intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc thời kỳ chiến tranh lạnh "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

164
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các siêu c-ờng, c-ờng quốc và quan hệ giữa họ luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử, hiện tại và t-ơng lai. Liên Xô và Trung Quốc là hai n-ớc lớn, trong chiến tranh lạnh quan hệ Xô Trung vận động thăng trầm, phức tạp: từ đồng minh chuyển sang đối đầu rồi bạn bè. Nghiên cứu quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm mục đích hiểu rõ hơn về các n-ớc lớn, chủ nghĩa xã hội và quan hệ quốc tế hiện đại. Với mục đích đó trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc thời kỳ chiến tranh lạnh "

  1. TrÇn HiÖp TSKH. TrÇn HiÖp Häc viÖn ChÝnh trÞ Khu vùc I vµ §¹i Liªn, n¨m 1900 Nga Hoµng ®−a C ¸c siªu c−êng, c−êng quèc vµ qu©n tíi M·n Ch©u Lý1. quan hÖ gi÷a hä lu«n gi÷ vai trß cùc kú quan träng trong N¨m 1917, C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi lÞch sö, hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai. Nga th¾ng lîi vµ n−íc Nga X« ViÕt ra Liªn X« vµ Trung Quèc lµ hai n−íc lín, ®êi, n¨m 1922 Liªn X« ®−îc thµnh lËp. trong chiÕn tranh l¹nh quan hÖ X« - N¨m 1921, §¶ng Céng s¶n Trung Quèc Trung vËn ®éng th¨ng trÇm, phøc t¹p: ra ®êi. Trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng tõ ®ång minh chuyÓn sang ®èi ®Çu råi d©n téc, c¸ch m¹ng Trung Quèc ®· nhËn b¹n bÌ. Nghiªn cøu quan hÖ gi÷a Liªn ®−îc sù gióp ®ì to lín cña Liªn X«. N¨m X« víi Trung Quèc thêi kú chiÕn tranh 1949, sau chiÕn th¾ng cña §¶ng Céng l¹nh nh»m môc ®Ých hiÓu râ h¬n vÒ c¸c s¶n Trung Quèc trong néi chiÕn víi Quèc n−íc lín, chñ nghÜa x· héi vµ quan hÖ D©n ®¶ng, Céng hßa Nh©n d©n Trung quèc tÕ hiÖn ®¹i. Víi môc ®Ých ®ã trong Hoa ®−îc tuyªn bè thµnh lËp. bµi viÕt t¸c gi¶ ph©n tÝch quan hÖ X« - Quan hÖ gi÷a Liªn X« víi Trung Quèc Trung trong thêi kú chiÕn tranh l¹nh vµ trong thêi kú tõ 1949-1991, theo nhµ nªu ra mét sè nhËn xÐt vÒ quan hÖ nµy. Trung Quèc häc ng−êi Nga IU.S. Pescèp I. kh¸i qu¸t quan hÖ gi÷a Liªn lµm viÖc t¹i ViÖn ViÔn §«ng Nga chia x« vµ Trung quèc thêi kú chiÕn lµm 3 giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n ®−îc ®¸nh tranh l¹nh dÊu b»ng nh÷ng cuéc gÆp gì cÊp cao X« - Trung. Giai ®o¹n thø nhÊt b¾t ®Çu tõ Quan hÖ gi÷a Nga vµ Trung Quèc ®· cuéc gÆp th−îng ®Ønh gi÷a I.V. Xtalin víi tån t¹i l©u ®êi. Tr−íc §¹i chiÕn thÕ giíi Mao Tr¹ch §«ng t¹i M¸txc¬va vµo ®Çu thø nhÊt, n−íc Nga cã ¶nh h−ëng lín ë n¨m 1950, më ®Çu thêi kú 10 n¨m hîp Trung Quèc, c¸c biÓu hiÖn lµ: n¨m 1895 t¸c vµ h÷u nghÞ gi÷a Liªn X« víi Trung Nga thµnh lËp Ng©n hµng Nga - Trung, Quèc; Giai ®o¹n thø hai më ®Çu tõ cuéc n¨m 1896, Nga Hoµng vµ M·n Thanh ký gÆp gì cÊp cao gi÷a Mao Tr¹ch §«ng vµ HiÖp −íc liªn minh chèng NhËt B¶n, N.S. Kh¬rópxèp vµo n¨m 1959 t¹i B¾c Nga x©y dùng vµ khai th¸c tuyÕn ®−êng Kinh, b¾t ®Çu thêi kú m©u thuÉn, ®èi s¾t §«ng Trung Quèc, n¨m 1898 Trung ®Çu X« - Trung; Giai ®o¹n thø ba ®−îc Quèc cho Nga thuª b¸n ®¶o Liªu §«ng 54 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
  2. Quan hÖ gi÷a Liªn X« - Trung Quèc... khëi ®Çu b»ng cuéc gÆp th−îng ®Ønh cña §¶ng Céng s¶n Liªn X« (1956), l·nh gi÷a M.X. Goãcbachèp víi §Æng TiÓu ®¹o Trung Quèc c«ng khai ph¶n ®èi häc B×nh th¸ng 5-1989, më ra thêi kú b×nh thuyÕt “cïng tån t¹i hßa b×nh”, “chuyÓn th−êng hãa gi÷a Liªn X« vµ Trung Quèc biÕn hßa b×nh tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn sau 30 n¨m ®èi ®Çu vµ thï ®Þch2. chñ nghÜa x· héi” cña N.X. Kh¬rótxèp4. Trong thêi gian Héi nghÞ 64 §¶ng Céng Giai ®o¹n thø nhÊt 1949-1959: Liªn s¶n vµ C«ng nh©n th¸ng 11-1957 t¹i X« vµ Trung Quèc lµ ®ång minh cña M¸txc¬va, §oµn ®¹i biÓu §¶ng Céng s¶n nhau, cïng chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, Trung Quèc vµ §oµn ®¹i biÓu §¶ng liªn minh gi÷a hai n−íc x· héi chñ nghÜa Céng s¶n Liªn X« ®· kh«ng ®i tíi nhÊt lín nhÊt ®· gãp phÇn thóc ®Èy c¸ch trÝ vÒ c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c m¹ng thÕ giíi ph¸t triÓn. trong phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n §Çu n¨m 1950, Chñ tÞch Mao Tr¹ch quèc tÕ. Th¸ng 6-1959, Liªn X« tuyªn bè §«ng dÉn ®Çu §oµn ®¹i biÓu cao cÊp hñy bá HiÖp ®Þnh vÒ viÖc cung cÊp Trung Quèc ®i th¨m h÷u nghÞ chÝnh nguyªn liÖu vµ kü thuËt chÕ t¹o bom thøc Liªn X«. Ngµy 14-2-1950 HiÖp −íc nguyªn tö cho Trung Quèc (HiÖp ®Þnh h÷u nghÞ, ®ång minh vµ t−¬ng trî lÉn nµy ký th¸ng 10-1957). T¹i Héi nghÞ 81 nhau ®−îc ký gi÷a Liªn X« vµ Trung §¶ng Céng s¶n vµ C«ng nh©n häp t¹i Quèc. L·nh ®¹o Trung Quèc thùc hiÖn M¸txc¬va th¸ng 11-1960, m©u thuÉn chÝnh s¸ch “nhÊt biªn ®¶o” liªn minh víi gi÷a §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vµ Liªn X« chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, quan §¶ng Céng s¶n Liªn X« vÉn rÊt gay g¾t, hÖ X« - Trung ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh kh«ng thÓ gi¶i quyÕt. Do m©u thuÉn X« - vùc, næi bËt lµ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. Trung, ChÝnh phñ Liªn X« tuyªn bè hñy ChÝnh phñ Liªn X« cho Trung Quèc vay bá toµn bé c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh tÕ, dµi h¹n 520 triÖu róp, gióp Trung Quèc khoa häc kü thuËt víi Trung Quèc, rót x©y dùng míi 15 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hÕt chuyªn gia vÒ n−íc5. vµ cung cÊp thiÕt bÞ ®Ó c¶i t¹o, më réng Trong giai ®o¹n thø hai 1960-1989: 141 xÝ nghiÖp3… Víi sù gióp ®ì to lín quan hÖ X« - Trung xÊu ®i, hai n−íc thi cña Liªn X«, trong nh÷ng n¨m 50 thÕ kû hµnh chÝnh s¸ch thï ®Þch víi nhau, do XX, Trung Quèc ®· x©y dùng h¬n 300 m©u thuÉn X« - Trung ph¸t triÓn cao ®é nhµ m¸y vµ c¸c xÝ nghiÖp quèc phßng ®· x¶y ra chiÕn tranh biªn giíi gi÷a Liªn lín. Ngoµi ra, Liªn X« cßn ®µo t¹o cho X« vµ Trung Quèc n¨m 1969; vµo nh÷ng Trung Quèc hµng ngh×n chuyªn gia, nhµ n¨m 1980, Trung Quèc vµ Liªn X« dÇn kü thuËt, khoa häc trong c¸c lÜnh vùc chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i vµ b×nh kinh tÕ, x· héi vµ quèc phßng. th−êng hãa quan hÖ gi÷a hai n−íc n¨m Tuy nhiªn, liªn minh X« - Trung 1989. kh«ng bÒn l©u, xuÊt hiÖn m©u thuÉn vÒ Th¸ng 8-1968 qu©n ®éi khèi V¸cxava quan ®iÓm, ®−êng lèi gi÷a Liªn X« víi do Liªn X« l·nh ®¹o vµo thñ ®« Praha vµ Trung Quèc ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò quèc tÕ cøu chñ nghÜa x· héi ë TiÖp Kh¾c; ngµy lín vµ chñ nghÜa x· héi. Sau §¹i héi XX 23-8-1968 trong buæi tiÕp §¹i sø Rumani 55 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
  3. TrÇn HiÖp t¹i B¾c Kinh, Thñ t−íng Trung Quèc 3 dßng th¸c c¸ch m¹ng: hÖ thèng x· héi Chu ¢n Lai lÇn ®Çu tiªn ®· gäi Liªn X« chñ nghÜa thÕ giíi, phong trµo gi¶i lµ “®Õ quèc x· héi chñ nghÜa”, “§¹i b¸ X« phãng d©n téc vµ phong trµo c«ng nh©n ë ViÕt”, sau ®ã trong c«ng ®iÖn göi l·nh c¸c n−íc t− b¶n, ®Õ quèc. §èi l¹i, Trung Quèc nªu lý luËn vÒ “ThuyÕt ba thÕ giíi”. ®¹o Anbani, Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng cho r»ng ®· b¾t ®Çu mét giai ®o¹n míi N¨m 1974, t¹i Liªn hîp quèc, Tr−ëng trong lÞch sö, giai ®o¹n c¸c lùc l−îng §oµn ®¹i biÓu Céng hßa Nh©n d©n c¸ch m¹ng thÕ giíi chèng ®Õ quèc Mü vµ Trung Hoa §Æng TiÓu B×nh tuyªn bè ®Õ quèc x· héi chñ nghÜa Liªn X«6. “ThuyÕt ba thÕ giíi”, theo Trung Quèc cã 3 thÕ giíi: Hoa Kú vµ Liªn X« lµ thÕ giíi Trong bèi c¶nh c¸c m©u thuÉn gi÷a thø nhÊt, c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ë Á, Liªn X« víi Trung Quèc ph¸t triÓn rÊt Phi, Mülatinh vµ c¸c n¬i kh¸c trªn thÕ phøc t¹p ®· x¶y ra chiÕn tranh biªn giíi giíi lµ thÕ giíi thø ba, c¸c n−íc ph¸t X« - Trung n¨m 1969 (nhiÒu t¸c gi¶ triÓn cßn l¹i lµ thÕ giíi thø hai8. trong vµ ngoµi n−íc gäi lµ xung ®ét biªn giíi X« - Trung). Mïa xu©n n¨m 1969 Trong ®µm ph¸n X« - Trung vÒ quan xung ®ét vò trang ®· næ ra gi÷a Liªn X« hÖ gi÷a Liªn X« víi Trung Quèc tõ 25-9 vµ Trung Quèc t¹i khu vùc biªn giíi l−u ®Õn 30-11-1979 t¹i M¸txc¬va, ngµy 17- 10-1979 Liªn X« ®−a ra b¶n th¶o “Tuyªn vùc s«ng Ussuri, chiÕn sù còng næ ra ë bè vÒ nh÷ng nguyªn t¾c quan hÖ gi÷a c¸c ®¶o thuéc s«ng §aman - vïng ®ang Liªn X« víi Trung Quèc”, trong v¨n kiÖn diÔn ra tranh chÊp X« - Trung vµ mét sè n¬i kh¸c trªn tuyÕn biªn giíi Liªn X« - ®Ò ra nh÷ng nguyªn t¾c cho quan hÖ X« - Trung Quèc7. Ngµy 11-9-1969 khi Chñ Trung nh−: cïng tån t¹i hßa b×nh, b×nh tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng Liªn X« ®¼ng, t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ C«x−gin trªn ®−êng tõ ViÖt Nam vÒ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can n−íc cã cuéc gÆp víi Thñ t−íng Trung thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, Quèc Chu ¢n Lai t¹i s©n bay B¾c Kinh, kh«ng sö dông vò lùc trong quan hÖ víi hai bªn ®ång ý ®×nh chiÕn t¹i biªn giíi nhau, cïng cã lîi. Cïng ngµy, Trung vµ më cuéc ®µm ph¸n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c Quèc ®· ®−a ra dù th¶o v¨n kiÖn vÒ “Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m c¶i thiÖn quan tranh chÊp. hÖ gi÷a Trung Quèc vµ Liªn X«” víi mét Trong giai ®o¹n nµy Trung Quèc cßn sè néi dung sau ®©y: Liªn X« ph¶i gi¶m m©u thuÉn gay g¾t víi Liªn X« vÒ t− qu©n ®éi ë biªn giíi X« - Trung, rót lùc t−ëng. Trong nh÷ng n¨m 1950 Trung l−îng vò trang ra khái M«ng Cæ vµ chÊm Quèc thèng nhÊt víi Liªn X« vÒ sù h×nh døt ñng hé ViÖt Nam chèng Trung thµnh phe x· héi chñ nghÜa, n¨m 1968 Quèc9. phÝa Trung Quèc cho r»ng khi xuÊt hiÖn “®Õ quèc x· héi chñ nghÜa Liªn X«”, phe Liªn quan ®Õn quan hÖ X« - Trung, x· héi chñ nghÜa ®· “tan r·”. Thêi kú cuèi n¨m 1979 qu©n ®éi X« ViÕt tiÕn vµo nµy, M¸txc¬va c«ng bè häc thuyÕt “Ba Ápganixtan, ChÝnh phñ Trung Quèc ra dßng th¸c c¸ch m¹ng”, theo ®ã sau tuyªn bè ph¶n ®èi, yªu cÇu rót qu©n ®éi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai h×nh thµnh Liªn X« ra khái Ápganixtan vµ cho r»ng 56 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
  4. Quan hÖ gi÷a Liªn X« - Trung Quèc... hµnh ®éng ®ã cña Liªn X« t¹o ra “sù ®e 1990 - xÊp xØ 3 tû róp (tæng ngo¹i th−¬ng däa víi an ninh Trung Quèc tõ h−íng Trung - Mü lµ 12 tû róp). Tõ ngµy 15 ®Õn T©y”10. ngµy 19 - 5-1991 Tæng BÝ th− Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc Giang Quan hÖ X« - Trung ®−îc c¶i thiÖn, Tr¹ch D©n ®Õn th¨m h÷u nghÞ chÝnh tiÕn tíi b×nh th−êng hãa chØ sau khi §¹i thøc Liªn X«, ghi nhËn sù ph¸t triÓn míi héi XII cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc trong quan hÖ h÷u nghÞ X« - Trung14. (1982) x¸c ®Þnh lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ Trªn c¬ së kÕt qu¶ gÆp gì cÊp cao X« - lµm nhiÖm vô träng t©m thay cho tr−íc ®ã, coi ®Êu tranh giai cÊp lµ ®éng lùc Trung, n¨m 1989, Liªn X« vµ Trung ph¸t triÓn cña x· héi11 vµ thùc thi chÝnh Quèc ®· trë l¹i bµn vÒ vÊn ®Ò biªn giíi s¸ch ®èi ngo¹i hßa b×nh, n¨m 1985 Liªn X« - Trung, hai n−íc ®· gi¶m qu©n ®éi ë X« thùc hiÖn “C¶i tæ” tõ ®èi ®Çu chuyÓn biªn giíi chung xuèng møc thÊp nhÊt, dÇn sang ®èi tho¹i víi c¸c “®èi thñ” tr−íc thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh»m b¶o ®ã. Theo c¸c tuyªn bè cña l·nh ®¹o Liªn ®¶m æn ®Þnh, an ninh biªn giíi quèc gia, X« Goãcbachèp t¹i Vla®ivètxtèc (7-1986) x©y dùng vµ cñng cè sù hiÓu biÕt vµ tin t−ëng lÉn nhau15. VÒ vÊn ®Ò biªn giíi X« vµ Cr¸txn«®ar¬ (9-1988), Liªn X« sÏ gi¶m qu©n ®éi ë phÝa §«ng vµ rót hÕt lùc - Trung: ngµy 16-5-1991 Nga vµ Trung l−îng vò trang tõ Ápganixtan, M«ng Cæ Quèc ®· ký HiÖp ®Þnh biªn giíi phÝa vÒ n−íc, tiÕn tíi b×nh th−êng hãa quan §«ng gi÷a hai n−íc, theo HiÖp ®Þnh nµy, hÖ víi Trung Quèc12. biªn giíi phÝa §«ng Nga - Trung dµi 4375 km ®−îc ph©n ®Þnh b»ng ®−êng N¨m 1989, Liªn X« ®· rót hÕt qu©n trung tuyÕn c¸c con s«ng Amua, Ussuri, ®éi tõ Ápganixtan, M«ng Cæ vÒ n−íc vµ Tuman vµ kho¶ng 1500 ha ®Êt, ®¶o gi¶m qu©n ë biªn giíi X« - Trung, th¸ng §aman trªn s«ng Ussuri chuyÓn vÒ 5-1989 Goãcbachèp ®i th¨m chÝnh thøc Trung Quèc16. Trung Quèc, Liªn X« vµ Trung Quèc Cuèi n¨m 1991, Liªn X« tan r· vµ kÕt tuyªn bè quan hÖ gi÷a hai n−íc vµ hai thóc quan hÖ X« - Trung thêi kú chiÕn ®¶ng céng s¶n b×nh th−êng hãa hoµn tranh l¹nh. toµn13. II. Mét sè nhËn xÐt vÒ quan hÖ Giai ®o¹n thø ba 1989-1991: sau khi X« - trung thêi kú chiÕn tranh b×nh th−êng hãa, Liªn X« vµ Trung Quèc l¹nh ®· b−íc ®Çu thùc hiÖn quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a hai n−íc trªn c¬ së cïng tån Tõ quan hÖ gi÷a Liªn X« víi Trung t¹i hßa b×nh, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi. Quèc trong thêi kú chiÕn tranh l¹nh cã Hîp t¸c X« - Trung ph¸t triÓn trªn nhiÒu thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: lÜnh vùc, song næi bËt lµ vÒ kinh tÕ - Thø nhÊt, thêi kú chiÕn tranh l¹nh th−¬ng m¹i, chÝnh trÞ vµ gi¶i quyÕt vÊn quan hÖ X« - Trung ®· vËn ®éng phøc ®Ò biªn giíi. N¨m 1989, tæng gi¸ trÞ t¹p, th¨ng trÇm nh−ng biÖn chøng, ®ã ngo¹i th−¬ng X« - Trung ®· ®¹t 2,4 tû lµ: Liªn X« vµ Trung Quèc tõ chç lµ ®ång róp, gÊp 13 lÇn so víi n¨m 1986, n¨m minh víi nhau ë giai ®o¹n ®Çu dÇn 57 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
  5. TrÇn HiÖp hiÖn quan hÖ hßa b×nh, b×nh ®¼ng, hîp chuyÓn sang ®èi ®Çu vµ thï ®Þch nhau t¸c cïng cã lîi gi÷a hai n−íc. trong phÇn lín thêi gian diÔn ra chiÕn tranh l¹nh vµ sau ®ã thùc hiÖn b×nh Thø n¨m, quan hÖ X« - Trung liªn th−êng hãa vµ b−íc ®Çu hîp t¸c vµ h÷u quan ®Õn hÖ thèng x· héi chñ nghÜa thÕ nghÞ víi nhau. giíi vµ phong trµo céng s¶n quèc tÕ. Thø hai, trong giai ®o¹n ®Çu tiªn Trong nh÷ng n¨m 1950 liªn minh gi÷a (1949-1959) Liªn bang Céng hßa X· héi Liªn X« vµ Trung Quèc ®· gãp phÇn chñ nghÜa X« ViÕt vµ Céng hßa Nh©n thóc ®Èy chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc, d©n Trung Hoa ®· liªn minh, hîp t¸c, phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc h÷u nghÞ vµ gióp ®ì lÉn nhau, cïng tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. ViÖc Liªn X«, chèng chñ nghÜa t− b¶n, chñ nghÜa ®Õ Trung Quèc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc m©u quèc trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin thuÉn X« - Trung, ®Ó x¶y ra chiÕn tranh vµ chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng biªn giíi gi÷a Liªn X« víi Trung Quèc lµ nh©n, ®ãng gãp to lín vµo sù ph¸t triÓn nguyªn nh©n quan träng dÉn tíi sù sôp cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc vµ phong ®æ cña Liªn X«, hÖ thèng x· héi chñ trµo céng s¶n c«ng nh©n quèc tÕ sau nghÜa thÕ giíi vµ lµm cho phong trµo ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai. céng s¶n quèc tÕ suy yÕu, “t¹m l©m vµo tho¸i trµo”. Thø ba, ë giai ®o¹n thø hai (1960- 1989) do thùc hiÖn kh«ng ®óng nh÷ng Tãm l¹i, vËn ®éng biÖn chøng cña nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin quan hÖ X« - Trung thêi kú chiÕn tranh nªn Liªn X« vµ Trung Quèc ®· thùc thi l¹nh (tõ ®ång minh tíi ®èi ®Çu råi b×nh chÝnh s¸ch ®èi ®Çu vµ thï ®Þch nhau. th−êng hãa, thùc hiÖn h÷u nghÞ, hîp t¸c) ChÝnh v× ®Æt lîi Ých quèc gia d©n téc cao ®· ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quý gi¸ ®èi víi h¬n hÖ t− t−ëng vµ chñ nghÜa quèc tÕ c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa vµ quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n nªn Liªn X«, hiÖn ®¹i. §ã lµ: ®Ó gi¶i quyÕt quan hÖ Trung Quèc ®· kh«ng thùc hiÖn quan hÖ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa cÇn thùc ®ång minh, h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a hai hiÖn trªn c¬ së Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, n−íc, ®Ó quan hÖ X« - Trung ®èi ®Çu vµ chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n x¶y ra chiÕn tranh biªn giíi 1969 gi÷a vµ trong quan hÖ gi÷a c¸c n−íc, vïng hai n−íc x· héi chñ nghÜa lín nhÊt. TiÕp l·nh thæ, c¸c bªn cÇn t«n träng ®éc lËp, sau ®ã, do Trung Quèc thùc hiÖn c¶i chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, c¸ch, më cöa, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hßa b×nh ®¼ng, ®Êu tranh, hîp t¸c gi¶i quyÕt b×nh vµ Liªn X« thùc thi “C¶i tæ”, chuyÓn mäi tranh chÊp b»ng th−¬ng l−îng hßa b×nh, kh«ng sö dông vò lùc./. tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i, hîp t¸c nªn Trung Quèc vµ Liªn X« ®· b×nh th−êng hãa quan hÖ gi÷a hai n−íc vµo n¨m 1989. Thø t−, trong giai ®o¹n thø ba (1989- 1991) Liªn X« vµ Trung Quèc ®· thùc 58 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
  6. Quan hÖ gi÷a Liªn X« - Trung Quèc... 15. M.N. Chitarenc«, Nga vµ §«ng ¸: Nh÷ng vÊn ®Ò quan hÖ quèc tÕ vµ quan hÖ gi÷a c¸c nÒn v¨n minh, M¸txc¬va, Nxb. КУЧКОВО ПОЛЕ, 1994, tr. 131. Chó thÝch 16. V.A. C«rsun, ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Trung Quèc tr−íc ng−ìng cöa thÕ kû XXI, s®d, tr. 35. 1. LÞch sö Nga, M¸txc¬va, §¹i häc Tæng hîp quèc gia M¸txc¬va, 2003, tr. 311. 2. IU.S. Pescèp, Liªn X« - Trung Quèc: Tµi liÖu tham kh¶o tõ ®èi ®Çu tíi b¹n bÌ, M¸txc¬va, ViÖn ViÔn §«ng, 2002, tr. 11. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Liªn bang 1. 3. NguyÔn Huy Quý, LÞch sö hiÖn ®¹i Nga 1992-1999 (2001), M¸txc¬va, §¹i Trung Quèc, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ häc Ngo¹i giao quèc gia. Néi, 2004, tr. 65. 2. V.A. C«rsun (2002): ChÝnh s¸ch ®èi 4. IU.S. Pescèp, Liªn X« - Trung Quèc: ngo¹i cña Trung Quèc tr−íc ng−ìng cöa tõ ®èi ®Çu tíi b¹n bÌ, s®d, tr. 12-13. thÕ kû XXI, M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i 5. NguyÔn Huy Quý, LÞch sö hiÖn ®¹i giao quèc gia,. Trung Quèc, s®d, tr. 116-117. 3. LÞch sö Nga (2003), M¸txc¬va, §¹i 6. Trung Quèc trong chÝnh trÞ thÕ giíi, häc Tæng hîp quèc gia M¸txc¬va. M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i giao quèc gia, 4. Quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i, M¸txc¬va 2001, tr. 99-100. (2001), §¹i häc Ngo¹i giao quèc gia. 7. LÞch sö Nga, s®d, tr. 448. 5. NguyÔn Huy Quý (2004): LÞch sö 8. Trung Quèc trong chÝnh trÞ thÕ giíi, hiÖn ®¹i Trung Quèc, Nxb. ChÝnh trÞ s®d, tr. 103. quèc gia, Hµ Néi. 9. Правда, 8-12-1979. 6. IU.S. Pescèp (2002): Liªn X« - 10. Nh©n d©n nhËt b¸o (Trung Quèc), Trung Quèc: tõ ®èi ®Çu tíi b¹n bÌ, 31-12-1979. M¸txc¬va, ViÖn ViÔn §«ng. 11. V.A. C«rsun, ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i 7. Trung Quèc trong chÝnh trÞ thÕ giíi cña Trung Quèc tr−íc ng−ìng cöa thÕ kû (2001), M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i giao XXI, M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i giao quèc quèc gia. gia, 2002, tr.4. 12. Quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i, M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i giao quèc gia, 2001, tr. 366- 367. 13. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Liªn bang Nga 1992-1999, M¸txc¬va, §¹i häc Ngo¹i giao quèc gia, 2001, tr. 251. 14. IU.S. Pescèp, Liªn X« - Trung Quèc: tõ ®èi ®Çu tíi b¹n bÌ, s®d, tr. 165-166, 178. 59 nghiªn cøu trung quèc sè 8(78) - 2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2