intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của Ngô Tất Tố"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
28
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của Ngô Tất Tố"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả. Nguyễn Hoài Nguyên, Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của Ngô Tất Tố. Tiểu thuyết báo chí của Ngô Tất Tố mỗi bài một kiểu, không có sự trùng lặp và tẻ nhạt, ngược lại luôn khơi gợi sự hứng thú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của Ngô Tất Tố"

  1. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của Ngô Tất Tố"
  2. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 4b-2008 NG¤N NG÷ TIÓU PHÈM B¸O CHÝ CñA NG¤ TÊT Tè NguyÔn Ho i Nguyªn (a) Tãm t¾t. TiÓu phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè mçi bµi mét kiÓu, kh«ng cã sù trïng lÆp vµ tÎ nh¹t, ng−îc l¹i lu«n kh¬i gîi sù høng thó ë ng−êi ®äc. Ng«n ng÷ tiÓu phÈm b¸o chÝ cña «ng võa cã c¸i uyªn th©m, uyªn b¸c, võa cã c¸i méc m¹c b×nh d©n, võa cã c¸i th©m trÇm cña lèi v¨n cö nghiÖp, võa cã c¸i h¬i thë nång nµn cña d©n téc, thêi ®¹i. Bµi viÕt nµy, ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh chøng tá nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong ng«n ng÷ tiÓu phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè. ®a d¹ng, ®éc ®¸o, mét ngßi bót hÕt søc 1. DÉn nhËp linh ho¹t vµ uyÓn chuyÓn khi th©m Ng« TÊt Tè lµ mét nhµ v¨n hiÖn thóy s¾c s¶o, khi døt kho¸t ®anh thÐp, thùc xuÊt s¾c nh−ng Ng« TÊt Tè tr−íc khi th× hµi h−íc vµ dÝ dám, khi th× hån hÕt lµ mét nhµ b¸o, mét nhµ b¸o c¶ hËu vµ kháe kho¾n. TiÓu phÈm b¸o chÝ nh÷ng khi viÕt tiÓu thuyÕt, mét nhµ b¸o cña «ng lµ mét phßng triÓn l·m nh÷ng cã biÖt tµi [1], mét tay ng«n luËn xuÊt bøc ch©n dung ®−îc ph¸c th¶o theo kiÓu s¾c trong ®¸m nhµ nho [6]. Lµ nhµ b¸o, biÕm häa giai cÊp phong kiÕn thèng trÞ «ng ®· chän thÓ lo¹i b¸o chÝ nh− mét vµ nh÷ng kiÓu ng−êi ®iÓn h×nh trong x· thÓ lo¹i gän nhÑ, tiÖn lîi, phï hîp víi héi cò b»ng mét thø ng«n ng÷ ®a d¹ng, yªu cÇu kÞp thêi vµ giµu tÝnh chiÕn ®Êu linh ho¹t, nhiÒu mµu s¾c. Cã thÓ kh¼ng trªn b¸o chÝ hµng ngµy. Víi c¸c bót ®Þnh r»ng, thñ ph¸p ch©m biÕm trong danh quen thuéc nh− ThiÕt KhÈu Nhi, tiÓu phÈm b¸o chÝ Ng« TÊt Tè cã sù kÕt Thôc §iÓu, Léc Hµ, Léc §×nh, Th«n hîp gi÷a c¸i th©m thóy cña mét trÝ thøc D©n, Phã Chi, TuÖ Nhìn, ThuyÕt H¶i, uyªn th©m víi c¸i hån hËu, l¹c quan, Xu©n Trµo, §¹m Hiªn, Hy Cõ... «ng ®· kháe kho¾n giµu tinh thÇn chiÕn ®Êu viÕt gÇn 120 tiÓu phÈm b¸o chÝ trªn c¸c cña v¨n häc d©n gian. Do ®ã, ng«n ng÷ tuÇn b¸o vµ t¹p chÝ trong Nam ngoµi tiÓu phÈm cña «ng võa cã c¸i uyªn B¾c tõ 1929- 1943. §¸nh gi¸ c¸c tiÓu th©m, b¸c häc, võa cã c¸i méc m¹c, b×nh phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè, nhµ d©n, võa cã c¸i th©m trÇm cña lèi v¨n nghiªn cøu Phan Cù §Ö viÕt: V¨n tiÓu cö nghiÖp, võa cã c¸i h¬i thë nång nµn phÈm cña Ng« TÊt Tè d−êng nh− lµm cña d©n téc, thêi ®¹i. Bµi viÕt nµy, ë thµnh mét bé sö biªn niªn cña x· héi ViÖt Nam nh÷ng n¨m tõ tr−íc sau 1930 mét møc ®é nhÊt ®Þnh, ®i s©u ph©n tÝch cho ®Õn håi ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong ng«n ng÷ tiÓu hai [2, tr.41]. phÈm b¸o chÝ Ng« T©t Tè. §äc tiÓu phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt 2. §Æc s¾c ng«n ng÷ tiÓu phÈm Tè, ta nhËn thÊy mçi bµi mét kiÓu, b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè kh«ng cã sù ®¬n ®iÖu, trïng lÆp vµ tÎ 2.1. Sö dông linh ho¹t vèn tõ vùng nh¹t, ng−îc l¹i lu«n kh¬i gîi sù høng tiÕng ViÖt thó ë ng−êi ®äc. Qua c¸c tiÓu phÈm, ta Do tiÓu phÈm b¸o chÝ cã sù kÕt hîp dÔ dµng nhËn ra t¸c gi¶ lµ mét tµi n¨ng . NhËn bµi ngµy 08/10/2008. Söa ch÷a xong 16/10/2008. 65
  3. NG¤N NG÷ TIÓU PHÈM B¸O CHÝ..., TR. 65-72 NguyÔn Ho i Nguyªn gi÷a ng«n ng÷ sù kiÖn víi ng«n ng÷ ®øa v« nghÒ nghiÖp, lµ nh÷ng bän ch÷ nghÖ thuËt nªn cho phÐp sö dông c¸c t©y ch÷ tµu ch¼ng biÕt bçng nhiªn thµnh lang mµ l¹i lµ tæ s−, th¸nh s−, líp tõ thuéc nhiÒu phong c¸ch ng«n ng÷ tiªn s−, kØ s− hµnh nghÒ b»ng thñ ®o¹n kh¸c nhau. Cè nhiªn, viÖc khai th¸c vµ mçi ng−êi bÞ lõa mét lÇn th× t«i sÏ trë sö dông chñ yÕu líp tõ nµo lµ tïy thuéc thµnh mét nhµ triÖu phó. C¸c tõ H¸n ë kiÓu lùa chän cña ng−êi viÕt. Lµ mét nhµ nho cã vèn kiÕn thøc uyªn th©m, ViÖt trong c©u v¨n trªn cã t¸c dông Ng« TÊt Tè ®· ph¸t huy nh÷ng −u thÕ v¹ch mÆt chØ tªn nh÷ng kÎ v« ®¹o ®øc, tõ vèn H¸n häc, vèn v¨n hãa ph−¬ng nÊp d−íi vá bäc bÞp bîm ®Ó lµm giµu §«ng mµ tr−íc hÕt lµ líp tõ H¸n ViÖt. mét c¸ch v« l−¬ng t©m. Nhê líp tõ nµy, tiÕng ViÖt ®· cã thªm Cã thÓ nãi, trong c¸c tiÓu phÈm b¸o mét vèn tõ vùng hÕt søc phong phó vÒ chÝ, Ng« TÊt Tè ®· cã ý thøc dïng líp tõ sè l−îng vµ chÊt l−îng. H¬n n÷a, ©m H¸n ViÖt víi mét sè l−îng lín vµ mét H¸n ViÖt l¹i ®−îc ghi b»ng ch÷ quèc tÇn sè cao. Thèng kª trong 114 tiÓu ng÷ nªn tõ H¸n ViÖt ®· cho ng−êi ViÖt phÈm cã 7172 l−ît tõ H¸n ViÖt ®−îc sö kh¶ n¨ng tri nhËn míi vÒ nghÜa mét dông, trong ®ã, cã nh÷ng tõ xuÊt hiÖn víi mét tÇn sè cao nh− chÝnh phñ 66 c¸ch tù do h¬n. Nhê ®ã, ngoµi viÖc biÓu lÇn, d©n biÓu 37 lÇn, d©n téc 35 lÇn, thÞ chÝnh x¸c c¸c kh¸i niÖm, nghÜa cña tiªn sinh 30 lÇn, hiÕn ph¸p 28 lÇn, nghÞ tõ H¸n ViÖt cã thÓ ph¸t triÓn theo t− duy liªn t−ëng cña ng−êi ViÖt, lµm n¶y viÖn 28 lÇn, tæng lý 14 lÇn, kinh tÕ 13 sinh hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò thó vÞ trong lÇn... Trong c¸c ®o¹n v¨n, tõ H¸n ViÖt tiÕng ViÖt nh− c¸c hiÖn t−îng ®ång ©m, sö dông mét c¸ch dµy ®Æc, ý nghÜa ®ång nghÜa... lµm phong phó vèn tõ th©m thóy. Ch¼ng h¹n, ®o¹n v¨n trong tiÕng ViÖt c¶ trong sö dông. tiÓu phÈm Cho no ®ñ ®·: L¹i biÕt bao Nhµ nho Ng« TÊt Tè dÜ nhiªn thÊy nh÷ng tµi chñ, nghiÖp chñ vµ ®iÒn chñ cïng nh÷ng danh c«ng, ®¹i th−¬ng lËp ®−îc tiÒm n¨ng to lín cña tõ H¸n ViÖt nªn nh÷ng c«ng ti vÜ ®¹i, nh÷ng cæ vµ «ng ®· khai th¸c vµ sö dông chóng phÇn, nh÷ng th−¬ng phiÕu trªn nghÞ mét c¸ch dµy ®Æc trong c¸c t¸c phÈm. tr−êng quèc tÕ cã ®Þa vÞ cao quý lµm cho Cïng viÕt tiÓu phÈm b¸o chÝ ®Ó ch©m bao kÎ thÌm muèn c¸i xø bê x«i ruéng biÕm, ®¶ kÝch c¸i xÊu, c¸i l¹c hËu nh−ng mËt. L¹i nh÷ng c¶nh t−îng xa hoa nÕu Hå ChÝ Minh chñ tr−¬ng khai th¸c trong c¸c n¬i thµnh thÞ, nh÷ng c«ng së, líp tõ thuÇn ViÖt th× Ng« TÊt Tè l¹i chñ nh÷ng biÖt thù, nh÷ng l©u ®µi kiÕn tróc yÕu sö dông líp tõ H¸n ViÖt. Qua c¸ch kinh phÝ hµng n¨m kÓ v¹n, kÓ triÖu [7, sö dông cña Ng« TÊt Tè, c¸c tõ H¸n ViÖt ®· t¹o ®−îc nh÷ng liªn t−ëng bÊt tr.336]. ChØ mét ®o¹n v¨n ng¾n mµ cã hµng lo¹t tõ H¸n ViÖt nh− tµi chñ, ngê, thó vÞ, nh÷ng hµm nghÜa tinh tÕ lµm bËt lªn tiÕng c−êi ch©m biÕm s©u nghiÖp chñ, ®iÒn chñ, danh c«ng, ®¹i cay. Ch¼ng h¹n, trong tiÓu phÈm GiÕt th−¬ng, c«ng ti, vÜ ®¹i, cæ phÇn, th−¬ng ng−êi c−íp cña, «ng viÕt: Mét sè rÊt lín phiÕu, nghÞ tr−êng, quèc tÕ, ®Þa vÞ, cao cô lang, «ng lang, chó lang, anh lang quý, c¶nh t−îng, kiÕn tróc, kinh phÝ, kia ®Òu lµ tæ s−, th¸nh s−, tiªn s− vµ kØ v¹n, triÖu. §»ng sau c¸i vÎ sang träng s− cña nghÒ bÞp [7, tr.156]. Trí trªu cña nh÷ng tõ H¸n ViÖt, Ng« TÊt Tè ®· thay, nh÷ng kÎ vèn lµ thÇy ®å dèt, lµ ph¸c häa lÝ lÞch c¸ nh©n cña c¸c vÞ tai to anh chµng thi tr−ît b»ng tiÓu häc, lµ mÆt lín, nh÷ng ngµi ®ãng vai trß «ng 66
  4. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 4b-2008 Tè viÕt: Tr−íc kia mµu hå cßn ®−îm, x· chñ trong x· héi tõ thñ hiÕn, thèng ®èc héi cßn kÎ ®ãn ng−êi ®−a, th× ®èi víi chÞ ng−êi Ph¸p cho ®Õn quan l¹i hµng tØnh, ¶ Nam Phong, tiªn sinh còng hÕt lßng hµng huyÖn, viÖn tr−ëng d©n biÓu, nghÞ ch¶i chuèt, khiÕn cho ¶ ®óng tuÇn tr¨ng viÖn, bän ®Þa chñ... phÇn nhiÒu lµ mµ ra mÆt víi ®êi. Vµi n¨m gÇn ®©y, nh÷ng bän ¨n chã c¶ l«ng ¨n hång c¶ chÞ ¶ v× phÊn l¹t h−¬ng phai, tiªn sinh hét. ruång rÉy ngay ¶, mµ «m ¸i t×nh ®i §Æc biÖt ë Ng« TÊt Tè, bªn c¹nh líp sang con ®−êng chÝnh trÞ. Tiªn sinh tõ H¸n ViÖt, líp tõ thuÇn ViÖt còng ch¼ng ã ª ®Õn ¶, ®Ó cho ¶ sèng dë chÕt ®−îc «ng khai th¸c triÖt ®Ó vµ cã hiÖu dë, thoi thãp, ng¾c ngo¶i... [7, tr.92]. qu¶ cao. §äc c¸c tiÓu phÈm cña «ng, C¸c tõ ¶, chÞ ¶, ã ª, ruång rÉy, «m, thoi chóng ta dÔ dµng nhËn thÊy líp tõ n«m thãp, ng¾c ngo¶i, c¸c tæ hîp tõ kÎ ®ãn na th«ng tôc ®−îc sö dông kh¸ phæ ng−êi ®−a, ra mÆt, phÊn l¹t h−¬ng biÕn, ®a d¹ng nh−ng cã chän läc, phï phai, sèng dë chÕt dë lµm cho c¸c c©u hîp víi tõng ®èi t−îng cô thÓ, g¾n chÆt víi nh÷ng ng÷ c¶nh nhÊt ®Þnh. T¸c gi¶ v¨n võa béc lé tÝnh ch©n thùc cña sù ®· khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tõ khÈu kiÖn võa lµ lêi b×nh luËn x¸c ®¸ng, lµm cho th«ng tin ®−a ra cã søc truyÒn c¶m ng÷ vèn ®−îc sö dông trong sinh ho¹t hµng ngµy nh− ®í (l−ìi), (nghe) lám, ¶, vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®èi víi ng−êi ®äc, (nãi) toÑt, nhÌ (dÞp), (rÊt) ª, r¶nh (viÖc), gióp ng−êi ®äc dÔ dµng nhËn ra ch©n mót (n−íc m¾m), lßi (ra), tÕch, ma t−íng cña chµng b¹c t×nh Ph¹m Quúnh, (nµo), b−ng (miÖng), (kÓ) nèt, (chÕt) mét trÝ thøc cã cì nh−ng l¹i lµ kÎ c¬ héi. ë nhiÒu tr−êng hîp kh¸c, Ng« TÊt Tè qu¸ch, (khÓnh) c¼ng, (khÐo) nhö, sá m¹nh d¹n dïng nh÷ng tõ ®Þa ph−¬ng, (lîn), (lµm) ®ám, (vµo) bÌ, con nÝt, ng¾c tõ th«ng tôc mang s¾c th¸i mØa mai, ngo¶i, b« b«, väc v¹ch, ném n¹m, h»m ch©m biÕm võa thÓ hiÖn mét c¸ch cô h»m, ngñng nghØnh, hôc hÆc, bè cu, bè thÓ, chi tiÕt sù thËt ®−îc ph¶n ¸nh. ®Ü, võa vÆn, Ëm äe, n¾c nám... ¤ng còng V¹ch trÇn b¶n chÊt bÞp bîm cña bän v« m¹nh d¹n sö dông c¸c tõ ®i¹ ph−¬ng, häc nh−ng l¹i t×m c¸ch lµm giµu trªn tõ cæ, tõ th«ng tôc nh− nhêi (lêi), dôc ®au khæ cña ng−êi kh¸c, t¸c gi¶ viÕt: L¹ dÞch (rôc rÞch), binh (bªnh), mÇn (lµm), lïng nhÊt lµ phÐp ch÷a bÖnh cña ®øc d¸i c¸ (r¸i c¸), l¹t (nh¹t), chót téi (trót gi¸o chñ. KÎ nµo cã bÖnh xin ch÷a th× téi), rãc (c¹n), bå c«i (må c«i), chi (g×), ngµi hoÆc dïng roi m©y mµ quÊt vµo nªn chi (cho nªn), d−a døa (tõa tùa), ®Ýt, hoÆc dïng n−íc l¹nh mµ ®æ vµo ch−ng muèn (v× muèn), mÇn thinh (lµm mòi, hoÆc dïng bïa giÊy mµ thäc vµo thinh), van (gäi), b¹ men, dong dù, chËt cuèng häng, ®Ó chÈy ra r·i xanh, r·i cheo... C¸c tæ hîp tõ mang tÝnh khÈu vµng [7, tr.233]. C¸ch dïng c¸c tõ quÊt, ng÷ còng ®−îc t¸c gi¶ sö dông hÕt søc ®Ýt, n−íc l¹nh, thäc, chÈy, r·i (xanh, tù nhiªn nh− ®æ m¸u måm, b−ng vµng) hÕt søc tù nhiªn, cã vÞ trÝ vµ søc miÖng, khæ bá mÑ, b¹n nèi khè, choang sèng míi trong c©u v¨n, chøng tá Ng« cho mét mÎ, ¨n ph¶i b¶, bÞ chÕt toi, TÊt Tè ®· biÕt khai th¸c nh÷ng kh¶ ch¼ng ma nµo, khÓnh c¼ng, ë c¹nh n¨ng tiÒm tµng cña ng«n ng÷ d©n gian. n¸ch, khÐo nhö, ®Î th¶ cöa, nãi d¹i ®æ Nh− vËy, qua c¸ch dïng tõ cña Ng« ®i, quÊt vµo ®Ýt... TÊt Tè, ta nhËn thÊy «ng kh«ng qu¸ Cã thÓ dÉn trong tiÓu phÈm ¤ng l¹m dông nh÷ng tõ ng÷ b¸c häc mµ Ph¹m Quúnh lµ b¹c t×nh lang, Ng« TÊt 67
  5. NG¤N NG÷ TIÓU PHÈM B¸O CHÝ..., TR. 65-72 NguyÔn Ho i Nguyªn dïng ®óng lóc, ®óng chç, ®óng liÒu Hoµng ®Ó ®¶ kÝch tªn thèng sø B¾c k× l−îng. Bªn c¹ch líp tõ H¸n ViÖt, líp tõ Tholance. Trong truyÖn x−a TrÞnh d©n gian còng ®−îc «ng khai th¸c kh¸ Hoµng lµ mét «ng quan mµ lßng nh©n triÖt ®Ó. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, c¸ch ®øc ®· c¶m ®éng ®Õn c¶ trêi nªn «ng ®i dïng tõ ng÷ trong tiÓu phÈm b¸o chÝ ®Õn ®©u th× m−a theo xe ®Õn ®ã. Tr¸i cña Ng« TÊt Tè lµ hÕt søc ®éc ®¸o, ®a l¹i, thèng sø Tholance khi cßn ë B¾c k× d¹ng, limh ho¹t vµ ®Çy tÝnh s¸ng t¹o. th× trêi n¾ng h¹n, khi h¾n xuèng tµu vÒ n−íc th× trêi ®æ m−a rµo. Còng lµ sù 2.2. §æi míi c¸ch diÔn ®¹t truyÒn m−a nh−ng kh¸c nhau. Víi chuyÖn thèng ngµy nay th× m−a lµ ®Ó röa s¹ch nh÷ng Lµ mét nhµ H¸n häc uyªn th©m, r¸c r−ëi, nh¬ bÈn mµ y ®· lµm ë ViÖt Ng« TÊt Tè rÊt cã ý thøc khai th¸c c¸c Nam. Lèi vÝ von qua ®iÓn tÝch thËt lµ ®iÓn tÝch, ®iÓn cè, c¸c giai tho¹i trong th©m thóy. c¸c s¸ch vë Trung Hoa. DÜ nhiªn, «ng Bªn c¹nh viÖc khai th¸c vèn cæ vËn dông nh÷ng ®iÓn tÝch, ®iÓn cè lµ ®Ó Trung Hoa, Ng« TÊt Tè còng hÕt søc so s¸nh, ®èi chiÕu, luËn bµn nh÷ng quan t©m khai th¸c vµ vËn dông nh÷ng chuyÖn, nh÷ng viÖc ngµy nay. Cã thÓ kÓ c¸ch diÔn ®¹t truyÒn thèng cña d©n téc. hµng lo¹t tr−êng hîp nh− «ng lÊy §©y lµ mét trong nh÷ng nÐt ®Æc s¾c truyÖn TrÞnh Hoµng trong HËu H¸n th− trong ng«n ng÷ tiÓu phÈm b¸o chÝ Ng« ®Ó ®¶ kÝch tªn thèng sø B¾c k× TÊt Tè. Nh÷ng c¸ch diÔn ®¹t truyÒn Tholance, lÊy chuyÖn vî Chu M·i ThÇn thèng mµ chóng t«i quan niÖm ë ®©y ®Ó so s¸nh víi t×nh thÕ o¸i o¨m cña b¸o bao gåm c¶ thµnh ng÷, tôc ng÷, ca dao, T©n ViÖt, lÊy tÝch D−¬ng TÊn trong nh÷ng lêi nãi cã tÝnh ch©m ng«n, nh÷ng truyÖn Phong thÇn cã ®ñ b¶y hai phÐp ¸ng th¬ v¨n quen thuéc trong TruyÖn hãa th©n ®Ó chÕ diÔu Ph¹m Quúnh s¸ng KiÒu, Chinh phô ng©m... nh−ng næi bËt lËp ra HiÕn ph¸p tam gi¸c, lÊy chuyÖn nhÊt ë tiÓu phÈm Ng« TÊt Tè lµ viÖc L©u S− §øc nhµ §−êng khuyªn ng−êi vËn dông thµnh ng÷, tôc ng÷ d©n gian. em khi ®i lµm th¸i thó ph¶i tèt nhÞn ®Ó Trong c¸c tiÓu phÈm cña Ng« TÊt dÌ bØu b·i n−íc bät trªn mÆt «ng tuÇn Tè, c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ ®−îc sö phñ NguyÔn Do·n T, lÊy giai tho¹i Th− dông kh¸ phæ biÕn, linh ho¹t, cã c¸c c«ng trong chuyÖn Trang Tö cho khØ ¨n d¹ng thøc kh¸c nhau hÕt søc sinh ®éng s¸ng ba chiÒu bèn ®Ó v¹ch mÆt trß hÒ vµ s¸ng t¹o. Cã nh÷ng tr−êng hîp «ng mÞ d©n cña thèng ®èc Nam k× Pages.... dïng nguyªn vÑn c¸c thµnh ng÷, tôc C¸ch sö dông ®iÓn tÝch, ®iÓn cè, giai ng÷ nh− kÎ ®ãn ng−êi ®−a, chen vai tho¹i trong tiÓu phÈm kh«ng hÒ cÇu k×, thÝch c¸nh, run nh− cÇy sÊy, giËt gÊu v¸ s¸ch vë mµ hÕt søc tù nhiªn, cã dông ý vai, tiÒn mÊt tËt mang, ch©n lÊm tay râ rµng, lµm næi bËt nh÷ng sù viÖc mµ bïn, tan cöa n¸t nhµ, bïn lÇy n−íc t¸c gi¶ ®Þnh nãi, ®Þnh viÕt. HÇu hÕt c¸c ®äng, mËp mê ®¸nh lËn con ®en, d©y cµ ®iÓn tÝch, ®iÓn cè, giai tho¹i ®−îc ®Æt ra d©y muèng, con rång ch¸u tiªn, ¨n trong t−¬ng quan chuyÖn x−a chuyÖn c©y nµo rµo c©y Êy, ¨n qu¶ nhí kÎ trång nay ®Ó ng−êi ®äc tù rót ra kÕt luËn, t¹o c©y... Tuy gi÷ nguyªn c¸ch diÔn ®¹t d©n nªn nh÷ng liªn t−ëng bÊt ngê, g©y høng gian nh−ng «ng dïng chÝnh x¸c cho thó cho ng−êi ®äc. Ch¼ng h¹n, trong tõng ®èi t−îng, vÊn ®Ò, t¹o ®−îc nh÷ng tiÓu phÈm ¤ng thèng sø víi trËn m−a ng÷ c¶nh phï hîp cã hµm ý s©u xa lµm h«m nä, Ng« TÊt Tè lÊy truyÖn TrÞnh 68
  6. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 4b-2008 kh«ng khái cã kÎ b¶o chóng ta lµ ng−êi cho c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ cã sù céng rÎ cña coi c¸i mÆt ng−êi nµy kh«ng h−ëng vÒ ng÷ nghÜa lµm xuÊt hiÖn c¸i b»ng c¸i thít ng−êi kh¸c [7, tr.341]. míi, mét yªu cÇu c¬ b¶n cña ng«n ng÷ b¸o chÝ. Ch¼ng h¹n, trong tiÓu phÈm Ph¶i ch¨ng, ®©y lµ sù thay ®æi chiÕn Hä vÉn ¨n vµo c¸i x¸c chÕt, tõ sù cè bµ l−îc, chiÕn thuËt khÐo lÐo ®Ó ®Êu tranh l·o ¨n mµy chÕt ë chî, lÝ tr−ëng ®· sai hîp ph¸p l©u dµi? ë hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp kh¸c, «ng cè ý c¶i biÕn cÊu tróc ch©n tay kÐo x¸c vµo c¸c qu¸n b¸n hµng thµnh ng÷, tôc ng÷ ®Ó cho sù diÔn ®¹t ®Ó ®ôc khoÐt tiÒn cña c¸c chñ qu¸n vµ ®©y lµ t×nh c¶nh cña b¸c l¸i lîn: Th«i phï hîp víi néi dung tiÓu phÈm, thÓ ®−îc, cø vÒ, nh−ng ph¶i c©m nhÐ, nÕu cã hiÖn ®óng ®iÒu m×nh cÇn nãi, cÇn viÕt. ®øa nµo nã biÕt th× t«i kh«ng thÓ nµo Cã ba biÖn ph¸p c¶i biÕn cÊu tróc. Thø che chë cho anh ®−îc mµ anh th× tiÒn nhÊt, «ng dïng biÖn ph¸p ®¶o trËt tù mÊt tËt mang ®Êy [7, tr.252]. Qua c¸ch yÕu tè. Th«ng th−êng, trËt tù c¸c yÕu tè dïng thµnh ng÷ tiÒn mÊt tËt mang ta trong thµnh ng÷, tôc ng÷ lµ cè ®Þnh nh−ng khi thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c yÕu tè, thÊy ë ®©y võa cã nghÜa ®en võa cã ®Æt ý nµy tr−íc ý kia lµ cã sù c©n nh¾c, nghÜa bãng, cã lêi khuyªn ra vÎ ban ¬n thÓ hiÖn dông ý cña ng−êi viÕt. §ã lµ lÉn lêi h¨m däa cña kÎ quyÒn thÕ. C¸i c¸c thµnh ng÷ cao mò dµi ¸o, c¬m no ¸o hµm nghÜa tinh tÕ cña thµnh ng÷ ®−îc Êm.... Trong c©u Cuéc c¸ch mÖnh Êy ®· n¶y sinh trong ng÷ c¶nh b¸c l¸i lîn ®· lan ®Õn c¸c cô cao mò dµi ¸o [7, tr.154] ph¶i trót hÇu bao d©ng cô lÝ n¨m ®ång vµ ®−îc cô høa che chë. th× sù ®¶o trËt tù yÕu tè cña thµnh ng÷ Trong nhiÒu tr−êng hîp, Ng« TÊt kh«ng thÓ lµ ngÉu nhiªn, tïy tiÖn mµ Tè c¶i biÕn cÊu tróc cña c¸c thµnh ng÷, thÓ hiÖn mét th¸i ®é ch©m biÕm, h¹ bÖ tôc ng÷. C¶i biÕn cÊu tróc diÔn ®¹t lµ nh÷ng ng−êi cã bé s¾c phôc Êy ®ang mét nÐt ®éc ®¸o, mét sù s¸ng t¹o trong lµm ra vÎ h¨ng h¸i c¸ch m¹ng c¸i ¸o viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸ch diÔn ®¹t thông ®Ó khái mang tiÕng hñ b¹i. BiÖn truyÒn thèng. ë ®©y, còng cÇn nãi thªm, ph¸p thø hai lµ thªm/bít yÕu tè. BiÖn thêi thuéc Ph¸p, do chÝnh s¸ch kiÓm ph¸p nµy mét mÆt g©y sù chó ý cho duyÖn g¾t gao cña cña chÝnh quyÒn thùc ng−êi ®äc, mÆt kh¸c gia t¨ng ng÷ nghÜa d©n, ®«i khi «ng ph¶i dïng lèi viÕt bãng cho thµnh ng÷, tôc ng÷. Cã kh¸ nhiÒu giã quanh co nªn cã nh÷ng thµnh ng÷, tr−êng hîp «ng sö dông biÖn ph¸p thªm/bít yÕu tè nh− ®¸nh b¹c th× lóc ®á tôc ng÷ ph¶i hßa tan vµo trong ®o¹n lóc ®en, ®á th× lªn voi, ®en th× xuèng v¨n. Ch¼ng h¹n, thµnh ng÷ tr¬ nh− mÆt chã; g¾p löa mµ bá tay ng−êi ta; thÕ th× thít ®−îc sö dông trong ®o¹n v¨n sau nh÷ng cuéc ®i thÒ chØ lµ nh÷ng chuyÖn ®©y: C¸c ngµi kh«ng ë th«n quª cã lÏ c¸ trª chui èng.... L¹i cã tr−êng hîp, «ng kh«ng hiÓu nçi khã kh¨n cña sù ®i m−în. §õng nãi m−în mÆt, mçi khi cã dïng biÖn ph¸p bít yÕu tè cña thµnh viÖc ¨n uèng, d©n quª muèn ®i m−în ng÷. Ch¼ng h¹n, mét phÇn lín h¬n n÷a c¸i thít th¸i thÞt còng ph¶i mÊt c«ng lµ nh÷ng «ng xuÊt th©n trong ng¹ch x¸ch ®i x¸ch vÒ. §»ng nµy kh«ng ®îi ®Çu chµy... coi lµm nghÞ viªn còng nh− chóng ta hái m−în, chÝnh c¸c «ng Êy tù lµm lÝ tr−ëng, lµm ch¸nh tæng hay mua m×nh ®em mÆt ra thay chóng ta h¸ b¸ hé vËy [7, tr.216]. Thµnh ng÷ ®Çu ch¼ng ph¶i lµ sù hµo hiÖp? Víi sù hµo chµy ®Ýt thít ®−îc sö dông theo kiÓu bít hiÖp Êy, nÕu kh«ng ai tá lêi c¶m ¬n, yÕu tè lµm cho ng−êi ®äc nhËn ra th¸i 69
  7. NG¤N NG÷ TIÓU PHÈM B¸O CHÝ..., TR. 65-72 NguyÔn Ho i Nguyªn 2.3. Khai th¸c triÖt ®Ó ®Æc ®iÓm cña ®é khinh bØ cña t¸c gi¶ ®èi víi nh÷ng tiÕng ViÖt nghÞ viªn d©n biÓu chØ lµ h¹ng ch¹y Lµ nhµ nho cã vèn hiÓu biÕt s©u chät, mua b¸n mµ cã. BiÖn ph¸p thø ba réng, Ng« TÊt Tè cã c¶m thøc s©u s¾c lµ thay thÕ yÕu tè trong cÊu tróc thµnh vµ nh¹y bÐn vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña tiÕng ng÷. Ng« TÊt Tè dïng biÖn ph¸p nµy ViÖt, khai th¸c vµ sö dông chóng kh¸ nh»m t¨ng thªm tÝnh sù kiÖn cho c¸c thµnh c«ng trong c¸c tiÓu phÈm b¸o chÝ, tiÓu phÈm b¸o chÝ cña m×nh. §ã lµ c¸c t¹o nªn søc hÊp dÉn ®Æc biÖt ®èi víi thµnh ng÷ ch−íng tai nghÞch m¾t, hµng ng−êi ®äc. Tr−íc hÕt, Ng« TÊt Tè dùa rau hµng c¸, ®Çu ®i ®u«i lät.... Còng cã vµo tÝnh ph©n tiÕt cña tiÕng ViÖt ®Ó nh÷ng tr−êng hîp Ng« TÊt Tè c¶i biÕn thùc hiÖn nh÷ng h×nh thøc t¸ch ghÐp tõ h×nh thøc diÔn ®¹t d©n gian hÕt søc ®éc khiÕn cho c¸ch dïng tõ trong tiÓu phÈm ®¸o, s¸ng t¹o, ®ã lµ m¹nh d¹n c¶i biÕn béc lé nh÷ng hµm nghÜa hÕt søc tinh tÕ. toµn bé cÊu tróc thµnh ng÷. §ã lµ c¸c Ch¼ng h¹n, nh©n sù kiÖn b¸o Tæ quèc tr−êng hîp chu«i ch¼ng khi nµo l¹i ViÖt Nam ®¨ng tin «ng Hoµng Träng ng¾n h¬n g¸o, th»ng cßng lµm ch−a Phu tõ chøc tæng ®èc Hµ §«ng nh−ng ch¾c ®· ®ñ cho th»ng ngay ¨n, tai Õch sau l¹i ®−îc gi÷ l¹i thªm mét thêi gian hay lµ ®Çu cua.... Thµnh ng÷ ®Çu cua n÷a, Ng« TÊt Tè viÕt: NÕu kh«ng, nÕu tai nheo cã nghÜa lµ mäi chi tiÕt, mäi tØnh Hµ §«ng bÞ thiÕu mét «ng tæng ®èc chuyÖn ngãc ng¸ch s©u kÝn cña sù viÖc, th× tæ quèc cã khi sÏ thµnh tæ... cß [7, c©u chuyÖn. Khi sö dông thµnh ng÷ tr.170]. C¸i tæ quèc ë ®©y lµ cña tê b¸o nµy, «ng ®· thay ®æi yÕu tè nheo (c¸ Tæ quèc ViÖt Nam vµ mét «ng tæng ®èc nheo) b»ng yÕu tè Õch, thªm vµo yÕu tè Hµ §«ng tõ chøc th× c¸i nhµ sÏ thiÕu hay lµ biÕn ®æi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè mét cét tøc lµ tæ quèc (cña tê b¸o Tæ trong thµnh ng÷ trong tr−êng hîp: Cè quèc ViÖt Nam) sÏ ®æ th× quèc d©n sÏ ë nhiªn hä kh«ng thÌm biÕt chñ nghÜa x· vµo ®©u? C¸ch t¸ch ghÐp tõ tæ quèc héi lµ tai Õch hay ®Çu cua [7, tr.258]. thµnh tæ cß t¹o nªn mét tiÕng c−êi hµi Qua c¸ch sö dông thµnh ng÷, ta thÊy h−íc nhÑ nhµng, dÝ dám. nghÜa gèc cña thµnh ng÷ gÇn nh− ®−îc L¹i cã nh÷ng tr−êng hîp, Ng« TÊt gi÷ nguyªn cßn ®−îc chång lªn mét tÇng Tè khai th¸c c¸c bé phËn trong cÊu tróc nghÜa míi, gia t¨ng s¾c th¸i biÓu c¶m. ©m tiÕt nh− thanh ®iÖu, phÇn vÇn ®Ó Nh÷ng ng−êi ®−îc nãi ®Õn ë ®©y lµ t¹o nªn nh÷ng kÕt hîp ©m thanh nh»m nh÷ng ng−êi lµm ë b¸o T©n ViÖt Nam cung cÊp nh÷ng nÐt nghÜa míi, nh÷ng xin vµo ®¶ng x· héi lµm thang ®Ó trÌo l−îng th«ng tin míi. Ch¼ng h¹n, phª lªn ghÕ nghÞ viªn cña viÖn d©n biÓu. ph¸n chñ tr−¬ng Ph¸p ViÖt ®Ò huÒ, Ng« §©y chØ lµ nh÷ng lò c¬ héi chÝnh trÞ, lé TÊt Tè viÕt: C¸i lÝ thuyÕt Êy th× rÊt hay, râ b¶n chÊt dèi tr¸, l−êng g¹t. C¸ch sö nh−ng cã mét ®iÒu rÊt khã lµ khi ngÉm dông thµnh ng÷ cña Ng« TÊt Tè lµm xem th©n thÕ cña hai bªn nh− mét kÎ t¨ng thªm tÝnh sù kiÖn cho b¸o chÝ; n»m trªn gi−êng, mét ng−êi n»m d−íi th«ng qua sù liªn t−ëng cña ng−êi ®äc ®Êt, mét kÎ ¨n thÞt, mét ng−êi gÆm mµ l−îng th«ng tin b¸o chÝ gia t¨ng. x−¬ng th× c¸i tinh thÇn th©n ¸i cßn l©u Nh− vËy, qua c¸ch dïng thµnh ng÷, tôc míi th¾m thiÕt ®−îc. Êy, hiÖp t¸c sinh ng÷, Ng« TÊt Tè ®· lµm cho c¸c h×nh ra hiÕp t¸c còng v× thÕ [7, tr.345]. C¸ch thøc diÔn ®¹t d©n gian trë nªn tinh tÕ dïng tõ hiÖp t¸c vµ hiÕp t¸c trong c©u h¬n, chÝnh x¸c h¬n, hiÖn ®¹i h¬n. 70
  8. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 4b-2008 v¨n trªn lµm cho ng−êi ®äc ph¶i suy biÕm cña Ng« TÊt Tè qu¶ lµ th©m thóy, nghÜ ®Ó nhËn ra b¶n chÊt vÊn ®Ò mµ t¸c s©u cay nh−ng còng rÊt hãm hØnh, kÝn gi¶ ®ang nãi ®Õn. §»ng sau cÆp tõ hiÖp ®¸o. t¸c hay hiÕp t¸c lµ mét thñ ®o¹n lõa Cã tr−êng hîp, Ng« TÊt Tè khai bÞp, mét trß hÒ, mét hµi kÞch. Cã khi, th¸c cã hiÖu qu¶ ®Æc tÝnh trËt tù tõ tiÕp thu truyÒn thèng nãi cã vÇn cã nhÞp trong tiÕng ViÖt. Trong tiÕng ViÖt, trËt cña ng−êi ViÖt, Ng« TÊt Tè viÕt nh÷ng tù c¸c yÕu tè trong tõ, c¸c thµnh phÇn c©u v¨n hÕt søc uyÓn chuyÓn, giµu nh¹c trong c©u lµ hÕt søc quan träng v× nã ®iÖu. Ch¼ng h¹n, tr−íc c¸i th¶m tr¹ng lµm thay ®æi ý nghÜa vµ cÊu tróc cña bÞ ®Ì nÐn ¸p bøc cña bän hµo lÝ, nh÷ng c¸c ®¬n vÞ trong tiÕng ViÖt. Phª ph¸n ng−êi lao ®éng còng ph¶i c¶nh gi¸c: «ng Ph¹m Huy Lôc t×m c¸ch chui vµo Anh em m×nh/quyÒn r¬m v¹ ®¸/¨n viÖn d©n biÓu v× nÕu kh«ng lµm d©n ch¼ng cã/mµ téi g×/®Ó khã ®Õn th©n [7, biÓu th× «ng Êy thµnh ra v« nghÒ tr.206]. HoÆc khi nãi vÒ t×nh c¶nh ®ãi nghiÖp, Ng« TÊt Tè viÕt: C¸i ®Êt ngh×n kh¸ch cña mÊy c« ®µo: NÕu tèi ®ã/mµ v« n¨m v¨n vËt b©y giê ®· thµnh ra ®Êt ý/nh×n vµo mét c¸i nhµ nµo/th× ngµi sÏ ®iªu b¹c v« lÔ, d¸m biÕt tµy mét «ng bÞ vå/nh− c¸i måi ngon/cña con cäp ®ãi viÖn tr−ëng ®· tr−ëng viÖn ®Õn hai khãa [7, tr.284]. NhiÒu tr−êng hîp, «ng khai liÒn [7, tr.280]. C¸ch ®¶o trËt tù tõ viÖn th¸c hiÖn t−îng ®ång ©m trong tiÕng tr−ëng vµ tr−ëng viÖn, trong ®ã, mét tõ ViÖt ®Ó gia t¨ng l−îng th«ng tin cho c©u chØ chøc vô (danh tõ), mét tõ dïng víi v¨n, g©y høng thó cho ng−êi ®äc. Cã thÓ nghÜa lµm tr−ëng c¸i viÖn (®éng tõ) lµ kÓ mét sè tr−êng hîp nh− Tiªn sinh ®Ó lµm næi bËt b¶n chÊt hÌn h¹, tham Th«ng Reo, «ng b¹n ®ång nghiÖp víi quyÒn cè vÞ cña «ng Ph¹m Huy Lôc. m×nh hµng ngµy vÉn reo ë b¸o Trung Tãm l¹i, ta cã thÓ nhËn thÊy søc LËp [7, tr.111], hay Thanh Hãa lµ mét hÊp dÉn cña tiÓu phÈm b¸o chÝ Ng« TÊt tØnh hiÒn lµnh nhÊt ë Trung B¾c k×, Tè lµ ë ng«n tõ vµ ma lùc cña nã. Ng«n trong khi phong trµo chÝnh trÞ ®ïng ng÷ tiÓu phÈm cña «ng cã chiÒu s©u v¨n ®ïng næi lªn kh¾p xø, tØnh Êy vÉn th¸i hãa cæ kim. Trong nhiÒu tr−êng hîp, b×nh h¬n tØnh Th¸i B×nh, kh«ng xÈy ra ng«n ng÷ kh«ng chØ nh»m biÓu ®¹t ý chuyÖn g× r¾c rèi [7, tr.229]. §Æc biÖt, t−ëng mµ cßn tham gia trùc tiÕp kiÕn Ng« TÊt Tè rÊt dông c«ng khi khai th¸c tróc néi dung t¸c phÈm. hiÖn t−îng ®ång ©m trong c©u Ph¹m 3. KÕt luËn tiªn sinh lµ mét nhµ dë häc gi¶, dë chÝnh trÞ [7, tr.109]. Ta nhËn ra kiÓu Tõ nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy trªn, ch¬i ch÷ ®ång ©m, gi¶ trong häc gi¶ lµ chóng t«i nhËn thÊy ng«n ng÷ tiÓu kÎ, lµ ng−êi (ng−êi cã kiÕn thøc s©u phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè võa cã c¸i réng) vµ gi¶ lµ kh«ng ph¶i thËt mµ lµ s¾c s¶o, uyªn th©m cña mét nhµ nho ®−îc lµm ra víi vÎ bÒ ngoµi gièng nh− ®−îc ®µo t¹o n¬i cöa Khæng s©n Tr×nh thËt v× nã gÇn ©m gÇn nghÜa víi tõ dë nh−ng còng cã c¸i ®Ëm ®µ h−¬ng vÞ d©n ®−îc dïng trong kÕt hîp dë häc gi¶, dë téc. Lµ mét nhµ H¸n häc uyªn th©m, dÜ chÝnh trÞ. Qua c¸ch dïng tõ ®ång ©m, nhiªn, Ng« TÊt Tè næ lùc ph¸t huy Ng« TÊt Tè ®· cho ng−êi ®äc thÊy ®−îc nh÷ng −u thÕ tõ vèn H¸n häc nh−ng con ng−êi thùc cña Ph¹m Quúnh lµ c¬ mÆt kh¸c, «ng ®· dòng c¶m tho¸t khái héi, a dua víi thêi cuéc. C¸ch ch©m nh÷ng h¹n chÕ cña thÕ hÖ m×nh ®Ó tiÕn 71
  9. NG¤N NG÷ TIÓU PHÈM B¸O CHÝ..., TR. 65-72 NguyÔn Ho i Nguyªn kÞp thêi ®¹i. ¤ng ®· chøng kiÕn c¶nh ch©n dung theo kiÓu biÓm häa b»ng mét tµn t¹ cña nÒn H¸n häc vµ vÞ thÕ cña ng«n ng÷ cã sù kÕt hîp gi÷a c¸i th©m c¸c nhµ nho trong buæi giao thêi vµ cã thóy s¾c s¶o cña mét nhµ nho kiÕn thøc c¸i nh×n tØnh t¸o trong chuyÓn ®éng uyªn th©m víi c¸i vui t−¬i, hån hËu, l¹c giao thoa cò - míi, tèi - s¸ng. Tuy ch−a quan, kháe kho¾n cña mét ng−êi am ph¶i lµ ng−êi c¸ch m¹ng nh−ng vèn lµ hiÓu s©u s¾c ng«n ng÷ vµ v¨n hãa d©n nhµ nho c−¬ng trùc, khinh ghÐt sù gi¶ téc. Ng«n ng÷ tiÓu phÈm b¸o chÝ cña dèi, ti tiÖn, lµ ng−êi quan t©m ®Õn thêi Ng« TÊt Tè hÕt søc ®éc ®¸o, ®a d¹ng, thÕ, vËn mÖnh d©n téc vµ sè phËn cña linh ho¹t: tõ ng÷ vµ c¸ch diÔn ®¹t võa nh÷ng ng−êi lao ®éng nghÌo khæ nªn cã tÝnh chÊt b¸c häc võa mang mµu s¾c «ng ®· dïng ngßi bót ®Êu tranh ®Õn b×nh d©n; c©u v¨n, giäng v¨n võa trang cïng chèng l¹i x· héi thùc d©n phong träng nh−ng còng rÊt míi, rÊt s¾c s¶o, kiÕn chµ ®¹p lªn quyÒn sèng con ng−êi. mang h¬i thë cuéc sèng hiÖn ®¹i. Ng« ChÝnh v× lÏ ®ã, qua c¸c tiÓu phÈm b¸o TÊt Tè thùc sù lµ mét tµi n¨ng ®a d¹ng, chÝ, Ng« TÊt Tè ®· ph¸c th¶o mét sè ®éc ®¸o. Tµi liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn §øc BÝnh, Ng« TÊt Tè nh− t«i ®· biÕt, T¹p chÝ V¨n nghÖ, 1962, sè 62. [2] Phan Cù §Ö, Ng« TÊt Tè sèng m·i trong lßng c¸ch m¹ng, Lêi giíi thiÖu Toµn tËp Ng« TÊt Tè, NXB V¨n häc, H. 1996. [3] Hµ Minh §øc, TiÓu phÈm v¨n häc vµ tiÓu phÈm b¸o chÝ cña Ng« TÊt Tè, T¹p chÝ V¨n häc, 1998, sè 11. [4] Lª ThÞ §øc H¹nh, §Æc s¾c trong tiÓu phÈm cña Ng« TÊt Tè, T¹p chÝ V¨n häc, 1983, sè 6. [5] NguyÔn V¨n Khang, Tõ ngo¹i lai trong tiÕng ViÖt, NXB Gi¸o dôc, H. 2007. [6] Vò Träng Phông, T¾t ®Ìn cña Ng« TÊt Tè, b¸o Thêi vô, sè 100, ngµy 31/1/1939. [7] Ng« TÊt Tè toµn tËp, tËp 1, NXB V¨n häc, H. 1996. [8] Hoµng TuÖ, Häc tËp v¨n phong Hå Chñ tÞch, trong cuèn “Hå ChÝ Minh t¸c gi¶, t¸c phÈm, nghÖ thuËt ng«n tõ”, NXB Gi¸o dôc, H. 2003. SUMMARY Ngo Tat To press article language Ngo Tat To press articles are variant in method. Their content and style aren’t repeated and reirative. So they always ewoke in readers interest and influence. At the same time, his language in the articles is not only profound and erudite, but also very deep in the side of academic style. It has intensity and respiration of Vietnamese nation and of the times. The paper, in a definite set level, proves special aspects in Ngo Tat To press article language. (a) Khoa Ng÷ v¨n, Tr−êng ®¹i häc Vinh. 72

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản