diseases A Practica Guide, Asian Vegatable Research and Delopment center Shanhua Taiwan, 1984. TOÙM TAÉT Treân caây rau caûi, saâu tô (Plutella maculipennis Curts) vaø boï nhaûy soïc cong voû laïc (Phyl- lotreta vittata) laø nhöõng loaøi saâu haïi nghieâm troïng vaø chuùng coù khaû naêng khaùng thuoác hoùa hoïc. Trong nghieân cöùu naøy, chuùng toâi söû duïng 3 loaïi thuoác thaûo moäc vaø 2 loaïi thuoác sinh hoïc ñeå phoøng tröø nhöõng ñoái töôïng naøy. Keát quaû khaûo nghieäm cho thaáy, caùc loaïi thuoác tröø saâu sinh hoïc VIBAMEC 1.8 EC, Vi-BT32000WP vaø thuoác thaûo moäc THIANMECTIN 0.5 ME coù hieäu quaû cao trong vieäc phoøng tröø hai ñoái töôïng saâu tô vaø boï nhaûy soïc cong voû laïc gaây haïi treân caây rau caûi. ABSTRACT TEST SOME BIOINSECTICIDE ON CABBAGE IN THÖØA THIEÂN HUEÁ PROVINCE IN 2007-2008 On Cabbage, Plutella maculipennis Curts and Phyllotreta vittata are insectes most important and they have resistance to the chemical insecticide. In this study, we used three chemical of plant and two bioinsecticide to control some insectes dangerous on cabbage. The resultat showed that bioinsecticides VIBAMEC 1.8 EC, Vi-BT 32000WP and chemical of plant THIANMECTIN 0.5 ME to take effect hightest to control Plutella maculipennis and Phyllotreta vittata.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2