intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nhìn lại những bước đi của chiến dịch khai phá miến Tây ở Tứ Xuyên "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

T ứ Xuyên, với tổng diện tích 48.500 km2, chia thành hai vùng rõ rệt. Vùng l-u vực phía Đông chiếm khoảng 40% diện tích của tỉnh. Tuy ở Đông - Bắc vùng này có nhiều khu vực rất nghèo, nhất là dọc dãy núi Đại Ba, nh-ng hầu hết các nơi khác của l-u vực đều phồn thịnh và tiến bộ về kinh tế hơn miền núi phía Tây Tứ Xuyên, nơi c- trú của nhiều dân tộc thiểu số. Xung quanh Tứ Xuyên là những núi non hiểm trở mà ng-ời thời x-a khó v-ợt qua, vì thế tỉnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nhìn lại những bước đi của chiến dịch khai phá miến Tây ở Tứ Xuyên "

  1. 11 Nh×n l¹i nh÷ng b−íc ®i cña ChiÕn dÞch… §ç Träng Quang* Xung quanh Tø Xuyªn lµ nh÷ng nói non ø Xuyªn, víi tæng diÖn tÝch T hiÓm trë mµ ng−êi thêi x−a khã v−ît 48.500 km2, chia thµnh hai qua, v× thÕ tØnh nµy cã mét vÎ huyÒn bÝ vïng râ rÖt. Vïng l−u vùc vµ hÇu nh− t¸ch biÖt víi c¸c vïng kh¸c. phÝa §«ng chiÕm kho¶ng 40% diÖn tÝch cña tØnh. Tuy ë §«ng - B¾c vïng nµy cã MÊy chôc n¨m ®Çu thêi nhµ §−êng nhiÒu khu vùc rÊt nghÌo, nhÊt lµ däc d·y l¹i cã mét ®ît di c− lín vµo Tø Xuyªn, nói §¹i Ba, nh−ng hÇu hÕt c¸c n¬i kh¸c kiÕn thøc vÒ trång trät, nghÒ thñ c«ng vµ cña l−u vùc ®Òu phån thÞnh vµ tiÕn bé vÒ bu«n b¸n truyÒn tõ phÝa §«ng Trung kinh tÕ h¬n miÒn nói phÝa T©y Tø Quèc tíi ®· thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng Xuyªn, n¬i c− tró cña nhiÒu d©n téc kinh tÕ cña tØnh. Tuy vËy, kinh tÕ Tø thiÓu sè. Xuyªn vÉn tôt hËu nhiÒu so víi c¸c tØnh ven biÓn cuèi thÕ kû XIX vµ ®Çu thÕ kû VÒ mÆt lÞch sö, khai quËt kh¶o cæ häc XX. Bu«n b¸n hÇu nh− chØ giíi h¹n ë c¸c ë Tam Tinh §«i ®· ph¸t hiÖn ®−îc di miÒn s«ng n−íc. Giao l−u tõ n¬i kh¸c víi tÝch nh÷ng nÒn v¨n minh tõng tån t¹i ë l−u vùc Tø Xuyªn tõ l©u tr−íc khi diÔn tØnh, còng nh− gi÷a c¸c khu vùc trong ra cuéc di c− ®¹i quy m« tõ thung lòng tØnh, gÆp nhiÒu khã kh¨n v× chØ cã vµi Hoµng Hµ ®Õn. §ît di c− ®Çu tiªn tíi Tø ®−êng quèc lé. Xuyªn b¾t ®Çu vµo kho¶ng thÕ kû thø V Trong nh÷ng n¨m 1930, trô së ChÝnh tr−íc C«ng nguyªn. Tø Xuyªn trë thµnh phñ Trung Hoa D©n quèc chuyÓn vÒ n¬i s¶n xuÊt ngò cèc chñ yÕu cña Trung phÝa T©y ®Ó tr¸nh søc tÊn c«ng cña qu©n Quèc tõ ®Çu thÕ kû thø IV, vµ sau ®Êy, x©m l−îc NhËt B¶n, c«ng nghiÖp hãa d−íi thêi nhµ §−êng, thñ phñ cña Tø ®−îc khuyÕn khÝch lÇn ®Çu tiªn ë Tø Xuyªn lµ Thµnh §« trë thµnh trung t©m Xuyªn. Thµnh phè Trïng Kh¸nh trë v¨n hãa, chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña vïng thµnh trung t©m hµnh chÝnh cña ChÝnh T©y - Nam Trung Quèc, vµ vÉn gi÷ vÞ trÝ phñ D©n quèc sau n¨m 1937, h¹ tÇng c¬ ®ã cho ®Õn nay, næi tiÕng vÒ nh÷ng nÐt së ®−îc x©y dùng nhiÒu, vµ Tø Xuyªn lµ tinh tÕ trong v¨n hãa. Sau khi nhµ träng ®iÓm trong chÝnh s¸ch di chuyÓn §−êng chÊm døt, vai trß cña Tø Xuyªn c¬ së c«ng nghiÖp tõ miÒn §«ng sang trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc lu mê dÇn, v× tØnh nµy ë qu¸ xa vÒ mÆt ®Þa miÒn T©y. Nh−ng hÇu hÕt c«ng nghiÖp x©y lý, vµ do trung t©m chÝnh trÞ - kinh tÕ cña Trung Quèc chuyÓn vÒ phÝa §«ng. * PGS.TS. Nh©n häc v¨n hãa
  2. nghiªn cøu trung quèc sè 3(67)-2006 12 Trong nh÷ng n¨m 1980, ®ã còng lµ mét dùng ë Tø Xuyªn thêi chÝnh quyÒn D©n trong c¸c tØnh ®Çu tiªn chuyÓn c«ng ty quèc bÞ hñy ho¹i trong thêi gian néi nhµ n−íc thµnh tËp ®oµn cæ phÇn. C¶i chiÕn(1). c¸ch kinh tÕ khiÕn Tø Xuyªn tiÕn kh¸ N¨m 1949, n−íc Céng hßa Nh©n d©n nhanh, GDP cña tØnh t¨ng trung b×nh Trung Hoa ra ®êi, ChÝnh phñ Trung mçi n¨m 9,3% trong thêi gian 1978- −¬ng chó träng phôc håi s¶n xuÊt n«ng 1998, ®ång thêi c¬ cÊu kinh tÕ ®−îc biÕn nghiÖp, hiÖn ®¹i hãa c¸c ngµnh c«ng ®æi nhiÒu. Tø Xuyªn tõ bá nÒn kinh tÕ nghiÖp hiÖn cã, më nhiÒu xÝ nghiÖp míi lÊy n«ng nghiÖp lµm chñ ®¹o, ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng vËn m¹nh th−¬ng m¹i vµ dÞch vô. Ngoµi ra, t¶i ë Tø Xuyªn. MÆc dÇu nh÷ng nç lùc tØnh cßn lËp nhiÒu dù ¸n lín, nh− x©y ®ã t¹o thuËn lîi cho sù kh«i phôc kinh dùng mét ®−êng cao tèc dµi 750 km, më tÕ, nh−ng m·i m−êi n¨m sau, c«ng réng vµ ®iÖn khÝ hãa ®−êng s¾t. Nh−ng nghiÖp hãa míi ®−îc ®Èy m¹nh, vµ trong tuy ®¹t nhiÒu tiÕn bé, Tø Xuyªn vÉn lµ nh÷ng n¨m 1960, Chñ tÞch Mao Tr¹ch tØnh tôt hËu. N¨m 1978, thu nhËp theo §«ng ®Ò ra chñ tr−¬ng chuyÓn c«ng ®Çu ng−êi cña tØnh lµ 262 NDT, thÊp nghiÖp nÆng sang phÝa T©y. h¬n møc trung b×nh cña c¶ n−íc lµ 117 T¹i Tø Xuyªn, chñ tr−¬ng nµy khiÕn NDT. N¨m 1999, thu nhËp theo ®Çu nÒn t¶ng c«ng nghÖ vµ khoa häc ®−îc ng−êi lµ 4.450 NDT, thÊp h¬n møc trung cñng cè thªm, c¬ së h¹ tÇng ®−îc c¶i b×nh cña c¶ n−íc 2.095 NDT. thiÖn, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ®−êng s¾t Chªnh lÖch ngµy cµng râ lµ do tØ lÖ ®−îc ®Æt ë vïng T©y - Nam Trung Quèc, t¨ng tr−ëng hµng n¨m thÊp h¬n møc tµi nguyªn thiªn nhiªn cña Tø Xuyªn trung b×nh cña c¶ n−íc 9,76 % tõ n¨m ®−îc th¨m dß, nhÊt lµ kim lo¹i vµ khÝ 1978 ®Õn 1998. ThËm chÝ t¨ng tr−ëng ®èt, tiÕp theo lµ viÖc x©y dùng c¸c ngµnh cña Tø Xuyªn cßn thÊp h¬n nhiÒu tØnh c«ng nghiÖp nÆng, nh− khu liªn hîp miÒn T©y thêi kú ®ã, khiÕn Tø Xuyªn tõ gang thÐp lín ë Ph¹n Chi Hoa. C¬ së vÞ trÝ lµ tØnh cã nÒn kinh tÕ lín thø 6 cña c«ng nghiÖp truyÒn thèng cña tØnh ë Trung Quèc n¨m 1978 tôt xuèng hµng Trïng Kh¸nh ®−îc ph¸t triÓn sang thø 10 vµo n¨m 2000. Ngoµi ra, tµi Thµnh §«, §øc D−¬ng, Miªn D−¬ng vµ nguyªn thiªn nhiªn ®−îc qu¶n lý tåi nhiÒu huyÖn miÒn nói. Tuy nhiªn, chñ khiÕn m«i tr−êng xuèng cÊp nhanh tr−¬ng nµy còng g©y khã kh¨n cho sù chãng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp kÐm. ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña Tø Xuyªn, v× VÊn ®Ò m«i tr−êng ®Æc biÖt næi cém ë c¸c mét sè khu liªn hîp c«ng nghiÖp ®−îc khu vùc rõng nói miÒn T©y Tø Xuyªn. ®Æt ë ®Þa ®iÓm qu¸ xa, khiÕn s¶n phÈm Ch¼ng h¹n, tr©u bß ¨n qu¸ nhiÒu ®· t¸c khã víi tíi c¸c thÞ tr−êng lín. ®éng tíi c¸c ®ång cá cao t¹i miÒn T©y- B¾c tØnh, ë ®ã ch¨n nu«i v−ît qu¸ kh¶ N¨m 1987, §Æng TiÓu B×nh khëi n¨ng cung øng cña ®ång cá, khiÕn x¶y ra x−íng c¶i c¸ch kinh tÕ, Tø Xuyªn ®−îc h¹n h¸n vµ sa m¹c hãa. xem lµ n¬i thÝ nghiÖm thÓ chÕ míi. §ã lµ tØnh ®Çu tiªn xãa bá tËp thÓ hãa n«ng Khã kh¨n cña Tø Xuyªn ®−îc ph¶n nghiÖp, c¶i c¸ch xÝ nghiÖp quèc doanh. ¸nh qua mét sè hiÖn t−îng. Lµ tØnh ®«ng
  3. 13 Nh×n l¹i nh÷ng b−íc ®i cña ChiÕn dÞch… d©n thø ba, Tø Xuyªn trë thµnh thÞ ë T©y B¾c cã mét sè ®Êt ®ai ®−îc t−íi tr−êng lín tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c n−íc rÊt tèt. Thµnh phè nµy, vèn lµ thñ doanh nghiÖp phÝa §«ng Trung Quèc, phñ cña tØnh, l¹i n»m gi÷a ®ång b»ng, nh−ng c¸c c«ng ty cña Tø Xuyªn Ýt g©y nªn thÕ −u tréi vÒ kinh tÕ cña nã ®−îc ®Ò dùng ®−îc th−¬ng hiÖu næi tiÕng còng cao sau khi Trïng Kh¸nh t¸ch khái tØnh nh− kh«ng t¨ng c−êng ®−îc thÕ c¹nh ®Ó trë thµnh ®« thÞ trùc thuéc Trung tranh. Thªm vµo ®ã,Tø Xuyªn chØ thu −¬ng n¨m 1997. Do vÞ trÝ ®Þa lý cña hót ®−îc 5,8 tØ USD ®Çu t− cña n−íc Trïng Kh¸nh n»m däc th−îng l−u ngoµi tõ n¨m 1978 ®Õn 1998, b»ng Tr−êng Giang, nªn thµnh phè ®ã x−a 1,43% toµn bé ®Çu t− n−íc ngoµi ë Trung nay lµ trung t©m th−¬ng m¹i vµ c«ng Quèc thêi gian ®ã. Kh«ng nh÷ng thÕ, Tø nghiÖp nÆng cña tØnh. Hai ®« thÞ lín cña Xuyªn cßn ph¶i ®èi mÆt víi søc Ðp d©n Tø Xuyªn tõ l©u ganh ®ua víi nhau. sè ngµy cµng m¹nh trong thêi kú c¶i Trong khi Thµnh §« h·nh diÖn vÒ c¸ch. truyÒn thèng chÝnh trÞ vµ v¨n hãa, th× Trïng Kh¸nh tù hµo vÒ thÕ m¹nh kinh Trong 25 n¨m qua, kinh tÕ thÞ tr−êng tÕ. Lóc Trïng Kh¸nh t¸ch khái tØnh, th× vµ chÝnh s¸ch më cöa t¹o ra t×nh tr¹ng sù chó ý cña Tø Xuyªn tËp trung vµo ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu ë n−íc Céng Thµnh §«. hßa Nh©n d©n Trung Hoa, ®Æc biÖt lµ møc ph¸t triÓn chªnh lÖch gi÷a vïng Tr¸i ng−îc víi l−u vùc giµu cã, vïng duyªn h¶i phÝa §«ng víi c¸c tØnh néi ®Þa ®Êt phÝa T©y mªnh m«ng lëm chëm nói phÝa T©y. T×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng non, ®Æc biÖt ngän nói Cèng Ca cao tíi trong thu nhËp gi÷a c¸c khu vùc kh¸c 7.556 m so víi mÆt biÓn, mét sè thÞ trÊn nhau cña tØnh còng ®¸ng kÓ. ThÝ dô, ë ®é cao 3.000m. HÇu hÕt vïng ®Êt GDP trung b×nh theo ®Çu ng−êi ë Thµnh nghÌo nµn vµ bÞ c¸ch biÖt nµy lµ n¬i c− §« n¨m 2001 lµ 14.618 NDT, trong khi tró cña d©n thiÓu sè, lÊy ch¨n nu«i vµ nh÷ng huyÖn miÒn nói phÝa T©y ®¹t rÊt tµi nguyªn rõng lµm c¬ së kinh tÕ tù thÊp, thÝ dô huyÖn L−¬ng S¬n chØ ®¹t nhiªn, trõ mét ngo¹i lÖ lµ ®« thÞ Ph¹n 4.802 NDT. Chi Hoa Èn m×nh trong gãc T©y Nam Tø Xuyªn. Tuy lµ ®« thÞ miÒn nói, nh−ng §Þa h×nh ®a d¹ng cña tØnh còng lµ kho¸ng s¶n vµ c¸c kho¶n ®Çu t− cho nguyªn nh©n cña nh÷ng kh¸c biÖt vÒ x· c«ng nghiÖp nÆng tõ nh÷ng n¨m 1960 ®· héi vµ kinh tÕ. MiÒn l−u vùc n»m ë ®é biÕn nã thµnh mét c¬ së c«ng nghiÖp cao tõ 500 ®Õn 1.000 m so víi mÆt biÓn, nÆng, khiÕn GDP tÝnh theo ®Çu ng−êi cã ®Æc tr−ng lµ nói thÊp vµ ®åi, r¶i r¸c cña Ph¹n Chi Hoa n¨m 2001 lµ 11.941 nhiÒu ®ång b»ng. §Êt ®ai ph× nhiªu, NDT, ®øng thø hai ë Tø Xuyªn sau nguån nuíc phong phó, khÝ hËu cËn Thµnh §«. nhiÖt ®íi vµ nhiÒu ®ît d©n di c− ®Õn ChiÕn dÞch khai ph¸ miÒn T©y cã lîi trong nhiÒu thÕ kû ®· biÕn l−u vùc thµnh mét trong nh÷ng vïng n«ng cho Tø Xuyªn vÒ nhiÒu mÆt, c¸c dù ¸n nghiÖp trï phó cña Trung Quèc. Trong b¶o vÖ m«i tr−êng vµ c¶i thiÖn c¬ së h¹ c¸c n¬i cña l−u vùc, ®ång b»ng Thµnh §« tÇng ®−îc Trung −¬ng nhiÖt liÖt ñng hé.
  4. nghiªn cøu trung quèc sè 3(67)-2006 14 Kh«ng nh÷ng qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ triÓn c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc; thóc ®Èy c¶i vµ x· héi cña tØnh víi c¶ n−íc ®−îc ®Èy c¸ch vµ chñ tr−¬ng më cöa. N¨m môc nhanh, mµ tÇm vãc chÝnh trÞ cña Tø tiªu nµy sau ®Êy ®−îc ®−a vµo “tæng kÕ Xuyªn còng ®−îc n©ng cao. chiÕn dÞch ®ã ho¹ch ph¸t triÓn miÒn T©y trong thêi kú céng víi viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO KÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 10”, hoµn thµnh ®· n©ng cao nhËn thøc cña chÝnh quyÒn vµo th¸ng 2-2002. Bæ sung vµo kÕ ho¹ch vµ giíi doanh nghiÖp Tø Xuyªn vÒ kh¶ lµ hai môc tiªu n÷a: ®Èy nhanh qu¸ n¨ng c¹nh tranh cña tØnh. Nã lµ mét tr×nh ®« thÞ hãa; gi¶m nghÌo ë n«ng th«n trong c¸c ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ tõ vµ xãa bá dÇn nh÷ng kh¸c biÖt vÒ thu miÒn duyªn h¶i vµo néi ®Þa(2). nhËp ë ®Þa ph−¬ng. Tuy nhiªn, chiÕn dÞch cã ®em l¹i ChiÕn dÞch t¹o c¬ héi cho c¸c nhµ l·nh nhiÒu kÕt qu¶ nh−ng vÉn ch−a ®¹t ®−îc ®¹o tØnh thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ mét trong c¸c môc tiªu lµ thu hÑp c¶i c¸ch. §Çu n¨m 2000, BÝ th− TØnh ñy kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn. MÆc dÇu tØ lÖ nãi r»ng Tø Xuyªn cÇn “®i mét b−íc lín t¨ng GDP cña c¸c khu vùc nghÌo ®−îc trong ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Èy nhanh tõ n¨m 2000, nh−ng vèn ®Çu ®uæi kÞp”, tøc lµ Tø Xuyªn, trong thêi t− vµ c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng hÇu hÕt tËp gian 2000-2005, cÇn t¨ng tr−ëng Ýt nhÊt trung vµo vïng l−u vùc, do ®Êy chªnh 8% mçi n¨m, vµ sau ®Êy, t¨ng lªn Ýt lÖch vÒ thu nhËp vµ ph¸t triÓn tiÕp tôc nhÊt 10 % mçi n¨m trong thêi kú 2005- t¨ng lªn, më réng thªm kho¶ng c¸ch 2010. Nãi c¸ch kh¸c, tØ lÖ t¨ng tr−ëng gi÷a c¸c thµnh phè giµu cã vïng l−u vùc cña Tø Xuyªn cÇn v−ît møc trung b×nh víi c¸c khu vùc miÒn nói nghÌo nµn. cña c¶ n−íc, cho phÐp thu nhËp trung b×nh theo ®Çu ng−êi cña tØnh ®¹t møc Môc tiªu cña chiÕn dÞch khai ph¸ trung b×nh cña quèc gia vµo n¨m 2010. miÒn T©y ë Tø Xuyªn TØnh ph¶i thóc ®Èy h¬n n÷a sù ph¸t Môc tiªu cña chiÕn dÞch, ®−îc x¸c triÓn cña c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, vµ ®iÒu ®Þnh trong KÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 10, quan träng lµ, ban l·nh ®¹o tØnh chñ lµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña tr−¬ng t¨ng phÇn ®ãng gãp cña khu vùc n−íc Céng hßa Nh©n d©n Trung Hoa, kinh tÕ t− nh©n vµo chiÕn dÞch, ®Ó thùc chó träng ®Õn c¸c vïng phÝa T©y vµ néi hiÖn khÈu hiÖu “biÕn Tø Xuyªn thµnh ®Þa, nh− vËy lµ kho¶ng c¸ch vÒ thµnh thùc thÓ n¨ng ®éng vÒ kinh tÕ cña miÒn tùu kinh tÕ gi÷a miÒn §«ng vµ miÒn T©y T©y Trung Quèc, vµ thµnh lòy b¶o vÖ ®−îc ®Ò cËp tíi, gi¶m bít t×nh tr¹ng bÊt m«i tr−êng däc th−îng l−u Tr−êng b×nh ®¼ng ®Þa ph−¬ng. chiÕn dÞch bao Giang”. gåm nhiÒu chÝnh s¸ch, tõ cè g¾ng c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng ®Õn nç lùc qu¶n lý Cã nhiÒu nh©n tè thóc ®Èy tÝnh n¨ng tèt nguån nh©n lùc. N¨m 2000, Thñ ®éng cña ban l·nh ®¹o tØnh. Thø nhÊt, t−íng Chu Dung C¬ nhÊn m¹nh 5 môc Tø Xuyªn lµ tØnh lín nhÊt miÒn T©y tiªu c¬ b¶n: ph¸t triÓn nhanh c¬ së h¹ Trung Quèc vÒ d©n sè vµ søc m¹nh kinh tÇng; t¨ng c−êng b¶o vÖ m«i tr−êng; tÝch tÕ, cã kh¶ n¨ng trë thµnh trung t©m cùc ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt; ph¸t kinh tÕ cña miÒn T©y. Thø hai, tØnh n»m
  5. 15 Nh×n l¹i nh÷ng b−íc ®i cña ChiÕn dÞch… v¾t ngang ranh giíi gi÷a vïng ng−êi Quèc, v× nhiÒu s«ng lín cña tØnh t¹o cho H¸n víi vïng d©n thiÓu sè, nªn chÝnh Tø Xuyªn cã kho¶ng mét phÇn t− nguån s¸ch x· héi vµ kinh phÝ x©y dùng c¬ së thñy ®iÖn cã thÓ khai th¸c. Ngoµi ra, h¹ tÇng ®Ó ®Èy nhanh sù héi nhËp c¸c tØnh cßn cè g¾ng thu hót kü thuËt, c«ng d©n téc Ýt ng−êi mang l¹i mét sè lîi cho nghÖ vµ nh÷ng kho¶n ®Çu t− lín h¬n tõ Tø Xuyªn. Thø ba, tØnh n»m däc th−îng n−íc ngoµi vµ miÒn duyªn h¶i phÝa l−u Tr−êng Giang nªn dÔ ®−îc Trung §«ng. Tø Xuyªn lµ thÞ tr−êng lín nhÊt −¬ng ñng hé viÖc b¶o vÖ sinh th¸i vµ s¶n cña miÒn T©y Trung Quèc, nªn cã kh¶ xuÊt ®iÖn. NhiÖt t×nh ®−a Tø Xuyªn lªn n¨ng trë thµnh trung t©m th−¬ng m¹i, tÇm cao míi cña ban l·nh ®¹o tØnh ®−îc c«ng nghÖ, tµi chÝnh, vËn t¶i vµ giao th«ng cña vïng T©y - Nam n−íc nµy. Trung −¬ng ®¸nh gi¸ cao, BÝ th− TØnh ñy ®−îc §¹i héi §¶ng thø 16 bÇu vµo Bé C¬ së h¹ tÇng ChÝnh trÞ vµ ®−îc cö gi÷ chøc Bé tr−ëng Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng An ninh. Sau ®©y, ta h·y ®iÓm mét sè ®Æt träng t©m vµo x©y dùng ®−êng s¸. c«ng viÖc ®· thùc hiÖn ë Tø Xuyªn trong Víi Thµnh §« n»m ë trung t©m tØnh, chiÕn dÞch khai ph¸ miÒn T©y. m¹ng l−íi ®−êng cao tèc cña Tø Xuyªn §iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt më réng ®Õn 2.000 km theo chiÒu dµi vµo cuèi n¨m 2005, bao gåm qu·ng ®−êng tõ ChÝnh s¸ch nµy nh»m ®iÒu chØnh s¶n T©y X−¬ng tíi Ph¹n Chi Hoa, x©y dùng xuÊt ®Ó lîi dông ®−îc thÕ m¹nh t−¬ng ®èi tèn kÐm 8,8 tØ NDT vay mét phÇn cña cña tØnh, qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc c¹nh Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸. ChÝn tranh cña Tø Xuyªn. TiÒm n¨ng kinh tÕ quèc lé lín nèi liÒn Tø Xuyªn víi c¸c cña Tø Xuyªn kh¸ m¹nh, bao gåm c¶ n«ng tØnh l©n cËn, tÊt c¶ c¸c trung t©m hµnh nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ khai má, tÊt c¶ ®Òu chÝnh cña tØnh ®−îc nèi víi nhau. C¸c cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp nhiÒu cho sù ph¸t m¹ng l−íi ®−êng s¾t chñ yÕu ®−îc ®iÖn triÓn cña tØnh. Trong sè nh÷ng môc tiªu khÝ hãa, mét ®−êng s¾t tèc hµnh ch¹y tõ lín mµ tØnh nh»m thùc hiÖn cã viÖc t¨ng Trïng Kh¸nh ®Õn To¹i Ninh, nh− vËy s¶n l−îng ch¨n nu«i, chó träng n«ng s¶n thêi gian ch¹y tµu tõ Thµnh §« ®Õn hµng hãa, ph¸t triÓn dÞch vô vµ du lÞch. Lîi Trïng Kh¸nh ®−îc rót bít. C¸c s©n bay thÕ cña Tø Xuyªn vÒ tµi nguyªn thiªn míi ®−îc x©y dùng ë Ph¹n Chi Hoa vµ nhiªn ®−îc tËn dông, thÝ dô nh− nguån xung quanh khu du lÞch Cöu Tr¹i C©u, th¶o d−îc phong phó ®−îc tØnh khuyÕn kh«ng kÓ c¸c c¶ng s«ng ®−îc më réng, khÝch ph¸t triÓn vµ chÕ biÕn ®Ó b¸n. C«ng c¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, khÝ ®èt, n−íc nghiÖp thùc phÈm vµ ®å uèng còng ®−îc vµ th«ng tin cña Tø Xuyªn ®−îc ph¸t chó ý nhiÒu, nh− chÌ vµ r−îu nho næi tiÕng triÓn. cña Tø Xuyªn. B¶o vÖ m«i tr−êng Mét kÕ ho¹ch n÷a lµ x©y dùng mét Kh«ng ph¶i ®Õn lóc chiÕn dÞch khai lo¹t nhµ m¸y thñy ®iÖn lín, vµ t¶i ®iÖn ph¸ miÒn T©y ®−îc khëi x−íng th× míi sang c¸c tØnh phÝa §«ng theo “dù ¸n cã chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng. KÕ chuyÓn ®iÖn tõ T©y sang §«ng”, nh− thÕ ho¹ch më réng diÖn tÝch vµ b¶o vÖ rõng tØnh trë thµnh c¬ së thñy ®iÖn cña Trung
  6. nghiªn cøu trung quèc sè 3(67)-2006 16 vµ ®ång cá ®· ®−îc thùc hiÖn tõ n¨m nh»m t¨ng nhanh phÇn ®ãng gãp cña c¸c 1998, sau khi x¶y ra nh÷ng trËn lò lôt xÝ nghiÖp c«ng nghÖ cao vµo sù t¨ng tr−ëng GDP cña Tø Xuyªn. d÷ déi ë hai bê Tr−êng Giang. Sau ®Êy, kÕ ho¹ch nµy ®−îc ®−a vµo chiÕn dÞch TØnh cã kÕ ho¹ch sö dông chÝnh s¸ch khai ph¸ miÒn T©y t¹i Tø Xuyªn, khi −u tiªn ®Ó thu hót nh©n tµi ®Õn ®Þa ng−êi ta nhËn thÊy mçi n¨m cã 600 triÖu ph−¬ng m×nh, v× Tø Xuyªn mÊt nhiÒu tÊn ®Êt bïn ch¶y vµo th−îng l−u Tr−êng ng−êi cã tr×nh ®é cao trong 20 n¨m qua. Giang vµ c¸c chi l−u. Theo kÕ ho¹ch, th× ChÝnh s¸ch ®ã nh»m l«i kÐo c«ng nh©n hai ®Ëp lín sÏ ®−îc x©y ®Ó ng¨n ®Êt bïn cã kü thuËt cao vµ c¸c nhµ ®Çu t− tõ c¸c lµm t¾c nghÏn hå chøa Tam HiÖp. ChÝnh tØnh phÝa §«ng ®Õn lµm viÖc ë Tø Xuyªn quyÒn Tø Xuyªn lËp ba dù ¸n ®Ó t¨ng mµ kh«ng ph¶i tõ bá quyÒn c− tró cña diÖn tÝch che phñ rõng lªn 30% tæng hä ë n¬i cò, cung cÊp nhµ ë khang trang diÖn tÝch cña tØnh, vµ gi¶m 50% l−îng cho hä, th−ëng cho c¸c nhµ nghiªn cøu bïn ch¶y vµo Tr−êng Giang trong vßng cã c«ng ph¸t triÓn nh÷ng c«ng nghÖ m−êi n¨m. Thø nhÊt, hÇu nh− tÖ n¹n quan träng. VÒ gi¸o dôc, tØnh më réng ph¸ rõng cña l©m tÆc ®· bÞ xãa bá, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ 19,23 triÖu hÐc-ta rõng m¹ng l−íi trung häc, n©ng cÊp s¸u hiÖn cã vµ trång thªm 2,93 triÖu hÐc-ta tr−êng ®¹i häc thµnh tr−êng quèc gia rõng míi. Thø hai, chÊm døt trång trät hµng ®Çu. Mét dù ¸n tªn lµ “KÕ ho¹ch 10 däc c¸c triÒn dèc ®Ó chuyÓn ®Êt ®ã thµnh n¨m ph¨t triÓn gi¸o dôc ë c¸c vïng d©n rõng vµ ®ång cá, båi th−êng cho ng−êi thiÓu sè” nh»m ®Çu t− vµo c¸c tr−êng canh t¸c vµ giao cho hä viÖc trång c©y vµ häc ë ba huyÖn miÒn nói Tø Xuyªn, huy cá. Thø ba, b¶o vÖ bê s«ng xãi lë ®Ó ng¨n ®éng t− nh©n tham gia ®Çu t− më réng ®Êt bïn ch¶y xuèng dßng n−íc. hÖ thèng gi¸o dôc, vµ tæ chøc cho c¸c C¶i c¸ch v ph¸t triÓn tr−êng ë chÝn ®« thÞ giµu cã vïng l−u vùc Tr−íc hÕt lµ c¶i c¸ch xÝ nghiÖp quèc kÕt nghÜa víi c¸c tr−êng t¹i c¸c vïng doanh, s¾p xÕp hîp lý c¸c chøc n¨ng nghÌo nµn cña d©n thiÓu sè. hµnh chÝnh nhµ n−íc, theo dâi s¸t viÖc Ngoµi 5 ch−¬ng tr×nh trªn, mét sè dù Trung Quèc gia nhËp WTO, vµ t¨ng ¸n kh¸c còng ®−îc ®Ò cËp tíi, tuy kh«ng c−êng khu vùc kinh tÕ t− nh©n. TØnh cßn trùc tiÕp liªn quan ®Õn chiÕn dÞch khai chó träng c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− ®Ó ph¸ miÒn T©y, nh− c¶i c¸ch n«ng nghiÖp thu hót nguån vèn trong n−íc vµ n−íc vµ ®« thÞ hãa. Tø Xuyªn dù kiÕn thóc ngoµi. ®Èy sù ph¸t triÓn ®« thÞ ®Ó Ýt nhÊt ®¹t Ph¸t triÓn c«ng nghÖ, gi¸o dôc v møc ®« thÞ hãa 30% vµo n¨m 2010. Sù nguån nh©n lùc ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ nhá vµ võa ®−îc xóc tiÕn thªm, thÝ dô thµnh phè NghÞ TÝch cùc hç trî khu c«ng nghÖ cao T©n ven Tr−êng Giang sÏ t¨ng d©n sè ®Ó Thµnh §« vµ khu c«ng nghÖ Miªn D−¬ng trë thµnh mét ®« thÞ c«ng nghiÖp kÝch míi ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mét c¬ së c«ng nghÖ cao cña tØnh, ®ång thêi thóc ®Èy thÝch sù ph¸t triÓn cña khu vùc Nam Tø viÖc c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý c«ng nghÖ, Xuyªn. ChÕ ®é c− tró ®−îc ®æi míi ®Ó
  7. 17 Nh×n l¹i nh÷ng b−íc ®i cña ChiÕn dÞch… ho¹ch vµ Ph¸t triÓn Nhµ n−íc th«ng b¸o cho phÐp ng−êi lao ®éng n«ng th«n n¨m 2000 r»ng kho¶ng hai phÇn ba sè chuyÓn ra ë thµnh phè l©u dµi vµ hîp tiÒn ®Çu t− cña Trung −¬ng cho c¬ së h¹ ph¸p. Nç lùc gi¶m nghÌo ®−îc chó träng tÇng sÏ ®−îc rãt vµo miÒn T©y. §Çu ®Ó t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n vèn n¨m 2000, Ng©n hµng Ph¸t triÓn Nhµ chiÕm ®a sè d©n nghÌo cña Tø Xuyªn. n−íc ®· tháa thuËn cho Tø Xuyªn vay 53 Ph¸t triÓn n«ng s¶n hµng hãa, ®Æc biÖt tØ NDT ®Ó ®Çu t− vµo giao th«ng, vËn hç trî nh÷ng c«ng ty t− nh©n cã kh¶ t¶i, c«ng nghÖ cao vµ c¬ së h¹ tÇng ®« n¨ng cung cÊp c«ng nghÖ vµ gióp n«ng thÞ. d©n ®em s¶n phÈm ®Õn thÞ tr−êng. Tuy vËy, phÇn ®ãng gãp tµi chÝnh trùc Ngoµi n¨m môc tiªu nãi trªn, tØnh ñy tiÕp cña Trung −¬ng vÉn lµ Ýt. MÆc dÇu cßn chó träng ®Õn an ninh x· héi, c¶i sè tiÒn Trung −¬ng cÊp cho Tø Xuyªn cã thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña c¸c d©n téc t¨ng, nh−ng chØ lµ mét tØ lÖ nhá trong thiÓu sè, vµ kiªn quyÕt trõng trÞ téi toµn bé kinh phÝ cho c¬ së h¹ tÇng. ThÝ ph¹m. TØnh cè g¾ng ph¸t triÓn nhanh dô, kho¶ng 4.045 tØ NDT trong c«ng tr¸i c«ng nghÖ, th−¬ng m¹i vµ du lÞch ë vïng nhµ n−íc ®−îc ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n c¬ së ng−êi thiÓu sè miÒn T©y Tø Xuyªn b»ng h¹ tÇng t¹i Thµnh §« tõ n¨m 1998 ®Õn c¸ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng th¸ng 6-2002, nh−ng sè tiÒn nµy chØ lµ ®Ó vïng ®ã héi nhËp chÆt chÏ h¬n víi c¸c vèn ban ®Çu trong tæng sè 35.024 NDT ®« thÞ trong l−u vùc Tø Xuyªn, ®Æc biÖt cÇn cho c¬ së h¹ tÇng. §iÒu ®ã cho thÊy lµ x©y mét hÖ thèng quèc lé 4.397 km nèi c«ng tr¸i chØ ®ñ chi cho 11,5% tæng vèn c¸c thÞ trÊn ë ba huyÖn miÒn nói víi l−u ®Çu t−, c¸c dù ¸n lín vÒ h¹ tÇng phÇn vùc Tø Xuyªn(3). lín ph¶i do tØnh ®µi thä. Tr−êng hîp nµy Cho ®Õn lóc nµy, ch−a thÓ ®¸nh gi¸ chøng tá Tø Xuyªn cã nguån tµi chÝnh hÕt ®−îc kÕt qu¶ mµ chiÕn dÞch khai ph¸ dåi dµo h¬n nhiÒu tØnh nghÌo kh¸c ë miÒn T©y mang l¹i, v× chiÕn dÞch cßn l©u miÒn T©y Trung Quèc. míi kÕt thóc, nh−ng ta cã thÓ ®iÓm mét Trong nh÷ng n¨m 1990, chÝnh quyÒn vµi sè liÖu ®Ó cã mét ý niÖm vÒ nh÷ng nç tØnh Tø Xuyªn vµ thµnh phè Thµnh §« lùc cña Tø Xuyªn nh»m ®Èy nhanh sù vËn ®éng Trung −¬ng ñng hé dù ¸n x©y ph¸t triÓn cña tØnh. GDP cña Tø Xuyªn dùng mét hå chøa n−íc lín, nh»m khèng t¨ng tõ 9% n¨m 2000 lªn 9,2% n¨m 2001 chÕ lò lôt ë ®ång b»ng Thµnh §«, thanh vµ 10,6% n¨m 2002. Ngo¹i th−¬ng t¨ng to¸n « nhiÔm ë c¸c s«ng ngßi ch¶y quanh 3% n¨m 2000 lªn 23% n¨m 2001 vµ 44% thµnh phè ®ã, vµ t¨ng nguån cung cÊp n¨m 2002. Cã lÏ t¸c ®éng râ rÖt nhÊt cña ®iÖn. Mét sè ng−êi ë Trung −¬ng cho chiÕn dÞch tõ tr−íc ®Õn giê lµ ph¸t triÓn r»ng dù ¸n ®ã kh«ng cÇn thiÕt, nh−ng vÒ c¬ së h¹ tÇng, v× sau khi chiÕn dÞch ®−îc sau l¹i t¸n thµnh dù ¸n vµo n¨m 2000 khëi x−íng, Trung −¬ng ®· th«ng b¸o ý khi chiÕn dÞch khai ph¸ miÒn T©y ®−îc ®Þnh t¨ng tØ lÖ thu nhËp tr¶ vÒ cho tØnh khëi x−íng. Hå chøa nµy lµ mét mÆt tõ 30% lªn 50%, nh− thÕ lµ tØnh cã quan träng cña chiÕn dÞch ë Tø Xuyªn, nguån ®Çu t− lín h¬n mµ phÇn nhiÒu ®æ vµ ngoµi nã ra, nhiÒu kÕ ho¹ch lín vÒ c¬ vµo c¬ së h¹ tÇng. Ngoµi ra, Uy ban KÕ
  8. nghiªn cøu trung quèc sè 3(67)-2006 18 së h¹ tÇng ®· lµm lîi cho ®ång b»ng Tø nhanh ph¸t triÓn. HiÖn giê, träng t©m Xuyªn hay c¸c vïng d©n téc thiÓu sè ®−îc ®Æt vµo ph¸t triÓn du lÞch, ®æi míi c¬ quanh ®ã. PhÇn lín c¸c khu du lÞch míi cÊu n«ng nghiÖp, vµ sö dông lîi thÕ tù ®−îc x©y dùng trªn nói gÇn ®ång b»ng nhiªn cña V¨n X−¬ng ®Ó thu hót ®Çu t−. Thµnh §«, ®ång thêi hÖ thèng ®−êng cao N¨m 2005, mét ®−êng quèc lé bèn lµn xe tèc tõ Thµnh §« táa ®i kh¾p n¬i, trong khi ®−îc hoµn thµnh, nèi ®−êng cao tèc víi nhiÒu quèc lé quan träng b¨ng qua c¸c ®Ìo Thµnh §«, gi¶m thêi gian ®i l¹i gi÷a thñ tõ Thµnh §« ch¹y sang phÝa T©y. phñ tØnh víi V¨n X−¬ng. Nh÷ng thµnh tùu ®ã khiÕn huyÖn ®−îc chÝnh quyÒn cÊp NÕu ®i tõ Thµnh §«, th× huyÖn ®Çu tiªn trªn th«ng c¶m h¬n vµ ñng hé. ta ®Æt ch©n ®Õn lµ V¨n X−¬ng. HuyÖn nµy VÒ mÆt tiªu cùc, chiÕn dÞch ®· ®Î ra tuy ®«ng d©n nh−ng l¹i nhá nhÊt vÒ diÖn nhiÒu chi phÝ tèn kÐm cho V¨n X−¬ng, tÝch. Ng−êi T©y T¹ng vµ ng−êi Kh−¬ng lµ nhÊt lµ trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr−êng. nh÷ng d©n téc thiÓu sè chÝnh cña vïng Kho¶ng c¸ch gi÷a thu nhËp GDP theo ®Çu nµy. V× chiÕn dÞch khai ph¸ miÒn T©y ë Tø ng−êi t¹i Thµnh §« víi c¸c khu vùc ng−êi Xuyªn cßn nh»m héi nhËp vïng nói chÆt thiÓu sè t¨ng nhanh chãng. Nh− thÕ, mét chÏ h¬n víi Thµnh §«, nªn V¨n X−¬ng trong c¸c môc ®Ých cña chiÕn dÞch lµ gi¶m ®−îc xem nh− n¬i lý t−ëng ®Ó ph©n tÝch chªnh lÖch vÒ thu nhËp ë Tø Xuyªn ®· ®¹t mét sè t¸c dông ®Çu tiªn cña chiÕn dÞch ë Ýt kÕt qu¶. Nãi chung, viÖc ®−a c¸c d©n téc cÊp ®Þa ph−¬ng, nh−ng V¨n X−¬ng ®ang thiÓu sè tham gia vµo nç lùc ph¸t triÓn ph¶i ®èi mÆt víi khã kh¨n rÊt lín vÒ tµi kh«ng tiÕn ®−îc nhiÒu tõ n¨m 2000. Ng−êi chÝnh, m«i tr−êng vµ c«ng ¨n viÖc lµm cho T©y T¹ng ë ®Þa ph−¬ng cã nhiÒu c¬ héi d©n b¶n ®Þa. kiÕm sèng h¬n, ®Æc biÖt vÒ du lÞch vµ thu Trong khi ®ã, chiÕn dÞch cã ®em l¹i ho¹ch l©m s¶n, nh−ng gi¸o dôc vÉn lµ mét mét sè lîi, nhiÒu nhµ ®Çu t− quan t©m vÊn ®Ò lín. MÆc dÇu ch−¬ng tr×nh míi ®−îc ®Õn miÒn T©y Trung Quèc. T¹i V¨n ¸p dông, nh−ng trÎ em kh«ng lªn ®−îc bËc X−¬ng, mét sè nhµ ®Çu t− §µi Loan bá ®¹i häc. Häc phÝ qu¸ cao khiÕn tr−êng ®¹i tiÒn vµo dù ¸n nu«i c¸ håi ®á vµ h¸i d−îc häc n»m ngoµi tÇm víi cña phÇn lín c¸c gia th¶o, nh− vËy vèn ®Çu t− cña huyÖn ®×nh ng−êi thiÓu sè. Cuèi cïng, muèn ®Ó t¨ng gÊp ®«i trong n¨m 2002. Sù ph¸t c¸c d©n téc thiÓu sè tham gia nç lùc ph¸t triÓn nhanh c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn nhá triÓn, th× ph¶i ®Çu t− nhiÒu h¬n vµo gi¸o còng khiÕn gi¸ ®iÖn ë huyÖn rÎ h¬n t¹i dôc, ®µo t¹o, ®« thÞ hãa vµ t¹o c«ng ¨n viÖc ®ång b»ng Thµnh §«, hÊp dÉn nhiÒu lµm cho d©n chóng. Nãi chung, tr−êng hîp nhµ ®Çu t− trong n−íc tham gia c«ng V¨n X−¬ng cho thÊy c¸c khu vùc miÒn nói nghiÖp s¶n xuÊt ®iÖn lùc. Nh− vËy, xÐt s¸t l−u vùc Tø Xuyªn ®−îc h−ëng lîi tõ tõ gãc ®é V¨n X−¬ng, th× chiÕn dÞch cã chiÕn dÞch, nh−ng ph¶i g¸nh v¸c nhiÒu chi t¸c dông võa tÝch cùc võa tiªu cùc, nã phÝ ®¸ng kÓ. Ng−îc l¹i, ®ång b»ng Thµnh lµm cho quan chøc ®Þa ph−¬ng nhËn thøc râ h¬n vÒ vÞ trÝ c¹nh tranh cña quª §« lµ n¬i nhiÒu dù ¸n lín vÒ c¬ së h¹ tÇng h−¬ng m×nh, buéc hä x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®−îc tËp trung, nªn lµ mét trong nh÷ng ®Ò cÇn ®−îc −u tiªn gi¶i quyÕt ®Ó ®Èy khu vùc ®−îc h−ëng lîi nhiÒu nhÊt.
  9. 19 Nh×n l¹i nh÷ng b−íc ®i cña ChiÕn dÞch… Mét häc gi¶ thuéc ViÖn Khoa häc X· nhanh sù héi nhËp cña Tø Xuyªn víi toµn héi ë B¾c Kinh nãi r»ng, chÝnh s¸ch ph¸t quèc b»ng nh÷ng tuyÕn giao th«ng vËn t¶i triÓn vµ ®Çu t− ë miÒn T©y Trung Quèc nèi víi c¸c vïng kh¸c trong n−íc, vµ gãp nªn tËp trung vµo nh÷ng vïng t−¬ng ®èi phÇn lín vµo nç lùc héi nhËp c¸c ®Þa ph¸t triÓn m¹nh, nh− ®ång b»ng Tø ph−¬ng trong tØnh. NhiÒu dù ¸n c¬ së h¹ Xuyªn. Vµ muèn cho c¸c vïng ph¸t triÓn tÇng ®−îc thùc hiÖn ®Ó g¾n c¸c d©n téc ®ång ®Òu nhau ë Trung Quèc, th× ph¶i thiÓu sè vïng nói chÆt chÏ h¬n víi c¸c chó ý ®Õn nh÷ng khu vùc miÒn T©y cã céng ®ång trong l−u vùc, nhÊt lµ víi thñ tiÒm n¨ng t¨ng thu hót ®Çu t− cña n−íc phñ Thµnh §« cña tØnh. chiÕn dÞch t¨ng ngoµi, c«ng nghÖ, vµ tiªu dïng. NÕu c¸c c−êng nhËn thøc cña mäi ng−êi vÒ c¬ héi khu vùc ®ã b¾t ®Çu ph¸t triÒn nhanh, th× bu«n b¸n ë miÒn T©y, n©ng cao tÇm vãc c¸c vïng nghÌo h¬n sÏ ®−îc kÐo theo. chÝnh trÞ cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh, c¶i TËp trung chó ý vµo ®ång b»ng Tø thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− trong n−íc vµ Xuyªn lµ do thñ phñ cã tÇm quan träng n−íc ngoµi. chÝnh trÞ lín. Khi Trïng Kh¸nh ®−îc MÆc dÇu kho¶ng c¸ch gi÷a miÒn §«ng t¸ch khái tØnh, th× Thµnh §« trë thµnh vµ miÒn T©y Trung Quèc tiÕp tôc t¨ng, trung t©m chÝnh trÞ, v¨n hãa vµ kinh tÕ nh−ng chiÕn dÞch ®ang thóc ®Èy vµ cñng cña Tø Xuyªn, nªn dï chÝnh quyÒn cè qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong n−íc. Nã lµ kh«ng cè ý ®Æt träng t©m vµo Thµnh §«, th× nç lùc ph¸t triÓn vÉn cø tù nhiªn mét trong nhiÒu nh©n tè ®−a Trung h−íng vÒ thñ phñ cña tØnh. Quèc nh¶y vät mét b−íc lín ë miÒn T©y. Tuy vËy, nhiÒu ng−êi cho r»ng ngay c¶ c¸c ®« thÞ cña l−u vùc Tø Xuyªn còng kh«ng ®−îc h−ëng lîi nhiÒu cña chiÕn dÞch khai ph¸ miÒn T©y nh− c¸c tØnh chó thÝch phÝa §«ng ven biÓn. MÆc dÇu h¹ tÇng c¬ (1) Goodman, Center and Province, p.41. së tèt h¬n sÏ t¹o c¬ héi cho th−¬ng m¹i (2) Robert L. Heilbronner: The Nature and vµ ®Çu t−, nh−ng nhiÒu hîp ®ång bÐo bë Logic of Capitalism (New York & London: ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng sÏ r¬i vµo c¸c W.W. Norton, 1985). c«ng ty cã tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn ë (3) Nh©n d©n nhËt b¸o, 16-11-2002. c¸c tØnh miÒn §«ng. ThÝ dô, nh÷ng hîp ®ång chñ yÕu ®−îc ký víi c¸c tËp ®oµn Tµi liÖu tham kh¶o miÒn §«ng Trung Quèc ®Ó thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n lín nh− x©y dùng hå chøa 1. Alexander Hosie: Three Years in Western n−íc. China (London, George Philip & Son, 1980). 2. Modern China, Vol. 28, No. 4 (October KÕt luËn 2002). T¸c ®éng râ rÖt cña chiÕn dÞch khai ph¸ 3. Tø Xuyªn nhËt b¸o, 14 th¸ng 1-2003. miÒn T©y lµ thuyÕt phôc ®−îc Trung −¬ng 4. Nh©n d©n nhËt b¸o, 12-5-2003. ñng hé c¸c dù ¸n b¶o vÖ m«i tr−êng vµ x©y 5. The China Quarterly, 2004. dùng c¬ së h¹ tÇng. ChiÕn dÞch ®ã ®Èy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2