intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số dẫn liệu bước đầu về họ Na (Annonaceae), Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ A"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

127
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 2. Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Tiến Cường, Phạm Hồng Ban, Một số dẫn liệu bước đầu về họ Na (Annonaceae), Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số dẫn liệu bước đầu về họ Na (Annonaceae), Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ A"

  1. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số dẫn liệu bước đầu về họ Na (Annonaceae), Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ A"
  2. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIII, sè 1A-2009 tr−êng §¹i häc Vinh Mét sè dÉn liÖu b−íc ®Çu vÒ hä Na (ANNONACEAE), Hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) vµ hä §Ëu (Fabaceae) ë b¾c quúnh l−u, NghÖ AN §ç Ngäc § i (a), NguyÔn V¨n Giang (b), NguyÔn TiÕn C−êng (c), Ph¹m Hång Ban (c) Tãm t¾t. Qua ®iÒu tra nghiªn cøu ban ®Çu vÒ hä Na (Annonaceae), hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) vµ hä §Ëu (Fabaceae) ë B¾c Quúnh L−u, NghÖ An ®· x¸c ®Þnh ®−îc 117 loµi, 52 chi, trong ®ã hä Na 35 loµi, 11 chi; hä ThÇu dÇu 51 loµi, 25 chi; hä §Ëu 31 loµi, 16 chi. C¸c chi cã sè loµi cao lµ Mallotus, Polyalthia: 7 loµi, Croton, Desmodium, Uvaria: 6 loµi; Artabotrys, Desmos, Ormosia, Euphorbia, Melodorum: 4 loµi. Hä Na, hä ThÇu dÇu vµ hä §Ëu cã nhiÒu loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ vµ cho nhiÒu c«ng dông nh−: 40 loµi c©y lµm thuèc, 19 loµi cho tinh dÇu, 13 loµi c©y lÊy gç, 7 loµi cho l−¬ng thùc vµ thùc phÈm, 5 loµi lµm c¶nh. I. §Æt vÊn ®Ò Trong c¸c hä thùc vËt bËc cao cã m¹ch ë n−íc ta còng nh− trªn thÕ giíi, hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae), hä §Ëu (Fabaceae) vµ hä Na (Annonaceae) lµ nh÷ng hä lín vµ phæ biÕn. Trong c¸c khu rõng nhiÖt ®íi cã kho¶ng tõ 6.000-8.000 loµi c©y hä ThÇu dÇu, kho¶ng 18.000 loµi c©y hä §Ëu vµ kho¶ng 2.300 c©y hä Na [7]. Trªn c¬ së, nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu trong n−íc vµ trªn thÕ giíi ®· c«ng bè gÇn ®©y, NguyÔn NghÜa Th×n (1997) ®· thèng kª c¸c hä ®a d¹ng nhÊt cña hÖ thùc vËt ViÖt Nam trong ®ã hä ThÇu dÇu cã 422 loµi, hä §Ëu cã 400 loµi, hä Na 200 loµi (chØ ®øng sau hä Orchidaceae: 800 loµi [7]). §©y còng lµ nh÷ng hä bao gåm ®Çy ®ñ c¸c d¹ng sèng tõ c©y gç lín ®Õn c©y th¶o hay d©y leo. NhiÒu loµi c©y trong c¸c hä nµy cã ý nghÜa to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n bëi chóng cho nhiÒu c«ng dông kh¸c nhau, nh− cho gç, lµm thuèc, cho tinh dÇu, lµm c¶nh, lµm thøc ¨n… V× vËy, viÖc nghiªn cøu c¸c loµi thùc vËt hä ThÇu dÇu, hä §Ëu vµ hä Na còng nh− toµn bé c¸c loµi trong hÖ thùc vËt cµng trë nªn cÊp thiÕt h¬n. Trong bµi b¸o nµy, chóng t«i ®−a ra mét sè dÉn liÖu b−íc ®Çu vÒ hä §Ëu, hä ThÇu dÇu vµ hä Na ®Ó lµm c¬ së cho viÖc khai th¸c vµ sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ë khu vùc nghiªn cøu. II. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Thu mÉu vµ xö lÝ mÉu: TiÕn hµnh thu mÉu theo ph−¬ng ph¸p cña NguyÔn NghÜa Th×n [7]. C«ng viÖc nµy ®−îc tiÕn hµnh tõ th¸ng 6 n¨m 2007 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2007. C¸c ®Þa ®iÓm thu mÉu lµ: Vïng nói ®¸ v«i Quúnh ThiÖn, Hßn Voi, Vùc MÊu (Quúnh Vinh), x· T©n Th¾ng. Chóng t«i thu ®−îc 300 mÉu, ®Þnh loµi ®−îc 117 loµi. MÉu ®−îc l−u tr÷ t¹i Phßng tiªu b¶n Thùc vËt, Khoa Sinh häc, Tr−êng §¹i häc Vinh. §Þnh lo¹i: Sö dông ph−¬ng ph¸p h×nh th¸i so s¸nh vµ dùa vµo c¸c kho¸ ®Þnh lo¹i, c¸c b¶n m« t¶ trong c¸c tµi liÖu [1], [6], [3], [8], [2]. ChØnh lý tªn khoa häc dùa vµo tµi liÖu [5]. NhËn bµi ngµy 24/9/2008. Söa ch÷a xong 09/12/2008. 13
  3. mét sè dÉn liÖu b−íc ®Çu.., TR13-19 n. ® i, v. Giang, t. C−êng, h. ban III. KÕt qu¶ nghiªn cøu v th¶o luËn 3.1. §a d¹ng vÒ loµi thùc vËt Qua ®iÒu tra ban ®Çu vÒ hä Na (Annonaceae), hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) vµ hä §Ëu (Fabaceae) ë B¾c Quúnh L−u, NghÖ An, chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®−îc 117 loµi, 52 chi. Trong ba hä ®−îc ®iÒu tra th× hä ThÇu dÇu chiÕm −u thÕ vÒ sè chi còng nh− sè loµi víi 25 chi chiÕm 48,08% vµ 51 loµi chiÕm 43,59%; tiÕp ®Õn lµ hä Na cã 11 chi chiÕm 21,15% vµ 35 loµi chiÕm 29,91%; thÊp nhÊt lµ hä §Ëu víi 16 chi chiÕm 30,77% vµ 31 loµi chiÕm 26,50%. §iÒu nµy còng hoµn toµn phï hîp víi c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶ NguyÔn NghÜa Th×n [8], ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 1. B¶ng 1: Thµnh phÇn loµi thùc vËt hä Na, ThÇu DÇu, §Ëu ë B¾c Quúnh L−u D¹ng C«ng TT Taxon Tªn ViÖt Nam th©n dông Fam. 1. Annonaceae Artabotrys sp. 1. D©y c«ng chóa L Artabotrys hongkongensis Hance 2. Mãng rång hång c«ng L E,Or Artabotrys pallens Ast 3. C«ng chóa t¸i L E,Or Artabotrys vinhensis Ast 4. C«ng chóa vinh L E Dasymaschalon rostratum Merr. & Chun. 5. Chuèi ch¸c rÎ G M Dasymaschalon sootepensis Craib 6. M¹o qu¶ trô G Desmos chinensis Lour. 7. Hoa giÎ th¬m L M,E Desmos cochinchinensis Lour. 8. Hoa giÎ l«ng ®en L M,E Desmos cochinchinensis var. fulvescens 9. D©y ch©n chim nói L E Ban Desmos dumosus (Roxb.) Saff. 10. L E Fissistigma bicolor (Roxb.) Merr. 11. L·nh c«ng l«ng L M,E Fissistigma polyanthoides (DC.) Merr. 12. Dêi d¬i L M,E Goniothalamus tamirensis Pierre ex Fin.& 13. Gi¸c ®Õ miªn Bu E Gagnep. Melodorum fruticosum Lour. 14. Dñ dÎ tr©u L M,F Melodorum hahnii (Fin. ex Gagnep.) Ban 15. MËt h−¬ng hahn L Melodorum vietnamensis Ban 16. Dñ dÎ b¾c L Melodorum indochinensis (Ast) Ban 17. Dñ dÎ d©y L Miliusa balansae Fin. & Gagnep. 18. M¹i liÔu G Orophora hirsuta King 19. Th¸p h×nh l«ng G M Orophora muntiflora Ast 20. Th¸p h×nh nhiÒu hoa G Orophora polycarpa A. DC. 21. Th¸p h×nh nhiÒu tr¸i G Polyalthia clemensorum Ast 22. QuÇn ®Çu clemen G Polyalthia consanguinea Merr. 23. Nhäc sÇn G Polyalthia evecta (Pierre) Fin. & Gagnep. 24. QuÇn ®Çu chë Bu Polyalthia jenkinsii var. hancei (Pierre) 25. QuÇn ®Çu hance G E Ban Polyalthia minima Ast 26. QuÇn ®Çu cùc nhá Bu E Polyalthia modesta (Pierre) Fin. ex 27. QuÇn ®Çu nhá G T Gagnep. 14
  4. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIII, sè 1A-2009 tr−êng §¹i häc Vinh 28. Polyalthia nemoralis DC. Nhäc ®en Bu E 29. Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston Bï dÎ l¸ lín L E 30. Uvaria micrantha (A. DC.) Hook. f. & Bå qu¶ b«ng nhá L M Thoms. 31. Uvaria fauveliana (Fin. ex Gagnep.) Ast Bï rÎ r©u L 32. Uvaria microcarpa Champ. ex Benth. Dñ dÎ tr−ên L F,M 33. Uvaria pachychila Merr. ex Ast Bå qu¶ phiÕn dµy L E 34. Uvaria rufa Blume Bï dÎ hoa ®á L E 35. Xylopia vielana Pierre GiÒn ®á G M,T Fam. 2. Euphorbiaceae 36. Acalypha kerrii Craib Tai t−îng ®¸ v«i Bu 37. Actephila nitidula Gagnep. H¸o duyªn l¸ng G 38. Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg. §om ®ãm G M 39. Aleurites moluccana (L.) Willd. TrÈu xoan G M,T,Oil 40. Antidesma fordii Hemsl. Chßi mßi l¸ kÌm G F,T 41. Antidesma tonkinensis Gagnep. Chßi mßi b¾c bé G 42. Aporusa ficifolia Baill. Ng¨m l«ng dµy G 43. Aporusa macrostachya (Tul.) Muell.-Arg. Ng¨m l¸ thu«n G 44. Aporusa yunnanensis (Pax & Hoffm.) Ng¨m rõng v©n nam G Metc 45. Blachia andamanica (Kurz) Hook.f. S¨ng ®µng andama G 46. Breynia fruticosa (L.) Hook. f. Bå cu vÏ G M 47. Breynia glauca Craib Bå cu b¹c Bu 48. Bridelia harmandii Gagnep. §ám harman Bu 49. Bridelia monoica (Lour) Merr. Thæ mËt G M,T 50. Claoxylon sp. G 51. Cleistanthus sageretoides Merr. sec. C¸ch hoa d¹ng Bu Phamh. 52. Cleistanthus tonkinensis Jabl. Cäc rµo Bu 53. Cnesmosa javanica Blume Bä nÑt L M 54. Croton cascarilloides Raeusch. Cï ®Ìn hoa r¨m Bu M,E 55. Croton chevalieri Gagnep. Cï ®Ìn chavalier Bu E 56. Croton heterocarpus Muell.- Arg. Cï ®Ìn dÞ qu¶ Bu 57. Croton maieuticus Gagnep. Cï ®Ìn hé s¶n Bu M 58. Croton tonkinensis Gagnep. Khæ s©m Bu M 59. Croton yunnanensis W. W. Smith Cï ®Ìn v©n nam Bu 60. Drypetes assamica (Hook.f.) Pax & Hoffm. Sang tr¾ng asam G 61. Drypetes sp. DiÖp h¹ ch©u G 62. Drypetes poilanei Gagnep. Mang tr¾ng G 63. Euphorbia antiquosum L. X−¬ng rång «ng Bu M 64. Euphorbia arenarioides Gagnep. Cá s÷a Th 65. Euphorbia hirta L. Cá s÷a l¸ lín Th M 66. Euphorbia thymifolia L. Cá s÷a l¸ nhá Th M 67. Flueggea spirei Beille Kim méc spire Bu 68. Glochidion obliquum Decne Bßn bät G M 15
  5. mét sè dÉn liÖu b−íc ®Çu.., TR13-19 n. ® i, v. Giang, t. C−êng, h. ban 69. Glochidion pilosum (Lour.) Merr. Bät Õch trung Bu 70. Glochidion zeylanicum A. Juss. Sãc tÝch lan G 71. Homonoia retusa (Grah ex Wight) Muell.- Rï r× lâm Th M Arg. 72. Leptopus persicariaefolia LÐvl. sec. Thanh c−íc r¨m Bu Phamh. 73. Macaranga balansae Gagnep. L¸ nÕn kh«ng gai G T, E 74. Mallotus barbatus Muell.- Arg. Bïm bôp G M 75. Mallotus floribundus (Blume) Muell. - Ruèi trung bé Bu M Arg. 76. Mallotus microcarpus Pax & Hoffm. Ba bÐt qu¶ nhá Bu 77. Mallotus philippenensis (Lamk.) Muell.- C¸nh kiÕn G M,T Arg. 78. Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. Bïm bôp leo Bu 79. Mallotus sp. Bu 80. Mallotus ustulatus (Gagnep.) Aisy-Shaw Ruèi cñi Bu 81. Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. Thuèc ®Êu Bu M,Or 82. Phyllanthus emblica L. Me rõng G M,F 83. Phyllanthus reticulatus Poir. PhÌn ®en Bu 84. Phyllanthus rubescens Beille DiÖp h¹ ch©u ®o ®á Th 85. Sauropus racemosus Beille Ngãt hoa th©n rËm Bu 86. Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. MÇn m©y G M,T Fam. 3. Fabaceae 87. Bowringia callicarpa Champ. ex Benth. D©y b¸nh nem L M 88. Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars B×nh ®Ëu L M 89. Callerya cinerea (Benth.) Schot M¸t tro L 90. Christia convallaria (Schindl) Ohashi KiÕt th¶o chu«ng Th 91. Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. L−¬ng th¶o d¬i Th M,Or 92. Crotalaria cleomifolia Welw. ex Barker Sôc s¹c l¸ mµn mµn Bu Or 93. Dalbergia cochinchinensis Pierre Tr¾c b«ng G T 94. Dalbergia rimosa Roxb. Tr¾c d©y G M,T 95. Dalbergia sp. G 96. Derris alb orubra Hemsl. Cß kÌn mïi L 97. Derris malaccensis (Benth.) Prain L M 98. Derris sp. Cãc kÌn malaixia L 99. Desmodium auricomum Grah. ex Benth. Thãc lÐp l«ng vµng Th F 100. Desmodium blandum §ång tiÒn l«ng Th 101. Desmodium heterocarpon (L.) DC. Thãc lÐp dÞ qu¶ Th M,F 102. Desmodium multiflorum DC. Thãc lÐp nhiÒu hoa Th M 103. Desmodium sp. Th 104. Desmodium triflorum (L.) DC. Hµn the ba hoa Th M,F 105. Dunbaria thorelii Gagnep. Cèt mµ thori Th 106. Dunbaria villosa (Thunb.) Makino Cá ®Êt Th 107. Galactia loatica ThuÇn Nhò th¶o lµo Th 108. Indigofera trifoliata L. Chµm ba l¸ Th 16
  6. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIII, sè 1A-2009 tr−êng §¹i häc Vinh Millettia sericea (Vent.) Wight & Arn. 109. M¸t t¬ L Ormosia balansae Drake 110. Rµng rµng mÝt G T Ormosia sp. 111. G Ormosia pinnata (Lour.) Merr. 112. Rµng rµng xanh G T Ormosia semicastrata Hance 113. Rµng rµng Ýt nh¸nh G M Phyllodium elegans (Lour.) Desv. 114. V¶y rång Bu M Phyllodium kurzianum (Kuntze) Ohashi 115. VÈy tª tª kurze Bu Placolobium ellipticum Kh«i N. D. 116. Rµng rµng bÇu dôc G T &Yakovl. 117. Rhynchosia volubilis Lour. §Ëu má leo L M Ghi chó: G: Th©n gç; Bu: Th©n bôi; L: Th©n leo; Th: Th©n th¶o; M: C©y lµm thuèc; T: C©y lÊy gç; E: C©y cho tinh dÇu; F: C©y lµm thøc ¨n; Or: C©y lµm c¶nh; Oil: C©y cho tinh dÇu. + C¸c chi nhiÒu loµi nhÊt: Mallotus, Polyalthia: 7 loµi, Desmodium, Uvaria, Croton: 6 loµi; Artabotrys, Desmos, Ormosia, Euphorbia, Melodorum: 4 loµi. §Ó thÊy râ sù ®a d¹ng cña ba hä thùc vËt ë B¾c Quúnh L−u, chóng t«i so s¸nh víi ba hä thùc vËt ë Pï M¸t [10], ë B¹ch M· [9], kÕt qu¶ ë b¶ng 2. B¶ng 2: So s¸nh tû lÖ % gi÷a c¸c hä ë Quúnh L−u, ë Pï M¸t, ë B¹ch M· Taxon Quúnh Tû lÖ % Pï M¸t Tû lÖ (%) B¹ch Tû lÖ L−u M· % Chi 25 48,08 43 40,57 33 43,42 Euphorbiaceae Loµi 51 43,59 131 41,59 80 44,20 Chi 16 30,77 48 45,28 31 40,79 Fabaceae Loµi 31 26,50 144 45,71 76 41,99 Chi 11 21,15 15 14,15 12 15,79 Annonaceae Loµi 35 29,91 40 12,70 25 13,81 B¶ng 2 cho thÊy sè l−îng loµi vµ chi cña c¸c hä thùc vËt Quúnh L−u thÊp h¬n nhiÒu so víi B¹ch M· vµ Pï M¸t ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp bëi v× ë Quúnh L−u th× hÖ thùc vËt lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®iÒu tra cßn ë Pï M¸t vµ ë B¹ch M· ®−îc ®iÒu tra kÜ h¬n. Së dÜ, cã sù kh¸c nhau ®ã lµ do mçi vïng, mçi hÖ thùc vËt chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi, sinh th¸i kh¸c nhau. 3.2. §a d¹ng vÒ d¹ng th©n Qua ®iÒu tra chóng t«i ph©n lµm bèn d¹ng th©n chÝnh lµ th©n gç, th©n bôi, th©n th¶o, th©n leo, ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 3. B¶ng 3: D¹ng th©n cña c¸c loµi thuéc hä Na, hä ThÇu dÇu vµ hä §Ëu ë Quúnh L−u STT D¹ng th©n Sè loµi Tû lÖ (%) 1 G 41 35,04 2 Bu 30 25.64 3 Th 17 14,53 4 L 29 24,79 Tæng 117 100 17
  7. mét sè dÉn liÖu b−íc ®Çu.., TR13-19 n. ® i, v. Giang, t. C−êng, h. ban B¶ng 3 cho thÊy, d¹ng th©n cña hä Na, hä ThÇu dÇu, hä §Ëu ë B¾c Quúnh L−u rÊt ®a d¹ng tuy nhiªn c©y th©n gç vµ th©n bôi chiÕm −u thÕ. Trong ®ã c©y th©n gç cã 41 loµi chiÕm 34,04% chñ yÕu thuéc c¸c chi Aporosa, Polyalthia, Dalbergia, Antidesma, Drypetes, Ormosia, c©y th©n bôi cã 30 loµi chiÕm 25,64% tËp trung vµo c¸c chi Croton, Mallotus, Phyllodium; c©y th©n leo cã 29 loµi chiÕm 24,79% chñ yÕu thuéc c¸c chi Artabotrys, Desmos, Uvaria…; c©y th©n th¶o cã 17 loµi chiÕm 14,53% tËp trung vµo c¸c chi Desmodium, Dunbaria. 3.3. §a d¹ng vÒ gi¸ trÞ sö dông Gi¸ trÞ sö dông dùa theo c¸c tµi liÖu [3], [5], [4]. Qua sè liÖu thèng kª ë b¶ng 1, chóng t«i ph©n thµnh 5 nhãm c«ng dông, kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. B¶ng 4: Gi¸ trÞ sö dông cña c¸c loµi ë B¾c Quúnh L−u Stt Gi¸ trÞ sö dông Sè loµi Tû lÖ (%) 1 LÊy gç 13 11,11 2 Lµm thuèc 40 34,19 3 Lµm thøc ¨n 7 5,98 4 Lµm c¶nh 5 4,27 5 Cho tinh dÇu 19 16,23 B¶ng 4 cho thÊy, c©y lµm thuèc chiÕm tû lÖ lín nhÊt gåm 40 loµi, chiÕm 34,19% so víi tæng sè loµi nghiªn cøu. TiÕp ®Õn lµ c©y cho tinh dÇu cã 19 loµi, chiÕm 16,23%; c©y lÊy gç cã 13 loµi, chiÕm 11,11%; sau ®ã ®Õn c©y lµm thøc ¨n víi 7 loµi, chiÕm 5,98%. ChiÕm tû lÖ thÊp nhÊt lµ c©y lµm c¶nh víi 5 loµi vµ chiÕm 4,27%. IV. KÕt luËn Qua ®iÒu tra ban ®Çu vÒ hä Na (Annonaceae), hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) vµ hä §Ëu (Fabaceae) ë B¾c Quúnh L−u, NghÖ An. Chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®−îc 117 loµi, 52 chi. Trong ®ã, hä Na: 36 loµi, 11 chi; hä ThÇu dÇu: 51 loµi, 25 chi vµ hä §Ëu: 31 loµi, 16 chi. C¸c chi nhiÒu loµi nhÊt: Mallotus, Polyalthia: 7 loµi, Desmodium, Uvaria, Croton: 6 loµi; Artabotrys, Desmos, Ormosia, Euphorbia, Melodorum: 4 loµi. Hä Na, hä ThÇu dÇu vµ hä §Ëu cã nhiÒu loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ cho nhiÒu c«ng dông nh−: 40 loµi c©y lµm thuèc, 19 loµi cho tinh dÇu, 13 loµi c©y lÊy gç, 7 loµi cho l−¬ng thùc vµ thùc phÈm, 5 loµi lµm c¶nh. T i liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn TiÕn B©n, CÈm nang tra cøu vµ nhËn biÕt c¸c hä thùc vËt h¹t kÝn ë ViÖt Nam, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi, 1997. [2] NguyÔn TiÕn B©n, Thùc vËt chÝ ViÖt Nam, Hä: Na (Annonaceae), NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi, 2000. [3] Vâ V¨n Chi, Tõ ®iÓn c©y thuèc ViÖt Nam, NXB Y häc, Hµ Néi, 1997. [4] Vâ V¨n Chi, TrÇn Hîp, C©y cá cã Ých ë ViÖt Nam, TËp I-II, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi, 1999- 2003. 18
  8. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIII, sè 1A-2009 tr−êng §¹i häc Vinh [5] Lª Träng Cóc (chñ biªn), Danh lôc c¸c loµi thùc vËt ViÖt Nam, TËp II, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 2001-2005. [6] Ph¹m Hoµng Hé, C©y cá ViÖt Nam, QuyÓn 2, NXB TrÎ, TP HCM, 2000. [7] NguyÔn NghÜa Th×n, CÈm nang nghiªn cøu ®a d¹ng sinh vËt, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 1997. [8] NguyÔn NghÜa Th×n, Kho¸ x¸c ®Þnh vµ hÖ thèng ph©n lo¹i hä ThÇu dÇu ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 1999. [9] NguyÔn NghÜa Th×n, Mai V¨n Ph«, §a d¹ng hÖ nÊm vµ hÖ thùc vËt V−ên Quèc gia B¹ch M·, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 2003. [10] NguyÔn NghÜa Th×n, NguyÔn Thanh Nhµn, §a d¹ng thùc vËt V−ên Quèc gia Pï M¸t, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 2004. Summary SOME DATa ON THE FAMILIES ANNONACEAE, EUPHORBIACEAE AND FABACEAE ON THE LIMESTONE OF NORTHERN QUYNH LUU, NGHE AN The initial study on the families Annonaceae, Euphorbiaceae and Fabaceae in Northern Quynh Luu district, Nghe An province has identified 117 species, 52 genera, in which Annonaceae has 35 species, 11 genera, Euphorbiaceae: 51 species, 25 genera and Fabaceae: 31 species, 16 genera. The genera that has the highest number of species are: Mallotus, Polyalthia: 7 species; Croton, Desmodium, Uvaria: 6 species; Artabotrys, Desmos, Ormosia, Euphorbia, Melodorum: 4 species. Annonaceae, Euphorbiaceae and Fabaceae have many useful and economic value species 40 species for medicine; 19 species for essential oils; 13 species for timbers; 7 species for food and food stuffs and 5 species for ornamentals. (a) Cao häc 13, chuyªn ng nh thùc vËt, tr−êng §¹i häc Vinh (b) 44E sinh häc, tr−êng §¹i häc Vinh (c) Khoa sinh häc, tr−êng §¹i häc Vinh. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2