intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu thực trạng giống lợn địa phương (Lợn Cỏ) đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

78
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi Lợn (hay chi Heo theo phương ngữ miền Nam của tiếng Việt[2]) là một chi động vật móng guốc có nguồn gốc ở đại lục Á-Âu được gộp nhóm tổng thể với danh pháp khoa học là Sus, thuộc họ Lợn (Suidae). Lợn rừng đã được thuần hóa và được nuôi như là một dạng gia súc để lấy thịt cũng như da. Các sợi lông cứng của chúng còn được sử dụng để làm một số loại bàn chải, da có thể dùng để sản xuất bóng bầu dục. Ngoài ra, phân của lợn nhà cũng được dùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu thực trạng giống lợn địa phương (Lợn Cỏ) đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam"

  1. T P CHÍ KHOA H C, ð i h c Hu , S 64, 2011 NGHIÊN C U TH C TR NG GI NG L N ð A PHƯƠNG (L N C ) ðANG NUÔI T I CÁC HUY N MI N NÚI T NH QU NG NAM Nguy n ð c Hưng, ð i h c Hu Lê Vi t Vũ, Chi c c Thú y t nh Qu ng Nam TÓM T T T i các huy n mi n núi ðông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, B c Trà My và Phư c Sơn c a t nh Qu ng Nam ñã và ñang t n t i gi ng l n ñ a phương (l n C ). L n C có 2 d ng màu lông: ñen và lang. S h nuôi l n C chi m 45,69% s h có nuôi l n, s l n C chi m 38,17% s l n ñang nuôi trong các nông h . m t s huy n l n C có tăng chút ít trong nh ng năm g n ñây như Tây Giang, Nam Giang. ði u này kh ng ñ nh v trí c a gi ng l n ñ a phương (l n C ) trong cơ c u v t nuôi c a các huy n mi n núi là r t quan tr ng. Trong l n C thì l n C có màu lông ñen có t l h nuôi là 56,13% và s lư ng l n chi m 54,16%, cao hơn l n lang chút ít. T i huy n Phư c Sơn, Nam Trà My và B c Trà My 100% l n C nuôi là l n ñen. S lư ng l n C t 2006 - 2009 trong c 6 huy n nghiên c u gi m ñi rõ r t, t 50,88% xu ng 39,79%. Các nhân t nh hư ng ñ n s t n t i, phát tri n l n C là ñ a hình, phong t c t p quán, m c ñ áp d ng k thu t và t p quán chăn nuôi c a ñ ng bào các dân t c ít ngư i vùng ca… C n ti p t c nghiên c u k hơn v s c s n xu t và giá tr kinh t c a l n C ñ có hư ng b o t n và phát tri n thích h p. 1. ð t v n ñ Qu ng Nam là m t t nh Trung b có ñ a hình ph c t p. Các huy n vùng núi cao (ñ cao trung bình > 800 m so v i m t nư c bi n) có t ng di n tích t nhiên là 6354,19 km2, chi m 60,87% di n tích t nhiên c a toàn t nh. Nông nghi p là ngành s n xu t ch y u, trong ñó chăn nuôi, nh t là chăn nuôi l n luôn chi m v trí quan tr ng trong thu nh p c a ngư i nông dân. T i các huy n mi n núi, nh t là vùng núi cao gi ng l n ñ a phương (thư ng g i là l n C ) là gi ng l n chính ñư c ngư i chăn nuôi s d ng t lâu ñ i nhưng ñã và ñang gi m ñi nhanh chóng v s lư ng và kém ñi rõ r t v ch t lư ng, ñang ñ ng trư c nguy cơ tuy t ch ng [2, 5]. Nghiên c u v gi ng l n C hãy còn ít, nh t là trong hơn 10 năm g n ñây chưa có công trình nào ñư c công b . Vì v y, chưa có thông tin ñ y ñ và chưa có gi i pháp thích h p cho vi c b o t n và phát tri n gi ng l n này. ðánh giá th c tr ng gi ng l n C ñang nuôi trong nông h , s bi n ñ ng s lư ng l n C nh ng năm g n ñây, nh ng nhân t nh hư ng ñ n s t n t i và phát tri n c a gi ng l n C t i các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam là nh ng k t qu chính trong nghiên c u này. 45
  2. 2. N i dung và phương pháp nghiên c u N i dung nghiên c u bao g m: ð c ñi m ngo i hình c a gi ng l n ñ a phương (l n C ) ñang nuôi t i các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam; Tình hình chăn nuôi l n C và l n C v i màu lông khác nhau; S bi n ñ ng ñàn l n C trong nh ng năm g n ñây; M t s y u t chính nh hư ng ñ n chăn nuôi, s t n t i và phát tri n c a gi ng l n C t i các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam. Phương pháp nghiên c u: Ti n hành ñi u tra t ng th t tháng 4 ñ n tháng 9 năm 2010, theo phi u ñi u tra và ph ng v n tr c ti p ngư i chăn nuôi (theo phương pháp cùng tham gia) t i các huy n mi n núi: ðông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, B c Trà My, Phư c Sơn, thu c t nh Qu ng Nam. Ch n ñi m ñi u tra (ñơn v xã) theo ñ a hình (ñ cao: > 800 m, 500 – 800 m, 300 – 500 m), 3 xã/ huy n. Ch n h ñi u tra theo phương pháp ng u nhiên: 8 - 10 h /xã. S li u ñư c x lý theo phương pháp th ng kê sinh h c ng d ng trong chăn nuôi. 3. K t qu và th o lu n 3.1. ð c ñi m ngo i hình l n C Hình 1. L n C màu lông ñen (L n ñen) Hình 2. L n C lông ñen có v t tr ng (L n lang) ð xác ñ nh các ñ c ñi m ngo i hình (màu s c lông da, k t c u cơ th ) c a gi ng l n ñ a phương (l n C ) ñang nuôi t i vùng nghiên c u, chúng tôi ñi u tra xác ñ nh t t c các gi ng l n hi n nuôi t i vùng này và x p thành 2 lo i là l n C và l n khác. L n C ñư c xem là l n ñ a phương vùng cao t nh Qu ng Nam là l n ch có vùng này v i các ñ c ñi m ngo i hình khác v i các gi ng l n ñang nuôi các vùng khác trong t nh. L n khác là các gi ng, nhóm gi ng l n có ngo i hình th ch t ñã ñư c mô t và ch p nh n trong tài li u v gi ng l n n i, l n lai, l n ngo i ñang có nư c ta. Trên quan ñi m ñó, k t qu nghiên c u cho th y, v ngo i hình, l n ñ a phương vùng núi t nh Qu ng Nam có 2 nhóm: (1) L n ñen bao g m l n ñen toàn thân và l n ñen v i 4 bàn chân có v t tr ng; (2) L n lang là l n lông ñen và loang tr ng c ñ nh vùng b ng kéo dài xu ng ñùi và 4 chân. V k t c u cơ th c 2 nhóm l n tương ñ ng nhau, ch khác nhau màu s c lông da (xem hình 1 và hình 2). L n ñen có ñ c ñi m ngo i hình th ch t gi ng l n mi n núi Qu ng Tr và l n mi n núi Th a Thiên Hu [1, 3]. Các nhóm 46
  3. l n này ñã ñư c phân tích ADN, gi i trình các chu i Nucleotid và trình t Acid amine v i k t qu là như nhau và có quan h g n gũi v huy t th ng v i các nhóm l n Châu Á khác, nhưng khác xa các gi ng l n Châu Âu [4]. 3.2. Tình hình chăn nuôi l n C các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam - S h nuôi l n C và s l n C ñư c nuôi t i các nông h . S h có chăn nuôi l n C và s lư ng l n C trong t ng s l n nuôi trong nông h th hi n trên b ng 1. B ng 1. S h nuôi l n C và s l n C ñang nuôi các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam Huy n Tây ðông Nam Phư c Nam B c Trà T ng Giang Giang Giang Sơn Trà My My c ng Ch tiêu S h nuôi l n (h ) 84 61 100 62 66 91 464 S h nuôi l n C (h ) 57 29 69 21 27 9 212 S h nuôi l n khác (h ) 42 35 39 45 41 84 285 H T l h nuôi l n C /h có 67,86 47,54 69,00 33,87 40,91 9,89 45,69 nuôi l n (%) T l h nuôi l n khác/h có 50,00 57,38 39,00 72,58 62,12 92,31 61,64 nuôi l n (%) T ng s l n (con) 362 274 413 301 239 520 2109 T ng s l n C (con) 183 142 276 85 86 33 805 S T ng s l n khác (con) 179 132 137 216 153 487 1304 ln T l l n C /t ng s l n (%) 50,55 51,82 66,83 28,24 35,98 6,35 38,17 T l l n khác/t ng s l n (%) 49,45 48,18 33,17 71,76 64,02 93,65 61,83 Ghi chú: K t qu ñi u tra tr c ti p t i nông h năm 2010. Nh ng h v a nuôi l n C v a nuôi l n khác ñư c th ng kê l p l i theo 2 nhóm riêng. S li u trên b ng 1 cho th y, trong 464 h nghiên c u có 212 h nuôi l n C (45,69%), 285 h nuôi l n khác (61,64%). T ng s 2109 l n ñư c nghiên c u có 805 con l n C ch chi m 38,17%, còn l i l n khác là 1304 con chi m 61,38%. Như v y, s h chăn nuôi l n có nuôi gi ng l n C và s l n C trong t ng s l n nuôi chi m t l th p. ði u ñáng quan tâm là s phân b các huy n khác nhau có t l l n C r t khác nhau. Tây Giang, ðông Giang, Nam Giang l n C chi m trên 50% (50,55 - 66,83%). Phư c Sơn, Nam Trà My l n C chi m 28,4 và 35,98%. Trong khi B c Trà My ch có 6,35% l n C trong t ng ñàn l n. S sai khác v s lư ng và phân b l n C ph thu c vào ñ a hình, t p quán văn hóa, tín ngư ng và các tác ñ ng c a khoa h c k thu t nh ng năm g n ñây, mà ph n sau c a báo cáo này s phân tích k hơn. - S lư ng l n C v i màu lông khác nhau ñang nuôi t i nông h . 47
  4. L n C có 2 d ng màu lông khác nhau: l n ñen và l n lang, ñư c nuôi trong các nông h , th hi n trên b ng 2. S li u trên b ng 2 cho th y, t l h có nuôi l n C lông ñen và s lư ng l n C lông ñen chi m t l cao hơn so v i s h có nuôi l n lang và s l n lang chút ít (54% so v i 46%). ð c bi t 3 huy n Phư c Sơn, Nam Trà My, B c Trà My 100% s h nuôi l n C ñ u là l n C có b lông ñen. Do nh hư ng c a t p quán, tín ngư ng c a bà con dân t c ít ngư i các huy n này ch cúng “Giàng” b ng l n s ng t gi ng ñ a phương có màu lông ñen ñã t o nên s khác bi t này. B ng 2. S lư ng l n C v i màu lông khác nhau ñang nuôi t i nông h Nam Bc Huy n Tây ðông Nam Phư c Trà Trà T ng Giang Giang Giang Sơn Ch tiêu My My S h nuôi l n C (h ) 57 29 69 21 27 9 212 S h nuôi l n ðen (h ) 33 3 26 21 27 9 119 S h nuôi l n Lang (h ) 27 26 44 0 0 0 97 H T l h nuôi l n ðen/h 57,89 10,34 37,68 100 100 100 56,13 nuôi l n C (%) T l h nuôi l n Lang/h 47,37 89,66 63,77 0 0 0 45,75 nuôi l n C (%) T ng s l n C (con) 183 142 276 85 86 33 805 T ng s l n ðen (con) 97 19 116 85 86 33 436 S T ng s l n Lang (con) 86 123 160 0 0 0 369 ln T l l n ðen/ l n C (%) 53,01 13,38 42,03 100 100 100 54,16 T l l n Lang/ l n C (%) 46,99 86,62 57,97 0 0 0 45,84 Ghi chú: K t qu ñi u tra tr c ti p t i nông h năm 2010. Nh ng h v a nuôi l n ðen v a nuôi l n Lang ñư c th ng kê l p l i theo 2 nhóm riêng. 3.3. S bi n ñ ng ñàn l n C trong giai ño n 2006-2009 S lư ng l n C bi n ñ ng qua các năm th hi n trên b ng 3. K t qu cho th y, s lư ng l n C t i các vùng nghiên c u gi m nhanh trong nh ng năm g n ñây. Tính chung c 6 huy n nghiên c u cho th y năm 2006 l n C chi m 50,88% t ng ñàn l n ñi u tra, thì năm 2007, 2008 tương ng là 44,38 và 42,69%. Năm 2009 l n C ch còn chi m 39,79% trong t ng ñàn l n. T l gi m bình quân g n 4%/năm. Tuy v y, các huy n khác nhau có s bi n ñ ng theo xu hư ng khác nhau. T i Tây Giang, Nam Giang s l n C có xu hư ng tăng v s lư ng tuy t ñ i do giá l n ñen cao hơn l n lang. Còn t i Phư c Sơn, Nam Trà My và B c Trà My l n C gi m nhanh do ngư i mi n xuôi ñ lên mua l n ñen nhi u ñã làm gi ng l n C lông ñen v n 48
  5. ñã ít l i ngày càng ít hơn, do không k p ph c h i. M t khác, do ñi u ki n th i ti t kh c nghi t, gi ng l n này không ñư c ch n l c, nâng c p, l n nuôi th rông, ñ u tư th c ăn th p, l n con nh y m làm thoái hóa v gi ng và ñ c bi t s khai thác quá m c c a thương lái t mi n xuôi lên ph c v các nhà hàng ñ c s n (l n r ng) ñã làm gi ng l n ñ a phương ñang ñ ng trư c nguy cơ tuy t ch ng. B ng 3. S bi n ñ ng ñàn l n C trong giai ño n 2006-2009 Huy n ðông Tây Giang Nam Giang Phư c Sơn Nam Trà My B c Trà My Giang S Tl S Tl S Tl S Tl S Tl S Tl con (%) con (%) con (%) con (%) con (%) con (%) Năm T ng 286 100 226 100 277 100 295 100 241 100 387 100 2006 L nC 215 75,17 146 64,60 237 85,56 96 32,54 177 73,44 0 0 Ln 71 24,83 80 35,40 40 14,44 199 67,46 64 26,56 387 100 Khác T ng 266 100 267 100 294 100 373 100 260 100 469 100 2007 L nC 203 76,32 152 56,93 230 78,23 111 29,76 158 60,77 2 0,43 Ln 63 23,68 115 43,07 64 21,77 262 70,24 102 39,23 467 99,57 Khác T ng 323 100 339 100 349 100 395 100 296 100 577 100 2008 L nC 226 69,97 214 63,13 258 73,93 119 30,13 151 51,01 5 0,87 Ln 97 30,03 125 36,87 91 26,07 276 69,87 145 48,99 572 99,13 Khác T ng 401 100 299 100 465 100 238 100 264 100 600 100 2009 L nC 242 60,35 142 47,49 324 69,68 85 35,71 86 32,58 23 3,83 Ln 159 39,65 157 52,51 141 30,32 153 64,29 178 67,42 577 96,17 Khác Ghi chú: K t qu ñi u tra tr c ti p t i nông h năm 2010. S lư ng l n C có lông ñen và lang bi n ñ ng qua các năm th hi n trên b ng 4. 49
  6. B ng 4. S bi n ñ ng ñàn l n C v i màu lông khác nhau giai ño n 2006-2009 Huy n Tây ðông Nam Phư c Nam Trà B c Trà T ng Giang Giang Giang Sơn My My S Tl S Tl S Tl S Tl S Tl S Tl S Tl con (%) con (%) con (%) con (%) con (%) con (%) con (%) Năm L nC 215 100 146 100 237 100 96 100 177 100 0 - 871 100 Nhóm l n 2006 134 62,33 33 22,60 127 53,59 96 100 177 100 0 - 567 65,10 ñen Nhóm l n 81 37,67 113 77,40 110 46,41 0 0 0 0 0 - 304 34,90 Lang L nC 203 100 152 100 230 100 111 100 158 100 2 100 856 100 Nhóm l n 2007 138 67,98 32 21,05 103 44,78 111 100 158 100 2 100 544 63,55 ñen Nhóm l n 65 21,45 120 78,95 127 55,22 0 0 0 0 0 0 312 36,45 Lang L nC 226 100 214 100 258 100 119 100 151 100 5 100 973 100 Nhóm l n 2008 133 58,85 36 16,82 98 37,98 119 100 151 100 5 100 542 55,70 ñen Nhóm l n 93 41,15 178 83,18 160 62,02 0 0 0 0 0 0 431 44,30 Lang L nC 242 100 142 100 324 100 85 100 86 100 23 100 902 100 Nhóm l n 2009 152 62,81 19 13,38 100 30,86 85 100 86 100 23 100 465 51,55 ñen Nhóm l n 90 37,19 123 86,62 224 69,14 0 0 0 0 0 0 437 48,45 Lang Ghi chú: K t qu ñi u tra tr c ti p t i nông h năm 2010. K t qu trên b ng 4 cho th y, ñàn l n C lông ñen c a 6 huy n mi n núi Qu ng Nam có xu hư ng gi m t 65,10% năm 2006 xu ng còn 51,55% năm 2009. Tuy v y, Phư c Sơn, Nam và B c Trà My v n 100% là l n C lông ñen. Nhóm l n lang chi m t l cao và tăng huy n ðông Giang, Nam Giang, tương ng 77,4% và 46,41% năm 50
  7. 2006 lên 86,62% và 69,14% năm 2009. Nguyên nhân là t i vùng này, trong 2 năm l i ñây, có các d án ñ u tư cho phát tri n kinh t mi n núi, nh n th c c a ngư i dân ñư c nâng lên nên h ch n nuôi l n lang do có s c s n xu t (t m vóc) cao hơn l n ñen. 3.4. M t s nhân t nh hư ng ñ n gi ng l n C ñang nuôi các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam Nghiên c u v các nhân t nh hư ng ñ n s ra ñ i, t n t i và phát tri n c a gi ng l n C các huy n mi n núi t nh Qu ng Nam, chúng tôi nh n th y có các nhân t chính ñó là ñ a hình, phong t c t p quán, tín ngư ng, ñi u ki n kinh t c a các nông h , tác ñ ng c a khoa h c k thu t. V ñ a hình: K t qu nghiên c u trên th c ñ a cho th y ñ a hình ch y u là ñ cao so v i m t nư c bi n và thôn b n xa trung tâm hành chính huy n, ñư ng giao thông chưa ñư c m r ng ñi vào các xã, thôn b n có nh hư ng rõ r t ñ n t l h nuôi và s lư ng l n C trong nông h . T i huy n Nam Trà My, các xã vùng cao (xã Trà Cang) ñàn l n C chi m t i 75,34%, trong khi ñó vùng trung (xã Trà Don) là 36,9% còn vùng th p (xã Trà Dơn) không có l n C . T i huy n B c Trà My, xã vùng cao Trà Giác t l l n C 13,1%, vùng trung xã Trà Nú: 6,49%, xã vùng th p Trà Giang (g n trung tâm huy n l ) l n C ch chi m 0,51%. Huy n Nam Giang là nơi có t l l n C cao nh t cũng có s phân b tương t các huy n trên. Xã vùng cao Ladêê, vùng trung Chavall và vùng th p Tà Bing t l l n C tương ng là: 71,01; 69,40 và 60,28%. Thôn b n càng g n ñư ng giao thông, thu n ti n cho vi c ñi l i thì l n C càng b khai thác d dàng và s lư ng còn l i là không ñáng k . V phong t c, t p quán, văn hóa tín ngư ng: T p quán v văn hóa, tín ngư ng ñ c bi t vai trò c a Già làng, Trư ng b n các xã vùng cao có nh hư ng l n ñ n s t n t i và phát tri n l n C trong c ng ñ ng. Nh ng thôn b n có Già làng cao tu i, ñư c kính tr ng và h luôn duy trì n p s ng cũ, quý và gi gìn truy n th ng nên không du nh p các gi ng v t nuôi m i vào giúp cho l n C ñư c b o t n và phát tri n. Nh ng Trư ng b n tr , có ñi u ki n giao ti p, h là nh ng ngư i ñi ñ u du nh p các gi ng cây tr ng, v t nuôi m i v b n và ñi li n v i nó là t y chay gi ng cũ nên l n C m t ñi nhanh chóng các b n này. M t khác, h u h t các b n vùng cao ñ u có phong t c dùng l n s ng ñ “ cúng Giàng”, các l “cúng m ng lúa m i”, “cúng xin ñ t làm r y”, “cúng trư c lúc ñi săn”… thì con v t b n ñ a, ch y u là l n C mà ch l n lông ñen là v t ñư c s d ng ph bi n. Chính vì v y l n C lông ñen ñư c b o t n và duy trì ñư c. T i vùng núi c a 3 huy n Phư c Sơn, Nam Trà My, B c trà My v i 100% l n C lông ñen ñang ñư c nuôi t i nông h chính là nh hư ng c a t p t c này. V ñi u ki n kinh t và k thu t chăn nuôi: Do ñi u ki n kinh t th p, chăn nuôi ít ñ u tư mà ch y u theo phương th c qu ng canh, l n nuôi th rông, không có chu ng ho c chu ng t m. Gi ng l n ñ a phương năng su t th p nhưng phù h p v i phương th c chăn nuôi này nên v n ñư c duy trì. Tuy v y, s bi n ñ i khí h u ñã tác ñ ng m nh hơn 51
  8. ñ n v t nuôi nên t l b nh t t, l n ch t do rét, do n ng nóng, do thi u th c ăn cùng v i s săn lùng, khai thác quá m c là nh ng nguyên nhân chính làm gi m ñàn l n C . V tác ñ ng c a khoa h c k thu t: Nh ng năm g n ñây, v i s h tr c a các chương trình phát tri n nông thôn, mi n núi và các tr giúp c a các t ch c qu c t (chính ph và phi chính ph ) ñã du nh p lên vùng cao l n Móng Cái và các nhóm l n lai khác ñã góp ph n làm m t ñi nhanh hơn các gia súc b n ñ a trong ñó có l n C . Vi c thay th gi ng l n b n ñ a b ng các gi ng l n t ñ ng b ng (l n Móng Cái), l n lai (n i x ngo i) t o nên s phát tri n không b n v ng ngành chăn nuôi vùng cao do các gi ng m i không thích nghi và kém phù h p v i vùng cao nên chưa phát tri n ñư c, trong khi ñó các gi ng b n ñ a ñã b lo i b , s lư ng còn quá ít, khó có kh năng ph c h i. 4. K t lu n T các k t qu nghiên c u, chúng tôi rút ra các k t lu n sau: - T i các huy n vùng cao t nh Qu ng Nam ñã và ñang t n t i gi ng l n ñ a phương (l n C ) v i hai d ng màu lông là l n ñen (lông ñen toàn thân ho c lông ñen v i 4 bàn chân có v t tr ng) và l n lang (lông ñen có loang tr ng c ñ nh b ng kéo dài xu ng ñùi và 4 chân). L n C có v trí quan tr ng trong cơ c u v t nuôi các huy n vùng cao c a t nh. - L n C còn l i v i s lư ng ít (38,17%/ t ng s l n ñi u tra) và ñang gi m ñi nhanh chóng, t 50,88% năm 2006 còn l i 39,79% năm 2009, ñ c bi t, nhóm l n lông ñen gi m m nh hơn. Tuy v y, t i các b n vùng núi cao l n C ñư c duy trì và có xu hư ng tăng do bán ñư c giá hơn. ð a bàn phân b l n C ngày càng thu h p và ch còn các thôn, b n vùng sâu chưa có ñư ng ô tô vào b n. - Nhân t nh hư ng ñ n s t n t i c a l n C là ñ a hình (càng cao, càng xa thì l n C còn t n t i), t p quán chăn nuôi và phong t c còn lưu gi ñư c, các ti n b k thu t m i v gi ng l n chuy n t mi n xuôi lên và s khai thác quá m c ñang làm m t ñi nhanh hơn l n C và làm tăng thêm tính không b n v ng trong phát tri n chăn nuôi l n vùng cao. - ð ngh ti p t c nghiên c u các ch tiêu s n xu t và giá tr kinh t c a l n C ñ có hư ng b o t n, phát tri n thích h p. TÀI LI U THAM KH O [1]. Tr n Văn Do, Báo cáo tóm t t công tác b o t n gi ng l n Vân Pa Qu ng Tr , Vi n Chăn nuôi. http// www.vcn.vnn.vn, 2008. [2]. Hoàng Gián, K t qu ñi u tra gi ng l n Qu ng Nam - ðà N ng, T p chí Nông nghi p và Công nghi p Th c ph m, (1977), 835-840. 52
  9. [3]. Nguy n Ng c Huy, Kh o sát và ñ xu t phương th c b o t n ña d ng sinh h c gi ng v t nuôi b n ñ a Th a Thiên Hu . Lu n văn th c s Sinh h c, 2004. [4]. Nguy n ð c Hưng, Lê Vi t Vũ, Nghiên c u m i quan h v huy t th ng m c ñ phân t c a các nhóm l n ñang nuôi t i các huy n vùng cao các t nh Trung Trung B , T p chí Công ngh Sinh h c, T p 8, S ñ c bi t 3B/2010, (2010), 1701-1708. [5]. Nguy n Phư c Tương, Thành t u bư c ñ u v công tác c i t o gi ng l n Qu ng Nam - ðà N ng, T p chí Nông nghi p và Công nghi p Th c ph m, (1984), 220-223. THE RESEARCH ON CURENT SITUTION OF LOCAL-BREED PIG (LON CO) RAISING IN MOUNTAINOUS DISTRICTS OF QUANG NAM PROVINCE Nguyen Duc Hung, Hue University Le Viet Vu, Veterinary Branch Office of Quang Nam province SUMMARY In such mountainous districts as Dong Giang, Nam Giang, Tay Giang, Nam Tra My, Bac Tra My, and Phuoc Son of Quang Nam province, there has existed a local-breed pig called “Lon Co”. Lon Co has two types of color feature: black and white-spotted. The portion of Lon Co-raising households is 45,69% of the total pig-raising households and the number of Lon Co occupies 38,17% of all raising-pigs. These facts certify the noticeably important position of the local-breed pig (Lon Co) in the structure of in-house raising animals in the mountainous districts. In two types of Lon Co, the black occupies 56,13% in terms of Lon Co-raising households and 54,16% in terms of number of Lon Co. These statistics are slightly greater than those of the white-spotted. In such districts as Phuoc Son, Nam Tra My, and Bac Tra My, 100% of Lon Co is black. The number of Lon Co dramatically decreased from 50,88% to 39,79% in the period 2006-2009. The factors influencing the existence and development of Lon Co are terrain, manners and customs, economic level and animal-raising habits of ethnic minorities in highlands… In order to propose a proper scheme to preserve and develop Lon Co, we should keep meticulously researching on its productivity and economic value. 53
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2