intTypePromotion=1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ RAU Liriomyza sativae B. (AGROMYZIDAE: DIPTERA) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2002

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
8
download

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ RAU Liriomyza sativae B. (AGROMYZIDAE: DIPTERA) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP Để điều tra thành phần cây ký chủ của ruồi đục lá Liriomyza sativae, tiến hành điều tra theo phương pháp cuốn chiếu và bổ sung, quan sát trực tiếp trên các loại rau ăn lá, rau ăn quả và các loại cây lá rộng khác. Thu thập và ghi nhận tất cả các cây ký chủ bị ruồi đục lá Liriomyza sp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ RAU Liriomyza sativae B. (AGROMYZIDAE: DIPTERA) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2002

  1. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 27 TÌNH HÌNH GAÂY HAÏI CUÛA RUOÀI ÑUÏC LAÙ RAU Liriomyza sativae B. (AGROMYZIDAE: DIPTERA) ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NAÊM 2002 SURVEY FOR LEAFMINER Liriomyza sativae B. (AGROMYZIDAE: DIPTERA) ON VEGETABLES IN HO CH I MINH CITY IN 2002 Traàn Thò Thieân An Boä moân Baûo veä Thöïc vaät - Khoa Noâng hoïc Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh, E-mail: tttan@hcmuaf. edu.vn SUMMARY PHÖÔNG PHAÙP Study on damaging vegetable of leafminer Ñeå ñieàu tra thaønh phaàn caây kyù chuû cuûa ruoài ñuïc Liriomyza sativae B. (Agromyzidae: Diptera) in laù Liriomyza sativae, tieán haønh ñieàu tra theo Hochiminh city shows that: phöông phaùp cuoán chieáu vaø boå sung, quan saùt tröïc tieáp treân caùc loaïi rau aên laù, rau aên quaû vaø caùc loaïi Liriomyza sativae has 33 species of host plant caây laù roäng khaùc. Thu thaäp vaø ghi nhaän taát caû caùc and 8 species of wild host plant in 15 plant families. caây kyù chuû bò ruoài ñuïc laù Liriomyza sp. gaây haïi vaø ñaùnh giaù möùc ñoä phoå bieán gaây haïi cuûa chuùng . The leafminer Liriomyza sativae always occurs in the fields of Cucumber, Fench been, Mustard Ñeå ñieàu tra dieãn bieán möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc cabbage and Packchoi cabbage. The presence of L. laù rau Liriomyza.sp treân 1 soá caây rau phoå bieán tieán sativae on these built up from the beginning and haønh choïn ñaïi dieän caùc ruoäng ñaäu coâve, döa leo, caûi reached its peak at the end and damage caused by beï xanh vaø caûi ngoït cho vuøng saûn xuaát vaø theo doõi töø the leafminer L.sativae in the dry season 2002 is luùc caây coù laù baùnh teû ñeán khi caây taøn. Coá ñònh vöôøn, higher than in the rainy season 2002. ñieåm vaø caây ñieàu tra, ñònh kyø 5 ngaøy/laàn. Moãi ruoäng ñieàu tra 5 ñieåm cheùo goùc vôùi 3 caây/m/ñieåm, moãi caây ÑAËT VAÁN ÑEÀ ñieàu tra 3 – 5 laù baùnh teû vôùi caùc chæ tieâu: Maät soá doøi (con/laù), tæ leä laù bò haïi (%), chæ soá laù bò haïi (%) Trong vaøi naêm gaàn ñaây, ôû caùc vuøng rau taäp trung cuûa thaønh phoâ Hoà Chí Minh, ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae ñaõ phaùt sinh gaây haïi treân nhieàu loaøi caây troàng, KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN ñaëc bieät treân moät soá caây rau phoå bieán vaø coù giaù trò Phoå kyù chuû cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae kinh teá cao nhö ñaäu coâve, caø chua, döa leo... ruoài ñuïc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh laù Liriomyza sativae cuõng ñaõ gia taêng quaàn theå nhanh choùng, gaây haïi aûnh höôûng raát lôùn ñeán sinh tröôûng, naêng suaát, chaát löôïng vaø maãu maõ caùc loaïi rau khi thu Baûng 1 cho thaáy: Ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae laø hoaïch vaø haäu quaû laø laøm thieät haïi ñaùng keå veà kinh teá saâu ña thöïc, coù phoå kyù chuû roäng, coù möùc ñoä gaây haïi cho ngöôøi saûn xuaát. Möùc ñoä thieät haïi do ruoài ñuïc laù raát khaùc nhau treân 41 loaøi caây thuoäc 15 hoï thöïc vaät, gaây ra laø raát lôùn nhöng quaùù trình phoøng tröø thöôøng trong ñoù coù 30 caây ñöôïc söû duïng laøm rau aên chieám ñaït hieäu quaû thaáp vaø ngaøy caøng khoù khaên hôn vì 73,17%, 2 caây coâng nghieäp chieám 4,87%, moät caây ngöôøi troàng rau chöa coù nhieàu hieåu bieát vaø kinh hoa chieám 2,43% vaø 8 caây thuoäc coû daïi chieám 19,51%. nghieäm trong vieäc phoøng tröø loaøi dòch haïi naøy. Vì Caùc caây rau bò nhieãm ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae vaäy vieäc khaûo saùt ñeå hieåu roõ veà möùc ñoä gaây haïi cuûa ñaõ ñieàu tra ñöôïc laø döa leo, ñaäu coâve, ñaäu ñuõa, caø ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae seõ laø raât caàn thieát nhaèm chua, ñaäu baép, caûi ngoït, caûi beï xanh. goùp phaàn taïo cô sôû thöïc tieãn cho vieäc xaây döïng caùc Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù bieän phaùp phoøng tröø höõu hieäu ñoái vôùi loaøi dòch haïi Liriomyza sativae treân moät soá caây rau troàng naøy, phuïc vuï thieát thöïc cho chöông trình saûn xuaát phoå bieán ôû TP. HCM naêm 2002 rau an toøan cuûa thaønh phoá. Ñeà taøi ñaõ ñöôïc tieán haønh taïi caùc vuøng rau chuyeân canh ôû tp. Hoà Chí Minh vôùi caùc muïc ñích: Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù döa leo trong muøa möa vaø muøa khoâ naêm 2002 – Hình 1. - Xaùc ñònh phoå kyù chuû cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae. Hình 1 cho bieát ruoài ñuïc laù gaây haïi treân caây döa leo ngay töø caây coøn nhoû cho ñeán luùc caây taøn. Möùc - Tìm hieåu möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài Liriomyza ñoä gaây haïi cuûa chuùng taêng daàn töø ñaàu vuï ñeán cuoái sativae treân moät soá caây rau phoå bieán ôû thaønh phoá vuï vaø ôû muøa khoâ naëng hôn muøa möa. Ñænh cao gaây Hoà Chí Minh naêm 2002. haïi cuûa ruoài ñuïc laù treân caây döa leo ôû muøa möa laø Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003
  2. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 28 giai ñoïan caây taän thu traùi (48NST) vôùi tyû leä laù bò giai ñoaïn caây ñang thu hoaïch (38NST) vôùi tyû leä laù haïi laø 59,41%, chæ soá laù bò haïi laø 32,65%, coøn ôû muøa bò haïi laø 90%, chæ soá laù bò haïi laø 41,55%. khoâ thì chuùng xuaát hieän sôùm hôn gaàn 2 tuaàn vaøo Baûng 1. Phoå kyù chuû cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae ( Agromyzidae: Diptera) taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2002 Hoï caây kyù chuû TT Caây kí chuû MÑPB (1) (2) (3) (4) 1. Hoï baàu bí Cucumis sativus 1 Döa leo +++ Cucurbitaceae Citrullus vulgaris 2 Döa haáu +++ Benincasia hispida 3 Bí xanh +++ Luffa acutangula 4 Möôùp khía +++ Luffa cylindrica 5 Möôùp höông +++ Lagenaris vulgaris 6 Baàu ++ Cucumis melo 7 Döa gang + Cucurbita pelo 8 Bí rôï ++ Monordica charantia 9 Khoå qua + 2. Hoï thaäp töï Brassica chinensis 10 Caûi ngoït +++ Cruciferae Brassica juncea 11 Caûi beï xanh +++ Brassica campestris 12 Caûi beï duùng +++ Brassica oleracea 13 Caûi baép +++ Raphanus sativus 14 Cuû caûi traéng ++ 3. Hoï cuùc Chrysantheum coronaricum 15 Cuùc taàn oâ +++ Asteraceae Lactuca sativa 16 Xaø laùch ++ Lactuca sativa 17 Rau dieáp +++ Tegestes sp. 18 Hoa vaïn thoï +++ Spilanthes paniculata 19 Coû nuùt aùo ++ 4. Hoï hoa moâi Onimum basilicum 20 Huùng queá ++ Labiatae Mentha javanica 21 Huùng caây + 5. Hoï ñaäu Vigna sinensis 22 Ñaäu ñuõa +++ Fabaceae Phaseolus vulgaris 23 Ñaäu coâve +++ 6. Hoï caø Lycopersicum esculentum 24 Caø chua +++ Solanaceae Capsicum sp. 25 Ôùt + Pahlia pinnata 26 Caø thöôïc döôïc + 7.Hoï boâng vaûi Hibiscus esculenta 27 Ñaäu baép +++ Malvaceae Gossypyum sp. 28 Boâng vaûi + Physalis angulata 29 Thuø luø caïnh + Sida acuta 30 Choåi ñöïc + 8. Hoï bìm bìm Ipomoea aquatica 31 Rau muoáng + Convolvulaceae Ipomaea batatas 32 Khoai lang + Ipomoea triloba 33 Bìm ba thuøy + 9. Hoï lan hueä - Convolvulaceae Allium ascalonicum 34 Haønh ta + 10. Ho ïngoø Umbelliferae Coriandrum sativum 35 Ngoø rí + 11. Hoï deàn Amaranthus viridis 36 Deàn tía + Amaranthaceae Amaranthus hybridus 37 Deàn ñuoâi choàn ++ 12. Hoï voøi voi Boraginaceae Heliotropium indicum 38 Coû voøi voi + 13. Hoï caùp Capparaceae Cleome rutidosperma 39 Coû maøng maøng ++ 14. Hoï thaàu daàu Euphorbiaceae Ricimusd communis 40 Thaàu daàu + 15. Hoï rau sam Portulaeaceae Portulaca oleracea 41 Rau sam + Ghi chuù: +, Haïi ít (coù < 25% caây ñieàu tra bò Liriomyza sativae gaây haïi). ++, Haïi trung bình (coù töø 25-50% caây ñieàu tra bò Liriomyza sativae gaây haïi). +++, Haïi phoå bieán (coù >50% caây ñieàu tra bò Liriomyza gaây haïi). Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM
  3. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 29 Möùc ñoä haïi(%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13 NST 18 NST 23 NST 28 NST 33 NST 38 NST 43 NST 48 NST Thôøi gian ñieàu tra Tyû leä laù bò haïi(%) muøa möa Tyû leä läaù bò haïi(%) muøa khoâ Chæ soá laù bò haïi(ï%)muøa möa Chæ soá laù bò haïi(ï%)muøa khoâ Hình 1. Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïïc laù döa leo trong muøa möa vaø khoâ ôû TP.HCM naêm 2002 Möùc ñoä haïi (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 NST 30 NST 40 NST 50 NST 10 NST Thôøi gian ñieàu tra Tyû leä laù bi haïi(%) muøa möa Tyû leä laù bi haïi(%) muøa khoâ 20 NST Chæ soá laù bò haïi(%) muøa möa Chæ soá laù bò haïi(%) muøa khoâ Hình 2. Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù döa leo troàng coù phuû luoáng ôû Tp. HCM naêm 2002 trong muøa möa vaø khoâ Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003
  4. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 30 Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza coâve taän thu traùi (75 NST) coù tyû leä laù bò haïi laø 90%, sativae treân caây döa leo troàng coù phuû luoáng baèng chæ soá laù bò haïi laø 31,95%. Ngöôïc laïi, ôû giai ñoaïn maøng phuû noâng nghieäp trong muøa möa vaø khoâ caây vöôn cao boû voøi (30NST) ruoài ñuïc laù gaây haïi naêm 2002 - Hình 2 nheï hôn vôùi tyû leä laù bò haïi laø 8,53%, chæ soá laù bò haïi laø 3,8%. Trong muøa khoâ, ruoài ñuïc laù gaây haïi ôû giai Hình 2 cho thaáy chæ soá laù döa leo bò ruoài ñuïc laù ñoaïn taän thu (60NST) vôùi tyû leä laù bò haïi laø 90%, chæ gaây haïi trong ñieàu kieän troàng döa leo coù phuû luoáng soá laù bò haïi laø 25,56% naëng hôn ôû giai ñoaïn caây boû ôû muøa khoâ cheânh leäch khoâng nhieàu vaø ít bieán ñoäng voøi, vöôn cao (25NST) vôùi tyû leä laù bò haïi laø 37,94%, hôn so vôùi muøa möa. Trong vuï, ruoài ñuïc laù gaây haïi chæ soá laù bò haïi laø 27,2%. ôû giai ñoaïn caây ñang thu hoaïch traùi (45 NST) naëng Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza hôn ôû giai ñoïan caây con (10NST) vaø giai ñoïan caây sativae treân caûi beï xanh trong muøa möa vaø khoâ ôû ra hoa, quaû (35NST). Tp. HCM naêm 2002 – Hình 4 Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae treân ñaäu coâve trong muøa möa vaø khoâ ôû Tp. Vaøo ñaàu muøa möa, ruoài ñuïc laù gaây haïi khoâng HCM naêm 2002 – Hình 3 ñaùng keå ôû 12 NST do aûnh höôûng cuûa nhieàu ñôït möa lôùn. ÔÛ giai ñoaïn caây chuaån bò thu hoaïch (22 Trong caû hai muøa möa vaø khoâ, treân caây ñaäu NST) caây caûi beï xanh bò ruoài gaây haïi naëng hôn vôùi coâve ruoài ñuïc laù cuõng phaùt sinh gaây haïi töø khi caây tyû leä laù bò haïi laø 35,24%, chæ soá laù bò haïi laø 17,76%. coøn nhoû ñeán khi caây taøn nhöng gaây haïi naëng nhaát Trong muøa khoâ, möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù laø ôû thôøi kyø taän thu. ÔÛ muøa möa giai ñoaïn caây treân caûi beï xanh taêng nhanh töø 7 NST ñeán 12 NST nhöng sau ñoù giaûm daàn do noâng daân phun thuoác tröø saâu ñeå baûo veä boä laù cho caây. Möùc ñoä haïi (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 NST NST NST NST NST NST NST NST NST NST NST NST NST NST Thôøi gian ñieàu tra Tyû leä laù bò haïi(%) muøa möa Tyû leä laù bò haïi(%) muøa khoâ Chæ soáû laù bò haïi(%) muøa möa Chæ soáû laù bò haïi(%) muøa khoâ Hình 3. Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù ñaäu coâve trong muøa möa vaø khoâ ôû Tp. HCM naêm 2002 Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM
  5. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 31 Möùc ñoä haïi (%) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 7 NST 12 NST 17 NST 22 NST 27 NST Thôøi gian ñieàu tra Tyû leä laù bò haïi (%) muøa möa Tyû leä laù bò haïi (%) muøa khoâ Chæ soá laù bò haïi (%) muøa möa Chæ soá laù bò haïi (%) muøa khoâ Hình 4. Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù caûi beï xanh trong muøa möa vaø khoâ ôû Tp. HCM, naêm 2002 Möùc ñoä haïi(%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4 NST 9 NST 14 NST 19 NST 24 NST 29 NST Thôøi gian ñieàu tra Tyû leä laù bò haïi(%) muøa möa Tyû leä laù bò haïi(%) muøa khoâ Chæ soá laù bò haïi(%) muøa möa Chæ soá laù bò haïi(%) muøa khoâ Hình 5. Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù treân rau caûi ngoït trong muøa möa vaø khoâ naêm ôû tp.HCM naêm 2002 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003
  6. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 32 Baûng 2. So saùnh chæ soá laù bò haïi do ruoài ñuïc laù gaây ra treân döa leo, ñaäu coâve, caûi beï xanh vaø caûi ngoït trong muøa möa vaø khoâ naêm 2002 ôû tp. HCM % chæ soá haïi Döa leo Döa leo phuû luoáng Ñaäu coâve Caûi ngoït Caûi beï xanh Muøa möa 17 14,74 19,1 8,4 8,89 Muøa khoâ 36,48 16,98 25,36 14,82 12,1 0,0007* 0,45ns 0,017* 0,23ns 0,42ns Prob(t) α = 0,05 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Bieán ñoäng möùc ñoä gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sp. treân caûi ngoït trong muøa möa vaø khoâ ôû Tp. HCM HAØ QUANG HUØNG, 2001. Tình hình gaây haïi cuûa naêm 2002 – Hình 5 ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) ôû Haø Noäi vaø phuï caän. Taïp chí Baûo Trong caû hai muøa möa vaø khoâ treân caây caûi ngoït veä Thöïc vaät soá 3/2001. Nhaø xuaát baûn Noâng nghieäp. ruoài ñuïc laù taäp trung gaây haïi cao ôû giai ñoaïn caây Trang 10-13. rau chuaån bò thu hoaïch vôùi tyû leä laù bò haïi laàn löôït laø 32,52% - 46,89%, chæ soá haïi laàn löôït laø 16,85% - 27,20%. NGUYEÃN THÒ NHUNG vaø PHAÏM VAÊN LAÀM, 2000. Keát quaû nghieân cöùu böôùc ñaàu veà ruoài ñuïc laù treân caùc loaïi caây thöïc phaåm ôû vuøng Haø Noäi. Taïp Baûng 2 cho thaáy: Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa veà söï gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae treân chí Baûo veä Thöïc vaät soá 5/2001. Nhaø xuaát baûn Noâng caây döa leo vaø ñaäu coâve ôû muøa möa vaø muøa khoâ nghieäp. Trang 7-11. naêm 2002. Vaø ôû muøa khoâ thì chæ soá haïi cuûa ruoài S.T.MURPHY, 1999. Biological control in the IPM ñuïc laù treân caây döa leo troàng khoâng phuû luoáng of new world invasive Liriomyza Leafminers in (36,48%) cao hôn 2 laàn so vôùi döa leo troàng coù phuû vegetable crop. CAIB Bioscience, UK Center (Ascot) luoáng (16,98%). Ñieàu naøy ñaõ cho thaáy vieäc troàng döa leo vaø ñaäu coâve ôû tp.HCM trong muøa khoâ seõ Silwood Park, Ascot, Berkshire SL5 7TA, UK gaëp nhieàu khoù khaên hôn ñoái vôùi vieäc phoøng trò THANG, VU THI, 1999. Surveys of Leafminers ruoài ñuïc laù vaø vieäc troàng döa leo coù phuû luoáng trong (Liriomyza) and their parasitoids on vegetables in muøa khoâ ñaõ coù taùc duïng laøm giaûm ñöôïc söï phaùt sinh gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae treân Viet Nam, 1998. Senior Plant Protection Officer, ñoàng ruoäng. Plant Protection Department Ministry of Agriculture and Rural Development Hanoi, Viet KEÁT LUAÄN Nam. - Ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae. laø loaïi saâu ña thöïc, gaây haïi treân 41 loaøi caây thuoäc 15 hoï thöïc vaät, trong ñoù soá caây kyù chuû ñöôïc söû duïng laøm rau bò ruoài ñuïc laù gaây haïi chieám 73,17%. Caùc caây rau phoå bieán bò ruoài ñuïc laù gaây haïi naëng laø döa leo, ñaäu coâve, caûi ngoït vaø caûi beï xanh. - Trong ñieàu kieän töï nhieân, ruoài ñuïc laù phaùt sinh gaây haïi treân döa leo, ñaäu coâve, caûi beï xanh vaø caûi ngoït ngay töø khi caây môùi coù laù maàm ñeán khi caây taøn. Möùc ñoä gaây haïi cuûa chuùng raát khaùc nhau tuøy theo caây kí chuû, muøa vuï troàng vaø thôøi gian sinh tröôûng cuûa caây. Ruoài ñuïc laù gaây haïi treân caây döa leo vaø ñaäu coâve ôû muøa khoâ naëng hôn muøa möa nhöng treân caûi beï xanh vaø caûi ngoït thì möùc ñoä gaây haïi cuûa chuùng chöa coù söï khaùc bieät roõ raøng. - Vieäc troàng döa leo coù phuû luoáng trong muøa khoâ ñaõ coù taùc duïng laøm giaûm ñöôïc söï phaùt sinh gaây haïi cuûa ruoài ñuïc laù Liriomyza sativae treân ñoàng ruoäng. Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản