intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan điểm phát triển khoa học - Điểm nhấn lý luận của Đại hội xvii Đảng Cộng Sản Trung Quốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
5
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan điểm phát triển khoa học - Điểm nhấn lý luận của Đại hội xvii Đảng Cộng Sản Trung Quốc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ ngày 17-21/10/2007, Đại hội toàn quốc lần thứ XVII Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đã tiến hành tại Bắc Kinh. Đại hội đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó “Quan điểm phát triển khoa học” (quan điểm phát triển một cách khoa học) đ-ợc đ-a vào “hệ thống lý luận về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) đặc sắc Trung Quốc”, đặt ngang hàng với lý luận Đặng Tiểu Bình, t- t-ởng quan trọng “Ba đại diện”. Quan điểm phát triển khoa học trở thành điểm nhấn về lý luận của Đại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan điểm phát triển khoa học - Điểm nhấn lý luận của Đại hội xvii Đảng Cộng Sản Trung Quốc "

  1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc... Ths. NguyÔn Xu©n C−êng ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc õ ngµy 17-21/10/2007, §¹i héi tËp trung thÕ giíi quan, ph−¬ng ph¸p T toµn quèc lÇn thø XVII §¶ng luËn vÒ sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa M¸c; Céng s¶n (§CS) Trung Quèc lµ lý luËn khoa häc võa kÕ thõa, võa tiÕn ®· tiÕn hµnh t¹i B¾c Kinh. cïng thêi ®¹i cïng víi chñ nghÜa M¸c - §¹i héi ®· th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh Lªnin, t− t−ëng Mao Tr¹ch §«ng, lý nhiÒu vÊn ®Ò quan träng, trong ®ã luËn §Æng TiÓu B×nh vµ t− t−ëng quan “Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc” (quan träng “Ba ®¹i diÖn”; lµ ph−¬ng ch©m chØ ®iÓm ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc) ®−îc ®¹o quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®−a vµo “hÖ thèng lý luËn vÒ Chñ nghÜa x· héi Trung Quèc; lµ t− t−ëng chiÕn x· héi (CNXH) ®Æc s¾c Trung Quèc”, ®Æt l−îc to lín cÇn ph¶i kiªn tr× vµ qu¸n ngang hµng víi lý luËn §Æng TiÓu B×nh, triÖt trong ph¸t triÓn CNXH ®Æc s¾c Trung Quèc.” t− t−ëng quan träng “Ba ®¹i diÖn”. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc trë thµnh ®iÓm B¸o c¸o ®· tr×nh bµy toµn diÖn vÒ nhÊn vÒ lý luËn cña §¹i héi XVII. quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc, trong ®ã I. Néi dung c¬ b¶n cña quan hµm nghÜa quan träng ®Çu tiªn lµ ph¸t ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc triÓn, h¹t nh©n lµ lÊy con ng−êi lµm gèc, B¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i héi XVII nªu râ: yªu cÇu c¬ b¶n lµ toµn diÖn nhÞp nhµng “Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ sù kÕ bÒn v÷ng, ph−¬ng thøc c¬ b¶n lµ tÝnh thõa vµ ph¸t triÓn t− t−ëng quan träng to¸n tæng thÓ. vÒ sù ph¸t triÓn cña tËp thÓ l·nh ®¹o “Ph¸t triÓn” lµ nhiÖm vô quan träng trung −¬ng thÕ hÖ thø ba; lµ sù thÓ hiÖn hµng ®Çu cña §¶ng cÇm quyÒn chÊn NGhiªn cøu Trung Quèc sè 9 (79) -2007 3
  2. NguyÔn Xu©n C−êng c¶ c¸c c«ng viÖc cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, h−ng ®Êt n−íc. Ph¸t triÓn cã ý nghÜa t«n träng ®Þa vÞ chñ thÓ cña nh©n d©n, quyÕt ®Þnh trong x©y dùng toµn diÖn ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o ®Çu tiªn x· héi kh¸ gi¶, ®Èy nhanh hiÖn ®¹i hãa cña nh©n d©n, b¶o ®¶m mäi quyÒn lîi XHCN. Ph¶i n¾m ch¾c träng t©m x©y cña nh©n d©n, ®i con ®−êng cïng giµu cã, dùng kinh tÕ, tËp trung tinh thÇn vµo thóc ®Èy sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña con x©y dùng, toµn t©m toµn ý m−u cÇu ph¸t ng−êi, thùc hiÖn sù ph¸t triÓn v× nh©n triÓn, kh«ng ngõng gi¶i phãng vµ ph¸t d©n, ph¸t triÓn dùa vµo nh©n d©n vµ triÓn søc s¶n xuÊt x· héi. Ph¶i thùc hiÖn nh©n d©n ®−îc h−ëng thµnh qu¶ ph¸t tèt h¬n chiÕn l−îc khoa häc gi¸o dôc triÓn. chÊn h−ng ®Êt n−íc, chiÕn l−îc nh©n tµi “Ph¸t triÓn toµn diÖn nhÞp nhµng vµ c−êng quèc, chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn bÒn v÷ng”: ph¶i c¨n cø vµo bè côc tæng v÷ng, ra søc n¾m b¾t quy luËt ph¸t triÓn, thÓ cña sù nghiÖp XHCN ®Æc s¾c Trung s¸ng t¹o ý t−ëng ph¸t triÓn, chuyÓn biÕn Quèc, thóc ®Èy toµn diÖn x©y dùng kinh ph−¬ng thøc ph¸t triÓn, ho¸ gi¶i nh÷ng tÕ, x©y dùng chÝnh trÞ, x©y dùng v¨n ho¸, vÊn ®Ò khã trong ph¸t triÓn, n©ng cao x©y dùng x· héi, thóc ®Èy sù nhÞp nhµng chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn, thùc gi÷a c¸c kh©u, c¸c mÆt trong x©y dùng hiÖn sù ph¸t triÓn võa tèt võa nhanh, hiÖn ®¹i ho¸, thóc ®Èy sù nhÞp nhµng t¹o c¬ së v÷ng ch¾c ph¸t triÓn CNXH gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l−îng s¶n ®Æc s¾c Trung Quèc. Ra søc thùc hiÖn sù xuÊt, gi÷a kiÕn tróc th−îng tÇng vµ c¬ së ph¸t triÓn khoa häc lÊy con ng−êi lµm kinh tÕ. Kiªn tr× con ®−êng ph¸t triÓn gèc, toµn diÖn, nhÞp nhµng vµ bÒn v÷ng, v¨n minh, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng thùc hiÖn sù ph¸t triÓn hµi hoµ thèng sung tóc, sinh th¸i tèt lµnh, x©y dùng nhÊt h÷u c¬ gi÷a c¸c mÆt, ®oµn kÕt th©n x· héi tiÕt kiÖm tµi nguyªn, m«i tr−êng ¸i gi÷a c¸c thµnh viªn x· héi, thùc hiÖn th©n thiÖn, thùc hiÖn sù thèng nhÊt gi÷a sù ph¸t triÓn hoµ b×nh võa th«ng qua tèc ®é c¬ cÊu chÊt l−îng hiÖu qu¶, sù b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi ®Ó ph¸t triÓn phèi hîp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ m«i b¶n th©n, võa th«ng qua ph¸t triÓn b¶n tr−êng tµi nguyªn d©n sè, lµm cho nh©n th©n ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi. d©n s¶n xuÊt vµ sinh sèng trong m«i “LÊy con ng−êi lµm gèc”: toµn t©m tr−êng sinh th¸i tèt lµnh, thùc hiÖn sù toµn ý phôc vô nh©n d©n lµ t«n chØ c¨n ph¸t triÓn liªn tôc cña kinh tÕ x· héi. b¶n cña §¶ng, tÊt c¶ mäi c«ng t¸c vµ “TÝnh to¸n tæng thÓ": ph¶i nhËn thøc phÊn ®Êu cña §¶ng lµ ®Ó mang l¹i h¹nh ®óng ®¾n vµ xö lý tho¶ ®¸ng c¸c quan hÖ phóc cho nh©n d©n. Ph¶i lu«n thùc hiÖn lín trong sù nghiÖp x©y dùng XHCN ®Æc tèt, b¶o vÖ tèt, ph¸t triÓn tèt lîi Ých cña s¾c Trung Quèc. TÝnh to¸n tæng thÓ, ®«ng ®¶o nhÊt quÇn chóng nh©n d©n, coi thèng nhÊt quy ho¹ch ph¸t triÓn gi÷a ®ã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm vµ môc ®Ých cña tÊt Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9 (97) - 2007 4
  3. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc... thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c¸c vïng tæng l−îng kinh tÕ ®øng thø 4 trªn thÕ miÒn, gi÷a kinh tÕ vµ x· héi, gi÷a con giíi. Tuy nhiªn, Trung Quèc ph¶i ®èi ng−êi víi tù nhiªn, gi÷a ph¸t triÓn trong mÆt víi c¸c vÊn ®Ò nh−: t¨ng tr−ëng n−íc vµ më cöa ®èi ngo¹i, gi÷a trung kinh tÕ ch−a g¾n liÒn víi tiÕn bé x· héi, −¬ng víi ®Þa ph−¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vµ lîi Ých tËp thÓ, gi÷a lîi Ých côc bé vµ gi÷a c¸c vïng miÒn ngµy cµng më réng. lîi Ých tæng thÓ, gi÷a lîi Ých tr−íc m¾t vµ B¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i héi XVII nhÊn l©u dµi, ph¸t huy ®Çy ®ñ tÝnh tÝch cùc m¹nh “®Æc tr−ng mang tÝnh giai ®o¹n” cña c¸c bªn. TÝnh to¸n tæng thÓ hai côc rÊt râ nÐt: “thùc lùc kinh tÕ t¨ng c−êng diÖn lín trong n−íc vµ quèc tÕ, øng phã râ nÐt, ®ång thêi tr×nh ®é tæng thÓ cña víi th¸ch thøc vµ rñi ro, x©y dùng m«i lùc l−îng s¶n xuÊt vÉn ch−a cao, n¨ng tr−êng quèc tÕ lµnh m¹nh. Võa ph¶i lùc tù chñ s¸ng t¹o vÉn ch−a m¹nh, m©u nh×n toµn côc, thèng nhÊt quy ho¹ch, thuÉn mang tÝnh c¬ cÊu h×nh thµnh tõ võa ph¶i n¾m v÷ng c«ng t¸c chñ yÕu cã l©u vµ ph−¬ng thøc t¨ng tr−ëng theo liªn quan tíi toµn côc vµ c¸c vÊn ®Ò næi chiÒu réng vÉn ch−a chuyÓn biÕn vÒ c¬ cém liªn quan tíi lîi Ých cña quÇn chóng, b¶n; thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN ra søc thóc ®Èy, träng ®iÓm ®ét ph¸. b−íc ®Çu h×nh thµnh, nh−ng c¶i c¸ch II. Bèi c¶nh, vai trß, ý nghÜa ph¶i ®èi mÆt víi m©u thuÉn vµ nh÷ng cña quan ®iÓm ph¸t triÓn vÊn ®Ò ë tÇng s©u…; tÝnh to¸n tæng thÓ khoa häc c¸c mÆt lîi Ých cßn khã…; nhiÖm vô thu hÑp chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng §Æng TiÓu B×nh tõng nãi CNXH lµ th«n, gi÷a c¸c vïng miÒn, gi÷a ph¸t gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt, triÓn kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi cßn gian ph¸t triÓn lµ môc tiªu, ph¸t triÓn lµ mÊu nan, cßn cÇn ph¶i ®i s©u c¶i c¸ch chÝnh chèt ®Ó gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cña trÞ, x©y dùng vµ qu¶n lý x· héi ph¶i ®èi Trung Quèc. Tõ Héi nghÞ Trung −¬ng 3 mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò míi…; tÝnh to¸n khãa XI (n¨m 1978), thÕ hÖ l·nh ®¹o tæng thÓ ph¸t triÓn trong n−íc vµ më cöa trung −¬ng thø hai ®øng ®Çu lµ §Æng ®èi ngo¹i ®øng tr−íc yªu cÇu cao h¬n...”. TiÓu B×nh ®· x¸c ®Þnh ®−êng lèi c¬ b¶n lµ “mét trung t©m, hai ®iÓm c¬ b¶n”, ®−a Nh÷ng n¨m 1978-2003 lµ thêi kú ra chiÕn l−îc “Ba b−íc ®i” trong x©y Trung Quèc tranh ®ua vÒ “tèc ®é t¨ng dùng hiÖn ®¹i hãa XHCN. Tõ c¶i c¸ch tr−ëng”, mang l¹i nh÷ng thµnh tùu to më cöa ®Õn nay, Trung Quèc ®· giµnh lín, søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®−îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Kinh tÕ ®· ®¹t tr×nh ®é míi. Tuy nhiªn, nÕu tiÕp Trung Quèc liªn tôc 4 n¨m tõ n¨m 2003- tôc cuéc ®ua “tèc ®é t¨ng tr−ëng”, Trung 2006 t¨ng tr−ëng trªn 10%, liªn tôc 7 Quèc sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c vÊn ®Ò nan n¨m tõ n¨m 2000 t¨ng tr−ëng trªn 8%.. gi¶i nh− nguån tµi nguyªn, n¨ng l−îng, GDP n¨m 2006 ®¹t 21.087,1 tû NDT(1), NGhiªn cøu Trung Quèc sè 9 (79) -2007 5
  4. NguyÔn Xu©n C−êng ®Êt ®ai, nguån n−íc, m«i tr−êng, x· héi, ng−êi lµm gèc, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, hµi nguån lùc con ng−êi... hoµ, toµn diÖn. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ lý luËn khoa häc, võa kÕ Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc ®−îc thõa chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng ®−a ra trªn c¬ së tæng kÕt tiÕn tr×nh c¶i Mao Tr¹ch §«ng, lý luËn §Æng TiÓu c¸ch më cöa, x©y dùng hiÖn ®¹i hãa cña B×nh vµ t− t−ëng quan träng “ba ®¹i Trung Quèc. Bµi häc cña c¶i c¸ch më cöa diÖn”, võa tiÕn cïng thêi ®¹i, lµ ph−¬ng ®ã lµ “10 kÕt hîp”: KÕt hîp gi÷a nguyªn ch©m chØ ®¹o quan träng sù ph¸t triÓn t¾c c¬ b¶n cña Chñ nghÜa M¸c víi thóc kinh tÕ x· héi n−íc ta, lµ t− t−ëng chiÕn ®Èy Trung Quèc hãa Chñ nghÜa M¸c, kÕt l−îc cÇn ph¶i kiªn tr× vµ qu¸n triÖt trong hîp gi÷a kiªn tr× 4 nguyªn t¾c c¬ b¶n víi ph¸t triÓn CNXH ®Æc s¾c Trung Quèc”. kiªn tr× c¶i c¸ch më cöa, kÕt hîp gi÷a t«n träng tinh thÇn s¸ng t¹o ®Çu tiªn cña Nh− vËy, sù ph¸t triÓn cña Trung nh©n d©n víi t¨ng c−êng vµ c¶i tiÕn sù Quèc trong giai ®o¹n míi cÇn cã mét lý l·nh ®¹o cña §¶ng, kÕt hîp gi÷a kiªn tr× luËn ®Ó chØ ®¹o. Quan ®iÓm ph¸t triÓn chÕ ®é XHCN víi ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ khoa häc tiÕn hµnh tæng kÕt tiÕn tr×nh tr−êng, kÕt hîp gi÷a ®Èy m¹nh chuyÓn c¶i c¸ch më cöa, nhËn thøc l¹i qu¸ tr×nh biÕn c¬ së h¹ tÇng vµ thóc ®Èy c¶i c¸ch ph¸t triÓn, ®−a ra ph−¬ng h−íng chØ ®¹o kiÕn tróc th−îng tÇng, kÕt hîp gi÷a ph¸t míi tr−íc tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp hãa, ®« triÓn søc s¶n xuÊt x· héi víi n©ng cao tè thÞ hãa, thÞ tr−êng hãa, th«ng tin hãa vµ chÊt v¨n minh cña toµn d©n téc, kÕt hîp quèc tÕ hãa. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa gi÷a n©ng cao hiÖu qu¶ vµ thóc ®Èy c«ng häc nhÊn m¹nh ph¸t triÓn khoa häc, b»ng x· héi, kÕt hîp gi÷a kiªn tr× ®éc lËp ph¸t triÓn hµi hoµ vµ ph¸t triÓn hoµ tù chñ vµ tham gia toµn cÇu hãa kinh tÕ, b×nh. §©y chÝnh lµ thÕ giíi quan cña sù kÕt hîp gi÷a thóc ®Èy c¶i c¸ch ph¸t triÓn ph¸t triÓn míi. víi b¶o ®¶m æn ®Þnh x· héi, kÕt hîp gi÷a HiÖn nay, Trung Quèc coi quan ®iÓm thóc ®Èy sù nghiÖp vÜ ®¹i CNXH ®Æc s¾c ph¸t triÓn khoa häc lµ t− t−ëng chiÕn Trung Quèc vµ c«ng tr×nh míi vÜ ®¹i x©y l−îc quan träng, lµ néi dung quan träng dùng §¶ng. trong hÖ thèng lý luËn x©y dùng CNXH Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc ®Æc s¾c Trung Quèc, lµ n©ng cao nhËn ®· ®−îc §¹i héi XVII th¶o luËn vµ nhÊt thøc vÒ quy luËt x©y dùng CNXH; lµ sù trÝ ®−a vµo §iÒu lÖ §¶ng. §iÒu lÖ viÕt: th¨ng hoa nhËn thøc vÒ quy luËt ph¸t “Tõ sau §¹i héi XVI, Trung −¬ng §¶ng triÓn kinh tÕ x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh ®· kiªn tr× sù chØ ®¹o cña lý luËn §Æng tÕ thÞ tr−êng XHCN; lµ s¸ng t¹o to lín TiÓu B×nh vµ t− t−ëng quan träng “Ba vÒ lý luËn ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c, lµ ®¹i diÖn”, c¨n cø vµo yªu cÇu ph¸t triÓn t− t−ëng chØ ®¹o c¶i c¸ch më cöa, x©y míi, tËp trung trÝ tuÖ toµn §¶ng, ®−a ra dùng hiÖn ®¹i ho¸, lµ s¸ng t¹o quan quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc, lÊy con träng cña tËp thÓ thÕ hÖ l·nh ®¹o thø t− Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9 (97) - 2007 6
  5. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc... cña §CS Trung Quèc do Tæng BÝ th− Hå miÒn, gi÷a kinh tÕ vµ x· héi, gi÷a con CÈm §µo ®øng ®Çu. ng−êi víi tù nhiªn, gi÷a ph¸t triÓn trong n−íc vµ më cöa ®èi ngo¹i. III. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc: thùc tiÔn vµ lý luËn VÒ tÝnh to¸n tæng thÓ, phèi hîp ph¸t triÓn gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, Trung Héi nghÞ Trung −¬ng 3 kho¸ XVI cña Quèc ®· tiÕn hµnh theo chñ tr−¬ng “lÊy §CS Trung Quèc (th¸ng 10- 2003) th«ng thµnh thÞ l«i kÐo n«ng th«n, lÊy c«ng qua “QuyÕt ®Þnh vÒ mÊy vÊn ®Ò hoµn nghiÖp hç trî n«ng nghiÖp”, ¸p dông c¸c thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN”, biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu sù ph©n c¸ch ®· nªu ra quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc. gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, ®−a gi¶i Héi nghÞ Trung −¬ng 5 kho¸ XVI ( th¸ng quyÕt vÊn ®Ò “tam n«ng” ®Æt trong tæng 10-2005) th«ng qua “KiÕn nghÞ cña Trung −¬ng §CS Trung Quèc vÒ chÕ thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, thóc ®Èy ®Þnh quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x©y dùng n«ng th«n míi XHCN. x· héi 5 n¨m lÇn thø XI”, nªu ra néi VÒ phèi hîp ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng dung ph¶i kiªn tr× lÊy quan ®iÓm ph¸t miÒn, Trung Quèc chñ tr−¬ng thóc ®Èy triÓn khoa häc ®Ó thèng lÜnh toµn côc miÒn Trung trçi dËy, tiÕn hµnh ®¹i khai ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. ph¸t miÒn T©y, chÊn h−ng vïng c«ng Tõ §¹i héi XVI (2002) ®Õn nay, Trung nghiÖp §«ng B¾c, khuyÕn khÝch c¸c Quèc gi−¬ng cao ngän cê ph¸t triÓn mét vïng, ®Þa ph−¬ng liªn kÕt h×nh thµnh c¸ch khoa häc. “5 tÝnh to¸n tæng thÓ” trë c¸c cùc t¨ng tr−ëng míi. Hîp t¸c vïng thµnh nhËn thøc chung cña l·nh ®¹o c¸c Chu Giang më réng, liªn kÕt 9 tØnh cÊp vµ ®−îc thùc hiÖn ë nhiÒu ®Þa (Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y, V©n Nam, Tø ph−¬ng. T¨ng tr−ëng kinh tÕ g¾n liÒn Xuyªn, Quý Ch©u, Hå Nam, Giang T©y, víi tiÕn bé x· héi ®−îc coi träng, c«ng Phóc KiÕn, H¶i Nam) vµ hai khu hµnh cuéc x©y dùng n«ng th«n míi XHCN chÝnh ®Æc biÖt (Hång K«ng, Ma Cao), t¹o ®−îc triÓn khai thùc chÊt, ph¸t triÓn thµnh hîp t¸c vïng lín nhÊt ë Trung gi÷a c¸c vïng miÒn ®−îc phèi hîp, c¸c Quèc (9+2). N¨m 2006, Qu¶ng T©y ®−a vÊn ®Ò x· héi, d©n sinh ®−îc coi träng ra chñ tr−¬ng ph¸t triÓn hîp t¸c kinh tÕ gi¶i quyÕt. VÞnh B¾c Bé më réng, phÊn ®Êu x©y Quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ “5 tÝnh to¸n dùng cùc t¨ng tr−ëng míi gi÷a Trung tæng thÓ”: QuyÕt ®Þnh cña Trung −¬ng Quèc vµ ASEAN. Cã thÓ thÊy, hîp t¸c §CS Trung Quèc vÒ hoµn thiÖn thÓ chÕ vïng Chu Giang më réng vµ hîp t¸c kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN ®−a ra “5 tÝnh kinh tÕ VÞnh B¾c Bé më réng lµ viÖc vËn to¸n tæng thÓ”: tÝnh to¸n tæng thÓ ®Ó dông s¸ng t¹o quan ®iÓm ph¸t triÓn thèng nhÊt quy ho¹ch ph¸t triÓn gi÷a khoa häc, phèi hîp ph¸t triÓn gi÷a thµnh thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c¸c vïng NGhiªn cøu Trung Quèc sè 9 (79) -2007 7
  6. NguyÔn Xu©n C−êng thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a vïng miÒn, gi÷a tr−íc ®©y; hai lµ, nªu lªn yªu cÇu míi vÒ ph¸t triÓn trong n−íc vµ më cöa ®èi t¨ng tr−ëng kinh tÕ, theo ®ã thay ®æi ngo¹i cña Qu¶ng §«ng vµ Qu¶ng T©y. t¨ng tr−ëng kinh tÕ tõ chç chñ yÕu dùa vµo sù l«i kÐo cña ®Çu t−, xuÊt khÈu Sù nghiÖp ph¸t triÓn x· héi còng sang dùa vµo sù l«i kÐo cña tiªu dïng, giµnh ®−îc nh÷ng thµnh tùu râ nÐt. ®Çu t−, xuÊt khÈu; tõ chç chñ yÕu dùa N¨m 2006, sè sinh viªn ®¹i häc vµ cao vµo sù l«i kÐo cña khu vùc II (c«ng ®¼ng ®¹t 25 triÖu em, sè häc sinh trung nghiÖp, x©y dùng) sang dùa vµo sù l«i häc phæ th«ng ®¹t 43,42 triÖu em. Gi¸o kÐo hiÖp ®ång cña c¶ ba khu vùc I (n«ng, dôc nghÜa vô n«ng th«n ®−îc ®−a vµo l©m, ng− nghiÖp), II vµ III (dÞch vô); tõ ph¹m vi b¶o ®¶m tµi chÝnh c«ng céng. Sù chç chñ yÕu dùa vµo tiªu hao tµi nguyªn nghiÖp khoa häc kü thuËt cã b−íc tiÕn vËt chÊt sang dùa vµo tiÕn bé khoa häc triÓn lín, tµu vò trô cã ng−êi l¸i ThÇn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é cña ng−êi lao Ch©u V vµ ThÇn Ch©u VI ®· ®−îc phãng ®éng vµ sù s¸ng t¹o trong c«ng t¸c qu¶n lªn thµnh c«ng. Sù nghiÖp y tÕ ®· giµnh lý. Chñ tr−¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ võa ®−îc nh÷ng thµnh c«ng trong phßng “tèt” võa “nhanh” vµ chuyÓn ®æi ph−¬ng chèng dÞch SARS, cóm gia cÇm. Tíi cuèi thøc ph¸t triÓn kinh tÕ thÓ hiÖn râ quan n¨m 2005, Trung Quèc ®· x©y dùng ®iÓm ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc. 1.410 trung t©m y tÕ dù phßng cÊp huyÖn vµ 250 trung t©m cña c¸c tØnh, Tuy sù phèi hîp gi÷a thµnh thÞ vµ thµnh phè. Tíi cuèi n¨m 2006 ®· cã 410 n«ng th«n, gi÷a kinh tÕ vµ x· héi, gi÷a triÖu n«ng d©n tham gia y tÕ hîp t¸c vïng miÒn… cã ®−îc thµnh tùu b−íc ®Çu, n«ng th«n kiÓu míi. Tíi cuèi n¨m 2006, song, hiÖn nay sù phèi hîp gi÷a trung toµn quèc cã 2.778 th− viÖn c«ng céng, −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng, lîi Ých gi÷a c¸ nh©n 1.617 b¶o tµng, phñ sãng truyÒn h×nh vµ tËp thÓ, lîi Ých gi÷a c¸c vïng miÒn (2) ®¹t 96,2% tæng d©n sè . kh¸c nhau ch−a thËt sù hµi hoµ. Do vËy, §¹i héi XVII ®· ®−a ra “10 tÝnh to¸n §¹i héi XVII nhÊn m¹nh, trªn c¬ së tæng thÓ”: “tÝnh to¸n tæng thÓ, thèng ph¸t triÓn kinh tÕ, chó träng h¬n tíi x©y nhÊt quy ho¹ch ph¸t triÓn gi÷a thµnh dùng x· héi, ra søc b¶o ®¶m vµ c¶i thiÖn thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c¸c vïng miÒn, d©n sinh, thóc ®Èy c¶i c¸ch thÓ chÕ gi÷a kinh tÕ vµ x· héi, gi÷a con ng−êi víi x· héi, më réng dÞch vô c«ng céng, hoµn tù nhiªn, gi÷a ph¸t triÓn trong n−íc vµ thiÖn qu¶n lý x· héi, thóc ®Èy c«ng b»ng më cöa ®èi ngo¹i, gi÷a trung −¬ng víi x· héi. B¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i héi XVII ®Þa ph−¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi ®−a ra chuyÓn ®æi ph−¬ng thøc ph¸t Ých tËp thÓ, gi÷a lîi Ých côc bé vµ lîi Ých triÓn kinh tÕ, thay cho kh¸i niÖm chuyÓn ®æi ph−¬ng thøc t¨ng tr−ëng kinh tÕ Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9 (97) - 2007 8
  7. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc... tæng thÓ, gi÷a lîi Ých tr−íc m¾t vµ l©u lîi vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa... cña dµi, gi÷a ®¹i côc trong n−íc vµ quèc tÕ”. ng−êi d©n. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc nhÊn m¹nh ph¸t triÓn v× con ng−êi, Cã thÓ thÊy, quan ®iÓm ph¸t triÓn toµn diÖn, nhÞp nhµng vµ bÒn v÷ng khoa häc cã nhiÒu néi dung phong phó chÝnh lµ quy luËt c¬ b¶n cÇn tu©n theo vµ s©u s¾c. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa trong x©y dùng x· héi hµi hßa XHCN. häc liªn quan tíi x©y dùng x· héi hµi Muèn x©y dùng x· héi hµi hßa XHCN hoµ XHCN vµ x©y dùng toµn diÖn x· héi cÇn ph¶i qu¸n triÖt thùc hiÖn quan niÖm kh¸ gi¶. ph¸t triÓn khoa häc, bëi v× môc tiªu cña Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ thùc x· héi hµi hßa XHCN: N¨m 2006, Héi hiÖn sù ph¸t triÓn hµi hßa gi÷a con nghÞ Trung −¬ng 6 kho¸ XVI ®· ®−a ra ng−êi-x· héi vµ tù nhiªn. Ra søc x©y “QuyÕt ®Þnh vÒ mÊy vÊn ®Ò lín x©y dùng dùng v¨n minh vËt chÊt, v¨n minh tinh x· héi hµi hoµ XHCN”, x¸c ®Þnh t− thÇn vµ v¨n minh chÝnh trÞ nh− lµ tiÒn t−ëng chØ ®¹o, môc tiªu nhiÖm vô, ®Ò ®Ó x©y dùng x· héi hµi hßa XHCN. nguyªn t¾c x©y dùng, bè côc vµ c¸c b−íc Ph¸t triÓn khoa häc vµ hµi hßa x· héi x©y dùng x· héi hµi hoµ XHCN Trung cã mèi quan hÖ chÆt chÏ. B¸o c¸o ChÝnh Quèc. Néi dung vµ môc tiªu chÝnh cña trÞ §¹i héi XVII nªu râ, kh«ng cã ph¸t x· héi hµi hoµ XHCN lµ d©n chñ ph¸p triÓn mét c¸ch khoa häc th× kh«ng cã hµi trÞ; c«ng b»ng chÝnh nghÜa; tin t−ëng, hßa x· héi, kh«ng cã hµi hßa x· héi th× th−¬ng yªu lÉn nhau; trµn ®Çy søc sèng; rÊt khã thùc hiÖn ph¸t triÓn khoa häc. yªn æn cã trËt tù; con ng−êi sèng hµi hoµ víi m«i tr−êng thiªn nhiªn. Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc vµ x©y dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶: X©y dùng Quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ t− toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶ vµo n¨m 2020 t−ëng chiÕn l−îc chØ ®¹o sù ph¸t triÓn lµ môc tiªu ®· ®−îc x¸c ®Þnh t¹i §¹i héi kinh tÕ-x· héi cña Trung Quèc, lµ chØ XVI n¨m 2002. B¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i ®¹o ®èi víi x©y dùng x· héi hµi hßa héi XVII ®· nªu lªn mét sè yªu cÇu míi, XHCN. Yªu cÇu b¶n chÊt cña viÖc x©y cao h¬n cho môc tiªu x©y dùng toµn diÖn dùng x· héi hµi hßa XHCN lµ xö lý ®óng x· héi kh¸ gi¶. Trong sè c¸c yªu cÇu míi ®¾n nh÷ng m©u thuÉn trong néi bé nh©n nµy cã hai néi dung lÇn ®Çu tiªn ®−îc d©n, trong khi h¹t nh©n vµ b¶n chÊt cña ®−a ra: mét lµ, nªu lªn môc tiªu ®¹t quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ lÊy con GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi n¨m 2020 ng−êi lµm gèc, tøc thùc hiÖn môc tiªu t¨ng gÊp 4 lÇn n¨m 2000; hai lµ, nªu lªn ph¸t triÓn toµn diÖn con ng−êi, kh«ng kh¸i niÖm x©y dùng v¨n minh sinh th¸i; ngõng tháa m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ theo ®ã c¬ b¶n h×nh thµnh c¬ cÊu ngµnh, tinh thÇn cña nh©n d©n, b¶o ®¶m quyÒn NGhiªn cøu Trung Quèc sè 9 (79) -2007 9
  8. NguyÔn Xu©n C−êng ph−¬ng thøc t¨ng tr−ëng vµ m« h×nh Chó thÝch tiªu dïng ®¸p øng yªu cÇu tiÕt kiÖm tµi nguyªn, n¨ng l−îng vµ b¶o vÖ m«i 1. C«ng b¸o thèng kª Trung Quèc tr−êng sinh th¸i. Cã thÓ thÊy, néi dung n¨m 2006 cña quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc (http://www.chinagateway.com.cn/chines thèng nhÊt víi môc tiªu c¬ b¶n cña x©y e/yw/67979.htm ) dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶. Qu¸ tr×nh 2.http://news.xinhuanet.com/newscen x©y dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶ chÝnh ter/2007-09/18/content_6749019.htm lµ qu¸ tr×nh qu¸n triÖt thùc hiÖn quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc. Trung Quèc ®ang phÊn ®Êu giµnh th¾ng lîi míi Tµi liÖu tham kh¶o trong c«ng cuéc x©y dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶. 1. B¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc (T©n Hoa x·) *** 2. 版出旗红,本读习学部干 观展发学科 2006 §¹i héi XVII §CS Trung Quèc 。 ,京北,社 ®· thµnh c«ng, x¸c ®Þnh râ nh÷ng chØ 3. 18 §iÓm s¸ng cña §¹i héi XVII, ®¹o vÒ lý luËn vµ t− t−ëng, th«ng qua B¸n NguyÖt §µm, ngµy 26-10-2007. (b¶n Trung v¨n). §iÒu lÖ §¶ng (söa ®æi, bæ sung), ra ®êi ban l·nh ®¹o míi. C¸c v¨n kiÖn cña §¹i 4. B¸o c¸o §¹i héi XVII ®· ph©n tÝch héi ®· thÓ hiÖn nh÷ng nhËn thøc vµ c¸ch s©u s¾c vÒ quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc, Thêi b¸o häc tËp, ngµy 12-12-2007. lµm míi tr−íc t×nh h×nh míi. Quan ®iÓm (b¶n Trung v¨n). ph¸t triÓn khoa häc ®−îc coi lµ ®iÓm nhÊn lý luËn cña §¹i héi XII, lµ sîi chØ 5. HÖ thèng lý luËn CNXH ®Æc s¾c Trung Quèc - hÖ thèng lý luËn ®æi míi ®á xuyªn suèt B¸o c¸o ChÝnh trÞ. Quan Trung Quèc ®−¬ng ®¹i, B¸o V¨n Hèi, ®iÓm ph¸t triÓn khoa häc lµ ®ét ph¸ vÒ ngµy 5-11-2007 (b¶n Trung v¨n). lý luËn cña tËp thÓ thÕ hÖ l·nh ®¹o thø 6. Tõ §¹i héi XVI ®Õn §¹i héi XVII lµ t− cña §CS Trung Quèc ®øng ®Çu lµ 5 n¨m gi−¬ng cao ngän cê ph¸t triÓn Tæng BÝ th− Hå CÈm §µo. Quan ®iÓm khoa häc, B¸o kinh tÕ tham kh¶o, ngµy ph¸t triÓn khoa häc trë thµnh t− t−ëng 12-10-2007 (b¶n Trung v¨n). chiÕn l−îc to lín chØ ®¹o sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña Trung Quèc tr−íc bèi c¶nh thêi ®¹i míi. Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9 (97) - 2007 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản