intTypePromotion=1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: SỬ DỤNG ALE VÀ GIS CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT TẠI QUẬN CAM MY - ĐỒNG NA

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
14
download

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: SỬ DỤNG ALE VÀ GIS CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT TẠI QUẬN CAM MY - ĐỒNG NA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIS được áp dụng để xây dựng một đơn vị bản đồ đất đai (LMU) bằng cách sử dụng chức năng lớp phủ đoàn kết một số đặc điểm đất đai (LC). Thuộc tính tập tin của LMU đã được nhập khẩu vào cơ sở dữ liệu ale. Ale cơ sở dữ liệu đã được lựa chọn loại sử dụng đất (LUT), LC và yêu cầu sử dụng đất (LUR) của LUT. Kết hợp LUR của mỗi LUT với nhau Chất lượng LC hoặc đất (LQ) bằng cách sử dụng cây quyết định để làm cho phù hợp đất LUT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: SỬ DỤNG ALE VÀ GIS CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT TẠI QUẬN CAM MY - ĐỒNG NA

  1. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 206 TÍCH HÔÏP PHAÀN MEÀM ALES VAØ GIS TRONG ÑAÙNH GIAÙ THÍCH NGHI ÑAÁT ÑAI HUYEÄN CAÅM MYÕ - TÆNH ÑOÀNG NAI INTEGRATED ALES AND GIS FOR LAND EVALUATION IN CAM MY DISTRICT – DONG NAI PROVINCE Leâ Caûnh Ñònh Phaân vieän Quy hoaïch vaø Thieát keá Noâng nghieäp mieàn Nam Email: lecanhdinh@yahoo.com ABSTRACT vaø hoûi ñaùp, hoã trôï ra quyeát ñònh …(caùc vaán ñeà naøy vöôït quaù khaû naêng cuûa phöông phaùp truyeàn thoáng). Building a model: “Integrated ALES and GIS GIS coù khaû naêng tham gia xöû lyù döõ lieäu ñaàu vaøo vaø for land evaluation” for land evaluation is necessary phaân tích, bieåu dieãn, quaûn lyù döõ lieäu ñaàu ra cuûa in the agricultural land use. GIS is applied for ALES. Do ñoù, vieäc tích hôïp phaàn meàm ALES building a Land Mapping Unit (LMU) by using vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai laø overlay function to unite some Land yeâu caàu khaùch quan vaø caáp baùch, ñaây laø coâng Characteristics (LC). Attribute file of LMU has cuï thöïc söï höõu ích cho nhöõng nhaø nghieân cöùu veà been imported into ALES database. ALES database taøi nguyeân ñaát ñai. has already selected Land Use Types (LUT), LC and Land Use Requirement (LUR) of LUT. Muïc tieâu nghieân cöùu Matching LUR of each LUT with each LC or Land Quality (LQ) by using decision tree to make land ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin (GIS vaø phaàn suitability for LUT is a flexible method in ALES meàm ALES) trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai vôùi (because of the possible interaction of each LC or caùc muïc tieâu cuï theå sau: LQ). After that, ALES calculates land evaluation and transfers the result to GIS through the key - Xaây döïng moâ hình tích hôïp phaàn meàm ALES field LMU (that is the suitable map). The model vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai theo case study in Cam My district – Dong Nai province phöông phaùp cuûa FAO. has given a good result that is appropriate for the reality condition of the district. - Ñaùnh giaù ñaát ñai theo moâ hình ñeà xuaát treân ñòa baøn huyeän Caåm Myõ - tænh Ñoàng Nai. Keywords: GIS, ALES, Land evaluation VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAËT VAÁN ÑEÀ Noäi dung Ñaùnh giaù ñaát ñai nhaèm muïc tieâu cung caáp thoâng tin veà söï thuaän lôïi vaø khoù khaên trong vieäc söû duïng - Nghieân cöùu phöông phaùp ñaùnh giaù ñaát ñai caùc vuøng ñaát, laøm caên cöù ñeå ra quyeát ñònh chieán cuûa FAO, lyù thuyeát GIS vaø phaàn meàm ALES. löôïc veà quaûn lyù vaø söû duïng ñaát ñai. - Xaây döïng moâ hình tích hôïp ALES vaø GIS Trong tieán trình ñaùnh giaù ñaát ñai, vieäc xaây döïng trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai. caùc baûng so saùnh vaø tính toaùn khaû naêng thích nghi caàn raát nhieàu thôøi gian vaø deã xaûy ra sai soùt. Ñeå khaéc - ÖÙng duïng moâ hình vaøo ñaùnh giaù thích nghi phuïc tình traïng naøy, Nhoùm ñaát quoác teá thuoäc ñaïi hoïc ñaát ñai huyeän Caåm Myõ –tænh Ñoàng Nai. Cornell-Myõ ñaõ xaây döïng phaàn meàm ñaùnh giaù ñaát ñai Phöông phaùp ALES (Automated Land Evaluation System) döïa treân cô sôû phöông phaùp ñaùnh giaù ñaát cuûa FAO, hieän ñöôïc - Phöông phaùp keá thöøa vaø toång hôïp: keá thöøa nhieàu cô quan nghieân cöùu veà ñaát treân theá giôùi söû duïng. ALES coù theå tính toaùn ñöa ra baûng thích nghi ñaát vaø toång hôïp caùc lyù thuyeát ñaùnh giaù ñaát ñai cuûa FAO, ñai vaø löu tröõ caùc thoâng tin höõu ích hôn nhöng khoâng lyù thuyeát GIS vaø caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa phaàn meàm coù khaû naêng theå hieän leân baûn ñoà. ALES ñeå töø ñoù xaây döïng moâ hình tích hôïp ALES vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai. Coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù (GIS) vôùi khaû naêng - Phöông phaùp chuyeân gia: tham khaûo yù kieán toå hôïp döõ lieäu, choàng xeáp baûn ñoà, phaân tích moät löôïng lôùn thoâng tin, deã daøng caäp nhaät döõ lieäu vaø chuyeân gia (khoa hoïc ñaát, kinh teá, xaõ hoäi, moâi keát noái vôùi heä thoáng cô sôû döõ lieäu khaùc, truy nhaäp tröôøng, coâng ngheä thoâng tin…) veà caùc vaán ñeà lieân Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
  2. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 207 quan ñeán söû duïng ñaát ñeå moâ hình hoaù caùc hoaït (3) Ñoä doác, (4) Ñoä daøy taàng ñaát maët, (5) Keát von, ñoäng trong ñaùnh giaù ñaát ñai. (6) Khaû naêng töôùi, (7). Gley, (8) Ñôn vò ñaát ñai, (9) Khaû naêng thích nghi ñaát ñai, (10) Baûn ñoà ñeà xuaát - Thu thaäp vaø xöû lyù caùc taøi lieäu: bao goàm caùc söû duïng ñaát. taøi lieäu veà thoå nhöôõng, ñòa hình ñòa maïo, khí haäu, XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH hieän traïng söû duïng ñaát, ñieàu tra hieäu quaû kinh teá caùc loaïi hình söû duïng ñaát,... coù lieân quan ñeán ñaùnh Tích hôïp ALES vaø GIS (hình 1) giaù ñaát ñai. GIS laø heä thoáng caùc coâng cuï neàn maùy tính duøng - ÖÙng duïng kyõ thuaät tin hoïc: söû duïng phaàn meàm Arcview GIS, Mapinfo ñeå phaân tích khoâng ñeå thu thaäp, löu tröõ, truy caäp vaø bieán ñoåi, phaân tích gian vaø thuoäc tính, thaønh laäp vaø in aán baûn ñoà … vaø theå hieän döõ lieäu lieân quan ñeán vò trí treân beà maët traùi ñaát vaø tích hôïp caùc thoâng tin naøy vaøo quaù trình Caùc saûn phaåm xaây döïng ra quyeát ñònh. Söùc maïnh cuûa GIS laø khaû naêng phaân tích ñoàng thôøi döõ lieäu khoâng gian vaø döõ lieäu thuoäc tính, trong ñoù chöùc naêng choàng lôùp (overlay) laø moät - Moâ hình tích hôïp phaàn meàm ALES vaø GIS trong nhöõng chöùc naêng quan troïng. GIS coù khaû naêng trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai. tham gia phaân tích döõ lieäu ñaàu vaøo (cô sôû döõ lieäu veà taøi nguyeân ñaát ñai) vaø quaûn lyù, bieåu dieãn döõ lieäu - Keát quaû cuûa vieäc ÖÙng duïng moâ hình vaøo ñaùnh ñaàu ra cuûa ALES (baûn ñoà khaû naêng thích nghi ñaát giaù thích nghi ñaát ñai cho huyeän Caåm Myõ-tænh Ñoàng ñai, baûn ñoà ñeà xuaát söû duïng ñaát). Nai, bao goàm: baùo caùo vaø caùc baûn ñoà tyû leä 1/25.000: (1)Hieän traïng söû duïng ñaát. (2) Ñaát (thoå nhöôõng), Kieá n thöù c chuyeâ n gia CSDL GIS (Expert veà ñaá t ñai knowledge) LMU (LQ/LC) Nhaäp vaø o Xaây döï ng moâ hình ALES Xuaát keá t quaû töø ALES sang GIS Caâ y quyeá t Cô sôû döõ lieä u ñònh (Land (ALES vs. Land use) Database) Ñaù nh giaù ñaá t ñai (Calculation) Ma traä n keá t quaû ñaù nh giaù thích nghi ñaá t ñai (töï nhieâ n, kinh teá) ALES Hình 1. Tích hôïp ALES vaø GIS Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007
  3. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 208 Tham khaûo ban ñaàu Hieän traïng söû duïng ñaát Cô sôû döõ lieäu ñaát ñai (land): + Ñaát (soil) + Ñoä doác + Khaû naêng töôùi + …. Loaïi hình söû duïng ñaát ñöôïc choïn cho ñaùnh giaù GIS (overlay) Baûn ñoà ñôn Yeâu caàu söû B1 B2 ALES vò ñaát ñai duïng ñaát cuûa (LMU) LUTs B3 Caây quyeát ñònh B4 Ma traän keát quaû ñaùnh giaù ñaát ñai trong ALES Ñ.chænh B5 Baùo caùo Baûng bieåu Baûn ñoà thích nghi Hình 2. Moâ hình tích hôïp ALES vaø GIS trong ñaùnh giaù ñaát ñai Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
  4. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 209 ALES khoâng phaûi laø phaàn meàm GIS, baûn thaân - f1 LUT: laø haøm xaùc ñònh möùc thích nghi cuûa noù khoâng theå bieåu dieãn keát quaû leân baûn ñoà. Tuy LUT theo chaát löôïng ñaát ñai (LQ) nhieân noù coù theå phaân tích caùc thuoäc tính cuûa baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi cô sôû (SLMU, LUT) laø haøm hôïp cuûa haøm f1 vaø haøm f2: döõ lieäu cuûa ALES (hình 1). ALES cuõng cung caáp SLMU, LUT = f1 LUT ° {f2 LUT, LUR}; Haøm f1 vaø f2 theå hieän yù nghóa voâ cuøng quan troïng: LQ/LC quyeát ñònh khaû theâm modul ALIDRIS ñeå xuaát döõ lieäu sang GIS ôû daïng raster data. Nhöng ôû ñaây chuùng toâi nghieân naêng thích nghi ñaát ñai (David G. Rossister, 1996). cöùu theo höôùng: xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñaát ñai Caùc haøm f1, f2 söû duïng nhö phöông phaùp haïn cheá treân phaàn meàm GIS vaø tích hôïp vôùi ALES ñeå ñaùnh lôùn nhaát (maximum limitation method): chaát löôïng giaù ñaát ñai vaø bieåu dieãn caùc baûn ñoà keát quaû ôû daïng ñaát ñai (LQ) bò aûnh höôûng nhieàu bôõi tính chaát (LC) vector (vector data). haïn cheá nhaát (haøm f2). Thích nghi ñaát ñai (S) ñöôïc xaùc ñònh bôõi LQ haïn cheá nhaát (haøm f1) (Beek, 1978). ALES ñaùnh giaù thích nghi töï nhieân döïa vaøo tính Phöông phaùp naøy ñöôïc öùng duïng khaù thaønh coâng chaát ñaát ñai: giöõa thích nghi ñaát ñai (S) vaø tính chaát ôû nhieàu quoác gia treân theá giôùi. ñaát ñai (LC) coù moái quan heä haøm soá, öùng vôùi moät tính Phöông phaùp haïn cheá lôùn nhaát khoâng xeùt töông chaát ñaát ñai seõ coù moät lôùp (class) thích nghi. taùc giöõa caùc LQ/LC vôùi nhau, cho raèng LQ/LC SLMU, LUT = f ({LC}LMU) aûnh höôûng ñoäc laäp ñeán möùc ñoä thích nghi töï nhieân (1) LUT cuûa caùc LUT. Moät caùch thöïc tieãn vaø meàm maïi hôn, Trong ñoù: moâ hình ALES ñaõ söû duïng caây quyeát ñònh (decision tree) thay theá vieäc xaùc ñònh möùc ñoä haïn cheá cuûa caùc LQ/LC (trong ñoù cho pheùp theå hieän söï töông - f LUT: haøm soá xeùt thích nghi cuûa töøng LUT taùc giöõa caùc LQ/LC) ñeå töø ñoù tính toaùn ñöa ra keát treân töøng ñôn vò ñaát ñai (LMU), noù ñöôïc xaùc ñònh quaû ñaùnh giaù khaû naêng thích nghi ñaát ñai (David döïa treân LC cuûa töøng LMU. G. Rossister, 1996). - SLMU, LUT: thích nghi cuûa töøng LUT treân töøng Moâ hình tích hôïp ALES vaø GIS trong ñaùnh LMU, S = { S1, S2, S3, N1, N2}. giaù thích nghi ñaát ñai (hình 2) {LC}LMU: tính chaát ñaát ñai cuûa LMU - Tích hôïp ALES vaø GIS ñeå ñaùnh giaù ñaát ñai, caùc ALES ñaùnh giaù thích nghi töï nhieân döïa vaøo böôùc thöïc hieän nhö sau: chaát löôïng ñaát ñai (LQ): giöõa thích nghi ñaát ñai (S) vaø LQ, LC cuõng coù moái quan heä haøm soá. Vì chaát - B1: Nhaäp caùc yeâu caàu söû duïng ñaát vaøo ALES. löôïng ñaát ñai ñöôïc hình thaønh bôõi nhieàu tính chaát ñaát ñai neân haøm soá (1) coù theå phaân tích thaønh 2 - B2: Ñoïc döõ lieäu (Import data) veà tính chaát haøm soá f1 vaø f2 nhö sau: ñaát ñai töø baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai (ñaõ ñöôïc xaây döïng trong GIS). SLMU, LUT = f1 LUT({LQ}LMU) (2) - B3: Xaây döïng caây quyeát ñònh (trong ALES). LQLMU,LUT = f2 LUT, LUR ({LC}LMU, LUR), ∀ LQ∈ {LUR}LUT (3) - B4: Ñaùnh giaù ñaát ñai (trong ALES), kieåm tra Trong ñoù: keát quaû neáu khoâng phuø hôïp thì ñieàu chænh laïi yeâu caàu söû duïng ñaát, neáu ñuùng thì thöïc hieän böôùc 5 (B5). - {LUR}LUT: laø caùc yeâu caàu söû duïng ñaát cuûa LUT, ALES seõ ñoái chieáu (matching) giöõa yeâu caàu söû duïng - B5: Xuaát (Transfer) keát quaû ñaùnh giaù ñaát ñaát vaø chaát löôïng ñaát ñai ñeå quyeát ñònh möùc ñoä ñai sang GIS vaø theå hieän leân baûn ñoà thích nghi, thích nghi. cuõng coù theå xuaát döõ lieäu sang Winword vaø Excel ñeå coù baùo caùo vaø baûng bieåu veà ñaùnh giaù ñaát. - {LC}LMU, LUR: tính chaát ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh Nhaän xeùt: Khi thay ñoåi caùc thuoäc tính baûn ñoà ñôn chaát löôïng ñaát ñai töông öùng vôùi yeâu caàu söû duïng ñaát (LUR) cuûa loaïi hình söû duïng ñaát. vò ñaát ñai (theâm, xoaù, söûa,…) trong GIS thì moâ hình seõ töï ñoäng caäp nhaät caùc thuoäc tính thay ñoåi töø GIS - f2 LUT, LUR: haøm xaùc ñònh chaát löôïng ñaát ñai vaø ñaùnh giaù ñeå ñöa ra keát quaû phuø hôïp vaø xuaát sang GIS ñeå theå hieän baûn ñoà thích nghi. Ví duï: töông öùng vôùi yeâu caàu söû duïng ñaát cuûa loaïi hình söû Hieän nay (2005), loaïi hình 2 vuï luùa khoâng thích duïng ñaát. nghi (N) do thieáu nöôùc, ñeán naêm 2008 do xaây döïng theâm hoà thuyû lôïi, vaán ñeà nöôùc ñöôïc giaûi quyeát thì - LQLMU,LUT: chaát löôïng ñaát ñai cuûa LMU töông loaïi hình 2 vuï luùa thích nghi cao (S1). Khi ñoù chæ öùng vôùi LUT. Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007
  5. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 210 caàn caäp nhaät baûn ñoà töôùi vaø chaïy laïi moâ hình thì LUT-1: 2 vuï luùa-maøu - seõ coù baûn ñoà thích nghi cho naêm 2008 (vaán ñeà naøy tröôùc ñaây maát raát nhieàu thôøi gian, ñoâi khi phaûi LUT-2: 3 vuï luùa-maøu - laøm môùi). LUT-3: 1 vuï maøu (myø) - ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH VAØO ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG THÍCH NGHI ÑAÁT ÑAI HUYEÄN CAÅM LUT-4: 2 vuï maøu - MYÕ –TÆNH ÑOÀNG NAI LUT-5: Caø pheâ - Baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai: Baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai (LMU) huyeän Caåm Myõ ñöôïc thöïc hieän nhö laø neàn LUT-6: Tieâu - taûng cho ñaùnh giaù ñaát ñai trong nghieân cöùu naøy. Baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai (LMU) ñöôïc xaây döïng baèng LUT-7: Ñieàu - caùch choàng xeáp 6 lôùp thoâng tin chuyeân ñeà: loaïi ñaát (soil), ñoä doác, taàng daøy, keát von, khaû naêng töôùi, LUT-8: Cao su - gley keát quaû cho ra caùc khoanh ñaát khaùc nhau, trong moãi khoanh ñaát coù caùc ñaëc tröng veà moâi LUT-9: Caây aên quaû - tröôøng töï nhieân töông ñoái ñoàng nhaát goïi laø ñôn vò Keát quaû ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai töï nhieân ñaát ñai. Toaøn huyeän coù 53 ñôn vò ñaát ñai. (physical suitability): So saùnh chaát löôïng hoaëc Löïa choïn caùc loaïi hình söû duïng ñaát coù trieån voïng: tính chaát ñaát ñai (LQ/LC) cuûa töøng LMU vôùi yeâu Qua ñieàu tra thöïc teá saûn xuaát, thaûo luaän vôùi caùc caàu söû duïng ñaát ñai cuûa caùc LUTs theo phöông chuyeân gia veà söû duïng ñaát (noâng daân, caùc nhaø khoa phaùp haïn cheá lôùn nhaát (söû duïng phaàn meàm ALES), hoïc,..) vaø laõnh ñaïo ñòa phöông keát hôïp vôùi phaân keát quaû xaây döïng ñöôïc baûn ñoà khaû naêng thích nghi tích taøi chính ñeå löïa choïn caùc loaïi hình söû duïng ñaát ñai töï nhieân (tyû leä 1/25.000) vaø baûng phaân loaïi ñaát (LUT) coù trieån voïng phaùt trieån ñöa vaøo ñaùnh khaû naêng thích nghi ñaát ñai (baûng 1). giaù khaû naêng thích nghi ñaát ñai nhö sau: Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
  6. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 211 Baûng 1. Keát quaû ñaùnh giaù khaû naêng thích nghi ñaát ñai töï nhieân – H. Caåm Myõ (tieáp) Vuøng Ñôn vò LUT-1 LUT-2 LUT-3 LUT-4 LUT-8 LUT-9 Dieän Tyû LUT-5 LUT-6 LUT-7 thích ñaát ñai 2 vuï 3 vuï 1 vuï 2 vuï Cao Caây tích leä Caø pheâ Tieâu Ñieàu nghi (LMU) luùa-maøuluùa-maøu maøu maøu su Aquaû (ha) (%) 7 41 N N S1 S1 S2 S1 S1 S2 S2 593 1,27 8 24 N N S1 S1 S3 S1 S1 S3 S3 123 0,26 8 28 N N S1 S1 S3 S1 S1 S3 S3 226 0,48 9 10 N N S1 S1 N N S1 S1 S1 1.078 2,30 9 12 N N S1 S1 N N S1 S1 S1 1.039 2,22 10 16 N N S2 S1 N N S2 N N 357 0,76 11 52 N N S2 S2 S2 S2 S1 S1 S1 269 0,57 12 13 N N S2 S2 S2 S2 S1 S2 S2 1.357 2,90 12 40 N N S2 S2 S2 S2 S1 S2 S2 370 0,79 13 27 N N S2 S2 S3 S2 S1 S3 S3 530 1,13 13 29 N N S2 S2 S3 S2 S1 S3 S3 279 0,60 14 14 N N S2 S2 N N S1 S2 S2 653 1,40 15 30 N N S2 S2 N N S1 S3 S3 93 0,20 16 1 N N S2 S2 N N S2 N N 50 0,11 17 3 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 775 1,66 17 6 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 211 0,45 17 23 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 804 1,72 17 26 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 3.907 8,35 17 31 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 251 0,54 17 36 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 3.109 6,64 17 43 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 204 0,44 17 51 N N S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 226 0,48 18 37 N N S3 S3 N N S2 S3 S3 342 0,73 19 18 N N S3 S3 N N S2 N N 1.859 3,97 19 19 N N S3 S3 N N S2 N N 36 0,08 20 48 N N N S2 N S2 N N S1 186 0,40 21 22 N N N S3 N S3 N N S3 353 0,75 21 33 N N N S3 N S3 N N S3 291 0,62 21 42 N N N S3 N S3 N N S3 36 0,08 21 47 N N N S3 N S3 N N S3 154 0,33 22 2 N N N N N N S2 N N 679 1,45 22 15 N N N N N N S2 N N 45 0,10 Hoà 1014 2,17 Soâng suoái 841 1,82 Dieän tích töï nhieân 46.796 100,00 S1: thích nghi cao; S2: thích nghi trung bình; S3: thích nghi keùm; N: khoâng thích nghi Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007
  7. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 212 Baûng 2. Chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng ôû huyeän Caåm Myõ Ñôn vò tính: ha Loaïi hình söû Hieän LUT1 LUT3 LUT5 LUT7 Ñaát Ñeà Giaûm LUT9 duïng ñaát (LUT) traïng LUT2 LUT4 LUT6 LUT8 khaùc xuaát Toång dieän tích 46.796 46.796 1. 2 vuï luùa-maøu (LUT1) 1.500 1.500 1.500 590 590 1.500 2. 3 vuï luùa -maøu (LUT2) 200 3000 3.000 500 1800 500 3. 1 vuï maøu (LUT3) 90 500 6.300 5.000 410 4500 4. 2 vuï maøu (LUT4) 500 8.500 8.500 8.000 500 5. Caø pheâ (LUT5) 60 60 2.200 2.260 2.200 6. Tieâu (LUT6) 700 300 1500 3.000 4.000 500 2.500 7. Ñieàu (LUT7) 1400 140012.500 13.900 12.500 8. Cao su (LUT8) 3.300 3.300 4.500 9. Caây aên quaû (LUT9) 4.746 4773 6.796 Caùc loaïi ñaát khaùc 910 1800 500 500 1200 2050 Taêng - LUT7 (Ñieàu): Chuyeån nhöõng vuøng ñaát ñieàu Choàng xeáp baûn ñoà ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai vaø baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát, neáu vuøng naøo coù töôùi sang troàng caø pheâ vaø caây aên quaû (500ha hieän traïng ñang saûn xuaát nhöng thích nghi keùm sang troàng caø pheâ, 700ha sang troàng caây aên quaû), (S3) hoaëc khoâng thích nghi (N) seõ chuyeån sang dieän tích ñieàu oån ñònh khoaûng 3.000ha (giaûm troàng caây khaùc, tính toaùn dieän tích chuyeån ñoåi cô 1000ha so vôùi hieän traïng). caáu caây troàng vaø ñeà xuaát söû duïng ñaát nhö baûng 2. - LUT8 (Cao su): Caây cao su treân ñòa baøn huyeän - LUT1 (2 vuï luùa-maøu): oån ñònh dieän tích Caåm Myõ chuû yeáu troàng trong caùc Noâng tröôøng, trong khoaûng 1.500ha nhö hieän traïng. töông lai oån ñònh ñòa baøn troàng cao su vaø chuyeån moät ít dieän tích sang ñaát chuyeân duøng (xaây döïng - LUT2 (3 vuï luùa maøu): Hieän nay chæ coù 590ha, khu coâng nghieäp vaø caùc coâng trình coâng coäng). taêng cöôøng ñaàu tö thuyû lôïi ñeå taêng vuï, nhöõng vuøng - LUT9 (Caây aên quaû): Trong taäp ñoaøn caây laâu coù nöôùc töôùi seõ chuyeån sang saûn xuaát 3 vuï luùa maøu. Döï kieán chuyeån 500 ha ñaát 1 vuï vaø 410ha ñaát 2 vuï naêm, caây aên quaû cho hieäu quaû kinh teá khaù cao vaø maøu sang saûn xuaát 3 vuï, dieän tích ñeà xuaát 1.500ha. thu nhaäp töông ñoái oån ñònh, nhöng ñeå saûn xuaát caây aên quaû caàn phaûi coù nhieàu voán vaø ñeå thu ñöôïc - LUT3 (1 vuï maøu): Dieän tích hieän nay 3.000ha, naêng suaát cao thì phaûi giaûi quyeát ñöôïc nöôùc töôùi. ñaây laø caùc khu vöïc khoâng voù nöôùc töôùi, chuû yeáu saûn Trong nhöõng naêm qua, caây aên traùi ñaõ ñöôïc chuù xuaát nhôø möa. Trong töông lai, ñaàu tö thuyû lôïi, troïng phaùt trieån, ñeán nay quy moâ dieän tích ñaát chuyeån ñaát 1 vuï hieän nay sang saûn xuaát 2, 3 vuï. caây aên quaû ôû Caåm Myõ khoaûng 3.300ha. Trong töông lai seõ tieáp tuïc phaùt trieån caây aên traùi theo caû 2 höôùng: - LUT4 (2 vuï maøu): Hieän taïi dieän tích 5.000ha, Môû roäng dieän tích (taêng 1200ha) vaø thaâm canh taêng nhöõng vuøng naèm trong caùc döï aùn thuyû lôïi, töôùi chuû naêng suaát. ñoäng seõ chuyeån sang saûn xuaát 3 vuï (dieän tích döï KEÁT LUAÄN kieán khoaûng 410ha), chuyeån 90 ha sang ñaát phi noâng nghieäp, chuyeån 1.800ha ñaát 1 vuï sang 2 vuï, Moâ hình Tích hôïp phaàn meàm ALES vaø GIS ñaát 2 vuï maøu döï kieán khoaûng 6.300ha. trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai ñöôïc xaây döïng theo phöông phaùp ñaùnh giaù ñaát ñai cuûa FAO. Moâ - LUT5 (Caø pheâ): Hieän traïng 8.500ha, nhöõng hình ñaõ ñöôïc kieåm chöùng cho tröôøng hôïp ñaùnh giaù vuøng coù nöôùc töôùi thuaän lôïi vaø taàng ñaát daøy seõ ñaát ñai huyeän Caåm Myõ - tænh Ñoàng Nai, keát quaû chuyeån sang troàng caây aên quaû (500ha), chuyeån ñaàu ra chính xaùc vaø coù tính hieän thöïc cao. ÖÙng 500ha ñaát ñieàu ôû nhöõng vuøng coù töôùi sang troàng caø duïng moâ hình vaøo ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai seõ pheâ. Dieän tích caø pheâ oån ñònh 8.500ha. tieát kieäm thôøi gian, naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Trong töông lai, coù theå nhaân roäng moâ hình naøy - LUT6 (Tieâu): OÅn ñònh dieän tích tieâu nhö hieän cho ñaùnh giaù ñaát ñai ôû caùc ñòa phöông khaùc trong nay, chæ chuyeån khoaûng 60ha sang ñaát phi noâng caû nöôùc. nghieäp. Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
  8. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 213 Keát quaû öùng duïng moâ hình “Tích hôïp phaàn meàm Traàn An Phong, 2002. Ñaùnh giaù ñaát ñai phuïc vuï ALES vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai” quy hoaïch phaùt trieån noâng nghieäp beàn vöõng - tænh Ñoàng Nai. Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp tænh. treân ñòa baøn huyeän Caåm Myõ phuø hôïp vôùi thöïc teá neân coù tính khaû thi cao. Do ñoù, coù theå söû duïng keát quaû nghieân cöùu naøy trong coâng taùc quaûn lyù vaø söû Vuõ Cao Thaùi, Phaïm Quang Khaùnh, Nguyeãn Vaên Khieâm, 1997. Ñieàu tra, ñaùnh giaù taøi nguyeân ñaát duïng ñaát ôû Huyeän, cuï theå nhö sau: ñai theo phöông phaùp FAO/UNESCO vaø quy hoaïch söû duïng ñaát (laáy tænh Ñoàng Nai laøm ví duï). NXB Toaøn Huyeän coù khoaûng 40.000ha ñaát coù khaû naêng phaùt trieån noâng nghieäp, trong ñoù: Noâng nghieäp Tp.HCM. Donald A.D., 1992. The Evaluation of Land Dieän tích toái ña cho saûn xuaát caø pheâ: 8.500ha, - Resources, Longman, England. Dieän tích toái ña cho saûn xuaát caây aên quaû: 4.500ha, - Rossiter D.G., 1994. Lecture note: L and Evaluation, Cornell university, USA. Dieän tích toái ña cho saûn xuaát cao su: 12.500ha, - Dieän tích toái ña cho saûn xuaát tieâu: 2.200ha, Rossiter D.G. and Armand R. Van Wambeke, 1997. - Automated Land Evaluation System (ALES) Version 4.65 User’s Manual, Cornell university, Dieän tích toái ña cho saûn xuaát ñieàu: 3.000ha, - USA. Dieän tích toái ña cho saûn xuaát 3 vuï luùa maøu: 1.500ha, - FAO, 1976. A framework for land evaluation, soils Dieän tích toái ña cho saûn xuaát 2 vuï luùa-maøu: 1.500ha, bulletin 32, Rome, Italy. - FAO, 1993. An international Framework for Dieän tích toái ña cho saûn xuaát 2 vuï maøu: 6.300ha. - Evaluating Sustainable Land Management TAØI LIEÄU THAM KHAÛO (FESLM), Rome, Italy. Leâ Caûnh Ñònh, 2005. Tích hôïp ALES vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi ñaát ñai. Luaän vaên cao hoïc Geomatics, Ñaïi hoïc Baùch khoa Tp. Hoà Chí Minh. Leâ Caûnh Ñònh, Phaïm Quang Khaùnh, 2005. ÖÙng duïng phöông phaùp phaân tích ña tieâu chuaån trong ñaùnh giaù ñaát ñai phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp beàn vöõng huyeän Laâm Haø - tænh Laâm Ñoàng, trang 111-117, Taïp chí khoa hoïc ñaát Vieät Nam soá 21/ 2005 (ISSN 0868-3743). Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2